a a a

Pašvaldības jaunumi

 • Līdz 18.februārim iespēja paust savu viedokli par saistošo noteikumu projektu “Grozījumi Ādažu novada domes 2013.gada 22.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 30 „Saistošie noteikumi par teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu”.

   

 • 13. februārī visā Latvijā, tostarp Ādažos, norisinājās izglītības organizācijas Junior Achievement Latvia (JA Latvia) organizētais karjeras izglītības pasākums skolu jauniešiem Ēnu diena. Ādažu pašvaldības policijā viesojās divi ēnotāji no Garkalnes, divi – no Limbažiem, viens – no Ādažiem un viens – no Rīgas.

 • Prasības pretendentiem:
  • vidējā tehniskā, profesionālā izglītība;
  • valsts valodas zināšanas;
  • „B” un “C” kategorijas autovadītāja apliecība;
  • zināt un ievērot ražotāja norādījumus, kā arī drošus darba paņēmienus un metodes, veicot darbu ar dažāda veida rokas un elektriskajiem instrumentiem;
  • atbildības sajūta, disciplinētība, pacietība, precizitāte un spēja argumentēt pieņemto lēmumu vai veikto darbību;
  • spēja patstāvīgi plānot un organizēt darba izpildi noteiktajā termiņā, un veikt darbu patstāvīgi;
  • spēja analizēt situāciju un noteikt attiecīgā brīdī darba izpildes prioritātes;
  • komunikācijas prasme, spēja saprasties, uzklausīt citus, saglabāt konfidencialitāti un toleranci;
  • vēlama pieredze ielu bruģēšanas darbos.
 • Apbūves tiesību izsoles organizētājs Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija Adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads  
  Apbūves tiesību izsoles veids Pirmreizējā atklātā mutiskā izsole ar augšupejošu soli
  Apbūves tiesību objekts Ādažu novada domei piederošā nekustamā īpašuma – zemes vienības (kad.apz. 8044 007 0574) 0,2482 ha platībā Attekas ielā 24, Ādaži, Ādažu novads apbūves tiesības
  Apbūves tiesību objektu raksturojošā informācija un galvenie nosacījumi Apbūves tiesību objekta lietošanas mērķis – izbūvēt un ekspluatēt autostāvvietu. Izbūvētā autostāvvieta nav pastāvīgs īpašuma objekts.   Apbūves tiesību ieguvējam nav tiesību nodot piešķirtās tiesības citām personām bez saskaņojuma ar Ādažu novada domi. Apbūves tiesība stājas spēkā pēc tās nostiprināšanas zemesgrāmatā.   Apbūves tiesību ieguvējs kompensē domei neatkarīga vērtētāja atlīdzības summu.   Pēc apbūves tiesību izbeigšanās dome nekompensē atlīdzību apbūves tiesīgajam par būves iegūšanu īpašumā   Ādažu novada dome ir tiesīga vienpusēji lauzt līgumu pirms termiņa, ja apbūves tiesīgais neizbūvē autostāvvietu 3 gadu laikā pēc apbūves tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā.
  Apbūves tiesību termiņš 11 gadi no līguma noslēgšanas brīža
  Apbūves tiesību objekta apbūves tiesību maksas apmērs, citi veicamie maksājumi un izsoles solis Apbūves tiesību nosacītā maksa – EUR 800,- (astoņi simti  eiro un 00 centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli gadā. Papildus apbūves tiesību maksai apbūves tiesību ieguvējs maksā arī nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši normatīvo aktu prasībām;   Izsoles solis – EUR  50,- (piecdesmit eiro, 00 centi)  
  Izsoles norises vieta un laiks 2019.gada 28.februāris  plkst. 09.00 Ādažu novada dome, Gaujas iela 33A, Ādažos, Ādažu novadā, Ceriņu zālē.
  Objekta apskates vieta un laiks Objekta atrašanās vietā – Attekas ielā 24, Ādažos, Ādažu novadā, apskatāmā, iepriekš saskaņojot, to pa tālruni 67996900 (Saimniecības un infrastruktūras daļas nekustamā īpašuma speciālists Volli Kukk)
  Apbūves tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš Pieteikums par piedalīšanos izsolē iesniedzams Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, sākot no sludinājuma publicēšanas dienas Ādažu novada domes mājas lapā www.adazi.lv līdz 2019.gada 26.februārim plkst.17:00.
  Izsoles kārtība Pielikums Nr.1 Ādažu novada domei piederošā nekustamā īpašuma – zemes vienības (kad.apz. 8044 007 0574) 0,2482 ha platībā Attekas ielā 24, Ādaži, Ādažu novads tiesību izsoles noteikumi
  Apbūves tiesību objekta robežplāns Pielikums Nr. 2
 • Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā darbinieku slimības dēļ šonedēļ darbs noritēs ar pusdienas pārtraukumu no 13.:00 līdz 13.45!