a a a

Ādažu bērnudārzs “Strautiņš”

Pieteikt bērnu rindā uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi var elektroniski portālā e-pakalpojumi.lv vai Ādažu Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Gaujas ielā 33a, Ādažos. Elektroniski iespējams arī pašiem vecākiem veikt izmaiņas savā pieteikumā un apskatīt pašvaldības kopējo bērnudārzu rindu. Plašāk par elektronisko pieteikšanos lasiet sadaļā Pieteikt bērnu bērnudārzam elektroniski. Neskaidrību gadījumā lūdzam zvanīt uz domes Klientu centru pa tālruni 67997350 vai Ādažu PII, tālr. 67997458.

 

Ādažu pirmsskolas izglītības iestāde “Strautiņš” ir pašvaldības dibināta un tās pakļautībā esoša vispārējās izglītības iestāde pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai. Izglītības iestādes mērķis – veidot radošu un brīvu personību, attīstot katra bērna vispārējās spējas, sniedzot stabilu, vecumam piemērotu zināšanu, prasmju un iemaņu bāzi, kas ļautu sekmīgi turpināt mācības un sagatavotu dzīvei nemitīgi mainīgā vidē.

Iestādei ir divas pirmsskolas izglītības programmu licences: vispārējās pirmsskolas izglītības programma (Licences Nr. A-137: programmas kods:01011111) un mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma (Licences Nr. A-136; programmas kods:01011121). Tiek realizēta arī integrētā mācību programma sešgadīgiem bērniem, integrētā mācību programma sešgadīgiem bērniem mazākumtautību izglītības programmā ar krievu mācību valodu. Interešu izglītības programmas lasīt un rakstīt mācīšanā, matemātisko priekšstatu apgūšanā, tēlojošās mākslas iemaņu apgūšanā, latviešu valodas apgūšanā bērniem ar krievu mācību valodu, angļu valodas apgūšanā, peldēšanas pamatiemaņu apgūšanā, dejošanas pamatiemaņu apgūšanā.

Iestādē darbojas 15 ģimenes tipa grupas, kuras apmeklē 362 bērni. Pagaidām viena grupiņa mazulīšiem no 1,5 gadu vecuma līdz 2,5 gadu vecumam. Izglītības iestādē programmas saturs ir izveidots, ņemot vērā šai vietai raksturīgos apstākļus un situāciju, sadalīts pa tēmām un uzdevumi izvirzīti tā, lai varētu ievērot pakāpenību, kas pirmsskolas izglītībā ir tik svarīga. Mācību process pārsvarā tiek īstenots rotaļnodarbībās pa apakšgrupām – tā panākot katra bērna individuālo vajadzību piepildījumu un nodrošinājumu. Sešus gadus veciem bērniem izveidota „Mazā skoliņa” zināšanu nostiprināšanai un sasniegumu pilnveidošanai.

Pirmsskolas izglītības iestādē ir divi baseini, ziemas dārzs, atvērta jauna Multifunkcionālā halle bērnu veselības un fiziskās attīstības veicināšanai. Papildus darbojas džudo, futbola, tenisa un mākslas vingrošanas pulciņi.

Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes vēsture

Dažādas aktivitātes tiek īstenotas projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novadā”, Nr. Nr.9.2.4.2/16/I/001, ietvaros. Vispārattīstošas nodarbības un ritmikas nodarbības šogad tiek organizētas līdz jūnijam (ieskaitot), vasaras periodā plānots pārtraukums, savukārt no septembra līdz decembrim (ieskaitot) pirmsskolas vecuma bērniem atkal būs iespēja stiprināt fizisko veselību, piedaloties ritmikas un vispārattīstošās vingrošanas nodarbībās.

BASEINS

Kontaktinformācija

adrese:  Pirmā iela 26A, Ādaži, Ādažu novads, LV – 2164

Amats

Vārds, uzvārds 

Tālrunis

E-pasta adrese

Ādažu pirmsskolas

izglītības iestādes vadītāja

Sandra Breidaka 67997458 adazupii@adazi.lv
Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietniece Linda Cintiņa adazupii@adazi.lv

APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANAS LAIKI

PIRMDIENA              8.00 – 18.00

OTRDIENA               8.00 – 14.00

CETURTDIENA         8.00 – 14.00

Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes nolikums

Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumi

Pašnovērtējuma ziņojums