Izsola nomai kafejnīcas telpas Ādažos, Gaujas ielā 33A

15.09.2020.

Paziņojums par atkārtotu nomas tiesību izsoli Gaujas iela 33A

Nomas tiesību izsoles organizētājs

Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija

Adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads

Nomas tiesību izsoles veids Otrreizējā atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli
Nomas objekts Ādažu novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā – zemesgabala ar kadastra Nr. 8044 008 0440, 1657/154000 domājamo daļu un ēkas ar kadastra Nr. 8044 508 0001, telpu Nr. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20 noma sabiedriskās ēdināšanas telpu ierīkošanai (turpmāk- Objekts)
Nomas objektu raksturojošā informācija un galvenie nosacījumi

Nomas tiesības nodibināšanas mērķis – sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana (t.sk. pašvaldības rīkoto kultūras un citu publisku pasākumu laikā).

Nomas tiesību ieguvējam nav tiesību nodot piešķirtās tiesības citām personām.

Nomnieks:

1)  nodrošina Objektā kvalitatīvu kafejnīcas darbību, tai skaitā publiski pieejamu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu;

2)  nodrošina kafejnīcas darbību un publisku pieejamību kultūras un citu publisko pasākumu laikā;

3)  par saviem līdzekļiem nodrošina Objektu ar kafejnīcai (tai skaitā sabiedrisko ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai) nepieciešamām tehnoloģijām, iekārtām, mēbelēm, interjera priekšmetiem un aprīkojumu, tai skaitā tvaika nosūcēja (tauku savākšanai) ar filtriem uzstādīšanu, kas atbilst LR un ES tiesību normās izvirzītām prasībām;

4)  par saviem līdzekļiem nodrošina tehnoloģisko iekārtu, aprīkojuma, tai skaitā tvaika nosūcēja filtru, un Telpu regulāru un savlaicīgu tīrīšanu Objektā;

5)  par saviem līdzekļiem veic Objekta iekārtu un aprīkojuma, kā arī darbības civiltiesisko apdrošināšanu vismaz EUR 50 000 apmērā;

6)  slēdz līgumu par Objektā radušos un savākto atkritumu izvešanu ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu.

Nomas maksimālais termiņš 10 gadi no nomas līguma noslēgšanas brīža
Nomas maksas apmērs, citi veicamie maksājumi un izsoles solis

Nomas tiesību nosacītā maksa – EUR 450 (četri simti piecdesmit eiro) mēnesī, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Papildus nomas maksai nomnieks maksā arī pievienotās vērtības nodokli.

Nomas tiesību ieguvējs kompensē Ādažu novada pašvaldībai neatkarīga vērtētāja atlīdzības summu EUR 250 apmērā.

Papildus nomas maksai nomnieks veic maksājumus par komunālajiem pakalpojumiem (ūdens piegāde, kanalizācijas pakalpojumi, elektrība, apkure, internets), par tauku uztvērējā esošo tauku atsūknēšanu un utilizāciju, ventilācijas gaisa vada tīrīšanu, kā arī maksā nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Nomnieks 10 (desmit) darba dienu laikā no Objekta nomas līguma spēkā stāšanās dienas iemaksā Iznomātāja bankas norēķinu kontā   naudas summu 2 (divu) mēneša Nomas maksas apmērā, kas kalpos kā nodrošinājums iespējamo Nomnieka parādu (tai skaitā, bet ne tikai līgumsodu, zaudējumu kompensāciju) segšanai, kas var rasties, ja Nomnieks neievēro nomas līguma noteikumus.

Izsoles solis – EUR 50 (piecdesmit eiro)

Izsoles norises vieta un laiks

2020. gada 1.oktobris plkst. 10.00

Ādažu novada domes Ceriņu zāle, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads

Objekta apskates vieta un laiks Objekta atrašanās vieta – Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, apskatāma, iepriekš saskaņojot to pa tālruni 67996265 (Saimniecības un infrastruktūras daļas vadītāja vietnieks Ivo Bērziņš)
Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās

Pieteikums par piedalīšanos izsolē iesniedzams Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, vai sūtot atbilstoši normatīvo aktu prasībām noformētos dokumentus pa pastu: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164, vai uz e-pasta adresi: dome@adazi.lv, sākot no sludinājuma publicēšanas dienas Ādažu novada domes tīmekļvietnē www.adazi.lv līdz 2020.gada 29.septembra plkst.17.00 (saņemšana Ādažu novada domē).

Līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 45 (četrdesmit pieci eiro).

Nodrošinājuma nauda iemaksājama Ādažu novada pašvaldības kontā, reģistrācijas Nr.90000048472, Valsts kases norēķinu konts Nr. LV43TREL9802419010000, B/C kods TRELLV22, ar norādi ,,Nodrošinājuma nauda nomas tiesību izsolei Gaujas iela 33A, Ādaži”

Izsoles kārtība Pielikums Nr. 1. Ādažu novada pašvaldības nekustamā īpašuma – kafejnīcas telpu Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI
Nomas objekta plāns Pielikums Nr. 2
Nomas līguma projekts Pielikums Nr.3