a a a

Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana

  PAKALPOJUMA PIEPRASĪŠANAS IESPĒJAS
Personīgi iestādē Ādažu novada Iedzīvotāju uzskaites dienests, Gaujas iela 33A, Ādaži
Pa pastu Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
Pa tālruni
Elektroniski
  IESNIEGUMA VEIDLAPA PIEEJAMA
Pašvaldības portālā IESNIEGUMA VEIDLAPA DEKLARĒTĀS DZĪVESVIETAS ANULĒŠANAI
  NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI
Oriģināls Iesniegums atbilstoši veidlapai
Oriģināls vai kopija, uzrādot oriģinālu

1) Pilnvara (ja iesniegumu iesniedz pilnvarotā persona).

2) Dzīvojamās telpas īres līgums (ja iesniegumu iesniedz nekustamā īpašuma īrnieks).

3) Tiesas sprieduma kopija vai laulības šķiršanu apliecinošs dokuments.

4) Citi dokumenti pēc iesniedzēja ieskata.

  PAKALPOJUMA APRAKSTS
Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja: 1. dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas; 2. attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
  KAS JĀDARA, LAI VARĒTU SAŅEMT PAKALPOJUMU
Jāiesniedz iesniegums un jāuzrāda nepieciešamie dokumenti.
  PAKALPOJUMA MAKSA
Bezmaksas
  ATBILDES/PAKALPOJUMA SNIEGŠANAS TERMIŅŠ
No 22 darba dienām līdz 4 mēnešiem (Administratīvā procesa likuma 64.panta 2,daļa)
  REGLAMENTĒJOŠIE NORMATĪVIE AKTI
Dzīvesvietas deklarēšanas likums
Ministru kabineta 11.02.2003.noteikumi nr.72 “Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”
  UZZIŅAS, INFORMĀCIJA, KONSULTĀCIJAS
Tālrunis: 67996461
e-pasts: dome@adazi.lv