Līdz 19.oktobrim iespēja iesūtīt viedokli par nekustamā īpašuma nodokļa izmaiņām

15.10.2021.

aicinājums paust veidokli par saistošo noteikumu projektu

Ādažu un Carnikavas pagastiem apvienojoties, līdz ar citām likumdošanā noteiktām un dzīves diktētām pārmaiņām, Ādažu novadā jāizveido vienota nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) aprēķināšanas un iekasēšanas sistēma. Pēc rūpīga sagatavošanas darba ir sagatavota jauna nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) saistošo noteikumu redakcija, vienota visā novadā, tajā iekļaujot labāko praksi no abiem apvienotajiem novadiem, saglabājot gandrīz nemainīgu plānoto NĪN iekasēšanas apjomu arī nākamajā gadā.

Kopš 2021. gada 1. jūlija Ādažu novadu veido Ādažu un Carnikavas pagasti. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 17. punkts nosaka, ka jaunievēlētajai pašvaldības domei jāizvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un jāpieņem jaunus saistošos noteikumus.

Carnikavas un Ādažu pagastos līdz šim bijis atšķirīgs regulējums nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanā un piemērošanā, tāpēc, lai noteiktu vienotu kārtību, nepieciešams pieņemt jaunus saistošos noteikumus, kas stāsies spēkā no 2022. gada 1. janvāra.

Piesaistot profesionāļus, veikta Carnikavas un Ādažu nekustamā īpašuma nodokļa modeļu salīdzināšana un salāgošana, lai būtiski nepasliktinātu novada iedzīvotāju un nodokļa maksātāju dzīves līmeni, un vienlaicīgi nesamazinātu pašvaldības  nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumus.

Jaunie saistoši noteikumi par nekustamā īpašuma nodokli izstrādāti, apvienojot labāko no Carnikavas un Ādažu novados līdz šim īstenotās nekustamā īpašuma nodokļa politikas un stiprinot nodokļa maksātāja saikni ar novadu, proti, piešķirot atvieglojumus, ja īpašums, deklarētā dzīvesvieta vai saimnieciskās darbības vieta atrodas novadā. Tāpat plānots vienkāršot nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu, balstoties uz reģistru datiem, bez papildu informācijas pieprasīšanas no nodokļu maksātājiem.

Jaunie noteikumi veidoti tādējādi, lai būtiski nepieaugtu nekustamā īpašuma nodokļa slogs abos pagastos nekustamo īpašumu īpašniekiem. Tāpat kā iepriekš, par Ādažu novadā deklarēta īpašnieka mājokli, NĪN tiks aprēķināts saskaņā ar likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajām mājokļa NĪN aprēķināšanai noteiktajām likmēm, saglabājot NĪN likuma garu aizsargāt pirmā mājokļa īpašniekus: 0,2 % no ēkas kadastrālās vērtības, kas nepārsniedz 56915,- EUR, 0,4 % no ēkas kadastrālās vērtības, kas pārsniedz 56915,- EUR, bet nepārsniedz 106715,- EUR, un 0,6 % no tādas ēkas kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 106715,- EUR.

Vienlaikus uz visu novadu tiek pārnesta agrākā Carnikavas novada prakse piešķirt atvieglojumus no nekustamā īpašuma nodokļa par mājokli, kurā īpašnieks ir deklarēts. Atlaides lielums gan samazināts līdz 50% no par mājokli aprēķinātā nodokļa. Bet, vienlaikus, par zemi, kas saistīta ar šādu mājokli, noteikta samazināta līdz 1,3% no kadastrālās vērtības NĪN likme.

Tā kā novada infrastruktūras uzturēšanai un attīstībai nepieciešamos finanšu resursus pašvaldība gūst arī no novadā deklarēto iedzīvotāju ienākumiem, bet daļā mājokļu to īpašnieki deklarēti ārpus novada, lai saglabātu īpašnieku solidaritāti novada attīstības finansēšanā, nodokļu maksātājam, kura īpašumā tomēr ir deklarēta vismaz viena persona, bet pats īpašnieks nav deklarēts Ādažu novadā, nosakāma mazliet paaugstināta nodokļa likme 0,4 % apmērā, bet mājoklim, kurā nav deklarēta neviena persona un arī nekustamā īpašuma īpašnieks nav deklarēts Ādažu novadā- tiek piemērota likme 1,5 % no mājokļa kadastrālās vērtības.

Lai novadā veicinātu  uzņēmējdarbības attīstību, kā arī veicinātu lauksaimniecības zemes, kā arī dabas pamatnes un rekreācijas vajadzībām izmantojamās zemes platību saglabāšanu, šādas zemes platību īpašniekiem un juridiskām personām, kas reģistrētas Ādažu novadā, paredzēts pielietot pazeminātu likmi 1 % no zemes vienības kadastrālās vērtības.

Jaunie noteikumi paredz, ka nekustamā īpašuma nodoklis tiek aprēķināts uz 1. janvāri, bet, līdzko mainās, piemēram, zemes lietošanas mērķis, īpašnieks gada laikā deklarē dzīvesvietu savā mājoklī, pārdeklarējas uz citu savu mājokli, izdeklarējas no novada, vai saviem īpašumiem, vai arī mājoklī, kurā uz taksācijas gada sākumu nebija deklarētas personas, deklarējas vismaz viena persona, īpašumiem ar nākamo mēnesi piemēro citas atbilstošas šajos noteikumos noteiktās nekustamā īpašuma nodokļa likmes.

Vienlaicīgi pašvaldība līdz gada beigām pieņems saistošos noteikumus “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem”, paredzot papildus atvieglojumus maznodrošinātām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām.

Ja rodas neskaidrības vai papildus jautājumi, aicinām sazināties ar speciālistiem: nekustamā īpašuma nodokļu inspektore Carnikavas pagastā, tālr.67993418;  nekustamā īpašuma nodokļa administratore Ādažu pagastā, tālr.67996458.

Ar pilnu saistošo noteikumu projektu aicinām iepazīties ŠEIT.