Ja īpašums nav pieslēgts centralizētajai kanalizācijas sistēmai

12.02.2019.

Ādažu novada pašvaldība 2018. gada 27. novembra domes sēdē apstiprināja jaunus saistošos noteikumus, kas paredz decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu un uzskaites kārtību. Jaunie noteikumi attiecas uz tiem novada iedzīvotājiem, kuru īpašums nav pieslēgts centralizētai kanalizācijas sistēmai. Atbilstoši saistošajiem noteikumiem “Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība Ādažu novadā” Ādažu novada dome ir noslēgusi līgumu ar SIA “Ādažu Ūdens”. Līguma nosacījumi nosaka, ka Ādažu novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA “Ādažu Ūdens” šī gada ietvaros jāapzina visas novada mājsaimniecības, uz kurām attieksies jaunā kārtība, lai iedzīvotāji varētu uzsākt nepieciešamo reģistrāciju. Iedzīvotājiem būs jāaizpilda anketa, kas obligāti būs jāiesniedz decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistra izveidei.
Jāiesniedz pieteikums par iekļaušanu reģistrā
Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistra izveides ietvaros sākotnēji tiks sagatavots saraksts ar īpašumiem, kuru kanalizācijas sistēma nav pieslēgta centralizētās kanalizācijas tīkliem. Mājsaimniecībām, kuras nav pieslēgtas pie centrā-lajiem tīkliem, ir pienākums šī gada laikā iesniegt pieteikumu par to iekļaušanu reģistrā atbilstoši 2018. gada 27. novembra Ādažu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.37/2018 “Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība Ādažu novadā”. Jaunie noteikumi attiecas uz ikvienu, kurš dzīvo Ādažu novadā un kura māja vai vasarnīca nav pieslēgta centralizētajai kanalizācijas sistēmai, un notekūdeņu savākšanai vai attīrīšanai izmanto rūpnieciski izgatavo-tas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, septiķus un notekūdeņu krājtvertnes.

Jāseko līdzi notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežumam
Minimālais biežums notekūdeņu un no-sēdumu izvešanai krājtvertnēm, septiķiem un rūpnieciski izgatavotām attīrīšanas iekārtām būs atšķirīgs. Piemēram, no septiķiem tas būs aptuveni reizi gadā, rūpnieciski izgatavotām attīrīšanas iekārtām – saskaņā ar iekārtas ražotāja izdoto tehnisko dokumentāciju vai instrukcijām par šo iekārtu ekspluatāciju, savukārt mājsaimniecībām, kuras ierīkojušas krāj-tvertnes, tās būs jāiztukšo vairākas reizes gadā. Pašvaldības saistošajos noteikumos iekļauta formula, pēc kuras īpašnieks var vadīties un saprast, cik bieži viņam jāiztukšo krājtvertne. Jāņem vērā gan tvertnes tilpums, gan dzīvojamajā mājā deklarēto personu skaits, gan personas kopējais ūdens patēriņš gadā.

Jāievēro prasības decentralizēto kanalizācijas sistēmu uzturēšanai
Mājsaimniecībām, kuras izmanto septiķi, jāraugās, lai tas būtu aprīkots ar filltrācijas lauku, apakšzemes filtrējošām drenām, smilts un grants filtriem, filtrācijas grāvjiem un akām vai niedru laukiem. Bet mājsaimniecībām, kuras ierīkojušas iz-smeļamās kanalizācijas notekūdeņu bedres, būs jāseko tam, lai krājtvertne būtu hermētiska un notekūdeņi nenonāktu pazemes ūdeņos. Objektiem, kuros ir ierīkotas rūpnieciski izgatavotas attīrīšanas iekārtas, jāvadās no iekārtu ekspluatācijas instrukcijām vai iekārtu apkalpojošās organizācijas instrukcijām. Līdz ar jaunajiem noteikumiem stingrākas prasības būs arī asenizācijas pakalpojuma sniedzējiem. Tiem būs jāreģistrējas Ādažu novada pašvaldībā, jāatbilst virknei prasību, kā arī jāslēdz līgums ar speciāli izveidoto notekūdeņu un nosēdumu pieņemšanas vietu operatoriem.

Novērst notekūdeņu postošo ietekmi uz vidi
Pašvaldības saistošie noteikumi izstrādāti atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumu Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” prasībām. Primāri jaunā kārtība paredz sakārtot sistēmu – apzināt un kontrolēt decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrāto notekūdeņu un dūņu regulāru iz-vešanu un nodrošināt, ka centralizētās un decentralizētās kanalizācijas apsaimniekotāji visā valsts teritorijā ievēro vienlīdzīgas prasības. Ar regulējuma palīdzību iecerēts novērst arī notekūdeņu postošo ietekmi uz vidi. Noteikumu mērķis ir regulēt decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu blīvi apbūvētās teritorijās, kas var ietekmēt ne vien virszemes un pazemes ūdeņu, bet arī dzeramā ūdens kvalitāti vietējās ūdensapgādes sistēmās, radot draudus cilvēku veselībai.

Jautājumu gadījumā aicinām zvanīt SIA “Ādažu Ūdens” klientu apkalpošanas speciālistei Gunitai Purgailei, tālr. 25771955, e-pasts: udensadazi@inbox.lv. Ar Ādažu novada pašvaldības izstrādātajiem saistošajiem noteikumiem var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnes sadaļā Pašvaldība/Normatīvie akti, drukātā veidā ar tiem var iepazīties Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Gaujas ielā 33A, 1. stāvā, “Ādažu Namsaimnieks” Gaujas ielā 16, kā arī Sociālajā dienestā Gaujas ielā 13/15 un Ādažu novada bib-liotēkā Gaujas ielā 27B.