a a a

Dzimšanas fakta, paternitātes vai adopcijas reģistrēšana

  PAKALPOJUMA PIEPRASĪŠANAS IESPĒJAS
Personīgi iestādē Ādažu novada Dzimtsarakstu nodaļa, Gaujas iela 33A, Ādaži
Pa pastu Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
Pa tālruni
Elektroniski
  IESNIEGUMA VEIDLAPA PIEEJAMA
Pašvaldības portālā
  NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI
Oriģināls

·          Ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izziņa par bērna piedzimšanu;

·          Vecāku pases;

·          Vecāku laulības apliecība;

·          Paternitātes atzīšanas iesniegums (abu vecāku aizpildīta veidlapa)

·          Ja laulība reģistrēta – laulības apliecība.

·          Ja dzimšanas fakts jau reģistrēts, jāuzrāda bērna dzimšanas apliecība

·          Adopcijas gadījumā – spēkā esoša tiesas sprieduma apliecināts noraksts

·          Bērna mātes vīra vai bijušā vīra, bērna mātes un bērna bioloģiskā tēva kopējs iesniegums paternitātes atzīšanas iesniegums

Oriģināls vai kopija, uzrādot oriģinālu
Kopija, uzrādot oriģinālu
  KAS JĀDARA, LAI VARĒTU SAŅEMT PAKALPOJUMU

Par bērna piedzimšanu viena mēneša laikā jāpaziņo jebkurai dzimtsarakstu nodaļai. Dzimtsarakstu nodaļa izdara ierakstu dzimšanas reģistrā un izsniedz dzimšanas apliecību. Paternitātes atzīšanas gadījumā nepieciešams aizpildīt paternitātes iesniegumu.

Reģistrēt bērna dzimšanas faktu ierodas viens vai abi bērna vecāki.

Ja bērna vecāku savstarpējā laulība nav reģistrēta, bet bērna dzimšanas dokumentos vecāki vēlas ierakstīt ziņas par tēvu, piesakot bērna dzimšanu, abi vecāki vai arī bērna māte, bērna mātes vīrs vai bijušais vīrs un bērna bioloģiskais tēvs iesniedz kopīgu paternitātes atzīšanas iesniegumu ar lūgumu par bērna tēvu dzimšanas reģistrā ierakstīt bērna bioloģisko tēvu, nevis bērna mātes vīru vai bijušo vīru.

  PAKALPOJUMA MAKSA
Bezmaksas
  ATBILDES/PAKALPOJUMA SNIEGŠANAS TERMIŅŠ
1 darba diena
  REGLAMENTĒJOŠIE NORMATĪVIE AKTI
Civillikums. Pirmā daļa. Ģimenes tiesības
Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums
MK 2013.gada 3.septembra noteikumi nr.761 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem”
  UZZIŅAS, INFORMĀCIJA, KONSULTĀCIJAS
Tālrunis: 67996007
e-pasts: dzimtsaraksti@adazi.lv
Dzimtsarakstu nodaļas darba laiks Pirmdiena: 8:00 – 13:00 un 13:45 -16:00
Otrdiena: 08:00 – 13:00
Trešdiena: 08:00 – 12:00
Ceturtdiena: 08:00 – 13:00
Piektdiena: 10:00 – 14:00 (iepriekš piezvanot)