a a a

Pašvaldības jaunumi

 • Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija paziņo, ka 2020.gada 12.novembrī plkst. 9.30, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novada domes Ceriņu zālē, tiek rīkota atklāta mutiska kokmateriālu cirsmas tiesību izsole ar augšupejošu soli kokmateriālu cirsmas tiesībām pašvaldībai piederošajos nekustamajos īpašumos: “Kadagas centrs”, Kadaga, kadastra numurs 8044 005 0105, nogabalos Nr.6, Nr.7, Nr.8, Nr.9, Nr.10 un Nr.11; “Ziemeļvēji”, Kadaga, kadastra Nr.

 • Ādažu novada pirmsskolas izglītības iestāde  “Strautiņš” aicina darbā speciālo pedagogu Amata mērķis: Atbilstoša izglītības procesa nodrošināšana PII izglītojamajiem, kuriem nepieciešami atbalsta pasākumi. Prasības pretendentam:
  • iegūta augstākā pedagoģiskā izglītība un speciālā pedagoga vai speciālās izglītības skolotāja kvalifikācija, atbilstoši MK noteikumiem Nr. 569;
  • teicamas valsts valodas zināšanas;
  • spēja patstāvīgi plānot un organizēt darba izpildi darbā ar izglītojamiem, to vecākiem un kolēģiem;
  • atbildības sajūta, disciplinētība, precizitāte, spēja argumentēt pieņemtos lēmumus vai veiktās darbības;
  • komunikācijas prasme, spēja analizēt un risināt konfliktsituācijas, saglabāt konfidencialitāti un toleranci.
 • Mežā pie Vējupes peldvietas tapusi bērnu aktivitāšu zona, kas integrēta dabīgajā vidē no videi draudzīgiem materiāliem. Jaunie labiekārtojuma elementi tapuši Meža dienu projekta ietvaros. Šogad izveidota koka šķēršļu trasīte - platformas ap priedēm, ko savieno šķēršļu tiltiņi no koka un virvju elementiem. Lai taka būtu mazajiem droša bez papildus drošības līdzekļu lietošanas, platformu un šķēršļu tiltiņu laipu maksimālais augstums – 60 cm virs zemes.
 • Jums ir idejas – kā padarīt novadu labāku? Aicinām tās paust, līdz 31.oktobrim piedaloties iedzīvotāju aptaujā par apvienoto Ādažu novadu! Jūsu idejas, priekšlikumi, viedokļi un redzējums ir ļoti svarīgs, jo tas formulēs pašvaldības attīstības būtiskākos virzienus un konkrētus uzdevumus, kā arī noteiks pašvaldības budžeta izlietošanas nosacījumus un būs saistoši izpildei gan domes lēmējvarai, gan arī izpildvarai.

 • Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk NVA) jau vairākus gadus veiksmīgi īsteno pasākumu “Atvērto durvju diena personām ar invaliditāti uzņēmumos”.  Pasākuma mērķis ir sekmēt personu ar invaliditāti integrāciju sabiedrībā un darba tirgū, mazināt stereotipus par personu ar invaliditāti nodarbināšanas iespējām un iedrošināt darba devējus piedāvāt darbu personām ar invaliditāti.