a a a

Izglītības jaunumi

  • izgaismota ēka

  • Atgādinām, ka 2020.gada nogalē tika uzsākti Carnikavas pamatskolas ēkas pārbūves darbi, kurus veic SIA “NEWCOM Construction”. Ar uzņēmēju tika noslēgtais līgums paredz skolas ēkas būvdarbus, būvprojekta izmaiņu veikšanu SIA “Firma L4” un SIA “Baltex Group” izstrādātajā būvprojektā, un būvprojekta autoruzraudzību. Jau ziņots, ka SIA “NEWCOM Construction” atbilstoši līguma nosacījumiem izstrādāja precizētu būvprojektu.

  • 2021./2022. mācību gadā Carnikavas pamatskola (skola) sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu (IKVD) turpina īstenot Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu Nr.8.3.4.0/16/1/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” – PuMPuRS”, lai mazinātu to 5.–9. klašu izglītojamo skaitu, kuriem ir grūtības mācībās, kuri neapmeklē skolu, neapgūst mācību vielu un dažkārt nepabeidz skolu.

  • ēka būvniecības procesā2

    2020.gada nogalē tika uzsākti Carnikavas pamatskolas ēkas pārbūves darbi, kurus veic SIA “NEWCOM Construction”. Darbi tiek veikti projekta “Carnikavas pamatskolas pārbūve un paplašināšana” ietvaros ar mērķi attīstīt izglītības infrastruktūru, sekmēt plānoto kompetenču pieejā balstīto vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu un pilnībā modernizēt vispārējās izglītības mācību vidi Carnikavas pagastā.