Noslēgusies biedrības “Gaujas Partnerība” organizētā konkursa 3.kārtā iesniegto projektu vērtēšana Lauku atbalsta dienestā. Aicinām gatavoties nākamajai!

07.01.2019.

Laika posmā no 25.04.2018. līdz 25.05.2018. notika atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 3.kārta Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai aktivitātē 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.

3.kārtā pieteikšanās tika izsludināta tikai vienā rīcībā – “1.1.Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, ar lauksaimniecību nesaistītai ražošanai un pakalpojumiem, produkcijas realizācijai un darbinieku produktivitātes kāpināšanai” un kopējais pieejamais publiskais finansējums bija 48 087,65 EUR. Lai finansējums būtu pieejams vairākiem projektiem, salīdzinot ar iepriekšējām divām kārtām, tika samazināta maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam – no 50 000 EUR uz 25 000 EUR.

Atšķirībā no citām kārtām, kad iesniegtajos projektu pieteikumos pieprasītais kopējais publiskā finansējuma apjoms vairākas reizes pārsniedza pieejamo, šajā kārtā tika saņemti tikai divi projektu iesniegumi, kuru kopējā pieprasītā publiskā finansējuma summa bija 31 499,80 EUR.

Mēneša laikā pēc projektu iesniegumu iesniegšanas biedrībā, biedrības vērtēšanas komisija izvērtēja to atbilstību biedrības izstrādātajam dokumentam “Biedrības “Gaujas Partnerība” sabiedrības virzīta vietējā attīstības stratēģija 2015.-2020.gadam” (Biedrības SVVA Stratēģija). Tālāk notika projektu vērtēšana Lauku atbalsta dienestā (LAD) – to atbilstībai Ministru kabineta noteikumu prasībām. 2018.gada novembrī noslēdzās projektu iesniegumu vērtēšana LAD. Tā kā viens no iesniegtajiem projektu pieteikumiem tika atsaukts, ELFLA finansējums būs pieejams tikai vienam no 3.kārtā iesniegtajiem projektiem:

Projekts ““Ārpus” alus darītavas izveide Ādažos”, projekta īstenotājs – SIA “Ārpus” (1.1.rīcība). Projekta mērķis – izveidot “Ārpus” alus darītavu Ādažos un jaunu produktu – jaunu alus šķirņu pasaules labākajos alus stilos – ražošana, radot jaunas darba vietas, tādejādi uzlabojot vietējā reģiona darba tirgu un veicinot ražošanas attīstību teritorijā.

 

Aicinām gatavoties 4.kārtai

Atgādinām, ka, gatavojoties nākamajai projektu kārtai, biedrība 2018.gada nogalē veica iedzīvotāju aptauju un organizēja darba grupas, lai gūtu secinājumus – kas būtu jāmaina biedrības SVVA Stratēģijā, lai to īstenotu pēc iespējas sekmīgā.

Biedrības SVVA Stratēģijas vīzija – Ādažu novads ir teritorija, kur iedzīvotājiem ir augsta dzīves kvalitāte, attīstās uzņēmējdarbība un nevalstisko organizāciju darbība, kā arī ir aizsargāti un sakārtoti vietējie dabas objekti un resursi.

Biedrības SVVA Stratēģijas īstenošanai noteiktas 3 rīcības:

  • 1.1.rīcība – Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, ar lauksaimniecību nesaistītai ražošanai un pakalpojumiem, produkcijas realizācijai un darbinieku produktivitātes kāpināšanai;

Rīcības ietvaros paredzēts veicināt lauksaimniecības un citas uzņēmējdarbības attīstību VRG darbības teritorijā (vietējās produkcijas realizēšanu tirgū gan VRG darbības teritorijā, gan pilsētās (izņemot Rīgu), kurās iedzīvotāju skaits nepārsniedz 15000), kā arī veicināt darbinieku zināšanu un prasmju paaugstināšanu, tādā veidā sekmējot darbinieku produktivitāti un uzņēmumu saimniecisko darbību, piem.:

  • 2.1.rīcība – Atbalsts vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai;

Rīcības ietvaros paredzēts veicināt vietējās teritorijas sakārtošanu, pieejamo dabas un kultūras objektu pieejamību un izmantošanas kvalitāti, sekmējot kvalitatīvas, labiekārtotas un drošas dzīves vides attīstību VRG darbības teritorijā, piem.:

  • 2.2.rīcība – Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācības un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai.

Rīcības ietvaros paredzēts veicināt sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu vietējiem iedzīvotājiem, tādā veidā sekmējot viņu iespējas radoši attīstīties, iegūt jaunas zināšanas, saturīgi pavadīt brīvo laiku, uzlabot veselību, piedalīties novada kultūras dzīvē, saņemt sociālo palīdzību, kā arī veicināt novada teritorijas labiekārtošanu (piem., izveidot centrus sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai).

2018.gada nogalē tika veikti biedrības SVVA Stratēģijas grozījumi, kas paredz, ka maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 1.1.rīcībā – 30 000 EUR, 2.1. un 2.2.rīcībā – 40 000 EUR. Plānotais atbalsta apmērs katrai no rīcībām:

Rīcība Atbalsta apmērs (% pret kopējo atbalstu LAP apakšpasākumā) Atbalsta apmērs kopā (euro) 4.kārtai*
1.1.rīcība 50,00% 216 680,65 EUR 29 672,46 EUR
2.1.rīcība 24,04% 104 167,47 EUR 80 000,00 EUR
2.2.rīcība 25,96% 112 513,18 EUR 69 994,15 EUR
Kopā 100% 433 361,30 EUR 179 666,61 EUR

* Plānots. Informācija tiks precizēta atbilstoši Lauku atbalsta dienesta lēmumam.

4.atklāto konkursa kārtu biedrība plāno izsludināt 2019.gada sākumā, kad LAD būs apstiprinājis aktualizēto biedrības SVVA Stratēģiju un Ādažu novadam piešķīris papildus ELFLA finansējumu. Visus interesentus aicinām jau sākt gatavot projekta iesniegumu un citus dokumentus, īpašu uzmanību pievēršot ar iepirkumiem un īpašumtiesībām saistītajiem jautājumiem. Atgādinām, ka kopā ar projekta iesniegumu būs jāiesniedz arī “Atbalsta pretendenta pašnovērtējuma veidlapa” par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijā attiecīgajai rīcībai noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, norādot katram kritērijam atbilstošo punktu skaitu un pamatojot punktu skaita atbilstību. Vairāk informācijas – www.gaujaspartneriba.lv. Vispārīgiem jautājumiem lūgums rakstīt uz e-pastu: gaujaspartneriba@inbox.lv.

 

Paldies abiem 3.kārtas projektu iesniedzējiem par dalību biedrības organizētajā projektu konkursā! Aicinām visus interesentus sekot līdzi informācijai par iespēju pieteikties nākamajā konkursa kārtā!