a a a

Jauno uzņēmēju atbalsta konkurss

Izsludināts konkurss jaunajiem uzņēmējiem – 2022!

23.martā Ādažu novada pašvaldības domes sēdē tika apstiprināts konkursa Nolikums un 2022.gada 20.aprīlī tiek izsludināts konkurss „Ādažu novada jauno uzņēmēju atbalsta konkurss 2022”. Ar konkursa Nolikuma pilnu tekstu var iepazīties tīmekļvietnē www.adazi.lv sadaļā Pašvaldība / Konkursi. Turpat atrodama arī Pieteikuma veidlapa, kā arī pieteikuma pielikumu un atskaišu formas.

Konkursa rīkotājs ir Ādažu novada pašvaldība, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads.

Pieteikumu konkursā var iesniegt fiziska persona, kas plāno uzsākt komercdarbību Ādažu novadā un kurai uzvaras gadījumā būs jāreģistrējas kā saimnieciskās darbības veicējam vai komersantam.

Arī šogad šim mērķim paredzētā pašvaldības līdzfinansējuma kopējais apmērs ir 4000 EUR. Viena projekta īstenošanai maksimālā piešķiramā līdzfinansējuma apmērs ir 2000 EUR.  Šogad, atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, līdzfinansējums netiek diferencēts atkarībā no konkursā iegūtās vietas – visiem konkursa dalībniekiem ir vienādas iespējas saņemt maksimālo līdzfinansējuma summu 2000 EUR apmērā. Projekts jāīsteno 12 mēnešu laikā pēc Līguma noslēgšanas.

Līdzfinansējumu drīkst izmantot šādu izdevumu apmaksai:

 • preces izstrādei;
 • pirmreizējai telpu iekārtošanai un inventāra iegādei (telpu remontam, ja ir noslēgts telpu nomas līgums uz laiku, ne īsāku par 3 gadiem);
 • mārketinga aktivitātēm
 • specifiskas tehnikas vai iekārtas iegādei (t.sk. transportēšanai, uzstādīšanai, darbinieku apmācībai);
 • izejmateriālu iegādei komercdarbības uzsākšanai vai ražošanai;
 • tīmekļvietnes izstrādei, ar nosacījumu, ka tā pamatā vērsta uz Latvijas iekšējo tirgu;
 • licenču iegādei;
 • specifiska rakstura datorprogrammu iegādei;
 • specifiska rakstura darbaspēka apmācībai;
 • informatīvo materiālu iespiešanai un izplatīšanai;
 • preču zīmes reģistrācijai;
 • patentu reģistrācijai Latvijas Republikas Patentu valdē;
 • citām pamatotām vajadzībām (pirms tam saņemot par to Komisijas lēmumu).

 

Pieteikumus var iesniegt līdz 2022.gada 20.jūnija plkst.23.59.

Projekta pieteikumu iesniedz datorrakstā, latviešu valodā, elektroniski parakstītu ar drošu e-parakstu, izmantojot e-pasta adresi vai portālu Latvija.lv, projekta pieteikumu nosūtot uz e-pastu dome@adazi.lv, e-pasta tēmas nosaukumā norādot „Pieteikums Ādažu novada jauno uzņēmēju konkursam 2022”.

Neskaidros jautājumus par konkursu var noskaidrot rakstot konkursa koordinatorei un sūtot jautājumus uz e-pastu laura.bite@adazi.lv. Atbildes tiks publicētas arī tīmekļvietnes www.adazi.lv sadaļā “Pašvaldība/Konkursi”.

Vēlam veiksmi un gaidām pieteikumus!

 

Jautājumi un atbildes par jauno uzņēmēju atbalsta konkursu 2022

***

Jautājums: Vai varu saņemt pašvaldības atbalstu, ja plānoju reģistrēties kā pašnodarbinātais saimnieciskās darbības veicējs? Vai arī obligāti jāizvēlas IK vai SIA?
Atbilde: Jā, varat pieteikties, ja plānojat reģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējs. Saskaņā ar Nolikuma “Ādažu novada jauno uzņēmēju atbalsta konkurss 2022” 1.3. punktu uzvaras gadījumā būs jāreģistrējas vai nu kā saimnieciskās darbības veicējam vai kā komersantam.

***

Jautājums: Vai ir iespējams pašvaldībai nosūtīt melnrakstu ar pieteikumu un saņemt atgriezenisko saiti par to vai viss atbilst pēc prasībām un esmu sapratusi pareizi pieteikumā prasīto.
Atbilde: Nē. Melnrakstus neizskatām. Ja izvērtējot pieteikumu tiks konstatēts, ka kāds dokuments trūkst, tad konkursa koordinators lūgs iesniegumu precizēt un varēs iesniegt trūkstošo. Arī pēc vērtēšanas komisijas ieskatiem ir iespējams pieprasīt papildus informāciju, ja komisijas locekļi uzskatīs, ka projekts pēc būtības ir atbalstāms un ir tikai novēršami kādi nelieli trūkumi. Aicinu rūpīgi iepazīties ar konkursa Nolikumu un visiem tā pielikumiem, it īpaši ar veidlapu “Konkursa Komisijas locekļa PROJEKTA KVALITĀTES VĒRTĒJUMS”, un katra kritērija aprakstu un skaidrojumu / pamatojumu, jo tajā ir uzskaitīts cik punktus var iegūt par katru pieteikuma sadaļu

***

Jautājums: Vai drīkstu pieteikties finansējumam, ja ir ideja iegādāties un iznomāt bērnu atrakcijas un citas lietas? Bet tās ir plānots iegādāties pa tiešo no ražotāja Ķīnā? Vai drīkst projektā būt pamatlīdzekļa iegāde ārpus ES?
Atbilde: Saskaņā ar konkursa Nolikuma 21.punktu Līdzfinansējumu drīkst izmantot šādu izdevumu apmaksai:
– preces izstrādei;
– pirmreizējai telpu iekārtošanai un inventāra iegādei (telpu remontam, ja ir noslēgts telpu nomas līgums uz laiku, ne īsāku par 3 gadiem);
– mārketinga aktivitātēm (t.sk. reklāmai, ja vienlaicīgi izpildās šādi nosacījumi: a) reklāmai jābūt vispārējai pēc būtības un jāsniedz labums visiem attiecīgā veida produktu ražotājiem; b) reklāmas ietvaros netiek minēta produktu izcelsmes valsts; c) reklāmu var īstenot ražotāju grupas vai citas organizācijas neatkarīgi no to lieluma).
– specifiskas tehnikas vai iekārtas iegādei (t.sk. transportēšanai, uzstādīšanai, darbinieku apmācībai);
– izejmateriālu iegādei komercdarbības uzsākšanai vai ražošanai;
– tīmekļvietnes izstrādei;
– licenču iegādei;
– specifiska rakstura datorprogrammu iegādei;
– specifiska rakstura darbaspēka apmācībai;
– informatīvo materiālu iespiešanai un izplatīšanai;
– preču zīmes reģistrācijai;
– patentu reģistrācijai Latvijas Republikas Patentu valdē;
– citām pamatotām vajadzībām (pirms tam saņemot par to Komisijas lēmumu).

Ja Jūsu projekts paredz atrakciju nomas pakalpojuma sniegšanu, tad šādu projektu Jūs varat protams iesniegt, paredzot pamatlīdzekļu iegādi par paša vai citur iegūtu finansējumu, savukārt no domes saņemto līdzfinansējumu varat paredzēt tikai augstāk uzskaitīto lietu apmaksai. Ja Jūsu projekts paredzēs tikai un vienīgi pamatlīdzekļu iegādi, tas netiks atbalstīts.

Nolikumā nav konkrēti ierobežota iegādājamo iekārtu, tehnikas vai pakalpojumu izcelsmes valsts. Vēršu uzmanību un iesaku pārliecināties vai izvēlētā lieta būs droša un atbildīs LV spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un drošības prasībām, piem., vai tai būs nepieciešamie drošības sertifikāti, ja tā paredzēta lietošanai bērniem.

***

Jautājums: Es šobrīd realizēju vienu no savām biznesa idejām. Jau marta sākumā reģistrējos kā saimnieciskās darbības veicējs un pamazām sāku darboties ar savu ideju. Vai es drīkstu pieteikties šim konkursam un pretendēt uz domes atbalstu?
Atbilde: Saskaņā ar konkursa „Ādažu novada jauno uzņēmēju atbalsta konkurss 2021” nolikuma 1.3.punktu konkursa pretendents ir fiziska persona, kas uzvaras gadījumā reģistrēsies kā saimnieciskās darbības veicējs vai komersants, kas uzsāks komercdarbību Ādažu novadā un atbilst konkursa nolikuma prasībām. Informējam, ka jaundibināti un esoši uzņēmumi nevar piedalīties šajā konkursā.

***

Jautājums: Vai es varu piedalīties konkursā, ja man ir nesen dibināts uzņēmums?
Atbilde:  Nē, konkursā var piedalīties tikai fiziska persona. To nosaka konkursa Nolikuma 1.3. punkts.

***

Jautājums: Vai ir iespējams piedalīties konkursā, ja vēl nav noslēgts līgums par telpu nomu? Telpas būs pieejamas rudenī, jo tur pašlaik norisinās rekonstrukcijas un remonta darbi.
Atbilde: Saskaņā ar Nolikuma 25.5 punktu uz pieteikuma iesniegšanas brīdi pretendentam var vēl nebūt noslēgts telpu nomas līgums, bet uzvaras gadījumā un finansēšanas līguma slēgšanas gadījumā gan jābūt jau noslēgtam telpu nomas līgumam. Šādā gadījumā pieteikumam pievieno apliecinājumu brīvā formā par to, ka telpu nomas līgumu ir plānots noslēgt. Finansēšanas līguma slēgšana varētu notikt vasaras otrajā pusē vai septembrī. Līdz 20.06.2022 gaidām pieteikumus, tad komisija vērtēs saņemtos pieteikumus, iespējams, ka vēl kādam kaut kas jāprecizē vai jāiesniedz papildus dokumenti. Tad uzvarētājiem vēl ir laiks reģistrēt savu saimniecisko darbību un tikai tad slēdz līgumu. Iepriekšējos gados līgumi ir slēgti augustā un septembrī. Saskaņā ar Nolikuma 39.punktu līguma slēgšanas galējais termiņš ir 31.oktobris.

 

 

Noslēdzies Ādažu novada Jauno uzņēmēju atbalsta konkurss 2021

21.07.2021.

Ādažu novada dome šogad jau sesto reizi organizēja Ādažu novada jauno uzņēmēju atbalsta konkursu. Konkursa mērķis ir veicināt jauno komersantu veidošanos Ādažu novadā, sekmējot jaunu darba vietu radīšanu, jaunu produktu un pakalpojumu piedāvājuma paplašināšanu. Pieteikšanās konkursam noslēdzās 16.jūnijā un tika saņemti divi projektu pieteikumi.

14. jūlijā noslēdzās projektu vērtēšanas otrā kārta, kurā 1.vietu, saņemot vidējo punktu skaitu „30.75”, ieguva projekts „Zīmola „Lanitium” izveide”. Pamatojoties uz saņemto vērtējumu, projektu vērtēšanas komisija pieņēma lēmumu apstiprināt pašvaldības līdzfinansējumu projekta īstenošanai 2000 euro apmērā. Otrs iesniegtais projekts ieguva vidējo punktu skaitu „21.25”, bet, saskaņā ar Konkursa nolikuma 34. un 35. punktu, par godalgotu vietu ieguvējiem var kļūt pretendenti, kas saņem ne mazāk kā pusi no maksimālā punktu skaita, t.i., vismaz 27,5 punktus, tādēļ nevarēja saņemt pašvaldības līdzfinansējumu projekta īstenošanai.

Līgums ar konkursa uzvarētāju par projekta īstenošanu tiks slēgts pēc uzņēmuma / saimnieciskās darbības veicēja / individuālā komersanta reģistrācijas un citu nepieciešamo dokumentu saņemšanas pašvaldībā.

Projekta „Zīmola „Lanitium” izveide” ietvaros plānots uzsākt uzņēmējdarbību un, izmantojot slapjās filcēšanas tehniku uz zīda (nuno tehnika), izgatavot bērnu un pieaugušo apģērbus, cimdus, cepures, šalles, rotas, čības, somas un dažādus citus aksesuārus. Filcs mūsdienās vairs nav tikai materiāls, no kura gatavo ziemas zābakus jeb “vaļiņkus”. Pateicoties nuno tehnikai, kurā apvieno dabīgos materiālus – zīda audumu, merino vilnu un dabīgās šķiedras (kā viskoze, lins), var izgatavot plānu, elastīgu un izturīgu materiālu. Topošā uzņēmēja ir uzsākusi un turpina tiešsaistes apmācības pie nuno filcēšanas meistares, apgūst dažādus izstrādājumu veidus, tehnikas, lai turpmāk ar individuāliem, oriģināliem un īpašiem, ar rokām tapušiem izstrādājumiem varētu priecēt savus klientus. Projekta ietvaros plānots iegādāties inventāru un izejmateriālus izstrādājumu ražošanas uzsākšanai, kā arī izstrādāt jaunu mājaslapu un veikt mārketinga aktivitātes produktu atpazīstamības veidošanai un pārdošanas apjomu palielināšanai.

 

 

2020. gadā jauno uzņēmēju konkursa līdzfinansējums piešķirts projektam “Tija”

Konkursa projektu vērtēšanas komisija pieņēma lēmumu par Baibas Brokas projekta “Tija” apstiprināšanu un domes līdzfinansējuma piešķiršanu 1936 eiro apmērā. Pieteikšanās konkursam noslēdzās 16.jūnijā un tā ietvaros tika iesniegti divi projektu pieteikumi, no kuriem viens tika atsaukts.

Topošā uzņēmēja Baiba Broka plāno veikt komercdarbību adījumu, tamborējumu, somu, aksesuāru ražošanā un meistarklašu vadīšanā, radot konkurētspējīgu un kvalitatīvu produktu Latvijas tirgū, kā arī nākotnē piedāvāt produkciju eksporta tirgos. Plānots izveidot darbnīcu, iepirkt adāmmašīnu un radīt vairākas jaunas darba vietas novadā.

Īpaša uzmanība tiks pievērsta jaundzimušo apģērbiem un aksesuāriem: vilnas zeķīšu, merino vilnas dzijas komplektu, cepurīšu, kokonu un citas produkcijas ražošanai. Plānota ir arī dažādu izstrādājumu ražošana cita vecuma bērniem un pieaugušajiem.

Aicinām topošos uzņēmējus piedalīties Jauno uzņēmēju konkursā 2020 un iesniegt projektu pieteikumus līdz 16.jūnijam

Konkursa mērķis

 

Veicināt jauno uzņēmēju darbību Ādažu novadā, sekmējot darbavietu radīšanu, jaunu produktu un pakalpojumu piedāvājumu
Projekta pieteikumu var iesniegt fiziska persona, kurai uzvaras gadījumā būs jāreģistrējas kā saimnieciskās darbības veicējam vai komersantam
Pašvaldības līdzfinansējums

1.vietas ieguvējam – 2000 EUR

2.vietas ieguvējam – 1200 EUR

3.vietas ieguvējam – 800 EUR.

Atbalstāmās darbības

– preces izstrāde

– pirmreizējai telpu iekārtošanai un inventāra iegāde

– mārketinga aktivitātes

– specifiskas tehnikas vai iekārtas iegādei

– izejmateriālu iegādei komercdarbības uzsākšanai vai ražošanai

– tīmekļvietnes izstrādei

– licenču iegādei

– specifiska rakstura datorprogrammu iegādei

– specifiska rakstura darbaspēka apmācībai

– informatīvo materiālu iespiešana un izplatīšana

– preču zīmes reģistrācijai

– patentu reģistrācijai Patentu valdē

– citām pamatotas vajadzības (pirms tam saņemot par to Konkursa vērtēšanas Komisijas lēmumu).

Konkursa nolikums, aizpildāmie dokumenti:

Nolikums

Pieteikuma veidlapa
Projekta ieviešanas izdevuma tāme, iesniedzama Excel

Prognozētā naudas plūsma, iensiedzama Excel

Komisijas locekļa kvalitātes vērtējums

Projekta finansēšanas līguma veidne

Atskaite par līdzfinansējuma izlietojumu, iesniedzama Excel

Ikgadējais pārskats pēc projekta īstenošanas, iesniedzams Excel

Gala atskaite par projekta īstenošanas gaitu, iesniedzama Excel

Kontaktinformācija Nosūti interesējošus jautājumu līdz 15.06.2020 plkst.17.00 uz e-pastu inita.henilane@adazi.lv un saņemsi atbildi e-pastā

JAUTĀJUMI UN ATBILDES PAR KONKURSU

 

2019.gadā Ādažos jauns uzņēmējs skaistumkopšanas sfērā

Septembrī noslēgts līgums ar jauno uzņēmēju Ādažu novada jauno uzņēmēju konkursa 2019 ietvaros. Jaunā uzņēmēja ar Ādažu novada domes līdzfinansējumu 1790 eiro apmērā uzsāks komercdarbību skaistumkopšanas sfērā, vadot profesionālas meistarklases, apmācības  un sniedzot visāžista pakalpojumus novada iedzīvotājiem.