Līdz 26.augustam aicinām pulciņu vadītājus un interešu izglītības pedagogus iesniegt pieteikumu un licencēto programmu pašvaldības finansiālā atbalsta saņemšanai

20.08.2020.

11.augustā stājušies spēkā saistošie noteikumi, kas nosaka kārtību, kādā Ādažu novada pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu interešu izglītības programmu īstenošanai skolas vecuma bērniem Ādažu novadā, kā arī programmu izvērtēšanas kritērijus un finansēšanas apmēru. Noteikumi un un pieteikuma veidlapa: https://likumi.lv/ta/id/316550-interesu-izglitibas-programmu-finansesanas-kartiba-adazu-novada

Aicinām pulciņu vadītājus  iepazīties ar noteikumiem  un līdz 26.augustam  iesniegt pašvaldībai ar drošu elektronisku parakstu parakstītu pieteikumu (1.pielikums) elektroniski pašvaldības  oficiālajā e-pastā dome@adazi.lv vai papīra formātā Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā. Pieteikumam jāpievieno licencētā programmma, dzīves un darba apraksts (CV); izglītības dokumenta kopija; iepriekšējā mācību gada programmas izvērtējums, ja šī programma jau tikusi īstenota.

Licence programmas īstenošanai tiek izsniegta Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldē Bruņinieku ielā 29/31.