a a a

Ādažu bērnudārzs “Strautiņš”

Pieteikt bērnu rindā uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi var elektroniski portālā e-pakalpojumi.lv vai Ādažu Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Gaujas ielā 33a, Ādažos. Elektroniski iespējams arī pašiem vecākiem veikt izmaiņas savā pieteikumā un apskatīt pašvaldības kopējo bērnudārzu rindu. Plašāk par elektronisko pieteikšanos lasiet sadaļā Pieteikt bērnu bērnudārzam elektroniski. Neskaidrību gadījumā lūdzam zvanīt uz domes Klientu centru pa tālruni 67997350 vai Ādažu PII, tālr. 67997458.

 

Ādažu pirmsskolas izglītības iestāde “Strautiņš” ir pašvaldības dibināta un tās pakļautībā esoša vispārējās izglītības iestāde pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai. Pirmsskolas izglītības satura īstenošanas mērķis ir zinātkārs, radošs un dzīvespriecīgs bērns, kas dzīvo veselīgi, droši un aktīvi, patstāvīgi darbojas, ieinteresēti un ar prieku mācās, gūstot pieredzi par sevi, citiem, apkārtējo pasauli un savstarpējo mijiedarbību tajā.

Iestādei ir divas pirmsskolas izglītības programmu licences: Vispārējās pirmsskolas izglītības programma – Licences Nr. V_642, programmas kods: 01011111 un Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma –  Licences Nr. V_641,  programmas kods: 01011121.

Iestādē ir 17 grupas ar 410 vietām:

12 jaukta vecuma grupas (3-6 gadu) ar 308 vietām. Viena grupiņa 3-4 gadus veciem bērniem ar 25 vietām un divas  jaunākā vecuma grupas ( 1,5 gadu  līdz 2,5 gadu)  ar 33 vietām, kā arī 2 grupas obligātās apmācības vecumu (5 līdz 6 gadu) sasniegušiem bērniem – 40 vietas.

Pirmsskolas izglītības satura īstenošanas uzdevumi:

1) sekmēt vispusīgu bērna attīstību, ievērojot viņa vajadzības, intereses, spējas un piere­dzi un liekot pamatus vērtībās balstītu ieradumu veidošanai;

2) attīstīt bērna sociālās un emocionālās prasmes, kas ietver sevis, savu emociju, domu un uzvedības apzināšanu, spēju saprast citus un veidot pozitīvas attiecības;

3) attīstīt kritisko domāšanu, prasmi pieņemt atbildīgus lēmumus, jaunradi un uzņēmēj­spēju, sadarbības, pilsoniskās līdzdalības un digitālās prasmes;

4) veidot pratību pamatus mācību jomās – valodu, sociālā un pilsoniskā, kultūras izpratne un pašizpausme mākslā, dabaszinātņu, matemātikas, tehnoloģiju, veselība un fiziskā aktivitāte;

5) nodrošināt bērnam iespēju sagatavoties pamatizglītības ieguvei.

Mācību process pārsvarā tiek īstenots rotaļnodarbībās pa apakšgrupām – tā panākot katra bērna individuālo vajadzību piepildījumu un nodrošinājumu. Sešus gadus veciem bērniem izveidota „Mazā skoliņa” zināšanu nostiprināšanai un sasniegumu pilnveidošanai.

Pirmsskolas izglītības iestādē ir divi baseini, ziemas dārzs, Multifunkcionālā halle.

Papildus darbojas angļu valodas, šovdeju, mākslas, džudo, futbola, tenisa, mākslas vingrošanas un robotikas pulciņi.

Nolikums
Iekšējās kārtības noteikumi
Uzturēšanās noteikumi
Pašnovērtējuma ziņojums

 

Kontaktinformācija

adrese:  Pirmā iela 26A, Ādaži, Ādažu novads, LV – 2164

Amats

Vārds, uzvārds 

Tālrunis

E-pasta adrese

Ādažu pirmsskolas

izglītības iestādes vadītāja

Sandra Breidaka 67997458 adazupii@adazi.lv
Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietniece Linda Cintiņa adazupii@adazi.lv

APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANAS LAIKI

PIRMDIENA              8.00 – 18.00

OTRDIENA               8.00 – 14.00

CETURTDIENA         8.00 – 14.00