a a a

Būvniecības jaunumi

  • Kā jau ziņojām, jūnija sākumā tika uzsākta Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes (ĀPII) ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana. Darbus veic uzņēmums SIA “BūvKORE” atbilstoši SIA “Grand Eko” 2017.gadā izstrādātajam ĀPII siltināšanas būvprojektam.

    Būvdarbi tiek veikti projekta “Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšana” ietvaros, kas tiek finansēts no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem 4.2.2.

  • Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu Ādažu novada domes 2019. gada 27. augusta sēdē ir apstiprināts detālplānojums nekustamajam īpašumam Podnieku ielā 6, Ādažu ciemā, Ādažu novadā (sēdes lēmums Nr.153). Ar detālplānojuma materiāliem var iepazīties Ādažu novada būvvaldē, pašvaldības tīmekļa vietnē www.adazi.lv un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv. Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Saskaņā ar Ādažu novada domes 2019. gada 23. jūlijā sēdes lēmumu Nr.134 „Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam īpašumam “Pliči” (Āķu iela 1)” ir uzsākta detālplānojuma izstrāde ar mērķi pamatot zemesgabala sadalīšanu divās daļās.