a a a

Carnikavas pirmsskolas izglītības iestāde “Riekstiņš”

Bērnudārzs Riekstiņš

Kontaktinformācija

Adrese: Nākotnes iela 2, Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV – 2163
e-pasts:  riekstins@carnikava.lv
E-adrese

Darba laiks: Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādes “Riekstiņš” strādā katru darbadienu no plkst. 7.00 līdz plkst. 19.00

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādes “Riekstiņš” vadītāja Sanita Kronberga 20218486 sanita.kronberga@adazi.lv
Vadītājas vietniece izglītības jomā Ilze Galeniece 26583447 ilze.galeniece@carnikava.lv
Kancelejas pārzine Evita Lūkina 29235459 evita.lukina@carnikava.lv
Medicīnas māsa Sigita Godļevska 28688368 sigita.godlevska@carnikava.lv
Saimniecības pārzinis Arvīds Strods 26441626 arvids.strods@carnikava.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiki: pēc iepriekšējas pieteikšanās, sazinoties ar iestādes vadītāju pa tālr. 20218486.

Kā pieteikt bērnu rindā uz Carnikavas  pirmsskolas izglītības iestādi “Riekstiņš”?

Carnikavas administratīvajā teritorijā deklarētu bērnu rindā uz Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādi “Riekstiņš” piesaka saskaņā ar 2021. gada 24. februāra Carnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr. SN/2021/6 “Kārtība, kādā Carnikavas novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju” 6.punkta nosacījumiem:

https://likumi.lv/ta/id/322084-kartiba-kada-carnikavas-novada-pasvaldiba-isteno-pirmsskolas-izglitibas-nodrosinasanas-funkciju

Neskaidrību gadījumā zvanīt Izglītības nodaļas vadītājai Aijai Kalvānei pa tālruni 26544669 vai rakstīt uz e-pastu: aija.kalvane@carnikava.lv

Par Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādi “Riekstiņš”

Carnikavas pirmsskolas izglītības iestāde “Riekstiņš” ir pašvaldības dibināta iestāde, kas durvis vēra vaļā 1980.gadā, šobrīd nodrošinot pirmskolas izglītības programmu (kods 01011111, licencēšanas ID V_566), speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 01015811, licencēšanas ID V_567), speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (kods 01015611, licencēšanas ID V_560) un speciālās  pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (kods 01015511, licencēšanas ID V_2293).

Pirmsskolas izglītības iestāde “Riekstiņš” 13 grupās kopumā uzņem 260 izglītojamos, kas mācību saturu, sociālās prasmes un iemaņas, apgūst ne tikai iestādes gaišajās un omulīgajās telpās kopā ar profesionālām un radošām pirmsskolas izglītības skolotājām un skolotāju palīdzēm, bet arī dodoties pastaigās pa Carnikavas parku, uz jūru, mežu vai gar Gauju esošo dambi. Bērniem ir iespēja apmeklēt mūzikas nodarbības, sportot gan telpās, gan ārā, kā arī apgūt peldēšanas prasmes iestādes peldbaseinā. Tiek nodrošināts arī atbalsta personāls – logopēds, psihologs un speciālais pedagogs, tādējādi visiem kopā realizējot iestādes darbības pamatmērķi – organizēt un īstenot kompetenču pieejā balstītu mācību un audzināšanas procesu vispusīgai bērna personības attīstībai.

PII “Riekstiņš” darbojas kopš 1980. gada jūnija un nodrošina vietas 266 bērniem.

PII “Riekstiņš” galvenie uzdevumi un virzieni ir:

  • Jaunākās pedagoģiski metodiskās informācijas apmaiņa starp Izglītības zinātnes ministriju un pirmsskolas izglītības iestādēm, jaunā mācību satura realizēšanai;
  • Bērnu dzīvības un veselības aizsardzība un veselīga dzīvesveida izpratnes sekmēšana;
  • Sadarbība ar novada pamatskolām, nodrošinot izglītības pēctecību;
  • Pedagogu tālākizglītība.

Veiksmīgai mācību procesa plānošanai, bērnu sasniegumu vērtēšanai, bērnu apmeklējuma uzskaitei un saziņai ar vecākiem tiek izmantota pirmsskolu mācību procesa organizācijas tiešsaistes sistēma Eliis.

NODERĪGA INFORMĀCIJA

Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādes “Riekstiņš” nolikums
Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādes “Riekstiņš” Iekšējās kārtības noteikumi izglītojamajiem
Apmeklētāju uzturēšanās kārtība Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādē “Riekstiņš”
Iesniegums (PDF / WORD) bērna uzņemšanai Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādē “Riekstiņš”
2021. gada Pašvērtējuma ziņojums