a a a

Iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta konkurss “Sabiedrība ar dvēseli”

Saistītie jaunumi

Konkursa mērķis ir uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti fiziskajā un sociālajā jomā Ādažu novadā, veicināt iedzīvotāju iniciatīvu un atbildību par savu dzīves vidi. Konkursā tiks atbalstīti pasākumi teritorijas labiekārtošanai, ēkas remontam, kā arī izglītojošu, kultūras, sporta un sociālo pasākumu attīstībai.

Konkursā var piedalīties gan nereģistrētas iedzīvotāju grupas, gan sabiedriskas organizācijas (biedrības vai nodibinājumi), gan reliģiskas organizācijas. Projekta grupā jāapvienojas vismaz 8 cilvēkiem un viena projektu grupa var iesniegt tikai vienu pieteikumu. Projektiem jābūt saistītiem ar dzīves kvalitātes uzlabošanu Ādažu novada teritorijā, tiem jābūt tādiem, lai tos spētu realizēt paši iesniedzēji un projekta ietvaros radītajiem materiālajiem un nemateriālajiem rezultātiem ir jābūt pieejamiem pēc iespējas plašākai sabiedrības daļai.

Maksimālais atbalsts vienam projektam, kas tiks īstenots Ādažu novada teritorijā jebkurā no minētajiem pasākumiem, būs 1500 EUR. Bet teritorijas labiekārtošanas projektiem ārpus Ādažu pilsētas vai ārpus Carnikavas ciema robežas pašvaldības finansējums ir plānots lielāks – 2500 EUR. Konkursa ietvaros būs attiecināmas šādas izmaksas: materiālu izmaksas; aprīkojuma iegāde (netiks atbalstīti projekti, kuros paredzēta galvenokārt pamatlīdzekļu iegāde); kancelejas izdevumi; reklāmas un sludinājumu izdevumi; PVN (ja tas nav atgūstams).

Neattiecināmās izmaksas (iespējams tiks precizētas):

 • inženierkomunikāciju ierīkošana vai nomaiņa;
 • nekustamā īpašuma iegāde;
 • transporta izmaksas, braucieni;
 • pabalsti un citi līdzīgi maksājumi;
 • peļņas pasākumi;
 • pasākumu dalībnieku ēdināšana, telpu īre, telpu uzturēšanas izdevumi;
 • darba algas, stipendijas, ekspertu, sertificētu būvspeciālistu u.c. speciālistu pakalpojumu atlīdzība;
 • pabeigtu darbu / projektu finansēšana;
 • politisku un reliģisku pasākumu organizēšana un norise;
 • balvas, dāvanas, diplomi, atzinības raksti;
 • izmaksas bez oriģināliem izmaksas apliecinošiem dokumentiem;
 • izmaksas, uz kuru apliecinošiem dokumentiem nav norādīti nepieciešamie rekvizīti (nereģistrētām iedzīvotāju grupām – Projekta vadītāja vārds, uzvārds, personas kods, reģistrētām biedrībām un organizācijām – attiecīgās biedrības vai organizācijas rekvizīti);
 • izmaksas, kas tiek veiktas pēc nolikumā noteikta datuma;
 • izmaksas, kas nav apstiprinātas projekta budžetā;
 • pamatlīdzekļu un aprīkojuma iegādes izmaksas, kas pārsniedz 25% no kopējām attiecināmajām izmaksām;
 • gatavu apģērbu / apavu iegāde, kas pārsniedz 10% no kopējām projekta attiecināmām izmaksām;
 • reklāmas un sludinājumu izdevumi, kas pārsniedz 10% no kopējām attiecināmajām izmaksām;
 • informācijas un komunikāciju tehnoloģiju aprīkojuma (datori un to komponentes, biroja tehnika, fotoaparāti, projektori, u.tml.) iegāde;
 • TV un sadzīves tehnikas (televizori, video un audio tehnika, šujmašīnas u.tml.) iegāde;
 • izmaksas organizācijas ikdienas izdevumu veikšanai, ikdienas darbības nodrošināšanai;
 • izmaksas vienas dienas pasākumu rīkošanai;
 • ar Projekta sagatavošanu, uzturēšanu un pēcuzstādīšanas pārbaudēm saistītās izmaksas;
 • ēkas konstruktīvie risinājumi;
 • telts;
 • paklājs;
 • c., kas nav norādītas kā attiecināmās.