a a a

Laulības reģistrēšana

PAKALPOJUMA PIEPRASĪŠANAS IESPĒJAS
Personīgi iestādē Ādažu novada Dzimtsarakstu nodaļa, Gaujas iela 33A, Ādaži
Pa pastu Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
Pa tālruni
Elektroniski
 IESNIEGUMA VEIDLAPA PIEEJAMA
Pašvaldības portālā IESNIEGUMS
 NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI
Oriģināls
  • Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments – oriģināls
  • Personām, kuras agrāk bijušas citā laulībā, ja ziņas par laulības šķiršanu nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā, jāuzrāda bijušā laulātā miršanas apliecība vai laulības šķiršanas apliecība, izraksts vai izziņa no laulības šķiršanas akta ieraksta, likumīgā spēkā esošs tiesas spriedums, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par neesošu, izraksts vai izziņa no laulību reģistra ar atzīmi par šādu spriedumu – jāuzrāda oriģināls;
  • Ja persona, kura vēlas doties laulībā, ir nepilngadīga – nepilngadīgās personas vecāku vai aizbildņu, vai bāriņtiesas rakstveida atļauja – jāiesniedz oriģināls;
  • Ārzemniekam – attiecīgās valsts kompetentas institūcijas izsniegts dokuments par to, ka šai personai nav šķēršļu laulības noslēgšanai Latvijas Republikā – dokumentam jābūt noteiktā kārtībā legalizētam un tulkotam Latvijas valsts valodā – jāiesniedz oriģināls
Oriģināls vai kopija, uzrādot oriģinālu
Kopija, uzrādot oriģinālu
 KAS JĀDARA, LAI VARĒTU SAŅEMT PAKALPOJUMU

Personām, kuras vēlas doties laulībā, par to ir jāiesniedz kopīgs noteikta parauga iesniegums dzimtsarakstu nodaļā. Ja laulību paredzēts reģistrēt baznīcā, dzimtsarakstu nodaļa izsniedz izziņu par laulības reģistrēšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi. Laulību dzimtsarakstu nodaļā reģistrē pēc viena mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas.

Noteiktajā laikā un vietā dzimtsarakstu nodaļas amatpersona reģistrē personu laulību, klātesot personām, kuras stājas laulībā un diviem pilngadīgiem lieciniekiem. Pēc laulības reģistrācijas tiek izsniegta laulības apliecība

 PAKALPOJUMA MAKSA
Valsts nodeva par laulības reģistrāciju – EUR 14,00.
Saskaņā ar Ādažu novada domes 23.04.2013. lēmumu Nr.86:laulības reģistrācijas svinīgā ceremonija  EUR 34,44 (ādažniekiem) un EUR 68,86 (citur deklarētiem)
laulības svinīga reģistrācija ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām EUR 172,17 (ādažniekiem) un  EUR 206,60 (citur deklarētiem).
 ATBILDES/PAKALPOJUMA SNIEGŠANAS TERMIŅŠ
30 darba dienas
 REGLAMENTĒJOŠIE NORMATĪVIE AKTI
Civillikums. Pirmā daļa. Ģimenes tiesības
Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums

Ādažu novada domes 23.04.2013. lēmums Nr.86 “Par pašvaldības  noteiktajiem  maksas pakalpojumiem Ādažu novada Dzimtsarakstu nodaļā”

MK 24.09.2013. noteikumi Nr. 906 Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu.

LR MK 2013.g.3.09. noteikumi Nr.761 Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem

 UZZIŅAS, INFORMĀCIJA, KONSULTĀCIJAS
Tālrunis: 67996007
e-pasts: dzimtsaraksti@adazi.lv
Dzimtsarakstu nodaļas darba laiks Pirmdiena: 8:00 – 13:00 un 13:45 -16:00
Otrdiena: 08:00 – 13:00
Trešdiena: 08:00 – 12:00
Ceturtdiena: 08:00 – 13:00
Piektdiena: 10:00 – 14:00 (iepriekš piezvanot)