Noslēgusies pieteikšanās dalībai Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes darba grupās

21.08.2020.

Jau tika ziņots, ka Ādažu novada dome ar  Carnikavas novada domi uzsāk jaunā apvienotā Ādažu novada Attīstības programmas izstrādi teritorijai, kurā šobrīd atrodas abi novadi. Attīstības programma noteiks konkrētus rīcības virzienus, lai sekmētu ilgtspējīgu jaunā novada attīstību un uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Attīstības programmas izstrāde tiks veikta abu novadu domju vadībā, 5 darba grupās:

 • Ekonomiskās attīstības darba grupa (tēmas – iedzīvotāji, nodarbinātība, uzņēmējdarbības attīstība, tūrisms un rekreācija, zvejniecība, investīciju piesaiste, u.tml.).
 • Izglītības, sporta un kultūras darba grupa (tēmas – pirmsskolas, vispārējā, profesionālās ievirzes un interešu izglītība, pieaugušo mūžizglītība, sports, jaunatne, kultūra, u.tml.).
 • Veselības aprūpes un sociālo jautājumu darba grupa (tēmas – bērnu un ģimenes politika, sociālie pakalpojumi un palīdzība, vienlīdzīgas iespējas (personas ar invaliditāti, u.tml.), veselības aprūpes pieejamība, veselīgs dzīvesveids, sabiedriskā kārtība un drošība, u.tml.).
 • Teritorijas plānošanas darba grupa (tēmas – satiksmes infrastruktūra, satiksmes organizācija, sakari, siltumapgāde, gāzes apgāde, enerģētika un energoefektivitāte, zemes pārvaldība, lauksaimniecība, komunālsaimniecība, ūdenssaimniecība, u.tml.).
 • Vides darba grupa (tēmas – dabas resursi, ainavas, atkritumu apsaimniekošana, polderi, mežu, ūdens un zemes dzīļu resursu apsaimniekošana, vides aizsardzība, gaisa kvalitāte un troksnis, klimata pārmaiņas, energopolitika, īpaši apdraudētās teritorijas, u.tml.).

Ikviens interesents līdz 20.augustam varēja pieteikties dalībai minētajās darba grupās. Šobrīd pieteikšanās ir noslēgusies un tiek apkopoti dati par katras darba grupas sastāvu. Paldies ikvienam, kas izrādīja interesi un vēlmi iesaistīties jaunās Attīstības programmas izstrādē! Plānots, ka darba grupu sastāvs tiks apstiprināts augusta beigās un visiem, kas pieteikušies, tiks nosūtīta tālākā informācija par darba grupu darbu. Ja esat pieteikušies, bet nekādu informāciju līdz 1.septembrim nesaņemat, lūgums sazināties ar Ādažu novada domes projektu vadītāju Ingu Pērkoni (t. 67996086, e-pasts inga.perkone@adazi.lv).

Atgādinām, ka iedzīvotāji un citi sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties Attīstības programmas sagatavošanā:

 • piedaloties sabiedriskajā apspriedē un publiskajā apspriešanā;
 • piedaloties iedzīvotāju aptaujā;
 • iesaistoties diskusiju grupās, forumos un citās līdzdalības aktivitātēs;
 • rakstiski sniedzot viedokli;
 • sagatavojot atzinumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 • sniedzot iebildumus un priekšlikumus lēmuma pieņemšanas procesā.

Jūsu idejas, priekšlikumi, viedokļi un redzējums par apvienoto Ādažu novadu ir ļoti svarīgs, jo tas formulēs pašvaldības attīstības būtiskākos virzienus un konkrētus uzdevumus, kā arī noteiks pašvaldības budžeta izlietošanas nosacījumus un būs saistoši izpildei gan domes lēmējvarai, gan arī izpildvarai.

Detalizēta informācija par sabiedrības līdzdalības iespējām tiks ievietota pašvaldību tīmekļvietnēs www.adazi.lv un www.carnikava.lv.