a a a

Siguļu pirmsskolas izglītības iestāde “Piejūra”

Kontaktinformācija

Adrese: “Skola”, Siguļi, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV – 2103
e-pasts:  piipiejura@carnikava.lv
E-adrese

Darba laiks: PII “Piejūra” strādā katru darbadienu no plkst. 7.00 līdz 19.00

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Pirmsskolas izglītības iestādes “Piejūra” vadītāja Antra Krasta 29389606 antra.krasta@carnikava.lv
Vadītājas vietniece (izglītības jomā) Jolanta Skrastiņa 28697328 jolanta.skrastina@carnikava.lv
Kancelejas pārzine Evija Markova 22000763 evija.markova@carnikava.lv
Medicīnas māsa Anna Mutjanko 20263101 anna.mutjanko@carnikava.lv
Saimniecības pārzinis Roberts Kaufmanis 26554154 roberts.kaufmanis@carnikava.lv

 

Kā pieteikt bērnu rindā uz pašvaldības pirmsskolas iestādi “Piejūra”?

Lai arī Ādažu un Carnikavas novadi no 1. jūlija ir apvienoti, e-pakalpojumi.lv joprojām spēkā iepriekšējā sistēma, tāpēc pieteikt Carnikavas administratīvajā teritorijā deklarētu bērnu rindā uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi var elektroniski portālā e-pakalpojumi.lv, izvēloties sistēmā nosaukumu “Carnikavas novada pašvaldība” vai klātienē Carnikavas pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Stacijas ielā 5, Carnikavā. Elektroniski iespējams pašiem vecākiem veikt izmaiņas savā pieteikumā.

Ja bērnudārzā saglabājas brīvas vietas arī pēc novadā deklarēto bērnu uzņemšanas, noteikumi paredz bērnudārzā uzņemt arī bērnus, kuri deklarēti citā novadā. Lai iestātos rindā, jāreģistrējas portālā e-pakalpojumi.lv, izvēloties sistēmā nosaukumu “Carnikavas novada pašvaldība” vai to var izdarīt klātienē Carnikavas pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Stacijas ielā 5, Carnikavā.

Neskaidrību gadījumā lūdzam zvanīt pirmsskolas izglītības iestādei “Piejūra”, tālr. 29389606, vai Valsts un pašvaldību vienotajam klientu apkalpošanas centram pa tālruni 67993814

 

Par pirmsskolas izglītības iestādi “Piejūra”

Pirmsskolas izglītības iestāde “Piejūra” ir pašvaldības dibināta un tās pakļautībā esoša vispārējās izglītības iestāde pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai. Iestādē tiek uzņemti Carnikavas un Ādažu administratīvajā teritorijā deklarētie bērni no 1,6 līdz 7 gadu vecumam, atbilstoši “Kārtība, kādā Carnikavas novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju”.

Pirmsskolas izglītības iestāde “Piejūra” atrodas gleznainā un klusā meža ielokā, vien 6 kilometrus no Ādažu, Carnikavas un Kadagas ciemu centriem, laikmetīgā, 2021.gadā renovētā ēkā, kur izveidotas komfortablas grupu telpas, plaša Sporta zāle, Mūzikas telpa, Sajūtu telpa, Smilšu telpa, atbalsta personāla (logopēds, psihologs, speciālais pedagogs) kabineti un āra rotaļu laukums. Pirmsskolā līdz 2021. gada 1. septembrim pakāpeniski tiks atvērtas 11 bērnu grupas, uzņemot 210 mazos carnikaviešus un ādažniekus no 1,6 līdz 7 gadu vecumam un nodrošinās darbu 49 profesionāliem darbiniekiem.  Bērnu skaits grupās no 18 līdz 20 bērniem.

PII “Piejūra” – droša, attīstoša, mīlestības, gādības piepildīta vide, kurā augam mēs kopā – sirdsgudri, motivēti pirmsskolas profesionāļi un zinātkāri audzēkņi, no pirmās tikšanās dienas grupā līdz svinīgajai izlaiduma dienai.

PII “Piejūra” virsmērķis ir sadarbībā un savstarpējā cieņā balstītas attiecības: pirmsskolas komanda – izglītojamie – izglītojamo vecāki.

PII “Piejūra” galvenie uzdevumi un virzieni:

  • bērnam drošas, laikmetīgas un vispusīgi attīstošas vides izveide;
  • kompetenču mācību satura apguve;
  • darbinieku profesionālās labsajūtas un atbalstošas darba vides nodrošināšana;
  • pedagogu tālākizglītība un laikmetīga mācību procesa nodrošināšanai IT tehnoloģiju nodrošināšana.

PII “Piejūra” pedagogu mērķ­tiecīgi plānotais mācību saturs un izvir­zītie sasniedzamie rezultāti tiek realizēti integrētās rotaļnodarbībās visas dienas garumā gan āra vidē, gan telpās.

Pirmsskola, apvienojumā ar bla­kus esošo mežu un Dzirnezeru, sniedz iespēju bērniem aktīvi kustēties, iz­zināt plašo pasauli dabas pedagoģijā, iepazīt latvisko dzīveszi­ņu gadskārtu ritumā un pastaigu takās, visos četros gadalaikos un laikapstākļos, iz­dzīvot dabas klātbūtni – sajūtot, izzinot, pētot, sekmēt ikviena izglītojamā zinātkāri, radošumu un dzīvesprieku.

Pirmsskolas telpu plašums ir piemērots gan kustību aktivitātēm, gan ro­taļām, gan grupu un individuālam darbam, gan mācībām un atpūtai. Pārdomāti ir izvēlēti mācību līdzekļi un materiāli, kas ļauj ikvienam izglītojamajam vingrināties, kļūdīties, modelēt savu darbošanos, ap­gūstot nepieciešamo prasmju pamatus ilgtermiņā, paredzot jēgpilnus uzdevu­mus atbilstošu zināšanu konstruēšanai, vērtībās balstītu ieradumu un caurviju prasmju veidošanai.

Pedagogu un vecāku saziņai par pedagoģiskā procesa un ikdienas dzīves norisi pirmsskolā tiek izmantota ELIIS  platforma.

Pirmsskolā tiek nodrošināta sezonāla, kvalitatīva un bērna veselības stāvoklim atbilstoša ēdināšana. Carnikavas pagastā deklarētajiem daudzbērnu ģimenes bērniem tiek nodrošināta bezmaksas ēdināšana.

Prieks kopā būt!

Video: Vladislavs Podvinskis

Foto no PII “Piejūra”  arhīva

Pirmsskolas ikdiena:  https://www.facebook.com/PirmsskolaPiej (foto no PII “Piejūra”  arhīva)

Nolikums
Iekšējās kārtības noteikumi
Kārtība, kādā nodrošina darba organizāciju Covid-19 pandēmijas laikā
PII “Piejūra” sadarbības līgums ar vecākiem
2020. gada Pašvērtējuma ziņojums