Līdz 16.septembrim izsludināta publiskā apspriešana būvniecības iecerei “Viesu apmetnes, saimniecības ēka, siltumnīca, teritorijas labiekārtojums “Vējsalas”, Ādaži, Ādažu nov.”

24.08.2021.

Ādažu novada Ādažu pagasta būvvalde nolēmusi uzsākt publisko apspriešanu būvniecības iecerei “Viesu apmetnes, saimniecības ēka, siltumnīca, teritorijas labiekārtojums “Vējsalas”, Ādaži, Ādažu nov.”, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 80440110110. Publiskās apspriešanas termiņš – no šā gada 19.augusta līdz 16.septembrim. Būvvalde pieņēmusi lēmumu, pamatojoties uz Būvniecības likuma 14.panta piekto daļu, Ministru kabineta 28.10.2014. noteikumu Nr.671 “Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas kārtība” 6. un 9.punktu, Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 41.4 punktu, Ādažu novada teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 4.1.13. punktu. Būvvaldes sēde notikusi 16.08.2021. (protokols Nr. ĀNP/7-4-12/21/13)

Publiskās apspriešanas termiņš:

No 19.08.2021. līdz 16.09.2021.

Ar informatīvajiem materiāliem par būvniecības ieceri var iepazīties:

  1. Ādažu būvvaldes portālā https://www.adazi.lv/buvnieciba-un-attistiba
  1. Ādažu novada domes 1.stāva (Kultūras centra) logā (izvietota planšete)
  2. Būvniecības ieceres teritorijā “Vējsalas”, Ādaži, Ādažu novadā.

                Priekšlikumus iespējams iesniegt :

  1. Sūtot uz e-pastu: buvvalde@adazi.lv ar atzīmi “Publiskā apspriešana Vējsalas”.
  2. Sūtot pa pastu uz adresi: Ādažu novada būvvalde, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas pārvaldības likumā noteiktajiem principiem sabiedrības veselības apdraudējuma mazināšanai, būvniecības ieceres publiskā apspriešana rīkojama attālināti, tādēļ būvniecības ieceres prezentācija ir paredzēta 31.08.2021. plkst. 16:00 tiešsaistē Microsoft Teams platformā.

Pieteikumu par pieslēgšanos sapulcei sūtīt uz e-pastu: buvvalde@adazi.lv  līdz 30.08.2021. plkst. 15:00, tēmā norādot “Publiskā apspriešana “Vējsalas””.

Iepazīties ar būvniecības ieceres vizualizāciju un detalizētāku aprakstu iespējams ŠEIT.

PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS APTAUJAS ANKETA PIEEJAMA ŠEIT.

Paziņojums par pubisko apspriešanu

pamatojoties uz Būvniecības likuma 14.panta piekto daļu, Ministru kabineta 28.10.2014. noteikumu Nr.671 “Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas kārtība” 6. un 9.punktu, Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 41.4 punktu, Ādažu novada teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 4.1.13. punktu, Būvvalde 16.08.2021. sēdē (protokols Nr. ĀNP/7-4-12/21/13) nolēma:

  1. Uzsākt būvniecības ieceres ar nosaukumu “Viesu apmetnes, saimniecības ēka, siltumnīca, teritorijas labiekārtojums “Vējsalas”, Ādaži, Ādažu nov.”, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 80440110110, publisko apspriešanu.
  2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu no 2021.gada 19.augusta līdz 2021.gada 16.septembrim.