a a a

Jaunumi novadā

 • Sestdien,19.septembrī, Kadagā, Sauszemes spēku Mehanizētās kājnieku brigādes karavīri un NATO paplašinātās klātbūtnes Kaujas grupas karavīri piedalīsies militārās skriešanas sacensībās “Army Run”.

  Skriešanas trase ir 5,5 un 10 km gara un ir izveidota pa koplietošanas ceļu ap Ādažu militāro bāzi. Pasākuma laikā no plkst. 08.00 līdz 12.00 iespējami satiksmes ierobežojumi.

  Sacensību mērķis ir veicināt saliedētību, uzlabot militārās kopienas garu un pateikties apkārtējiem, kas snieguši savu ieguldījumu karavīru atbalstam.

  Informējam, ka skriešanas trases būtiskajos punktos tiks izvietoti karavīri un militārās policijas karavīri, lai rūpētos par drošību un kārtību skriešanas laikā.

 • 22.septembrī plkst.14.00 Ādažu Kultūras centra Ceriņu zālē notiks domes sēde. Ar sēdes darba kārtību iespējams iepazīties ŠEIT: DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA.

 • 17., 21. un 25. septembrī Kadagas pusē norisināsies seriāla “Gomorrah the series – season 5” filmēšana, kas īslaicīgi var radīt satiksmes kustības traucējumus kadru filmēšanas laikā.

  Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem un iecietīgiem, lai palīdzētu tapt  turpinājumam godalgotajai daudzsēriju televīzijas mākslas filmai “Gomorrah”!

 • Rīgas plānošanas reģions “Mežtakas” projekta ietvaros organizē lekciju/darbnīcu Pierīgas novadu tūrisma nozarē iesaistītām organizācijām “Jaunās iespējas un izaicinājumi dabas tūrisma produktu pārdošanā” un aicina uzņēmējus pieteikties dalībai.

  Tikšanās laikā dalībnieki uzzinās par jaunveidoto Mežtakas maršrutu, kā arī iegūs praktiskus ieteikumus par to, kā sekmīgi izmantot pandēmijas laikā radušās izmaiņas, kas skārušas patērētāju ieradumus, un kā efektīvāk izmantot tūrisma produktu reklamēšanas un pārdošanas kanālus.

  Mežtaka ir garās distances pārgājienu maršruts, kas sāksies Rīgā un turpināsies līdz Tallinai. Latvijā iet cauri Gaujas nacionālajam parkam, Ziemeļgaujai un Veclaicenei. Igaunijā turpināsies cauri Setu zemei, gar Peipusa ezeru un tālāk pa Ziemeļigauniju – līdz Tallinai. Mežtakas ~1050 km maršruts tiek sadalīts 50 atsevišķos vienas dienas gājiena posmos pa ~20 km dienā. Mežtaka iekļauj visus Baltijas valstīm raksturīgākos mežu tipus un savvaļas dabas elementus – augus, zvērus, sēnes u.c.

  RPR teritorijā atrodas četri Mežtakas posmi: 1.Rīga – Baltezers, 2. Sigulda – Murjāņi, 3. Baltezers – Vangaži, 4. Vangaži – Murjāņi

  Mežtaka tiek veidota projekta “Garās distances pārrobežu pārgājienu maršruts “Mežtaka”” ietvaros, kas tiek realizēts ar Eiropas Savienības un Eiropas Reģionālā attīstības fonda Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas atbalstu.

  Pieteikties dalībai līdz 25. septembrim, reģistrējoties tiešsaitē ŠEIT.

  Dienas kārtība

 • Ataru ceļa pārbūves darbi  posmā no Laveru ceļa līdz Eimuru ceļam, kā arī Briljantu ceļā tuvojas noslēgumam. Būvuzņēmējs AS “A.C.B.” ir veicis ceļa seguma pārbūvi 1,6 km garumā,  izbūvējot  apgaismojumu un uzstādot 49 apgaismes elementus, izbūvēti arī  drenāžas tīkli un nobrauktuves. Izbūvēts jauns ūdensvads 1,7 km garumā ar ugunsdzēsības hidrantiem,  kanalizācijas tīkli 1,9 km garumā un   divas kanalizācijas sūkņu stacijas.

  Īstenojot Ataru ceļa pārbūvi, ir uzlabota satiksmes infrastruktūra un nodrošināta centralizētās ūdennsaimniecības pakalpojumu pieejamība, veicinot uzņēmējdarbības vides sakārtošanu Eimuru industriālajā teritorijā.

  Plānots turpināt Ataru ceļa pārbūves darbus posmā no Eimuru ceļa līdz pagriezienam pie Tallinas šosejas (autoceļš  A1)..

  Būvuzraudzību šajā objektā veic SIA “BaltLine Globe” un autoruzraudzību nodrošina SIA “Firma L4”.

   

   

 • Ādažu novadā deklarēto iedzīvotāju privilēģiju programma papildināta ar jaunu privilēģiju. No 17. septembra aicinām daudzbērnu ģimenes pieteikties ikgadējam pabalstam. 2020.gada 17. septembrī stājas spēkā Ādažu novada domes 2020.gada 30.jūnijā pieņemtie saistošie noteikumi Nr.18/2020 “Par pašvaldības pabalstu daudzbērnu ģimenēm”, kas nosaka – pabalstu 50 euro apmērā piešķir vienu reizi kalendārā gadā katram novadā deklarētajam daudzbērnu ģimenes bērnam, nevērtējot ģimenes ienākumus un mantisko stāvokli.

  2020.gadā pabalsta pieprasīšanu varēs veikt no 17.septembra līdz 30.novembrim. Sākot ar 2021.gadu, iesniegumu pabalsta piešķiršanai jāiesniedz katru gadu no 1.janvāra līdz 10.novembrim. Ja objektīvu iemeslu dēļ pabalstu, par kuru lēmums pieņemts 2020. gadā,  izmaksā 2021. gada sākumā, uzskatāms, ka tas izmaksāts par 2020. gadu un iesniedzējam ir tiesības saņemt pabalstu 2021. gadā.

  Pabalsta saņemšanai bērnu vecāks (likumiskais pārstāvis) elektroniski  aizpilda iesniegumu portāla www.epakalpojumi.lv pakalpojumā “e-Privilēģijas”. Par bērniem, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu un iegūst  profesionālo vai augstāko izglītību, iesniegumam pievieno izglītības iestādes izziņas kopiju.

  🟢Šo noteikumu izpratnē par daudzbērnu ģimeni uzskata:

   • laulātie un viņu aprūpē esoši trīs un vairāk bērni (bērni līdz 24 gadu vecumam, ja viņi iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību), tai skaitā, audžuģimenē ievietoti vai aizbildnībā esošie bērni, kā arī adoptētāju aprūpē un uzraudzībā nodoti bērni;
   • bērnu vecāks (likumiskais pārstāvis), kura aprūpē ir trīs un vairāk bioloģiskie, audžuģimenē ievietoti vai aizbildnībā esošie bērni, kā arī adoptētāja aprūpē un uzraudzībā nodoti bērni (bērni līdz 24 gadu vecumam, ja tie iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību).

  🟢Pašvaldības pabalstu daudzbērnu ģimene var saņemt, ja iestājās visi šādi nosacījumi:

    • daudzbērnu ģimenē kopā (pamata dzīvesvietā) dzīvo visi bērni, t.sk. audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni;
    • katrs bērns kārtējā kalendāra gada 1. janvārī deklarēts Ādažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, izņemot tos, kuri nav sasnieguši 24 gadu vecumu un mācās vispārējās vidējās izglītības iestādēs, profesionālās izglītības iestādēs vai arī ir pilna laika klātienes studenti;
    • viens no likumiskajiem pārstāvjiem kārtējā kalendāra gada 1. janvārī deklarēts Ādažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

  Pašvaldībai ir tiesības pārbaudīt tai pieejamajos datu reģistros likumisko pārstāvju un bērnu personas datus, kas nepieciešami šo noteikumu izpildei. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem pašvaldības Grāmatvedības daļas vadītāja vietnieks, pamatojoties uz pašvaldībai pieejamajiem datiem valsts un pašvaldības datu reģistros. Gadījumos, ja iesniedzēja situācija neatbilst šo saistošo noteikumu nosacījumiem, pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanas atteikumu.

  Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūgums sazināties ar Grāmatvedības daļas vadītāja vietnieci pa tālr. 67997388 vai rakstot: kristine.punenova@adazi.lv.

 • Paziņojums par atkārtotu nomas tiesību izsoli Gaujas iela 33A

  Nomas tiesību izsoles organizētājs

  Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija

  Adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads

  Nomas tiesību izsoles veids Otrreizējā atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli
  Nomas objekts Ādažu novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā – zemesgabala ar kadastra Nr. 8044 008 0440, 1657/154000 domājamo daļu un ēkas ar kadastra Nr. 8044 508 0001, telpu Nr. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20 noma sabiedriskās ēdināšanas telpu ierīkošanai (turpmāk- Objekts)
  Nomas objektu raksturojošā informācija un galvenie nosacījumi

  Nomas tiesības nodibināšanas mērķis – sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana (t.sk. pašvaldības rīkoto kultūras un citu publisku pasākumu laikā).

  Nomas tiesību ieguvējam nav tiesību nodot piešķirtās tiesības citām personām.

  Nomnieks:

  1)  nodrošina Objektā kvalitatīvu kafejnīcas darbību, tai skaitā publiski pieejamu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu;

  2)  nodrošina kafejnīcas darbību un publisku pieejamību kultūras un citu publisko pasākumu laikā;

  3)  par saviem līdzekļiem nodrošina Objektu ar kafejnīcai (tai skaitā sabiedrisko ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai) nepieciešamām tehnoloģijām, iekārtām, mēbelēm, interjera priekšmetiem un aprīkojumu, tai skaitā tvaika nosūcēja (tauku savākšanai) ar filtriem uzstādīšanu, kas atbilst LR un ES tiesību normās izvirzītām prasībām;

  4)  par saviem līdzekļiem nodrošina tehnoloģisko iekārtu, aprīkojuma, tai skaitā tvaika nosūcēja filtru, un Telpu regulāru un savlaicīgu tīrīšanu Objektā;

  5)  par saviem līdzekļiem veic Objekta iekārtu un aprīkojuma, kā arī darbības civiltiesisko apdrošināšanu vismaz EUR 50 000 apmērā;

  6)  slēdz līgumu par Objektā radušos un savākto atkritumu izvešanu ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu.

  Nomas maksimālais termiņš 10 gadi no nomas līguma noslēgšanas brīža
  Nomas maksas apmērs, citi veicamie maksājumi un izsoles solis

  Nomas tiesību nosacītā maksa – EUR 450 (četri simti piecdesmit eiro) mēnesī, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

  Papildus nomas maksai nomnieks maksā arī pievienotās vērtības nodokli.

  Nomas tiesību ieguvējs kompensē Ādažu novada pašvaldībai neatkarīga vērtētāja atlīdzības summu EUR 250 apmērā.

  Papildus nomas maksai nomnieks veic maksājumus par komunālajiem pakalpojumiem (ūdens piegāde, kanalizācijas pakalpojumi, elektrība, apkure, internets), par tauku uztvērējā esošo tauku atsūknēšanu un utilizāciju, ventilācijas gaisa vada tīrīšanu, kā arī maksā nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

  Nomnieks 10 (desmit) darba dienu laikā no Objekta nomas līguma spēkā stāšanās dienas iemaksā Iznomātāja bankas norēķinu kontā   naudas summu 2 (divu) mēneša Nomas maksas apmērā, kas kalpos kā nodrošinājums iespējamo Nomnieka parādu (tai skaitā, bet ne tikai līgumsodu, zaudējumu kompensāciju) segšanai, kas var rasties, ja Nomnieks neievēro nomas līguma noteikumus.

  Izsoles solis – EUR 50 (piecdesmit eiro)

  Izsoles norises vieta un laiks

  2020. gada 1.oktobris plkst. 10.00

  Ādažu novada domes Ceriņu zāle, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads

  Objekta apskates vieta un laiks Objekta atrašanās vieta – Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, apskatāma, iepriekš saskaņojot to pa tālruni 67996265 (Saimniecības un infrastruktūras daļas vadītāja vietnieks Ivo Bērziņš)
  Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās

  Pieteikums par piedalīšanos izsolē iesniedzams Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, vai sūtot atbilstoši normatīvo aktu prasībām noformētos dokumentus pa pastu: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164, vai uz e-pasta adresi: dome@adazi.lv, sākot no sludinājuma publicēšanas dienas Ādažu novada domes tīmekļvietnē www.adazi.lv līdz 2020.gada 29.septembra plkst.17.00 (saņemšana Ādažu novada domē).

  Līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 45 (četrdesmit pieci eiro).

  Nodrošinājuma nauda iemaksājama Ādažu novada pašvaldības kontā, reģistrācijas Nr.90000048472, Valsts kases norēķinu konts Nr. LV43TREL9802419010000, B/C kods TRELLV22, ar norādi ,,Nodrošinājuma nauda nomas tiesību izsolei Gaujas iela 33A, Ādaži”

  Izsoles kārtība Pielikums Nr. 1. Ādažu novada pašvaldības nekustamā īpašuma – kafejnīcas telpu Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI
  Nomas objekta plāns Pielikums Nr. 2
  Nomas līguma projekts Pielikums Nr.3
 • VAS “Latvijas Valsts ceļi” (LVC) ir prezentējuši ieceri ar plānotajām satiksmes organizācijas izmaiņām uz Tallinas šosejas. Lai panāktu uzlabojumus plānotajā iecerē, Ādažu novada domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks ir sazinājies ar uzņēmumu un vienojies, ka apkopos iedzīvotāju, kā arī pašvaldības ekspertu ieteikumus un tiksies ar “Latvijas Valsts ceļi” pārstāvjiem. Tāpēc aicinām Ādažu un Carnikavas novada iedzīvotājus iepazīties ar plānotajām satiksmes organizācijas izmaiņām un līdz 20.septembrim sūtīt savu viedokli un priekšlikumus domei e-pastā dome@adazi.lv .

  Ar LVC prezentāciju – plānotajām satiksmes organizācijas izmaiņām, iespējams iepazīties ŠEIT: (PREZENTĀCIJA).

  Ar padziļinātu projekta versiju iespējams iepazīties Elektronisko iepirkumu sistēmā www.eis.gov.lv vai ŠEIT(DETALIZĒTA PROJEKTA VIZUALIZĀCIJA).

  “Latvijas Valsts ceļi” norāda, ka satiksmes organizācijas izmaiņas uz šosejas ir nepieciešamas, lai uzlabotu satiksmes drošību. Šosejas posmā no divlīmeņu krustojuma ar Vidzemes šoseju līdz Pulksteņezeram katru gadu notiek vairāki ceļu satiksmes negadījumi, tai skaitā ar bojāgājušajiem, šajā posmā ir vairāki tā saucamie “melnie punkti”. Lielākā daļa ceļu satiksmes negadījumu ar bojāgājušajiem šajā posmā notiek frontālu sadursmju dēļ. Lai uzlabotu satiksmes drošību un mazinātu ceļu satiksmes negadījumu skaitu, ir izstrādāts satiksmes organizācijas izmaiņu projekts, ko plānots realizēt līdz šī gada beigām.

  Ādažu novada domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks norāda, ka konceptuāli pareizāk būtu nevis vadīt plūsmu cauri Ādažiem, bet starp Ādažiem un Carnikavu veidot ievadu Rīgā, piemēram, pa Ataru un Garciema ceļu. Tas prasītu ievērojamus ieguldījumus, toties radikāli samazinātu plūsmu caur Ādažiem un Baltezeru. “Nav saprotams LVC risinājums – daudzu kreiso pagriezienu likvidēšana, jo ceļu satiksmes koNfliktu noņemšana vienos punktos būtībā tos pārliks uz nākamajiem krustojumiem,” pauž Māris Sprindžuks.

  Carnikavas novada domes priekšsēdētāja Daiga Mieriņa diskusijā par projektu norādīja, ka nav piedāvāts uzlabojums kreisajam pagriezienam uz Siguļiem aiz Gaujas tilta, kurš ir tikpat bīstams un iedzīvotājiem nozīmīgs kā krustojums pirms Gaujas tilta. Siguļos un Gaujas ciemā dzīvo ap 2000 iedzīvotāju, turklāt drīzumā tur tiks atvērts pašvaldības bērnudārzs. Savukārt, pagriežoties pa labi no Siguļiem, nav ieskrējiena joslas pirms izbraukšanas uz tiltu pār Gauju.

  “Statistikas dati rāda, ka joprojām uz valsts ceļiem notiek pārāk daudz ceļu satiksmes negadījumu. Diemžēl šogad uz valsts ceļiem bojā gājuši 58 cilvēki. Šis ceļa posms uz Tallinas šosejas ir viens no bīstamākajiem ar sešiem melnajiem punktiem. Eksperti norāda, ka kreisie pagriezieni ir vieni no bīstamākajiem manevriem, un uz valsts galvenajiem autoceļiem tie pakāpeniski tiek likvidēti. Lēmumi parasti nav populāri un izpelnās gan iedzīvotāju, gan arī pašvaldību neapmierinātību, jo ceļā ir jāpavada ilgāks laiks, taču cilvēku dzīvības viennozīmīgi ir augstākā vērtē nekā dažas minūtes, un pie šī principa mēs arī pieturamies,” uzsver VAS Latvijas Valsts ceļi valdes priekšsēdētājs Jānis Lange.

  Uz Tallinas šosejas posmā līdz Pulksteņezeram paredzētie pasākumi ietver:

  • sadalošās joslas un ribjoslas izveidi, nemainot brauktuves parametrus;
  • norobežojošo ceļa stabiņu izbūvi brauktuves sadalošās joslas vidū, tai skaitā iepretī ceļu pieslēgumiem, lai izslēgtu apdzīšanu un kreiso pagriezienu no mazāk svarīgiem pieslēgumiem;
  • ātruma maiņas joslas izveidi kreisajam pagriezienam, kur tas iespējams.

  Paredzētās izmaiņas:

  • posmā no Vidzemes šosejas līdz ceļa 2,425. km:

  – izbūvēs 1,7 m platu sadalošo joslu ar horizontālajiem apzīmējumiem un ribjoslām jeb speciāliem iefrēzējumiem ceļa segumā;

  – izbūvēs norobežojošos stabiņus sadalošās joslas vidū ar savstarpējo attālumu 20 m, krustojumu zonās – 2,5m, un pretvirziena saliņās;

  – šosejas pieslēgumiem aizliegs veikt kreiso pagriezienu, pamatbrauktuvi aprīkojot ar fiziskiem šķēršļiem – stabiņiem;

  – likvidēs kreisos pagriezienus no galvenā ceļa 1,1. km un 1,875. km nobrauktuvēs;

  • posmā no ceļa 2,425. km līdz 4,640. km:

  – pārbūvēs Alderu ceļa pieslēgumu un Baltezera ielas pieslēgumu, izveidojot kreiso uzbraukšanas joslu brauktuves vidū;

  – izbūvēs divu metru platu sadalošo joslu ar horizontālajiem apzīmējumiem un ribjoslām (Baltezera posmā piegulošajām mājsaimniecībām būs iespēja veikt gan labos, gan kreisos pagriezienus);

  – būtiski uzlabos drošību gājēju pāreju vietās;

  • posmā no ceļa 4,64. km līdz 9,79. km:

  – slēgs kreiso pagriezienu manevrus 4,875. km, 4,985. km, 5,765. km, 5,825. km, 6,241. km, 8,403. km un 8,765. km, paredzot izmantot satiksmes pārvadu Draudzības ielā vai citas apgriešanās iespējas;

  – slēgs kreiso uzbraukšanas manevru Muižas ielas pieslēgumā, paredzot izmantot satiksmes pārvadu Draudzības ielā un nokļūšanu līdz tam pa Rīgas ielu;

  • posmā no 9,79. km līdz 13,85. km:

  – veiks būtiskas satiksmes organizācijas izmaiņas autoceļa Rīga–Carnikava–Ādaži (P1) pieslēguma zonā;

  – pārbūvēs autoceļa P1 pieslēgumu, izveidojot kreisā pagrieziena joslu brauktuves vidū;

  – sākot no pagrieziena uz Carnikavu 1,5 km garumā izveidos ceļa profilu “2+1” ar divām joslām Ainažu virzienā un vienu joslu Rīgas virzienā;

  – slēgs kreiso pagriezienu pievedceļa Gaujas tiltam (V45) pieslēgumā pirms Gaujas tilta;

  – izveidos kreiso nobraukšanas joslu uz Kadagu pa Iļķenes ceļu.

  Paredzēto pārmaiņu ieguvumi:

  – CSNg iespējamības samazināšana, aizliedzot kreiso pagriezienu, izņemot vietas, kur kreisais pagrieziens paredzēts ar ātruma maiņas joslu;

  – frontālo sadursmju iespējamības samazināšana, izslēdzot vai ierobežojot apdzīšanu;

  – uz galvenā ceļa intensīvākajos pieslēgumos izveidotas iekļaušanās joslas;

  – izveidota kreisā pagrieziena josla uz Kadagu;

  – Baltezerā uzlabota gājēju drošība pārejas vietās, kā arī saglabāta iespēja braukt visos virzienos, nekavējot pamatplūsmu.

 • No 14.septembra plkst.19.00 līdz 16.septembra plkst.02.00 Ādažu poligonā notiks smago mīnmetēju kaujas šaušanas treniņš gan dienas gaišajā, gan tumšajā laikā. Tiks izmantoti apgaismes lādiņi.

  Nacionālie bruņotie spēki aicina iedzīvotājus ar sapratni izturēties pret notiekošajām mācībām, īslaicīgi radītajiem trokšņiem.