a a a

Ādažu bibliotēkas lietošanas noteikumi

Ādažu bibliotēkas lietošanas noteikumi nr.9, 28.05.2019.

 

I  Vispārīgie noteikumi

 1. Ādažu bibliotēkas lietošanas noteikumi nosaka  Ādažu bibliotēkas (turpmāk – Bibliotēka) pakalpojumu izmantošanas kārtību, kā arī tās lietotāju tiesības un pienākumus.
 2. Šo noteikumu izmaiņas ierosina Bibliotēka un apstiprina Ādažu novada pašvaldības dome (turpmāk – dome).
 3. Bibliotēka izvieto šos noteikumus apmeklētājiem pieejamā Bibliotēkas telpā.

II  Bibliotēkas lietotāji

 1. Bibliotēkas lietotājs ir ikviena persona, kas izmanto Bibliotēkas pakalpojumus.
 2. Lietotāju reģistrēšanai nepieciešams:
  • uzrādīt personas pasi vai ID karti[1];
  • parakstīties Bibliotēkas lasītāja reģistrācijas veidlapā (1.pielikums), tajā skaitā apliecinot šo noteikumu ievērošanu. Bērnu un nepilngadīgo lasītāju vārdā parakstās viens no vecākiem vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iecelts aizbildnis;
  • nepilngadīgas personas no 5 līdz 15 gadu vecumam reģistrē vecāku vai likumīgo aizbildņu klātbūtnē vai uzrādot vecāku vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iecelto aizbildņu rakstisku atļauju (2.pielikums).
 3. Lietotājam izsniedz Bibliotēkas lietotāja karti un autorizācijas datus attālinātu pakalpojumu saņemšanai. Kartes nozaudēšanas vai bojājuma gadījumā to atjauno, uzrādot pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu. Kartes atjaunošanas izdevumus apmaksā lietotājs.
 4. Ierodoties Bibliotēkā obligāti jāuzrāda Bibliotēkas lietotāja karte.
 5. Mainot uzvārdu vai kontaktinformāciju (dzīvesvietas adrese, tālrunis, e-pasta adrese), lietotājam par to jāpaziņo Bibliotēkai kārtējā apmeklējuma reizē.

III Bibliotēkas pakalpojumu izmantošanas kārtība

 1. Bibliotēka sniedz šādus bezmaksas pamatpakalpojumus:
  • Bibliotēkas apmeklēšana, lietotāja reģistrācija, lietotāja kartes pirmreizēja izsniegšana, grāmatu un citu materiālu izsniegšana (turpmāk – izdevumi) līdzņemšanai vai izmantošanai uz vietas, elektroniskās informācijas resursu publiska pieejamība to un aprīkojuma izmantošana. Elektroniskās informācijas resursu publiskas izmantošanas kārtība ir noteikta šo noteikumu 3.pielikumā;
  • lietotāju apmācība un konsultācijas par krājumiem, informācijas resursiem, meklēšanas sistēmām un to izmantošanu;
  • bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana;
  • Bibliotēkas pakalpojumu un izdevumu popularizēšana.
 2. Bibliotēkas sniedz maksas pakalpojumus (skenēšana, kopēšana, drukāšana, iesiešana, laminēšana un iespieddarbu piegāde), kuru cenrādis ir noteikts šo noteikumu 4.pielikumā.
 3. Lietotājam jānodod izdevumi Bibliotēkai tās noteiktā termiņā. Ja izdevumus nepieprasa citi lietotāji, tad lietošanas termiņu var pagarināt pa tālruni 67996266 vai e-pastā biblioteka@adazi.lv, izmantojot lietotāja autorizācijas datus. Ja līdz noteiktajam termiņam lietotājs nav atdevis izdevumus Bibliotēkai, tad viņam neizsniedz citus izdevumus lietošanai ārpus Bibliotēkas telpām.
 4. Lietotājiem vienā apmeklējuma reizē izsniedz ne vairāk ka 5 izdevumus. Lietotājiem neizsniedz lietošanai ārpus Bibliotēkas telpām laikrakstus, pieprasītākos nozaru periodiskos izdevumus, periodikas jaunieguvumus (jaunākie 2 izdevumi), starpbibliotēku abonementa kārtā saņemtās grāmatas u.c., Bibliotēkas ieskatā nozīmīgus izdevumus.
 5. Izsniegto grāmatu lietošanas termiņš ir 30 dienas, bet žurnālu un paaugstināta pieprasījuma grāmatu lietošanas termiņš ir 14 dienas. Lietotājiem jāievēro izdevumu lietošanas termiņš. Lietotāji, kuri nav atgriezuši izdevumus termiņā, nevar izmantot Bibliotēkas pakalpojumus līdz saistību izpildei.
 6. Izdevumu izsniegšanu un saņemšanu reģistrē informācijas sistēmā “ALISE-i”. Lietotāji var autorizēties Bibliotēkas kopkatalogā un rezervēt grāmatas vai pagarināt to lietošanas termiņu attālināti.
 7. Bērni līdz sešu gadu vecumam Bibliotēkā atrodas kopā ar vienu no vecākiem vai likumīgo aizbildni.
 8. Ja persona pēc rakstiska apliecinājuma par atteikšanos no Bibliotēkas pakalpojumiem atkārtoti vēlas kļūt par lietotāju, tā apmaksā lasītāja kartes izgatavošanas izdevumus.
 9. Par Bibliotēkas lietošanas noteikumu atkārtotu neievērošanu lietotājam var pārtraukt sniegt Bibliotēkas pakalpojumus līdz 6 mēnešiem. Ja lietotājs neievēro šos noteikumus un Bibliotēkas darbinieku aizrādījumus, par to tiek informēta Ādažu pašvaldības policija.
 10. Bibliotēka veic lietotāju personas datu apstrādi Bibliotēkas pakalpojumu izpildei atbilstoši ārējos normatīvajos aktos bibliotēkām noteiktai kompetencei. Personas datu apstrāde notiek tik ilgi, kamēr persona rakstiski pieprasa pārtraukt Bibliotēkas pakalpojumu izmantošanu.
 11. Bibliotēka lieto bibliotēkas informācijas sistēmu “ALISE-i” un datu subjekta dati ir pieejami arī citās bibliotēkās, kas lieto sistēmu.
 12. Bibliotēka var pieprasīt informāciju par lietotāja izglītību, specialitāti un mācību iestādi, lai nodrošinātu Bibliotēkas krājuma atbilstoša satura komplektēšanu un pakalpojumus mērķauditorijai, kā arī pieprasīt datus par lietotāja kontaktinformāciju saziņai par Bibliotēkas resursu lietošanu vai pakalpojumu izmantošanu gadījumos, ja saziņa nav iespējama citā veidā.
 13. Apkopotā veidā personas dati tiek izmantoti ārējos normatīvajos aktos noteiktās valsts statistikas nodrošināšanai par bibliotēku darbu un pētījumiem Bibliotēkas pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai.
 14. Ja lietotājs nodara materiālu kaitējumu Bibliotēkai vai iestājas tādas sekas, kuru turpmāka pārvaldība ir veicama no Bibliotēkas puses, tad personas dati var tikt dzēsti ne ātrāk kā pēc 5 gadiem no pārkāpuma dienas.

IV  Bibliotēkas lietotāju pienākumi un tiesības

 1. Lietotājiem ir šādi pienākumi:
  • ievērot šos noteikumus;
  • uzrādīt lietotāja karti ierodoties Bibliotēkā;
  • saudzēt izdevumus un informēt bibliotekāru par pamanītajiem bojājumiem;
  • ievērot izdevumu nodošanas termiņus;
  • saņemt rezervētās grāmatas 7 darba dienu laikā;
  • nozaudētos vai sabojātos izdevumus aizstāt ar identiskiem vai līdzvērtīgiem, vai arī atlīdzināt to vērtību naudā atbilstoši Bibliotēkas uzskaites dokumentos noteiktai cenai. Ja mazumtirdzniecības cena nav noteikta, to nosaka Bibliotēkas krājuma izvērtēšanas komisija;
  • ievērot vispārējus uzvedības noteikumus un pēc Bibliotēkas darbinieku norādījuma ierobežot darbības, kas var traucēt citiem lietotājiem, tajā skaitā mobilā tālruņa lietošana, u.tml.;
  • patvaļīgi nerīkoties ar Bibliotēkas iekārtām, nebojāt tās un nodarīt citus materiālus zaudējumus. Par nodarīto kaitējumu lietotājs atbild ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
 2. No Bibliotēkas izraida apmeklētājus, kuri neievēro šos noteikumus, traucē Bibliotēkas darbinieku darbu, vai atrodas nehigiēniskā vai sabiedriskai vietai nepiemērotā stāvoklī.
 3. Lietotājiem ir šādas tiesības:
  • izmantot Bibliotēkas krājumu, informācijas sistēmu un pakalpojumus saskaņā ar šiem noteikumiem un ievērojot Bibliotēkas noteikto kārtību datoru izmantošanai;
  • saņemt pilnīgu informāciju par Bibliotēkas krājumu un informācijas resursiem, pakalpojumiem, pasākumiem un citām aktivitātēm;
  • saņemt izdevumus vai to kopijas, vai pasūtīt tos no citu bibliotēku krājumiem;
  • uz personas datu neaizskaramību;
  • sniegt priekšlikumus, atsauksmes un sūdzības par Bibliotēkas darbu.

V  Noslēguma jautājumi

 1. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Ādažu novada domes 2009.gada 22.septembra apstiprinātie Ādažu bibliotēkas lietošanas noteikumi un 2012. gada 18. decembra grozījumi Ādažu bibliotēkas lietošanas noteikumos.

 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks                                                                                  P.Balzāns

 

[1] Lietotāja personas datus ievada sistēmā ALISE-i, kuras pārzinis ir SIA “Tieto Latvia”. Personas datu ieguve un apstrādes mērķis ir lietotāja identificēšana Bibliotēkas pakalpojumu pieejamībai un notiek saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību, bibliotēku informācijas sistēmas ALISE-i Lietošanas noteikumiem un citiem Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.