Kas jāzina, iegādājoties nekustamo īpašumu

23.09.2021.

Ādažu novada pašvaldība aicina pircējus, kuri vēlas iegādāties nekustamos īpašumus Ādažu novada teritorijā, kad ir izvēlēts nekustamais īpašums, ja ir vēl kādas šaubas un jautājumi, PIRMS IEGĀDES vērsties Ādažu novada pašvaldības Būvvaldē, lai NOSKAIDROTU BŪVNIECĪBAS IESPĒJAS katrā iecerētajā nekustamajā īpašumā.

Jums būtu jānoskaidro:

  • vai NODROŠINĀTA JURIDISKA PIEKĻUVE LĪDZ VALSTS VAI PAŠVALDĪBAS AUTOCEĻAM – būs jāslēdz privāti servitūta līgumi ar to nekustamo īpašumu īpašniekiem, kuru zemesgabalus šķērso piebraucamais ceļš.
  • vai TERITORIJAS PLĀNOJUMĀ VAI DETĀLPLĀNOJUMĀ NOTEIKTĀ ATĻAUTĀ (PLĀNOTĀ) IZMANTOŠANA ATBILST BŪVNIECĪBAS IECEREI
    •  nepieciešams gaidīt, kad tiks grozīts Teritorijas plānojums (bez garantijas, ka tiks ņemts vērā Jums tīkamais variants),
    • grozīt detālplānojumu (nepieciešams saņemt visu detālplānojumā ietverto nekustamo īpašumu īpašnieku piekrišana)
  • kāds ir iecerētās būves iespējamais BŪVNIECĪBAS PROCESS – vai ir jāizstrādā detālplānojums. Ja nepieciešams izstrādāt detālplānojumu, cik un kādi nekustamie īpašumi tiek ietverti detālplānojuma izstrādes teritorijā (piekļuve valsts autoceļam, kompleksais detālplānojums u.c.)
  • DETĀLPLĀNOJUMA REALIZĀCIJAS KĀRTĪBA – inženiertīklu izbūve (ir/nav izbūvēts), ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietas (ir/nav izbūvētas), ceļu izbūve (ir/nav izbūvēts, kurš apsaimniekos (sniega tīrīšana, bedres, u.tml.) un uzturēs. Informācijai – pašvaldība uztur un apsaimnieko tikai tai piederošās ielas. Pašvaldība var pārņemt ielas tikai tad, kad tās izdalītas atsevišķā zemesgabalā un ir izbūvētas. Servitūta ceļus uztur un labo servitūta izlietotājs (Civillikums 1151.p.), privātos ceļus (zemes īpašnieks – privāta vai juridiska persona(s)) būvē, uztur un labo ceļu īpašnieks(i).

Paskaidrojuma raksts vai būvprojekts?

! Ja vienstāvu būves kopējā platība nepārsniedz 25m2 (rūpnieciski ražotām 60m2), būvniecību var  veikt, izstrādājot Paskaidrojuma rakstu, nav nepieciešams izstrādāt būvprojektu (ja vēlaties būvēt pirmās grupas būves, kā  šķūnis, lapene, siltumnīca  u.c).Paskaidrojuma rakstu var izstrādāt arī pats pasūtītājs, nepiesaistot arhitektu. Pirmās grupas būves novietošana zemesgabala priekšpagalmā – zemes vienības daļā starp būvlaidi un ielas sarkano līniju nav atļauta.

Žoga būvniecība

! Žogs ir inženierbūve, tomēr ne vienmēr tā izbūvi ir nepieciešams saskaņot ar pašvaldību. Žoga izbūve, ja žogs nav redzams no publiskās ārtelpas (ielas, bulvāra, laukuma), ar būvvaldi nav jāsaskaņo. Gadījumos, ja žoga izbūve iecerēta publiskajā ārtelpā (žogs atrodas ielas pusē vai sabiedrībai brīvi pieejamā iekšpagalmā), nepieciešams izstrādāt un būvvaldē saskaņot būvniecības dokumentāciju – Paskaidrojuma rakstu. Žogi starp kaimiņiem, kas nerobežojas ar publisko ārtelpu, ir savstarpēji jāsaskaņo.

Žoga caurredzamībai jābūt vismaz 30% un augstums nedrīkst pārsniegt  2,0 m (ja ar detālplānojumu nav noteikts citādāk) .
Lai netiktu skarti vai bojāti pazemes inženiertīkli, pirms žoga izbūves par to esamību nepieciešams konsultēties būvvaldē.

Izbūvējot žogu, jāievēro žoga augstuma un caurredzamības prasības. Tāpat būtu jāpievērš uzmanība tam, vai izvēlētais risinājums iederas apkārtējā ainavā.

Publiskā ārtelpa

Publiskā ārtelpa ir sabiedrībai pieejama teritorija un telpa, ko veido ielas, bulvāri, laukumi, parki, dārzi, skvēri, pagalmi, krastmalas, pasāžas, promenādes un citas vietas. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pagalms var tikt uzskatīts par publisko ārtelpu, ja tas ir sabiedrībai pieejams un nodots publiskai lietošanai.

! Sarkano līniju koridorā nav atļauta koku, krūmu un puķu stādīšana.