Kas jāzina, būvējot jaunu vai pārbūvējot veco žogu

27.05.2022.

kas-jāzina-būvējot-žogu
Ādažu novada teritorijā jauna žoga būvniecības vai pārbūves gadījumos jāievēro novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kuros noteikti ierobežojumi žogu novietojumā, materiālu izvēlē un vizuālajā risinājumā (līdz Ādažu pagasta un Carnikavas pagasta noteikumu apvienošanai abos pagastos nosacījumi nebūtiski atšķiras).

Atbilstoši Ministru kabineta (MK) 19.08.2014. noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, žogs ir 1. grupas inženierbūve, bet kārtību, kādā tiek saskaņota žoga būvniecība, nosaka MK 09.05.2017. noteikumi Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”. Atbilstoši šo noteikumu 6.3.4. punktam, Paskaidrojuma raksts, būvniecības iesniegums vai cita būvniecības ieceres dokumentācija nav nepieciešama žoga būvniecībai.

Neatkarīgi no tā, ka žoga būvniecība nav jāsaskaņo būvvaldē, būvējot jaunu žogu, jāievēro teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kuros noteikti ierobežojumi žogu novietojumā, materiālu izvēlē un vizuālajā risinājumā.

Svarīgākais – žoga augstums un caurredzamība:

Ādažu pagastā:

  • Žogi gar ielām un ceļiem jābūvē no 1,2m līdz 2,0m augsti ar žoga caurredzamību ne mazāku par 30%.
  • Ja kaimiņu zemesgabalu īpašnieki savā starpā vienojušies, robežžogus drīkst izbūvēt pēc sava ieskata, bet ne augstākus par 2,0 m.

Carnikavas pagastā:

  • Žogiem jābūt caurredzamiem līdz 1,8m augstumam; 30% caurredzamiem – līdz 1,5m; necaurredzamiem – līdz 1,2 m.
  • Ja kaimiņu zemesgabalu īpašnieki savā starpā vienojušies, robežžogus drīkst izbūvēt pēc sava ieskata, bet ne augstākus par 1,8 m.

 Būvdarbi, kas neatbilst normatīvo aktu prasībām, kvalificējami kā patvaļīga būvniecība.

! Neskaidrību gadījumā aicinām vērsties Ādažu novada būvvaldē tās pakalpojumu sniegšanas vietās Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu pagastā, Ādažu novadā, 2.stāvā, ieeja no Ādažu novada domes puses (tālr. 67996490),  un Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas pagastā, Ādažu novadā, 1.stāvā (tālr.67993428).
! Būvvaldes pieņemšanas laiks pirmdienās no plkst. 10.00-18.00 un ceturtdienās no plkst. 08.00 līdz 17.00.

 

Ainārs Grikmanis, Ādažu novada būvvalde