Līdz 15.aprīlim izsaki savu viedokli par Ādažu novada attīstību iepriekšējos 3 gados un vēlamo attīstību nākotnē!

11.04.2019.

Ādažu novada dome laika posmā no 15.02.2019. līdz 15.04.2019. veic iedzīvotāju aptauju, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par Ādažu novada attīstību kopš 2016.gada un plānoto attīstību līdz 2022.gadam. Iedzīvotāju viedokļi tiks apkopoti un izmantoti Ādažu novada attīstības programmas (2016.-2022.) monitoringa pirmajam ziņojumam. Jūsu viedoklis mums ir svarīgs! Aicinām ikvienu iesaistīties esošās attīstības programmas īstenošanas novērtējumā un izteikt priekšlikumus turpmākajai attīstībai!

Aptaujas anketas aicinām aizpildīt elektroniski ŠEIT vai, spiežot uz bildes “Aptauja”.Drukātā veidā ir pieejamas Ādažu novada domē un laikraksta “Ādažu Vēstis” februāra numurā. Aizpildītās anketas varat ievietot speciāli tam paredzētajā aptaujas urnā, kura atrodas Ādažos, Gaujas ielā 33A (Ādažu novada domē, Klientu apkalpošanas centrā).

Aptaujas mērķis – noskaidrot Ādažu novada iedzīvotāju viedokli par situāciju novadā pēc esošās attīstības programmas pirmajiem 3 īstenošanas gadiem un vēlamajām izmaiņām līdz 2022.gadam. Anketās sniegtās atbildes būs konfidenciālas un tiks izmantotas apkopotā veidā. Anketa ir anonīma. Katram no jautājumiem jāatzīmē viena atbilde, izņemot gadījumus, kad tas ir norādīts citādāk. Tabulās viena atbilde jāsniedz par katru no apskatītajām jomām.

 

Kā ziņots iepriekš, Ādažu novada dome 26.01.2016. apstiprināja savus vidējā termiņa plānošanas dokumentus – Ādažu novada attīstības programmu 2016.-2022.gadam (Attīstības programma) un Ādažu novada attīstības programmas 2016.-2022.gadam Vides pārskatu.

Attīstības programma tika izstrādāta, ņemot vērā Rīgas plānošanas reģiona spēkā esošos teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, Ādažu novada teritorijas plānojumu un to vietējo pašvaldību spēkā esošos teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, ar kurām robežojas Ādažu novads. Attīstības programmā ir noteikta attīstības vīzija, attīstības prioritātes un stratēģiskie mērķi, to sasniegšanai noteiktie pasākumi un rīcības jeb uzdevumi 7 gadu periodam.

Ādažu novada attīstības vispārējais mērķis – novada iedzīvotāju labklājība – veselīga, labvēlīga un droša vide dzīvošanai un sociāli un telpiski līdzsvarota attīstība, kas virzīta uz daudzveidīgu, uz kultūru un zināšanām balstītu konkurētspējīgu saimniecisko darbību.

Ādažu novada attīstībai noteiktas 4 ilgtermiņa prioritātes:

  1. Kvalitatīva dzīves telpa;
  2. Daudzveidīga, mūsdienīga un ilgtspējīga ekonomika;
  3. Izglītota, aktīva un veselīga sabiedrība;
  4. Cilvēkus iesaistoša pārvaldība.

Katrai no ilgtermiņa prioritātēm ir noteiktas vairākas vidēja termiņa prioritātes.

Īstenojot projektus, tiek veikts nepārtraukts situācijas un paveikto darbu monitorings, atbilstoši noteiktajiem sākotnējiem un rezultātu sasniegšanas rādītājiem. Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības ziņojums tiek gatavots un izskatīts reizi trīs gados.

Lai novērtētu, cik sekmīgi Attīstības programma ir īstenota 3 gadus pēc tās apstiprināšanas, šogad tiek veikts pirmais šāds ziņojums. Aicinām ikvienu novada iedzīvotāju piedalīties aptaujā un izteikt savu viedokli par to, cik sekmīgi ir īstenota Attīstības programma līdz šim un kā būtu jāattīstās novadam turpmāk!