a a a

Atbalsta konkurss “Sabiedrība ar dvēseli”

Izsludināta pieteikšanās konkursā “Sabiedrība ar dvēseli 2022”! Projekta pieteikumus var iesniegt līdz 19.aprīlim.

 

Lai turpinātu atbalstīt iedzīvotāju un biedrību pašu ierosinātu projektu īstenošanu, Ādažu novada pašvaldība februāra domes sēdē tika apstiprināts konkursa “Sabiedrība ar dvēseli 2022” (turpmāk – Konkurss) nolikums. Projektu pieteikumi tiek pieņemti no 15.marta līdz 19.aprīlim.

Konkursa mērķis ir uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti fiziskajā un sociālajā jomā Ādažu novadā, veicināt iedzīvotāju iniciatīvu un atbildību par savu dzīves vidi. Konkursā tiks atbalstīti pasākumi teritorijas labiekārtošanai, ēkas remontam, kā arī izglītojošu, kultūras, sporta un sociālo pasākumu attīstībai.

Konkursā var piedalīties gan nereģistrētas iedzīvotāju grupas, gan sabiedriskas organizācijas (biedrības vai nodibinājumi), gan reliģiskas organizācijas. Projekta grupā jāapvienojas vismaz 8 cilvēkiem un viena projektu grupa var iesniegt tikai vienu pieteikumu. Projektiem jābūt saistītiem ar dzīves kvalitātes uzlabošanu Ādažu novada teritorijā, tiem jābūt tādiem, lai tos spētu realizēt paši iesniedzēji un projekta ietvaros radītajiem materiālajiem un nemateriālajiem rezultātiem ir jābūt pieejamiem pēc iespējas plašākai sabiedrības daļai.

Maksimālais atbalsts vienam projektam, kas tiks īstenots Ādažu novada teritorijā jebkurā no minētajiem pasākumiem, būs 1500 EUR. Bet teritorijas labiekārtošanas projektiem ārpus Ādažu ciema vai ārpus Carnikavas ciema robežas pašvaldības finansējums ir plānots lielāks – 2500 EUR. Konkursa ietvaros būs attiecināmas šādas izmaksas: materiālu izmaksas; aprīkojuma iegāde (netiks atbalstīti projekti, kuros paredzēta galvenokārt pamatlīdzekļu iegāde); kancelejas izdevumi; reklāmas un sludinājumu izdevumi; PVN (ja tas nav atgūstams).

Neattiecināmās izmaksas:

 • inženierkomunikāciju ierīkošana vai nomaiņa;
 • nekustamā īpašuma iegāde;
 • transporta izmaksas, braucieni;
 • pabalsti un citi līdzīgi maksājumi;
 • peļņas pasākumi;
 • pasākumu dalībnieku ēdināšana, telpu īre, telpu uzturēšanas izdevumi;
 • darba algas, stipendijas, ekspertu, sertificētu būvspeciālistu u.c. speciālistu pakalpojumu atlīdzība;
 • pabeigtu darbu / projektu finansēšana;
 • politisku un reliģisku pasākumu organizēšana un norise;
 • balvas, dāvanas, diplomi, atzinības raksti;
 • izmaksas bez oriģināliem izmaksas apliecinošiem dokumentiem;
 • izmaksas, uz kuru apliecinošiem dokumentiem nav norādīti nepieciešamie rekvizīti (nereģistrētām iedzīvotāju grupām – Projekta vadītāja vārds, uzvārds, personas kods, reģistrētām biedrībām un organizācijām – attiecīgās biedrības vai organizācijas rekvizīti);
 • izmaksas, kas tiek veiktas pēc 2022.gada 18.septembra;
 • izmaksas, kas nav apstiprinātas projekta budžetā;
 • pamatlīdzekļu un aprīkojuma iegādes izmaksas, kas pārsniedz 25% no kopējām attiecināmajām izmaksām;
 • gatavu apģērbu / apavu iegāde, kas pārsniedz 10% no kopējām projekta attiecināmām izmaksām;
 • reklāmas un sludinājumu izdevumi, kas pārsniedz 10% no kopējām attiecināmajām izmaksām;
 • informācijas un komunikāciju tehnoloģiju aprīkojuma (datori un to komponentes, biroja tehnika, fotoaparāti, projektori, u.tml.) iegāde;
 • TV un sadzīves tehnikas (televizori, video un audio tehnika, šujmašīnas u.tml.) iegāde;
 • izmaksas organizācijas ikdienas izdevumu veikšanai, ikdienas darbības nodrošināšanai;
 • izmaksas vienas dienas pasākumu rīkošanai;
 • ar Projekta sagatavošanu, uzturēšanu un pēcuzstādīšanas pārbaudēm saistītās izmaksas;
 • ēkas konstruktīvie risinājumi;
 • telts;
 • paklājs;
 • c., kas nav norādītas kā attiecināmās.

Projekta īstenošanas laiks – 01.06.2022.-18.09.2022.

Lai pieteiktos konkursam, projekta pieteicējam jāaizpilda un Ādažu novada domē jāiesniedz projekta pieteikums un tam pievienojamie dokumenti:

Visu saskaņojumu procesu ar attiecīgās teritorijas, ēkas īpašniekiem vai pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām (Būvvaldi, Īpašumu un infrastruktūras nodaļu) jāuzsāk, vēlākais – divas nedēļas pirms projekta pieteikuma iesniegšanas. Dalībnieku sarakstos un visos skaņojumos ar zemju / iestāžu pārstāvjiem jābūt ar roku veiktiem parakstiem. Minētie dokumenti jāiesniedz ieskanētā veidā, pievienojot tos elektroniski parakstītajam pieteikumam.

Projektu pieteikumus varēs iesniegt tikai elektroniski, ar drošu e-parakstu, izmantojot e-pasta adresi vai portālu Latvija.lv. Projekta pieteikumi jāsūta uz e-pastu dome@adazi.lv, e-pasta tēmas nosaukumā norādot “Pieteikums iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta konkursam “Sabiedrība ar dvēseli””, kā arī iesniedzēja nosaukums un kontaktinformācija.

Lai nerastos aizķeršanās ar pieteikumu iesniegšanu, aicinām to neatlikt uz pēdējo brīdi, kā arī iegūt drošu e-parakstu.

Ikviens, kam ir radušies kādi jautājumi par konkursu, pieteikumu aizpildīšanu vai projektu īstenošanu, tiek aicināts sazināties ar konkursa koordinatori – Attīstības un projektu nodaļas vadītājas vietnieci Ingu Pērkoni (tālr.: 67996086, e-pasts: inga.perkone@adazi.lv).

 

Konkursa nolikums
Laika grafiks
Līguma projekts par projekta īstenošanu

Dokumenti projekta pieteikumam:

 • Pieteikuma veidlapa
 • Projekta budžets
 • Projekta grupas dalībnieku saraksts 
 • Apliecinājuma vēstule par līdzfinansējumu 
 • Būvvaldē saskaņots projekts (ja attiecināms);
 • Būvvaldē saskaņota novietojuma shēma, ja projekta aktivitātes skar inženierkomunikācijas vai tiek veidots (labiekārtots) bērnu, sporta un atpūtas laukums, izveidota nojume (ja attiecināms);
 • Zemes īpašnieka rakstisks saskaņojums uz vizuālā materiāla, ja projekta aktivitātes plānots īstenot uz īpašniekam piederošas zemes (ja attiecināms);
 • Ēkas īpašnieka rakstisks saskaņojums, ja projekta aktivitātes tiek īstenotas īpašniekam piederošā ēkā (ja attiecināms);
 • Cita informācija, ko projekta iesniedzējs uzskata par svarīgu (kartes, skices, utt.)

Dokumenti, īstenojot projektu:


Dokumenti pēc projekta īstenošanas: