a a a

Uzņēmējdarbības jaunumi

 • karte ar Ādažu novaduĀdažu novada dome 27. jūlija domes sēdē atbalstīja un vienbalsīgi nobalsoja “Par” Ādažu novada attīstības programmas (2021.-2027.)  un aktualizētās Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas (2013.-2037.) gala redakciju apstiprināšanu. Abi plānošanas dokumenti ir pirmie Latvijā, kas ir apstiprināti kādā no pašvaldībām pēc 2021.gadā īstenotās administratīvi teritoriālās reformas.

  Atgādinām:

  • Darbs pie jaunā novada attīstības programmas izstrādes tika uzsākts jau 2020.gada jūlijā, kad tika pieņemts lēmums par Attīstības programmas izstrādes uzsākšanu, kā arī Ādažu un Carnikavas novada domes parakstīja sadarbības līgumu par minētā dokumenta izstrādi.
  • Lēmums par Stratēģijas aktualizāciju tika pieņemts 2020.gada septembrī.
  • Abiem plānošanas dokumentiem tika izstrādāts kopīgs Vides pārskats.
  • Plānošanas dokumentu izstrāde notika 5 darba grupās.
  • 09.2020.-31.10.2020. tika organizēta iedzīvotāju aptauja (tajā piedalījās 1059 respondenti).
  • Dokumentu 1.redakcijas tika apstiprinātas šī gada martā un 07.04.2021.-21.05.2021. notika to publiskā apspriešana.

  Plānošanas dokumentos Ādažu novadam noteiktās 4 ilgtermiņa prioritātes:

  • Labas infrastruktūras novads– attīstīta tehniskā infrastruktūra, pielāgošanās klimata pārmaiņām, attīstīta transporta infrastruktūras, nodrošinot novada dažādo teritoriju savienojamību un mobilitāti, pretplūdu un meliorācijas sistēmu darbības nepārtrauktība.
  • Videi draudzīgs un darbīgs novads–  klimatneitralitāte, inovatīva un vieda uzņēmējdarbība, atbalsts uzņēmējdarbībai un digitalizācija, jaunas darba vietas, kā arī vides pieejamība un tās aizsardzība
  • Izglītots un labklājīgs novads–  vienlīdzīgas iespējas un piekļuve izglītībai, veselības aprūpei, darba tirgum, sporta aktivitātēm, kultūras aktivitātēm, pieejama sociālā aizsardzība un iekļaušana
  • Pašu pārvaldīts novads–  resursu sinerģiska apvienošana, sadarbība, ilgtspējīga attīstība, iedzīvotāju kopienu attīstība un iesaiste novada pārvaldībā, vieda un efektīva pārvaldība

  Aktualizētās Stratēģijas materiāli pieejami: https://ej.uz/AdazuStrategija

  Attīstības programmas materiāli pieejami: https://ej.uz/Adazi2021-2027

  Paldies ikvienam, kurš iesaistījās plānošanas dokumentu izstrādē (piedaloties darba grupās, iedzīvotāju aptaujā vai sniedzot rakstiskus priekšlikumus)!

   

 • Donoru dienas afiša

 • Ādažu novada dome šogad jau sesto reizi organizēja Ādažu novada jauno uzņēmēju atbalsta konkursu. Konkursa mērķis ir veicināt jauno komersantu veidošanos Ādažu novadā, sekmējot jaunu darba vietu radīšanu, jaunu produktu un pakalpojumu piedāvājuma paplašināšanu. Pieteikšanās konkursam noslēdzās 16.jūnijā un tika saņemti divi projektu pieteikumi.

  14. jūlijā noslēdzās projektu vērtēšanas otrā kārta, kurā 1.vietu, saņemot vidējo punktu skaitu „30.75”, ieguva projekts „Zīmola „Lanitium” izveide”. Pamatojoties uz saņemto vērtējumu, projektu vērtēšanas komisija pieņēma lēmumu apstiprināt pašvaldības līdzfinansējumu projekta īstenošanai 2000 euro apmērā. Otrs iesniegtais projekts ieguva vidējo punktu skaitu „21.25”, bet, saskaņā ar Konkursa nolikuma 34. un 35. punktu, par godalgotu vietu ieguvējiem var kļūt pretendenti, kas saņem ne mazāk kā pusi no maksimālā punktu skaita, t.i., vismaz 27,5 punktus, tādēļ nevarēja saņemt pašvaldības līdzfinansējumu projekta īstenošanai.

  Līgums ar konkursa uzvarētāju par projekta īstenošanu tiks slēgts pēc uzņēmuma / saimnieciskās darbības veicēja / individuālā komersanta reģistrācijas un citu nepieciešamo dokumentu saņemšanas pašvaldībā.

  Projekta „Zīmola „Lanitium” izveide” ietvaros plānots uzsākt uzņēmējdarbību un, izmantojot slapjās filcēšanas tehniku uz zīda (nuno tehnika), izgatavot bērnu un pieaugušo apģērbus, cimdus, cepures, šalles, rotas, čības, somas un dažādus citus aksesuārus. Filcs mūsdienās vairs nav tikai materiāls, no kura gatavo ziemas zābakus jeb “vaļiņkus”. Pateicoties nuno tehnikai, kurā apvieno dabīgos materiālus – zīda audumu, merino vilnu un dabīgās šķiedras (kā viskoze, lins), var izgatavot plānu, elastīgu un izturīgu materiālu. Topošā uzņēmēja ir uzsākusi un turpina tiešsaistes apmācības pie nuno filcēšanas meistares, apgūst dažādus izstrādājumu veidus, tehnikas, lai turpmāk ar individuāliem, oriģināliem un īpašiem, ar rokām tapušiem izstrādājumiem varētu priecēt savus klientus. Projekta ietvaros plānots iegādāties inventāru un izejmateriālus izstrādājumu ražošanas uzsākšanai, kā arī izstrādāt jaunu mājaslapu un veikt mārketinga aktivitātes produktu atpazīstamības veidošanai un pārdošanas apjomu palielināšanai.

 • Ādažu novada pašvaldības dome elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli par norādīto izsolāmās mantas sākumcenu (nosacīto cenu) pārdod Ādažu novada pašvaldības nekustamos īpašumus – neapbūvētas zemes vienības, kas atrodas Mežgarciemā, Carnikavas pagastā, Ādažu novadā:

  • Muzeja ielā 1, kadastra apzīmējums 80520081574, 0,6235 ha platībā, kadastra Nr.80520081595 – EUR 19500 (3,12 EUR/m²);
  • Muzeja ielā 2, kadastra apzīmējums 80520081571, 0,9867 ha platībā, kadastra Nr.80520081599 – EUR 29900 (3,03 EUR/m²).

  Izsoles solis – EUR 500.

  Izsoles pretendentu reģistrācija notiek no 04.08.2021. plkst. 13.00 līdz 24.08.2021. plkst. 23.59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv uzturētā Izsoļu dalībnieku reģistrā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties tīmekļvietnēs www.adazi.lv un https://izsoles.ta.gov.lv.

  Izsolāmās mantas apskate tās atrašanās vietā notiks 17.08.2021. no plkst. 11.00 – 11.30.

  Izsoles sākums – 04.08.2021. plkst. 13.00, izsoles noslēgums – 03.09.2021. plkst. 13.00.

  Personai, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 24.08.2021. jāiemaksā nodrošinājuma summa 10 procentu apmērā no izsoles sākumcenas – jāieskaita Ādažu novada pašvaldības (reģistrācijas Nr.90000048472) norēķinu kontā: Nr.LV59UNLA0050003955158, A/S “SEB banka”, bankas kods UNLALV2X ar atzīmi “Nekustamā īpašuma Muzeja ielā (attiecīgais numurs), Mežgarciemā, Carnikavas pag., Ādažu nov., izsoles nodrošinājums”, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

  Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, divu nedēļu laikā pēc izsoles noslēguma un paziņojuma saņemšanas dienas jāiemaksā sludinājumā norādītajā Ādažu novada pašvaldības domes kontā avanss 10 procentu apmērā no nosolītās augstākās cenas. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta avansā. Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, piedāvātā augstākā summa jāsamaksā piecu gadu laikā no izsoles dienas piecos vienādos maksājumos. Par atlikto maksājumu jāmaksā seši procenti gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas. Mantas nosolītājam ir tiesības samaksāt par nosolīto īpašumu pirms termiņa. Gadījumā, kad nav veikta pirkuma maksas samaksa pilnā apmērā, vienlaikus ar īpašuma tiesību uz nosolīto īpašumu zemesgrāmatā nostiprināma ķīlas tiesība par labu Ādažu novada pašvaldībai.

  Izsolē pārdodamā nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas nosacījumi:

  • mantas nosolītājam 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no īpašuma tiesības uz izsolāmo mantu nostiprināšanas zemesgrāmatā jāsaņem pašvaldības Būvvaldes izsniegta būvatļauja ar atzīmi par būvniecības uzsākšanas nosacījumu izpildi augstas pievienotās vērtības produkcijas ražotnei, kas izvietota izsolāmajā mantā;
  • 30 (trīsdesmit) mēnešu laikā no īpašuma tiesības uz izsolāmo mantu nostiprināšanas zemesgrāmatā nosolītajā īpašumā jāuzbūvē augstas pievienotās vērtības produkcijas ražošanai (tādās jomās kā, piemēram, informācijas tehnoloģijas, farmācija vai līdzvērtīgās jomās, kas noteiktas nacionālos plānošanas dokumentos vai pašvaldības plānošanas dokumentos kā prioritārās uzņēmējdarbības nozares) piemērotu ēku (būvi) un nepieciešamo infrastruktūru;
  • 36 (trīsdesmit sešu) mēnešu laikā no īpašuma tiesības uz izsolāmo mantu nostiprināšanas zemesgrāmatā tajā jāuzsāk augstas pievienotās vērtības produkcijas ražošana un jānodrošina: ne mazāk kā 15 (piecpadsmit) jaunu darba vietu radīšanu un darbību; investīcijas ne mazāk kā EUR 500 000 (pieci simti tūkstoši eiro) apmērā nosolītā īpašuma īpašnieka/ nomnieka/ īrnieka/ patapinājuma ņēmēja nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos;
  • vienlaikus ar mantas nosolītāja īpašuma tiesības uz izsolāmo mantu un ķīlas tiesības par labu Ādažu novada pašvaldībai nostiprināšanu zemesgrāmatā (ja attiecināms), zemesgrāmatā reģistrējama aizlieguma atzīme, kas paredz, ka līdz 31.12.2028. mantas nosolītājs nav tiesīgs: mainīt nosolītajam īpašumam detālplānojumā noteikto un teritorijas plānojumā atļauto (plānoto) teritorijas izmantošanas mērķi un izmantot nosolīto īpašumu neatbilstoši šim mērķim, kā arī veikt īpašuma atsavināšanu, tajā skaitā, bet ne tikai, ieguldīšanu pamatkapitālā, pārdošanu, dāvināšanu, maiņu, kā arī ieķīlāšanu, sadalīšanu, apgrūtināšanu ar lietu tiesībām (izņemot gadījumus, ja apgrūtinājumi noteikti ar likumu vai atsavināšana notiek ar tiesas spriedumu), iznomāšanu, izīrēšanu, nodošanu patapinājumā, galvošanu tml., bez Ādažu novada pašvaldības domes rakstiskas piekrišanas;
  • nosolītās mantas atsavināšanas gadījumā pirkuma līgums ir saistošs mantas nosolītāja tiesību un saistību pārņēmējam, tajā skaitā, uz nosolītās mantas nākamo ieguvēju pāriet izsoles noteikumos minētie nosolītās mantas turpmākās izmantošanas nosacījumi un atsavināšanas, apgrūtināšanas ar lietu tiesībām u.c. aprobežojumi, par ko Ādažu novada pašvaldības domei, mantas nosolītājam un mantas nosolītāja tiesību un saistību pārņēmējam jānoslēdz attiecīgs pārjaunojuma līgums.

  Tālrunis uzziņai: 28378568 vai 67993705 (par izsolāmo īpašumu), 28615546 vai 67993388 (par izsoles norisi).

  • Zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāni;
  • izsoles noteikumi;
  • īpašumu novērtējums;
  • īpašumu zemesgrāmatu izdrukas.

  Muzeja iela 2 Mežgarciems zemes robežu situācijas apgrūtinājumu plāni
  Muzeja iela 2 Mežgarciems izsoles noteikumi Nr.24
  Muzeja iela 2 Mežgarciems zemesgrāmatas izdruka

  Muzeja iela 1 Mežgarciems zemes robežu situācijas apgrūtinājumu plāni
  Muzeja iela 1 Mežgarciems zemesgrāmatas izdruka
  Muzeja 1 Mežgarciems izsoles noteikumi Nr.23

  Vērtējums

 • Pieteikšanās tirgotājiem un sabiedriskās ēdināšanas sniedzējiem Nēģu svētkos noslēgusies, vietu skaits pilns! Paldies par lielo interesi!

  Nēģu svētku tirgus norises laiks – 2021. gada 21. augusts no plkst. 9.00 līdz 16.00 Stacijas ielā un Gaujmalā pretim Atpūtas ielai, Carnikavā.
  Tirdzniecības vietām pieteikties varēja:
  1) latviešu tradicionālās un mūsdienu lietišķās mākslas dekoratīvo un ikdienā lietojamo priekšmetu individuālie izgatavotāji, kuri izstrādājumus gatavo pašrocīgi, izmantojot idejas, kas gūtas no latviešu tautas arheoloģiskā un etnogrāfiskā materiāla;
  2) Latvijā audzētas vai ražotas produkcijas tirgotāji.

 • Kā ziņots iepriekš, no 1. jūlija Ādažu un Carnikavas novadi apvienošanu novadi ir apvienoti Ādažu novadā, kurā ietilpst Ādažu pagasts un Carnikavas pagasts. Vairs nepastāv līdzšinējās atvasinātās publiskās personas “Carnikavas novada dome” un “Ādažu novada dome”, jo to apvienošanas rezultātā ir izveidota jauna atvasināta publiska persona “Ādažu novada pašvaldība”.

  Abu bijušo pašvaldību iestādes un struktūrvienības kādu laiku darbosies paralēli (taču ne ilgāk, kā līdz 2021. gada nogalei), katra savā pagastā, līdz brīdim, kad pašvaldības dome pieņems lēmumus par iestāžu apvienošanu.

  Vai gaidāmas izmaiņas iedzīvotājiem?

  No 1.jūlija pašvaldības iestāžu un struktūrvienību pakalpojumus Ādažos un Carnikavā var saņemt tāpat kā līdz šim, kā arī ir spēkā līdzšinējā kontaktinformācija – tālruņa numuri un e-pasti saziņai ar pašvaldību un tās iestādēm. Kontaktinformācija publicēta tīmekļvietnes www.adazi.lv, sadaļā “Kontakti”, un tīmekļvietnes www.carnikava.lv sadaļā “Pašvaldība / Kontaktinformācija”.

  Ādažu VPV Klientu apkalpošanas centrs

  Ādažu novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs pakalpojumus klātienē sniedz pēc iepriekšēja pieraksta, tālr. 67997350, e-pasts dome@adazi.lv

  Carnikavas VPV Klientu apkalpošanas centrs

  Carnikavas Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs klientus pieņem klātienē, taču, lai izvairītos no drūzmēšanās un vienotos par ērtāko pieņemšanas laiku, lūdzam sazināties ar centra darbiniekiem pa tālruņa numuriem 29840610, 22013888, 29124828 vai rakstot uz e-pastu kac@carnikava.lv.

  Vai jaunajā novadā ir spēkā vienoti pašvaldības saistošie noteikumi?

  Nē, nav. Iepriekšējo pašvaldību saistošie noteikumi ir spēkā katrs savā pagasta teritorijā līdz brīdim, kad pašvaldības dome tos pakāpeniski pārskatīs un pieņems no jauna, bet ne vēlāk, kā līdz 2022. gada 1. jūnijam (izņemot par teritorijas plānojumu, kas katrā pagastā būs spēkā līdz 2025. gada 31. decembrim). Tādējādi saistošajos noteikumos noteiktie pienākumi, tiesības, atbildības un priekšrocības katrā pagastā būs atšķirīgi, un attieksies tikai uz sava pagasta iedzīvotājiem un juridiskajām personām.

  Pie kā vērsties neskaidrību gadījumos par pašvaldības pakalpojumu saņemšanas kārtību?

  Vispirms – iedzīvotāju dzīvesvietas pagasta VPV Klientu apkalpošanas centrā. Padziļinātu jautājumu gadījumā – pie attiecīgās iestādes vai struktūrvienības vadītāja vai konkrētā speciālista, pēc tam – pie pašvaldības izpilddirektora. Carnikavas pagastā izpilddirektoru pārstāv Raimonds Garenčiks, bet visā novadā kopumā par pašvaldības iestāžu darbu atbild izpilddirektors Guntis Porietis. Tāpat iedzīvotājiem ir tiesības vērsties pie domes deputātiem, domes priekšsēdētāja un viņa vietniekiem, kā arī iesniegt Ādažu novada pašvaldības domei adresētus iesniegumus.

 • No šā gada 1.jūlija Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā stāsies spēkā noteikumi, kas paredz būtiskas izmaiņas Latvijas novadu teritoriālajā iedalījumā. Ņemot vērā pašreizējos noteikumus par atkritumu apsaimniekošanas reģioniem, vides apsaimniekošanas uzņēmums SIA “Eco Baltia vide” savu darbību turpinās visās līdzšinējās darbības teritorijās, sniedzot atkritumu izvešanas un citus vides pakalpojumus esošajā kārtībā, kā arī turpinās attīstīt atkritumu šķirošanas infrastruktūru tajās.

 • Lai Covid-19 situācijā atbalstītu uzņēmējus un strādājošos, valstī joprojām tiek turpināti atbalsta pasākumi. Līdz 15. jūnijam dīkstāves atbalstam un algu subsīdijām izmaksāti jau vairāk nekā 149 miljoni eiro. Savukārt grants apgrozāmo līdzekļu plūsmas krituma kompensēšanai piešķirts pēc 28 975 uzņēmēju iesniegumiem vairāk nekā 365 miljonu eiro apmērā.

  Par vienu mēnesi ir pagarināts atbalsta sniegšanas periods Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai. Lai nodrošinātu nepārtrauktu atbalsta izmaksu nodokļu maksātājiem, 15. jūnijā šim mērķim novirzīti vēl papildu 75 miljoni eiro.

  Savukārt valsts budžeta programmu “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” palielinās vēl par 300 miljoniem eiro. Līdz ar to plānotā summa neparedzētiem gadījumiem sasniegs 1,62 miljardus eiro. Finansējums tiks novirzīts veselības, izglītības, uzņēmējdarbības un citām nozarēm, ko skāris Covid-19.

  Valsts atbalstam apgrozāmo līdzekļu granta veidā var pieteikties uzņēmēji visā Latvijā. Par jūniju atbalstam var pieteikties līdz 2021. gada 15. jūlijam, savukārt par 2020. gadu un 2021. gada janvārī, februāri, martu, aprīli un maiju var pieteikties līdz 2021. gada 15. jūnijam. Turpinās arī dīkstāves atbalstu un algu subsīdiju izmaksa, lai palīdzētu saglabāt darbavietas un nodrošināt cilvēkus ar iztikas līdzekļiem.

  Ņemot vērā epidemiologu izvērtējumu par Covid-19 izplatības riskiem, Latvijā ir noteikti drošības pasākumi. Vienlaikus ir izstrādāti arī vairāki īstermiņa un ilgtermiņa atbalsta risinājumi gan strādājošajiem, gan uzņēmējiem un nozarēm, ko tieši ietekmējusi Covid-19 situācija un drošības pasākumu ieviešana. Apkopojums par atbalsta iespējām pieejams Finanšu ministrijas mājaslapā.

 • Nu ir pienācis pēdējais brīdis, kad vēl var paspēt pieteikties! Ja Tev ir ideja par savas uzņēmējdarbības uzsākšanu, ko esi gatavs īstenot Ādažu novadā, tad izpēti Nolikumu, aizpildi pieteikumu un līdz 16.jūnija plkst. 23.59 sūti uz Ādažu domi.

  Ar konkursa „Ādažu novada jauno uzņēmēju atbalsta konkurss 2021” Nolikuma pilnu tekstu var iepazīties tīmekļvietnē www.adazi.lv sadaļā Pašvaldība / Konkursi. Turpat atrodama arī Pieteikuma veidlapa, kā arī pieteikuma pielikumu un atskaišu formas.

  Pieteikumu konkursā var iesniegt fiziska persona, kurai uzvaras gadījumā būs jāreģistrējas kā saimnieciskās darbības veicējam vai komersantam un kas plāno uzsākt komercdarbību Ādažu novadā.

  Konkursa uzvarētājiem ir iespēja saņemt sekojošu līdzfinansējumu savu uzņēmējdarbības ieceru īstenošanai: 1.vietas ieguvējam – līdz 2000 EUR; 2.vietas ieguvējam – līdz 1200 EUR; 3.vietas ieguvējam – līdz 800 EUR. Projekts jāīsteno ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā pēc Līguma noslēgšanas.

  Neskaidros jautājumus par konkursu var noskaidrot rakstot konkursa koordinatorei un sūtot jautājumus uz e-pastu laura.bite@adazi.lv. Atbildes tiks publicētas arī tīmekļvietnes www.adazi.lv sadaļā “Pašvaldība/Konkursi”.

  Vēlam veiksmes un gaidām pieteikumus!

   

 • Arī Tu vēl vari paspēt pieteikties! Ja Tev ir ideja par savas uzņēmējdarbības uzsākšanu, ko esi gatavs īstenot Ādažu novadā, izpēti nolikumu, aizpildi pieteikumu un līdz 16.jūnijam sūti Ādažu novada domei.

  Ar konkursa „Ādažu novada jauno uzņēmēju atbalsta konkurss 2021” nolikuma pilnu tekstu var iepazīties tīmekļvietnes www.adazi.lv sadaļā Pašvaldība / Konkursi. Turpat atrodama arī pieteikuma veidlapa, kā arī pieteikuma pielikumu un atskaišu formas.

  Pieteikumu konkursā var iesniegt fiziska persona, kurai uzvaras gadījumā būs jāreģistrējas kā saimnieciskās darbības veicējam vai komersantam un kas plāno uzsākt komercdarbību Ādažu novadā.