a a a

Paziņojums par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem „Saulītes” un „Artēziskā aka „Podnieki””, Ādažos, Ādažu novadā nodošanu publiskajai apspriešanai

20.11.2018.

Ar Ādažu novada domes 25.09.2018. lēmumu Nr.214 publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai tiek nodots Ādažu ciema nekustamo īpašumu „Saulītes” (kadastra apzīmējums 8044 011 0052) un „Artēziskā aka „Podnieki”” (kadastra apzīmējums 8044 011 0067) detālplānojuma projekts.

Detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2018.gada 20.novembra līdz 11.decembrim. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2018.gada 3.decembrī plkst.17.00 Ādažu novada domes Būvvaldes telpās (Gaujas ielā 33A, Ādažos).

Publiskās apspriešanas laikā ar detālplānojuma projektu iespējams iepazīties Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, pašvaldības mājaslapā www.adazi.lv  vai Ādažu novada domē apmeklētāju pieņemšanas laikos.

Kontaktinformācija: Ādažu novada teritorijas plānotājs Silvis Grīnbergs, tālr. 67895710, e-pasts: silvis.grinbergs@adazi.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus līdz šī gada 11.decembrim iespējams iesniegt vai nosūtīt pa pastu Ādažu novada domei (Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164) vai uz e pastu: buvvalde@adazi.lv, kā arī iesniegt www.geolatvija.lv.

Funkcionalā zonējuma plāns