Kas sagaida patvaļīgi uzcelto ēku īpašniekus 2021. gadā?

22.02.2021.

2020. gada maijā Ādažu novada pašvaldības policija Ādažu un Kadagas ciemos veica īpašumu masveida apsekošanu. Apsekošanas rezultātā tika konstatēts, ka vairāk nekā 100 zemes vienībās atrodas dzīvojamās vai dārza mājas un palīgēkas, kas nav reģistrētas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – kadastrs).
Būvvalde, veicot protokolos iekļauto datu pārbaudi, konstatēja, ka lielā daļā gadījumu tās rīcībā nav būvniecības likumību apliecinoši dokumenti, kā arī par uzceltajam ēkām nav bijušas izsniegtas būvatļaujas.
Lai nodrošinātu taisnīgu un vienlīdzīgu attieksmi pret visiem nekustamā īpašuma īpašniekiem – nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem, Ādažu novada pašvaldībai ir jāpanāk, ka nodokļi tiek maksāti par visām ēkām, kuras īpašniekiem ir pienākums reģistrēt kadastrā.
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums paredz, ka tad, ja īpašumā notikušas izmaiņas, piemēram, uz zemesgabala ir uzcelta ēka, šīs ziņas jāaktualizē kadastrā.

Pašvaldībai ir tiesības reģistrēt ēkas nodokļu vajadzībām, ja īpašnieks to nav izdarījis
Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumiem Nr.263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” pašvaldībām kopš 2012. gada ir tiesības deklarēt Valsts zemes dienestā citu īpašnieku būves, kuras Kadastra likuma 13.panta otrajā daļā noteiktajā termiņā prasītajā kārtībā nav reģistrētas kadastrā. Vairākas Latvijas pašvaldības pielieto šo praksi nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanai.

Kas sagaida patvaļīgi uzcelto ēku īpašniekus 2021. gadā?
Dome pērn 22.decembra sēdē pieņēma lēmumu “Par nereģistrētu ēku apzināšanu un reģistrēšanu”, kas šogad paredz veikt ap 100 ēku datu deklarāciju kadastrā, sākot ar ēkām, kas ir uzrādītas pašvaldības policijas šā gada sastādītājos protokolos (Smilgas, Jaunceriņi – Ādažos, Upmalas – Kadagā), kā arī veikt inventarizāciju un apzināt novadā esošo kadastrā reģistrējamo ēku skaitu. Ar brīdi, kad kadastrā uz pašvaldības iesniegtas deklarācijas pamata tiks reģistrēta ēka, attiecīgā zemesgabala īpašnieks sāks maksāt par to nekustamā īpašuma nodokli.

Ādažu pašvaldības pozitīvā pieredze
Veicot patvaļīgi uzceltu ēku deklarēšanu kadastrā 2013. gadā, Ādažu novads kopā ar Stopiņu novadu iekļuva pirmajā vietā starp visām Latvijas pašvaldībām, uzrādot vislielāko deklarēto ēku kadastrālo vērtību, līdz ar to potenciāli lielāku papildinājumu budžetā par nekustamā īpašuma nodokli: deklarēto ēku kadastrālā vērtība veidoja attiecīgi 4,2 milj. Ls (5,73 milj. EUR) un 4,3 milj. Ls (5,9 milj. EUR).
Nodokļu ieņēmumi, t.sk. nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi, ir būtiskākais katras pašvaldības ieņēmumu avots, kas ļauj būvēt ceļus, ielas, skolas un pildīt citus pašvaldības pienākumus. Toties pašvaldība, būvējot jaunu ielu, ir spiesta to veikt neatkarīgi no tā, vai gar ielu dzīvojošie zemes īpašnieki pilda savu pienākumus par nodokļa samaksu.

Vai būvvalde, deklarējot ēkas, legalizēs to būvniecību?
Nē, šādā veidā nevar notikt nelikumīgo būvju legalizācija, ka arī tā nevar tikt reģistrētas ugunsdrošības un citām prasībām neatbilstošas būves, jo pašvaldības būvvalde ēku deklarēs, ja vien tā neuzskatīs, ka ēka būtu jānojauc.
Valsts zemes dienests, pamatojoties uz ēkas datu deklarācijā norādītajām ziņām, reģistrēs datus par ēkas tiesisko valdītāju vai lietotāju, ēku raksturojošos datus, izvietojumu zemes vienībā un noteiks tās kadastrālo vērtību. Uz ēkas datu deklarācijas pamata reģistrētus datus izmanto tikai nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības aprēķina vajadzībām, tos nevar izmantot īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā. Šādām ēkām kadastrā būs reģistrēts nepilns tehnisko datu apjoms, kas nepieciešams tikai nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības noteikšanai – nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinam, savukārt deklarācijās minētās personas tiks reģistrētas nevis kā ēku īpašnieki, bet kā ēku lietotāji. Tā kā ēkai tiek fiksēti tikai vispārēji dati, tai var tikt aprēķināta maksimālā iespējamā kadastrālā vērtība, jo deklarācijā netiek fiksēti parametri, kas kadastrālo vērtību pazemina, piemēram, ēkas nolietojums. Tādēļ ēku īpašniekiem daudz izdevīgāk ir pašiem reģistrēt nekustamo īpašumu, lai kadastrā fiksētu visus būvi raksturojošos datus, kas var samazināt kadastrālo vērtību un līdz ar to – arī maksājamā nodokļa apmēru.
Ādažu novada dome aicina zemes īpašniekus izpildīt pienākumu un ierosināt ēku reģistrāciju!
Lai sakārtotu īpašumtiesības uz ēkām, zemes īpašniekam būvvaldē ir jāiesniedz tiesiskas iegūšanas un/vai likumīgas būvniecības apliecinoši dokumenti.