a a a

 • Ādažu novada domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks sveic iedzīvotājus Valsts svētkos!

 • Goda ādažnieks 2019

  Valsts svētku sarīkojuma laikā svētku priekšvakarā godinājām un teicām paldies lieliskajiem ādažniekiem un novadā strādājošajiem, kuri iedvesmo un ar savu rīcību un sirds siltumu ir radījuši līdzcilvēkos prieku, palīdzējuši un darījuši vairāk kā to prasa pienākums.

  Augstāko novada domes apbalvojumu GODA ĀDAŽNIEKS par mūža ieguldījumu Ādažu novada attīstībā saņēma Normunds Breidaks.

 • 2010.gadā, parakstot sadarbības līgumu ar Nīderlandes fondu KNHM, Ādažu novadā aizsākās konkurss iedzīvotāju iniciatīvu atbalstam “Sabiedrība ar dvēseli”, kura ietvaros šo 10 gadu laikā Ādažu novadā īstenoti 137 projekti, t.sk., 60 projekti teritorijas labiekārtošanai, 58 projekti dažādu pasākumu īstenošanai un attīstībai, kā arī 19 ēku remontu projekti.

 • PIETEIKUMA VEIDLAPA

  NOLIKUMS

 • Atgādinām, ka līdz 2019. gada 15.novembrim veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums. Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī – vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas vai arī reizi gadā – avansa veidā.

 • Šogad Valsts svētku sarīkojumā godināsim un paldies teiksim: Zigrīdai Veinbergai, Andrejam Sozinovam, Everitai Kāpai, Silgai Gosai, Ievai Rozei, Uģim Dambim, Ivaram Kraucim, Normundam Breidakam, biedrībai “ĀdažiVelo”,  Evitai Kronbergai, Inesei Dombrovskai, Annai Avotiņai, Jadvigai Fursai, Ingai Urbanovičai, Inārai Mičulei, Albīnai Petrovai, Alisei Timermanei – Legzdiņai, Kadagas bērnudārzam, Sandrai Bukovskai, Tatjanai Romanovai, Jānim Eglītim, Ingum Jēkabsonam, Solvitai Sokovai, Ivetai Gailītei, Indrai Rasmanei, Ivetai Kalniņai, Zintai Filipovičai, Oksanai Brūverei, Gintai Bojārei, Aigai Brenčevai, Dacei Dzenei, Mārītei Seļavinai, Tatjanai Kivkucānei, Nadeždai Senčenko, Gaļinai Sidorenko.

 • Turpinot projekta “Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā” īstenošanu, Ādažu novada dome 22.oktobrī ar SIA “Monum” parakstīja vienošanos par būvprojekta “Jauna skolas ēka Ādažos” 3.kārtas būvdarbu uzsākšanu. 3.kārtas būvdarbu izmaksas – 2 203 272,95 EUR bez PVN.

  Atbilstoši vienošanās, būvdarbi jābeidz 10 mēnešu laikā no būvdarbu uzsākšanas.

 • Ādažu novada dome 6.novembrī novada iedzīvotājiem organizēja semināru par daudzdzīvokļu visaptverošu ēku atjaunošanu un tās ieguvumiem. Semināra mērķis bija izglītot un aicināt Ādažu novada iedzīvotājus rūpēties un apzināties savas daudzdzīvokļu mājas tehnisko stāvokli, iepazīstināt ar ēku visaptverošas atjaunošanas nepieciešamību un informēt par daudzdzīvokļu ēkas atjaunošanas iespējām projekta “Accelerate SUNShINE” ietvaros.

 • 12. novembrī plkst.12.45 notiks domes ārkārtas sēde. Ar sēdē izskatāmajiem jautājumiem iespējams iepazīties ŠEIT: DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA