a a a

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu

03.07.2017.

Ādažu novada dome 2017.gada 20.jūnijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.137 “Par nekustamā īpašuma “Vectiltiņi” lokālplānojuma apstiprināšanu un par saistošo noteikumu Nr. 18/2017 “Ādažu novada, Ādažu ciema nekustamā īpašuma “Vectiltiņi” lokālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu”. Ar detālplānojuma materiāliem var iepazīties Ādažu novada būvvaldē un mājas lapā www.adazi.lv.