a a a

Jautājumi un atbildes par jauno uzņēmēju atbalsta konkursu

1.Jautājums:

Man būtu vēlme iesniegt pieteikumu un pretendēt uz jauno uzņēmēju atbalstu Ādažos, taču mana situācija ir tāda, ka esmu šī gada Janvārī jau reģistrējusi  uzņēmumu, lai laicīgi varētu noslēgt līgumus ar sadarbības partneriem, taču praktiski saimnieciskā darbība vēl nenotiek un viss ir izstrādes procesā. Tāpēc gribētu noskaidrot, vai būtu iespēja pretendēt, jo pēc nolikuma, pieteikuma iesniedzējs ir fiziska persona, kurai uzvaras gadījumā būs jāreģistrējas kā saimnieciskās darbības veicējam vai komersantam.

Atbilde: Saskaņā ar Konkursa nolikuma 1.3.apakšpunktu pretendents  ir fiziska persona, kas uzvaras gadījumā reģistrēsies kā saimnieciskās darbības veicējs vai komersants un uzsāks komercdarbību Ādažu novadā un atbilst nolikuma prasībām. Tas nozīmē, ka jau reģistrēts uzņēmums diemžēl nevar piedalīties šajā Konkursā.

 

2.jautājums:

Cik saprotu, ir jāiesniedz tikai sagatavots projekta pieteikums, pati ideja nav jāprezentē? Tā kā ideja ir jauna produkta izveide, to līdz galam tikai ar pieteikumu būtu grūti izprast. Vai tādā gadījumā jācenšas veidot pēc iespējas izsmeļošāku aprakstu vai jāpievieno produkta foto/prototips (ko varētu būt grūti izdarīt, jo to paredzēts izstrādāt projekta ietvaros)?
Atbilde: saskaņā ar Konkursa nolikum) 33.puntu projekta pieteikumu vērtēšanu veic divās kārtās un 2.kārtas ietvaros projekta iesniedzējam būs jāprezentē sava projekta ideja.

Izvilkums no Konkursa nolikuma 33.punkta:

“33.Pieteikuma vērtēšana notiek divās kārtās:

33.1. pirmajā kārtā Konkursa koordinators pārbauda, vai Pieteikumos ir iekļauti nolikumā noteiktie dokumenti un tam ir tiesības pieprasīt Pretendentiem 5 darba dienu laikā iesniegt vai precizēt nepieciešamos dokumentus

33.2. otrajā kārtā Konkursa koordinators sniedz Komisijai informāciju par pirmās kārtas rezultātiem. Komisija iepazīstas ar Pieteikumiem, vērtē to atbilstību Nolikuma prasībām, nepieciešamības gadījumā lemj par papildu dokumentu vai informācijas pieprasīšanu no Pretendentiem. Katrs Komisijas

loceklis vērtē Pieteikumus un Pretendentu prezentācijas (kas brīvā formā pamato komercdarbības ideju) saskaņā ar 34.punktā noteiktajiem kritērijiem, aizpildot veidlapu (4.pielikums). Komisija pieņem lēmumu par Pretendentu izslēgšanu no vērtēšanas, informējot tos rakstiski, ja pirmajā kārtā netika

iesniegti Pieteikumā minētie dokumenti.”

Papildinot iepriekš minēto, lai izsmeļošāk paskaidrotu projekta ideju, atbalstām plānotā produkta foto/prototipa un/vai citas papildus informācijas pievienošanu pie projekta pieteikuma.

 

3.jautājums:

Cik pretendentu pieteikumi tika saņemti pagājušajā gadā? Vai vislabāk, cik jau ir pieteikušies šogad?
Atbilde: Pagājušā gada  Ādažu novada jauno uzņēmēju atbalsta konkursā 2018  tika iesniegti 5 projekta pieteikumi un 3 no tiem tika atbalstīti.

Informāciju par šajā gadā iesniegto projektu pieteikumu skaitu varēsim sniegt pēc Konkursa pieteikumu iesniegšanas beigām.

 

4.jautājums:

Kas ir domāts Projekta pieteikuma veidlapas sadaļas ”Plānoto finanšu plāns” ailē –struktūra!

Atbilde:  Projekta pieteikuma veidlapas (Konkursa nolikuma 1.pielikums) sadaļā “Plānotais finanšu plāns” ir jānorāda Projektam plānotais kopējais finansējums, tajā skaitā  iedalot:

 • Jūsu privātie līdzekļi (ja tādus ieguldiet),
 • pašvaldības līdzfinansējums 2000 EUR vai 1000 EUR (tā ir Jūsu izvēle, vai pretendējat uz 1. vai 2. un 3.vietas līdzfinansējumu),
 • kredīts bankā (ja tāds plānots)
 • citi līdzekļi (ja tādi plānoti)

Savukārt  kolonnā “Struktūra, %” jānorāda iepriekš minēta finansējuma sadalījums procentos, ņemot vērā, ka projekta kopējais finansējums sastāda 100%.

Vienlaikus atgādinām,  ka Konkursa nolikuma 26.punkts nosaka kādi dokumenti ir jāiesniedz kopā ar projekta pieteikumu un tie ir:

“26. Pieteikumā jābūt šādām aizpildītām sastāvdaļām datorrakstā latviešu valodā, bez neatrunātiem labojumiem vai dzēsumiem:

 • Pieteikuma veidlapa (1.pielikums);
 • projekta ieviešanas kopējo izdevumu tāme, atšifrējot finansējuma izlietošanas pozīcijas un paredzot Pretendenta līdzfinansējumu vismaz 10 % no Projekta kopējo izmaksu apjoma (2.pielikums);
 • prognozētās naudas plūsmas veidlapa (3.pielikums);
 • Pretendenta dzīves un darba apraksts – CV;
 • Pretendenta parakstīts apliecinājums (brīvā formā), ka Projekta apstiprināšanas gadījumā Pretendents pirms Līguma noslēgšanas iesniegs telpu nomas līgumu, kas noslēgts uz laiku ne īsāku par 3 (trīs) gadiem no Līguma noslēgšanas, ja Projekta ietvaros komercdarbību plānots veikt vai attīstīt nomātās telpās vai īpašuma tiesību apliecinoši dokumenti par projekta īstenošanas vietu.
 • aizpildīta uzskaites veidlapa par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta piešķiršanai (9. pielikums);
 • cita informācija, ko Pretendents uzskata par nepieciešamu.”