a a a

Atbalsta konkurss “Sabiedrība ar dvēseli”

Izsludināts iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta konkurss “Sabiedrība ar dvēseli”. No 15. marta sākusies projektu pieteikumu pieņemšana!

Ādažu novada dome 23.02.20210. sēdē apstiprināja konkursa “Sabiedrība ar dvēseli 2021” nolikumu, kas paredz, ka arī šogad iedzīvotāji un nevalstiskās organizācijas var iesniegt projektu pieteikumus, lai īstenotu projektus dzīves kvalitātes uzlabošanai Ādažu novada teritorijā, kurus projektu grupas spēj pašas realizēt un kuros radītie materiālie un nemateriālie rezultāti būtu pieejami pēc iespējas plašākai sabiedrības daļai. Projektu pieteikumi tiek pieņemti no 15.marta līdz 19.aprīlim.

Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, šogad projektu pieteikumus varēs iesniegt tikai elektroniski, ar drošu e-parakstu, izmantojot e-pasta adresi vai portālu Latvija.lv. Lai nerastos aizķeršanās ar pieteikumu iesniegšanu, aicinām to neatlikt uz pēdējo brīdi, kā arī iegūt drošu e-parakstu. Projekta pieteikumi jāsūta uz e-pastu dome@adazi.lv, e-pasta tēmas nosaukumā norādot “Pieteikums iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta konkursam “Sabiedrība ar dvēseli””, kā arī iesniedzēja nosaukums un kontaktinformācija.

Projekta īstenošanas laiks – 01.06.2021.-19.09.2021.

Lai pieteiktos konkursam, projekta pieteicējam jāaizpilda un Ādažu novada domē jāiesniedz projekta pieteikums un tam pievienojamie dokumenti:
• Pieteikuma veidlapa;
• Projekta budžets;
• Projekta vadītāja un Galvotāja CV;
• Projekta grupas dalībnieku saraksts;
• Apliecinājuma vēstule par līdzfinansējumu (ja paredzēts savs līdzfinansējums);
• Būvvaldē saskaņots projekts (ja attiecināms);
• Būvvaldē saskaņota novietojuma shēma, ja Projekta aktivitātes skar inženierkomunikācijas vai tiek veidots (labiekārtots) bērnu, sporta un atpūtas laukums, izveidota nojume (ja attiecināms);
• Zemes īpašnieka rakstisks saskaņojums uz vizuālā materiāla, ja projekta aktivitātes plānots īstenot uz īpašniekam piederošas zemes (ja attiecināms);
• Ēkas īpašnieka rakstisks saskaņojums, ja projekta aktivitātes tiek īstenotas īpašniekam piederošā ēkā (ja attiecināms);
• Cita informācija, ko Projekta iesniedzējs uzskata par svarīgu (kartes, skices, utt.)

Svarīgi! Visu saskaņojumu procesu ar attiecīgās teritorijas, ēkas īpašniekiem vai pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām (Būvvaldi, Saimniecības un infrastruktūras daļu) jāuzsāk, vēlākais – divas nedēļas pirms projekta pieteikuma iesniegšanas. Dalībnieku sarakstos un visos skaņojumos ar zemju / iestāžu pārstāvjiem jābūt ar roku veiktiem parakstiem. Minētie dokumenti jāiesniedz ieskanētā veidā, pievienojot tos elektroniski parakstītajam pieteikumam.

Konkursa mērķis – uzlabot dzīves kvalitāti fiziskajā un sociālajā jomā Ādažu novadā, veicināt novada iedzīvotāju iniciatīvu un atbildību par savu dzīves vidi. Konkursā tiks atbalstīti pasākumi teritorijas labiekārtošanai, ēkas remontam, kā arī izglītojošu, kultūras, sporta un sociālo pasākumu attīstībai.

Maksimālais atbalsts vienam projektam, kas tiks īstenots Ādažu novada teritorijā jebkurā no minētajiem pasākumiem, būs 1500 EUR. Bet teritorijas labiekārtošanas projektiem ārpus Ādažu ciema robežas pašvaldības finansējums ir plānots lielāks – 3000 EUR. Konkursa ietvaros būs attiecināmas šādas izmaksas: materiālu izmaksas; aprīkojuma iegāde (netiks atbalstīti projekti, kuros paredzēta galvenokārt pamatlīdzekļu iegāde); reklāmas un sludinājumu izdevumi; PVN (ja tas nav atgūstams).

Šogad potenciālajiem projektu iesniedzējiem nav plānots organizēt informatīvo semināru, tāpēc ikviens, kam ir radušies kādi jautājumi par konkursu, pieteikumu aizpildīšanu vai projektu īstenošanu, tiek aicināts sazināties ar konkursa koordinatori – projekta vadītāju Ingu Pērkoni (tālr.: 67996086, e-pasts: inga.perkone@adazi.lv). 

Konkursa nolikums
Laika grafiks
Līguma projekts par projekta īstenošanu

Dokumenti projekta pieteikumam:

Dokumenti, īstenojot projektu:

Dokumenti pēc projekta īstenošanas: