a a a

Novads

 • Ņemot vērā, ka laika apstākļi kļūst aizvien labvēlīgāki āra aktivitātēm, Ādažu pašvaldības policija atgādina vecākiem – pārrunājiet ar savām atvasēm ceļu satiksmes noteikumus! Ir svarīgi pārliecināties, ka jaunie ceļu satiksmes dalībnieki izprot drošību, piedaloties ceļu satiksmē.

  Pašvaldības policija aicina vecākus nodrošināt savas atvases un viņu velosipēdus ar nepieciešamo ekipējumu drošai braukšanai.

 • Nomas tiesību izsoles organizētājs

  Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas komisija

  Adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads

  e-pasts: Andris.spricis@adazi.lv , tālr.67895714

  Gaujas svētki Ādažos Rīcības komitejas vadītāja Linda Tiļuga, e-pasts: linda@adazikultura.lv, tālr. 29456335

  Nomas tiesību izsoles veids Pirmreizējā atklātā mutiskā izsole ar augšupejošu soli
  Nomas objekts Ādažu novada domei piederošā nekustamā īpašuma “Gaujas ielas 18  zemes vienības ar apzīmējumu 8044 440070446 (saskaņā ar grafisko pielikumu Nr.1) noma.
 • Nomas tiesību izsoles organizētājs Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas komisija Adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads e-pasts: Andris.spricis@adazi.lv , tālr.67895714 Gaujas svētki Ādažos Rīcības komitejas vadītāja Linda Tiļuga, e-pasts: linda@adazikultura.lv, tālr. 29456335
  Nomas tiesību izsoles veids Pirmreizējā atklātā mutiskā izsole ar augšupejošu soli
  Nomas objekts Ādažu novada domei piederošā nekustamā īpašuma “Gaujas ielas skvēri” zemes vienības ar apzīmējumu 8044 0070429, 2929 kv m2 platībā (saskaņā ar grafisko pielikumu Nr.1 (iznomājamās vietas nr.11) noma.
  Nomas objektu raksturojošā informācija, citi iznomāšanas nosacījumi Nomas objekta lietošanas mērķis – sabiedriskās ēdināšanas un alkohola tirdzniecības nodrošināšanai Gaujas svētki Ādažos laikā; Nomnieks A zonā nodrošina 7 dažādu sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu tirdzniecības organizāciju; Nomnieks iesniedz apakšnomnieku sarakstu pašvaldības nodevu, pamatojoties uz Ādažu novada domes saistošajiem noteikumiem, apmaksai un tirdzniecības atļauju  saņemšanai; Nomnieks organizē elektroenerģijas pieslēgumu A zonas darbības nodrošināšanai; Nomnieka tiesības un pienākumi noteikti NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMOS (pielikums Nr.2);
  Iznomāšanas termiņš 2019.gada 1.-2.jūnijs
  Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs, citi veicamie maksājumi un izsoles solis Iznomājamā objekta nosacītā nomas maksa – EUR 7000,- (septiņi tūkstoši euro, 00 centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli; Papildus nomas maksai nomnieks veic Iznomātājam šādus maksājumus:
  1. Pašvaldības nodeva, pamatojoties uz Ādažu novada domes 2010. gada 28. septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 27 “Saistošie noteikumi par nodevu tirdzniecībai publiskās vietās Ādažu pašvaldības teritorijā”
  2. Izsoles solis – EUR  200,- (divi simti euro, 00 centi)
  Izsoles norises vieta un laiks 2019. gada 10. aprīlis plkst. 09.00 Ādažu novada dome, Gaujas iela 33A, Ādažos, Ādažu novadā, Ceriņu zālē.
  Nomas tiesību pretendenta pieteikšanās termiņš Pieteikums par piedalīšanos izsolē ( Pielikums Nr.3) iesniedzams Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, sākot no sludinājuma publicēšanas dienas Ādažu novada domes mājas lapā www.adazi.lv līdz 2019. gada 5. aprīlim plkst. 15.00.
  Izsoles kārtība Pielikums Nr.2 “Ādažu novada domes nekustamā īpašuma “Gaujas iela skvēri” zemes vienības ar apzīmējumu 8044 0070429 2929 kv m2 platībā nomas tiesību izsoles noteikumi”
  Nomas līguma projekts Pielikums Nr.4 “Nekustamā īpašuma nomas līguma projekts”
  Objekta izvietojums Pielikums Nr.1 “Grafiskais pielikums”
 • Lai iedzīvotājiem atvieglotu papildzīmes “Stāvēšanas ilgums” izpildi Ādažu centrā, Ādažu pašvaldības policija sarūpējusi “pulkstenīšus” jeb laika rādītājus, kas iedzīvotājiem bez maksas pieejami Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (Gaujas ielā 33a), Ādažu poliklīnikā (Gaujas ielā 13/15), Sociālajā dienestā (Gaujas ielā 13/15) un Pašvaldības policijā (Depo ielā 2).