a a a

Pašvaldības atbalsts iedzīvotāju iniciatīvu projektiem

Ikvienam iespēja īstenot savu iniciatīvu novadā ar pašvaldības atbalstu!

 

Ādažu novada pašvaldības nolikums nosaka, ka iedzīvotāju, biedrību, nodibinājumu un saimnieciskās darbības veicēju atbalsts novada teritorijas labiekārtošanas, vides aizsardzības vai citam projektam var tikt noteikts līdz 2000 eiro vienam projektam. Ar pilnu nolikuma saturu aicinām iepazīties šajā saitē: https://ej.uz/ gxg8

Pašvaldība ar savu līdzfinansējumu paredz atbalstīt projektus, kas sevī ietver novada teritorijas labiekārtošanu un vides aizsardzību, kultūras un mākslas, kā arī tautas jaunrades attīstību, iedzīvotāju izglītošanu un veselīga dzīvesveida veicināšanu, sociālo pakalpojumu pieejamību un palīdzību sociālā riska grupām, vēsturisko vērtību izpēti un saglabāšanu, sabiedrības integrāciju un sabiedriskās kārtības uzlabošanu. Projekta īstenošanas vietai jābūt Ādažu novada administratīvajai teritorijai, un faktiskajiem labuma guvējiem jābūt Ādažu novada iedzīvotājiem un viesiem.

Viens pretendents var saņemt līdzfinansējumu vienam projektam gadā. Projekts var būt iepriekšējā gadā pašvaldības atbalstītā projekta turpinājums. Ja projekta pieteicējs saņemto finansējumu plāno izmantot saimnieciskās darbības veikšanai, pašvaldība vērtē, vai projektam piešķiramais atbalsts ir kvalificējams kā komercdarbības atbalsts. Gadījumā, ja atbalsts ir kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, piemēro de minimis atbalsta nosacījumus.

Ne vēlāk kā divus mēnešus pirms projekta uzsākšanas pretendents iesniedz pieteikumu Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Gaujas ielā 33A, Ādaži, vai Stacijas ielā 5, Carnikavā, vai ar drošu e-parakstu parakstītu iesniegumu attālināti pašvaldības elektroniskajā pasta adresē dome@adazi.lv, valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv, izmantojot oficiālo e-adresi. Ja līdzfinansējums tiek pieprasīts Eiropas Savienības fondu vai cita finansētāja projektu konkursā, papildus norāda konkursa nosaukumu, tā organizētāju, finansējuma piešķiršanas nosacījumus, kā arī lēmuma kopiju par projekta apstiprināšanu.

Līdzfinansējuma saņēmējam projekts jāīsteno 12 mēnešu laikā no domes lēmuma pieņemšanas dienas, izņemot, ja tas apstiprināts Eiropas Savienības fondu vai cita finansētāja projektu konkursā, kurā noteikts cits termiņš.

infografika par iniciatīvu projektiem