a a a

Likumi un noteikumi par izglītību

Saistošie noteikumi par pašvaldības līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem(auklēm) un pirmsskolas izglītības ieguvei privātās pirmsskolas izglītības iestādēs

Lēmums Par pašvaldības izmaksām pirmsskolas izglītības programmas apguvei privātās izglītības iestādēm (2018)
Lēmuma pielikums – Ādažu novada pirmsskolas izglītības iestāžu vidējās izmaksas, balstoties uz kurām pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajām izglītības iestādēm 2018.gadā

MK noteikumi 08.12.2015. Nr.709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei

MK noteikumi Nr.404 “Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība”

Vispārējās izglītības likums
Izglītības likums

Valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma aprēķina un sadales kārtība izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai

Noteikumi nr.8 26.08.2014 “Personalizētu elektronisko biļešu saņemšanas kārtība Ādažu novada izglītības iestāžu skolēniem”

Noteikumi nr.2, 23.01.2018. “Naudas balvu piešķiršanas kārtība vispārējās izglītības iestāžu skolēniem”

SN Par pašvaldības līdzfinansējumu privātām vispārējās izglītības iestādēm, nr.12/2018, 24.04.2018.
Tāme