a a a

Kadagas bērnudārzs

 

Pieteikt bērnu rindā uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi var elektroniski portālā e-pakalpojumi.lv vai Ādažu Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Gaujas ielā 33a, Ādažos. Elektroniski iespējams arī pašiem vecākiem veikt izmaiņas savā pieteikumā un apskatīt pašvaldības kopējo bērnudārzu rindu. Plašāk par elektronisko pieteikšanos lasiet sadaļā Pieteikt bērnu bērnudārzam elektroniski. Neskaidrību gadījumā lūdzam zvanīt uz domes Klientu centru pa tālruni 67997350 vai Kadagas PII, tālr. 67511520.

Kontaktinformācija
adrese: “Mežavēji”, Kadaga, Ādažu novads, LV – 2103
e-pasts:  piimezaveji@adazi.lv
E-adrese

Amats Vārds, uzvārds
Tālrunis
Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Irēna Kuzņecova 67511520
Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietniece (izglītības jomā) Inga Sparāne 67511522
Pirmsskolas izglītības iestādes medicīnas māsa Jeļena Grigorjeva 67511526
Saimniecības daļas vadītājs Armands Krasts 67511523
Administrators 26137715
67511527

Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde “Mežavēji” atrodas skaistā meža ielokā, vien dažus kilometrus no Ādažu novada centra, modernā, 2009.gadā uzceltā ēkā, kas aprīkota ar komfortablām grupu telpām, sporta zāli, sarīkojumu zāli un peldbaseinu.

Iestādē darbojas 9 bērnu grupas, nodrošinot vietas 200 bērniem vecumā no 1,5 līdz 7 gadiem. 75 % no vietām tiek dota Nacionālo bruņoto spēku karavīru bērniem.

Kompetencēs balstītu mācību saturu bērni apgūst integrētu rotaļnodarbību veidā visas dienas garumā gan telpās, gan arī svaigā gaisā, ievērojot bērnu intereses, vajadzības un vecumposma īpatnības, balstoties uz izzinošu vidi, diferencēts atbilstoši bērnu attīstības līmenim.

Mums ir augsti kvalificēti darbinieki, kuri ir radoši, kompetenti. Ikdienas darbā spējīgi atrast veiksmīgu kontaktu ar bērniem, motivēt un ieinteresēt dažādām attīstošām, izglītojošām aktivitātēm. Iestādes darbinieki regulāri izrāda interesi par pedagoģiskās un psiholoģiskās nozares jauninājumiem, izmantot tos savā pedagoģiskā darba plānošanā, organizēšanā, regulāri piedalās dažādos pieredzes apmaiņas pasākumos, kvalifikācijas celšanas programmās.

Mums ir lieliska atbalsta personāla komanda – divi logopēdi un psihologs, kuri bez maksas ir pieejams bērniem un vecākiem, lai kopīgiem spēkiem sekmētu pirmsskolas vadlīnijās noteikto prasmju un iemaņu apgūšanu. Nepieciešamības gadījumos tiek veikta agrīna diagnostika un korekcija, izstrādāti individuālie darba plāni, veikts korekcijas un rehabilitācijas process, kas spēj uzlabot bērna dzīves kvalitāti un atvieglot turpmāko izglītības apgūšanu skolā.

Iestādes rīcībā ir interaktīvi digitālie resursi, kas būtiski atvieglo bērnu izglītošanas procesu, padarot to saistošu un atraktīvu. Sporta rotaļnodarbības bērni labprāt apgūst lieliskā sporta zālē, kur pieejams plašs sporta inventāra klāsts. Reizi nedēļā bērni apmeklē baseina nodarbības trenera pavadībā.

Mūzikas rotaļnodarbības un daudzie svētku pasākumi notiek plašā aktu zālē, kas aprīkota ar skatuvi, kā arī apskaņošanas un gaismas sistēmām, radot pacilājošu noskaņu un iedrošina bērnus uzstāties publiski.

Bērni ēd vienviet, ēdamzālē. Ēdiens tiek gatavots uz vietas, un aktuālā ēdienkarte katru nedēļu ir izvietota iestādes mājaslapā.
Papildus rotaļnodarbībām, bērni var pilnveidoties arī interešu izglītībā, jo pie mums ir pieejamas tautu dejas, angļu valoda, “Dabas” skoliņa, vokālais ansamblis, ritmika, džudo, mākslas skoliņa, futbols un teniss.

Iestādei ir aptuveni 22 000 kvadrātmetrus liela āra teritorija priežu sila malā, kas ar savām dabas bagātībām, smaržām un svaigu gaisu stiprina bērnu veselību, mudinot tos būt aktīviem un izzinošiem. Rotaļu vietās ir 8 nojumes ar daudzveidīgu rotaļu inventāru, kā arī sporta laukums. Teritorijā ir izveidota “Burtu taka”, kur bērniem ir iespēja pastaigāties un atpūsties kopā ar pedagogiem un vecākiem.

Jūsu bērni atrodas drošībā un pastāvīgā uzmanības centrā – iestādes teritorija ir norobežota, aprīkota ar modernām apsardzes un citām sistēmām, kā arī tiek fiziski uzraudzīta cauru diennakti.

Mūsu iestāde ir jauna, tās darbinieki ir profesionāli un laipni, Jūsu bērni būs mīļi gaidīti, viņi tiks pilnvērtīgi aprūpēti un sagatavoti skolas gaitām.
Laipni lūdzam “Mežavējos”!

Iesniegums par uzņemšanu (iesniegšanai papīra formātā)
Iesniegums par uzņemšanu (parakstīšanai ar drošu elektronisko parakstu)

Iesniegums par izglītojamā izņemšanu (parakstīšanai papīra veidā)
Iesniegums par izglītojamā izņemšanu (parakstīšanai ar drošu elektronisko parakstu)

Kadagas PII_izglītības procesa organizēšanas un norises kārtība Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

Ādažu novada Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes nolikums
Iekšējās kārtības noteikumi izglītojamajiem
Informācija likumiskajiem pārstāvjiem par iekšējo kārtību
Iesniegums par izglītojamā izņemšanu
Kārtība, kādā uzturas izglītojamo likumiskie pārstāvji
Rīcības plāns iestādes darbiniekiem un izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem izglītojamo slimības vai traumu gadījumā

Pašnovērtējuma ziņojums 2021
Pašnovērtējuma ziņojums 2020

ĒDIENKARTE