a a a

Dzīvesvietas deklarēšana

  PAKALPOJUMA PIEPRASĪŠANAS IESPĒJAS
Personīgi iestādē Ādažu novada Iedzīvotāju uzskaites dienests, Gaujas iela 33A, Ādaži
Pa pastu Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
Pa tālruni
Elektroniski www.latvija.lv (Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana)
  IESNIEGUMA VEIDLAPA PIEEJAMA
Pašvaldības portālā
  NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI
Oriģināls

1.     Dzīvesvietas deklarācija;

2.     Personas pase;

3.     Dzimšanas apliecība, ja deklarē nepilngadīga bērna dzīvesvietu un citu dokumenti, kuri apliecina dzīvesvietas deklarētāja likumiskā pārstāvja tiesības rīkoties attiecīgās personas vārdā (tiesas lēmums, u.tml.)

4.     Pilnvarotajai personai – notariāli apliecināta pilnvara;

5.     Ārzemniekiem un bezvalstniekiem – Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments un uzturēšanās atļauja vai reģistrācijas apliecība

6.     Dokuments, kas apliecina valsts nodevas apmaksu.

Oriģināls vai kopija, uzrādot oriģinālu
Kopija, uzrādot oriģinālu
  KAS JĀDARA, LAI VARĒTU SAŅEMT PAKALPOJUMU

Personas pienākums ir dzīvesvietas maiņas gadījumā viena mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā vietā, deklarēt to.

Klātienē dzīvesvietu var deklarēt Iedzīvotāju uzskaites dienestā, samaksājot valsts nodevu.

Ja izmanto elektronisko pakalpojumu www.latvija.lv, izmantojot PMLP e-pakalpojumu “Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana”, persona var elektroniski deklarēt savu, sava nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas dzīvesvietu Latvijā. Pakalpojums pieejams, autentificējoties ar internetbankas autentifikācijas līdzekļiem vai drošu elektronisko parakstu.

  PAKALPOJUMA MAKSA

4.27 EUR

Lai saņemtu valsts nodevas samaksas atvieglojumu, persona uzrāda:

·          Represētās personas apliecību;

·          Invalīda apliecību

·          Pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz noteikto minimālo darba algu – izziņu par pensijas apmēru no VSAA;

·          Černobiļas atoelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieka apliecību;

·          Izziņu par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam.

  ATBILDES/PAKALPOJUMA SNIEGŠANAS TERMIŅŠ
1 darba diena
  REGLAMENTĒJOŠIE NORMATĪVIE AKTI
Dzīvesvietas deklarēšanas likums
MK 30.06.2009.noteikumi nr.720 “Noteikumi par valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumiem par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju”
MK 20.10.2009.noteikumi nr.1194 “Noteikumi par dzīvesvietas deklarācijas veidlapu, deklarācijā sniegto ziņu pārbaudes kārtību un dzīvesvietas elektroniskās deklarēšanas kārtību”
  UZZIŅAS, INFORMĀCIJA, KONSULTĀCIJAS
Tālrunis: 67996461
e-pasts: dome@adazi.lv