a a a

Izziņa par personas deklarēto dzīvesvietu

  PAKALPOJUMA PIEPRASĪŠANAS IESPĒJAS
Personīgi iestādē Ādažu novada Iedzīvotāju uzskaites dienests, Gaujas iela 33A, Ādaži
Pa pastu Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
Pa tālruni
Elektroniski
  IESNIEGUMA VEIDLAPA PIEEJAMA
Pašvaldības portālā
  NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI
Oriģināls

1.     Iesniegums

2.     Pieprasītāja pase

3.     Pilnvarotai personai – notariāli apliecināta pilnvara

4.     Dokuments, kas pamato ziņu pieprasīšanas tiesiskumu (nekustamā īpašuma lietošanas tiesības apliecinošs dokuments, miršanas apliecība, laulības apliecība utml.)

Oriģināls vai kopija, uzrādot oriģinālu
Kopija, uzrādot oriģinālu
  KAS JĀDARA, LAI VARĒTU SAŅEMT PAKALPOJUMU
Rakstisku iesniegumu kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem iesniedz Ādažu novada domē.
  PAKALPOJUMA MAKSA
Ministru kabineta 14.07.2015.noteikumi nr.391“Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra” (spēkā līdz 01.01.2018.)
No 01.01.2018. spēkā MK 29.08.2017. noteikumi nr.505 “Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra”
  ATBILDES/PAKALPOJUMA SNIEGŠANAS TERMIŅŠ
1 – 22 darba dienas
  REGLAMENTĒJOŠIE NORMATĪVIE AKTI
Dzīvesvietas deklarēšanas likums
MK 30.06.2009.noteikumi nr.720 “Noteikumi par valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumiem par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju”
MK 20.10.2009.noteikumi nr.1194 “Noteikumi par dzīvesvietas deklarācijas veidlapu, deklarācijā sniegto ziņu pārbaudes kārtību un dzīvesvietas elektroniskās deklarēšanas kārtību”
  UZZIŅAS, INFORMĀCIJA, KONSULTĀCIJAS
Tālrunis: 67996461
e-pasts: dome@adazi.lv