a a a

Atbalsta konkurss “Sabiedrība ar dvēseli”

Ādažu novada dome 25.02.2020. sēdē apstiprināja konkursa “Sabiedrība ar dvēseli 2020” nolikumu, kas paredz, ka arī šogad iedzīvotāji un nevalstiskās organizācijas var iesniegt projektu pieteikumus, lai īstenotu projektus dzīves kvalitātes uzlabošanai Ādažu novada teritorijā, kurus projektu grupas spēj pašas realizēt un kuros radītie materiālie un nemateriālie rezultāti būtu pieejami pēc iespējas plašākai sabiedrības daļai.

Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, šogad projektu pieteikumi tiks pieņemti ātrākno 26.02.2020. līdz 27.03.2020. Tas tika ieviests, lai būtu iespējams uzsākt ātrāk projektu realizāciju – ar maija sākumu.

Konkursa mērķis – uzlabot dzīves kvalitāti fiziskajā un sociālajā jomā Ādažu novadā, veicināt novada iedzīvotāju iniciatīvu un atbildību par savu dzīves vidi. Konkursā tiks atbalstīti pasākumi teritorijas labiekārtošanai, ēkas remontam, kā arī izglītojošu, kultūras, sporta un sociālo pasākumu attīstībai.

Maksimālais atbalsts vienam projektam, kas tiks īstenots Ādažu novada teritorijā jebkurā no minētajiem pasākumiem, būs 1500 EUR. Bet teritorijas labiekārtošanas projektiem ārpus Ādažu ciema robežas pašvaldības finansējums ir plānots lielāks – 3000 EUR.

Konkursa ietvaros būs attiecināmas šādas izmaksas: materiālu izmaksas; aprīkojuma iegāde (netiks atbalstīti projekti, kuros paredzēta galvenokārt pamatlīdzekļu iegāde); reklāmas un sludinājumu izdevumi; PVN (ja tas nav atgūstams).

Šogad potenciālajiem projektu iesniedzējiem nav plānots organizēt informatīvo semināru, tāpēc ikviens, kam ir radušies kādi jautājumi par konkursu, pieteikumu aizpildīšanu vai projektu īstenošanu, tiek aicināts sazināties ar konkursa koordinatori – projekta vadītāju Ingu Pērkoni (tālr.: 67996086, e-pasts: inga.perkone@adazi.lv).

 

Konkursa nolikums
Laika grafiks
Līguma projekts par projekta īstenošanu

Dokumenti projekta pieteikumam:

Dokumenti, īstenojot projektu:

Dokumenti pēc projekta īstenošanas:

Konkursā var piedalīties gan nereģistrētas iedzīvotāju grupas, gan sabiedriskas organizācijas (biedrības vai nodibinājumi), gan reliģiskas organizācijas. Projekta grupā jāapvienojas vismaz 8 cilvēkiem un viena projektu grupa var iesniegt tikai vienu pieteikumu. Projektiem jābūt saistītiem ar dzīves kvalitātes uzlabošanu Ādažu novada teritorijā, tiem jābūt tādiem, lai tos spētu realizēt paši iesniedzēji un projekta ietvaros radītajiem materiālajiem un nemateriālajiem rezultātiem ir jābūt pieejamiem pēc iespējas plašākai sabiedrības daļai.

Pasākumi, kas tiek atbalstīti teritorijas labiekārtošanas projekta ietvaros:

 • bērnu rotaļu, sporta un atpūtas laukumu izveide (labiekārtošana);
 • kultūrvēsturisko piemiņas vietu ierīkošana vai labiekārtošana, apskates objektu izveide;
 • aktīvās atpūtas taku izveide vai labiekārtošana, publisko zaļo zonu izveide vai labiekārtošana;
 • zīmju vai norāžu izgatavošana un uzstādīšana;
 • ūdenstilpņu teritorijas labiekārtošana;
 • nojumju izveide, pasta kastīšu izgatavošana un nomaiņa,
 • ārtelpas objektu rotājumu izgatavošana u.tml.

Pasākumi, kas tiek atbalstīti ēku remonta projekta ietvaros:

 • kāpņu telpu durvju un logu nomaiņa;
 • kāpņu telpu durvju koda ierīkošana;
 • kāpņu telpu vai ēkas fasādes krāsošana;
 • jumta remonts u.tml.

Pasākumi, kas tiek atbalstīti izglītojošu, kultūras, sporta un sociālo pasākumu attīstības projekta ietvaros:

 • pasākumu organizēšanai nepieciešamo telpu ierīkošana vai vietas izveide (apmācību telpas, studijas, sporta vai atpūtas centri);
 • materiāli-tehniskās bāzes nodrošināšana;
 • pasākumu organizēšana (nometnes, svētki);
 • informatīvu materiālu izdošana, druka, u.tml.

Projektu īstenošanas laiks
Projekti būs jāīsteno laika posmā no 2020.gada 1.maija līdz 2020.gada 14.septembrim. Ja projektu iesniegs nereģistrēta iedzīvotāju grupa, kopā ar projekta vadītāju atbildība būs jāuzņemas arī galvotājam. Galvotājs ir persona, kas līguma noslēgšanas gadījumā ar nereģistrētu iedzīvotāju grupu, kopā ar projekta vadītāju parakstīs ar projektu saistītos dokumentus un solidāri uzņemsies atbildību par projekta grupas parādsaistībām pret domi. Galvotājam būs jābūt vienam no projekta grupas dalībniekiem.

Atgādinām, ka ne projekta iesniedzējam, ne projekta vadītājam, ne galvotājam nevar būt nodokļu parādi vai citas domē nenokārtotas finansiālas saistības uz 2020.gada 27.martu. Projekta vadītājs vai galvotājs nevar būt persona, kam ir bijis uzsākts vai ir spēkā esošs maksātnespējas process.

Projekta budžeta sadaļa
Projektu pieteikumu izstrādes posmā viens no sarežģītākajiem uzdevumiem daudzām projektu grupām ir projekta budžeta sadaļas sagatavošana. Lai to varētu aizpildīt pēc iespējas sekmīgāk, lūgums ņemt vērā, ka:

 • Sākumā ir skaidri jāsaprot – kas tiks darīts projektā un kādām lietām būs nepieciešams tērēt līdzekļus;
 • Projekta īstenošanas laikā projektā paredzēto lietu cenas var atšķirties no sākotnēji plānotajām, tomēr pieteikumā norādītajām izmaksām jābūt reālām;
 • Budžeta sadaļa jāaizpilda, ņemot vērā konkursa nolikumam pievienoto pielikumu “Projekta budžets” un tajā jāaizpilda visas sadaļas, kas tiek prasītas, nedzēšot ārā nevienu rindiņu;
 • Var plānot tikai tādas izmaksas, kas ir attiecināmas (materiālu izmaksas; aprīkojuma iegāde (netiks atbalstīti projekti, kuros paredzēta galvenokārt pamatlīdzekļu iegāde); reklāmas un sludinājumu izdevumi; PVN (ja tas nav atgūstams));
 • Netiek segtas darba algas vai cita veida atlīdzība par veiktajiem darbiem, transporta izdevumi u.c., kas nav attiecināms atbilstoši konkursa nolikumam;
 • Pašvaldība noteikusi konkrētus līdzfinansējuma limitus, kurus nevar pārsniegt;
 • Ja projekta finansēšanai nepieciešams vairāk līdzekļu nekā būs pieejams no pašvaldības budžeta, jāparedz savs līdzfinansējums.;
 • Projekts nevar būt ar peļņas gūšanas raksturu.

Tā kā projekti būs jāīsteno pašiem projekta grupas dalībniekiem, aicinām arī viņus iesaistīt projekta gatavošanas posmā – lai jau laicīgi izrunātu un izplānotu visas nepieciešamās darbības un izmaksas. Jāparedz tāds projekts, kura rezultāti būs pieejami sabiedrībai vismaz 3 gadus. Jāsaprot, kā īpašumā atrodas teritorija, kurā plānots īstenot projektu, lai varētu laicīgi saņemt visas atļaujas un saskaņojumus projektā plānoto darbu veikšanai. Jāatceras, ka projektam jāatbilst visiem nosacījumiem, kas noteikti konkursa nolikumā. Ja projekts saistīts ar teritorijas labiekārtošanu vai ēkas remontu, iesakām aiziet uz Būvvaldi pakonsultēties, vai jūsu gadījumā nav nepieciešams gatavot kādus īpašus ar būvniecību saistītus dokumentus.

 

 

 

Īstenoti iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” 2016.gada projekti