Jaunieti! Piedalies jauniešu iniciatīvu projektu konkursā!

04.11.2019.

Aicinām sarosīties aktīvos, radošos un sportiskos mūsu novada jauniešus! Ādažu novada dome ir izsludinājusi jauniešu iniciatīvu projektu konkursu, kura mērķis ir veicināt iniciatīvas jauniešu iekļaušanai Ādažu novada kultūras, sporta un izglītības procesos, sekmējot to fiziskās aktivitātes, vērtīborientāciju un aktīvu līdzdalību.

Sagaidām, ka projektu iesniedz Ādažu novadā deklarēts jaunietis vai jauniešu grupa vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Projekta koordinatoram, ar kuru tiks slēgta vienošanās, jābūt vismaz 18 gadus vecam. Projekta faktiskajiem labuma guvējiem jābūt Ādažu novadā deklarētiem jauniešiem vai jauniešiem, kuri reģistrēti kādā no Ādažu novada izglītības iestādēm.

Finansējumu piešķir konkursa uzvarētājiem 500 EUR apmērā katram. Finansējumu piešķir šādām projektu aktivitātēm: neformālā mācīšanās, jauniešu iesaiste brīvprātīgā darbā, fiziskās aktivitātes, kas neprasa ilglaicīgu iepriekšējo sagatavotību attiecīgajā sporta veidā (piemēram, atklātie treniņi, amatierturnīri, u.tml.), radošā izpausme (piemēram, radošās darbnīcas, izstādes), nodarbinātības vai uzņēmējdarbības veicināšana.

Cauršūtu un parakstītu pieteikumu jāiesniedz papīra formā aizlīmētā aploksnē, nosūtot pa pastu vai iesniedzot personiski VPV Klientu apkalpošanas centrā, Gaujas iela 33A, Ādaži (datums uz pasta nosūtīšanas zīmoga nedrīkst būt vēlāks par pieteikuma iesniegšanas termiņu). Pieteikuma iesniegšanas termiņš – 2019.gada 5.novembris, plkst. 17.00. Uz aploksnes jānorāda „Pieteikums Ādažu novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursam 2019”, kā arī pretendenta vārds, uzvārds, kontaktadrese un kontakttālrunis.

Konkursa nolikums – Ādažu novada domes tīmekļvietnē  www.adazi.lvsadaļā Pašvaldība/Konkursi.

Papildus informācija pa tālr. 25936485, Izglītības un jaunatnes lietu speciāliste Ināra Briede, e-pasts inara.briede@adazi.lv.