a a a

Jauniešu iniciatīvu projektu konkurss

Jaunieti! Piedalies jauniešu iniciatīvu projektu konkursā!

Aicinām sarosīties aktīvos, radošos un sportiskos mūsu novada jauniešus! Ādažu novada dome izsludina jauniešu iniciatīvu projektu konkursu, kura mērķis ir veicināt iniciatīvas jauniešu iekļaušanai Ādažu novada kultūras, sporta un izglītības procesos, sekmējot to fiziskās aktivitātes, vērtīborientāciju un aktīvu līdzdalību.

Sagaidām, ka projektu iesniedz Ādažu novadā deklarēts jaunietis vai jauniešu grupa vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Projekta koordinatoram, ar kuru tiks slēgta vienošanās, jābūt vismaz 18 gadus vecam.

Finansējuma summa konkursam ir 3000 EUR. Katram konkursa uzvarētājam piešķir līdz 500 EUR. Finansējumu piešķir šādām projektu aktivitātēm: neformālā mācīšanās, jauniešu iesaiste brīvprātīgā darbā, fiziskās aktivitātes, kas neprasa ilglaicīgu iepriekšējo sagatavotību attiecīgajā sporta veidā (piemēram, atklātie treniņi, amatierturnīri, u.tml.), radošā izpausme (piemēram, radošās darbnīcas, izstādes), nodarbinātības vai uzņēmējdarbības veicināšana, vides teritorijas labiekārtošana.

Pieteikumu ar norādi “Pieteikums jauniešu iniciatīvu projektu konkursam”, (1.pielikums “Projekta pieteikums” un 2.pielikums “Budžeta izmaksu veidlapa”)  ievieto domes pastkastītē Gaujas ielā 33A, Ādažos, pie domes ēkas ieejas durvīm, vai pie Ādažu Kultūras centra ieejas durvīm vai iesniedzot e-pastā dome@adazi.lv kā elektronisku dokumentu ar paraksttiesīgās personas drošu elektronisko parakstu.

Pieteikuma iesniegšanas termiņš – 2022.gada 16.septembris, plkst. 14:00. Papildus informācija pa tālr. 25715070, Jaunatnes lietu speciāliste Ieva Pelcmane, e-pasts ieva.pelcmane@adazi.lv.