a a a

 • 06.09.2019. uzklausīšanas sanāksme par SIA “Ādažu Ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu

  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2019.gada 6.septembrī plkst. 12.00 Ādažu Kultūras centra Ādažu Vēstures un mākslas galerijā Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, rīkos uzklausīšanas sanāksmi par SIA “Ādažu Ūdens” iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu.

 • Publicēta informācija par nomai pieejamo telpu un pretendentu pieteikšanās kārtību ēkā Ādažu vidusskolā, Ādažos, kā arī Ādažu Sporta centrā. Plašāka informācija pieejama sadaļā Pašvaldība/Īpašumi/Telpu nomas paziņojumi.

  Kā ziņots iepriekš, ir spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”, kas nosaka iznomāšanas kārtību, izņēmumus, nomas maksas noteikšanas metodiku, līguma saturu, kritērijus pretendentu tiesībām uz telpu nomu.

 • Dabas aizsardzības pārvalde pēdējā gada laikā saņem regulārus dažādu Latvijas pašvaldību iedzīvotāju ziņojumus un sūdzības par Spānijas kailgliemezi Arion vulgaris. Gliemeži bieži tiek konstatēti lielā skaitā un tie nodara ievērojamus postījumus  dārzu īpašniekiem.

  Spānijas kailgliemezis ir ierindots Eiropas simts visinvazīvāko dzīvnieku sarakstā.

 • Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija paziņo, ka 2019.gada 19.septembrī plkst.9.30, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, Ceriņu zālē, tiek rīkota atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Elīzes iela 4, Kadaga, Ādažu novads, kadastra numurs 8044 005 749, kas  sastāv no zemes gabala 0,1652 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 8044 005 0747.

 • Apbūves tiesību izsoles organizētājs Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija Adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads  
  Apbūves tiesību izsoles veids Pirmreizējā atklātā mutiskā izsole ar augšupejošu soli
  Apbūves tiesību objekts Ādažu novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Attekas iela 43, Ādaži, Ādažu novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80440070516 daļas 69 m2 platībā un Attekas iela 45, Ādaži, Ādažu novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80440070564 daļas 100 m2  platībā apbūves tiesības (turpmāk- OBJEKTS)
  Apbūves tiesību objektu raksturojošā informācija un galvenie nosacījumi Publiskā piebraucamā ceļa posma izbūve saskaņā ar projektu “Katlu mājas pārbūve pārejai uz biomasas kurināmo” un ekspluatācija.  OBJEKTS pēc izbūves un nodošanas ekspluatācijā pāriet Ādažu novada pašvaldības īpašumā. Apbūves tiesību ieguvējam nav tiesību nodot piešķirtās tiesības citām personām bez saskaņojuma ar Ādažu novada pašvaldību. Apbūves tiesība stājas spēkā pēc tās nostiprināšanas zemesgrāmatā.   Apbūves tiesību ieguvējs kompensē Ādažu novada pašvaldībai neatkarīga vērtētāja atlīdzības summu EUR 400,00 apmērā.   Pēc apbūves tiesību izbeigšanās Ādažu novada pašvaldība nekompensē atlīdzību apbūves tiesīgajam par būves iegūšanu īpašumā   Ādažu novada pašvaldība ir tiesīga vienpusēji lauzt līgumu pirms termiņa, ja apbūves tiesīgais neizbūvē piebraucamo ceļu 3 gadu laikā pēc apbūves tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā.
  Apbūves tiesību termiņš 11 gadi no līguma noslēgšanas brīža
  Apbūves tiesību objekta apbūves tiesību maksas apmērs, citi veicamie maksājumi un izsoles solis Apbūves tiesību nosacītā maksa – EUR 80 (astoņdesmit eiro) gadā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Papildus apbūves tiesību maksai apbūves tiesību ieguvējs maksā arī nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši normatīvo aktu prasībām;   Izsoles solis – EUR 20 (divdesmit eiro)  
  Izsoles norises vieta un laiks 2019.gada 19.septembris plkst. 09.00 Ādažu novada domes Ceriņu zāle, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads
  Objekta apskates vieta un laiks Objekta atrašanās vieta – Attekas ielā 43 un Attekas ielā 45, Ādažos, Ādažu novadā, apskatāma, iepriekš saskaņojot to pa tālruni 67996900 (Saimniecības un infrastruktūras daļas nekustamā īpašuma speciālists Volli Kukk)
  Apbūves tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš Pieteikums par piedalīšanos izsolē iesniedzams Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, sākot no sludinājuma publicēšanas dienas Ādažu novada domes mājas lapā www.adazi.lv līdz 2019.gada 17.septembrim plkst.17:00.
  Izsoles kārtība Pielikums Nr. 1. Ādažu novada pašvaldības nekustamo īpašumu kopuma –Attekas iela 43 un Attekas iela 45, Ādaži, Ādažu novads, zemes vienību daļu APBŪVES TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI  
  Apbūves tiesību objekta robežplāns Pielikums Nr. 2
  Apbūves tiesību līguma projekts Pielikums Nr. 3
 • Publicēta informācija par nomai pieejamo telpu un pretendentu pieteikšanās kārtību ēkā Gaujas ielā 16, Ādažos, kā arī Ādažu Sporta centrā un Kultūras centrā. Plašāka informācija pieejama sadaļā Pašvaldība/Īpašumi/Telpu nomas paziņojumi.

  Kā ziņots iepriekš, ir spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”, kas nosaka iznomāšanas kārtību, izņēmumus, nomas maksas noteikšanas metodiku, līguma saturu, kritērijus pretendentu tiesībām uz telpu nomu.

 • Zinību diena un jaunās skolas atklāšana

 • Abonementā

  •Izstāde  “Savā  zemē”
  Rakstniekam, pedagogam  Ernestam Aistaram – 120 (1899–1998)
  •Izstāde “Latviešu tautas folkloras krājējs un sastādītājs”
  Folkloristam, rakstniekam Ansim Lerhim-Puškaitim – 160 (1859-1903)
  •Izstāde “Grāmatzīmju pasaule”
  Grafiķim, pedagogam  Pēterim Upītim – 120 (1899-1989)
  •Izstāde  “Politiķa paraugs visiem”
  Pirmajam Latvijas Valsts prezidentam Jānim Čakstem – 160 (1859-1927)
  •Izstāde    “Īstās universitātes mūsdienās ir grāmatu krātuves – bibliotēkas”
  Latvijas Nacionālajai bibliotēkai  — 100 (1919–2019)

  Lasītavā

  11.

 • Labrīt Ādažu sākumskolas atkāšanas rītā! Šodien, kad lielā diena ir klāt, atskatāmies, kā tā tapa!

 • Izglītības, kultūras, sporta un sociālās komitejas sēde notiks 3. septembrī plkst.12.00 domes priekšsēdētāja kabinetā. Sēdes darba kārtība: IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS, SPORTA UN SOCIĀLĀS KOMITEJAS DARBA KĀRTĪBA 03.09.2019.