Izsludināta pieteikšanās pašvaldības telpu nomai Ādažu vidusskolā

04.12.2018.

Publicēta informācija par nomai pieejamajām telpām un pretendentu pieteikšanās kārtību Ādažu vidusskolā. Plašāka informācija pieejama sadaļā Pašvaldība/Īpašumi/Telpu nomas paziņojumi.

Kā ziņots iepriekš, ir stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” (turpmāk – Noteikumi), būtiski papildinot nosacījumus pašvaldības telpu iznomāšanai, t.sk., precizējot iznomāšanas kārtību, izņēmumus, nomas maksas noteikšanas metodiku, līguma saturu, kritērijus pretendentu tiesībām uz telpu nomu. Piemēram, prioritāri jānodrošina sociālās aizsardzības, kultūras, izglītības, zinātnes, sporta, veselības aprūpes, vides un dzīvnieku aizsardzības funkciju. Ar Noteikumiem var iepazīties šeit: https://likumi.lv/ta/id/297295-publiskas-personas-mantas-iznomasanas-noteikumi

Būtiskākā atšķirība no iepriekšējās kārtības ir tā, ka pašvaldība var iznomāt tikai to telpu, par kuras pieejamību nomai informācija ir publicēta domes tīmekļvietnē, tādejādi radot iespēju viesiem pretendentiem iegūt vienādu informāciju vienlaicīgi un – vienādas iespējas pieteikties telpu nomai.

Pašvaldība negarantē iespēju noslēgt telpu nomas līgumus ar visiem pieteikumu iesniedzējiem un atgādina, ka telpu nomniekiem, ar kuriem noslēgtais nomas līguma termiņš nav beidzies, tas netiks grozīts vai izbeigts līdz līguma termiņa beigām.