Domes sēdē apstiprināti saistošie noteikumi “Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma “Jaunparks” (kadastra Nr. 8044 007 0003), Ādažos, Ādažu pagastā, Ādažu novadā, teritorijā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”

31.05.2022.

Ādažu novada dome 2022.gada 25.maijā pieņēma lēmumu (protokols Nr. 21§ 14) par saistošo noteikumu Nr. 44/2022  “Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma “Jaunparks” (kadastra Nr. 8044 007 0003), Ādažos, Ādažu pagastā, Ādažu novadā, teritorijā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” apstiprināšanu.

Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc paziņojuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”  un būs īstenojami, kad tiks saņemta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atļauja lokālplānojuma īstenošanai.
Ar lokālplānojumu var iepazīties portālā geolatvija.lv un Ādažu novada pašvaldībā Gaujas ielā 33A, Ādažos.