a a a

Jaunumi novadā

 • Finanšu komitejas sēde notiks 21.janvārī plkst.14.00 domes Ceriņu zālē. Ar sēdes darba kārtību aicinām iepazīties ŠEIT: FINANŠU KOMITEJAS SĒDE

 • Lai radītu labvēlīgus apstākļus zivju krājumu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai, aizsardzībai un racionālai izmantošanai, būtiski ir nodrošināt licencēto makšķerēšanu* atbilstoši Zvejniecības likumam. No 16. janvāra stājas spēkā saistošie noteikumi “Par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā”, kas nosaka kārtību, kādā tiek organizēta lašveidīgo zivju licencēta makšķerēšana Gaujā un Braslā.

  Licencētā makšķerēšana paredzēta Gaujā, sākot no autoceļa A1 tilta pār Gauju Ādažu novadā augšup pret straumi līdz Abula upes ietekai Gaujā Beverīnas novadā. Šis upes posms atrodas Ādažu, Inčukalna, Sējas, Krimuldas, Siguldas, Līgatnes, Pārgaujas, Amatas, Cēsu, Priekuļu, Kocēnu, Burtnieku, Beverīnas novadu un Valmieras pilsētas teritorijās. Tāpat licencētā makšķerēšana paredzēta Braslas upes posmā, kas atrodas Pārgaujas un Krimuldas novada teritorijās, no ietekas Gaujā augšup pret straumi līdz Braslas zivjaudzētavas teritorijas tuvākajai robežai.

  Licencētā makšķerēšana Gaujā un Braslas upē tiek organizēta sešos posmos, sākot no Ādažu novada līdz Burtnieku un Beverīnas novadiem. Visos posmos licencētās makšķerēšanas periods ir no 1.janvāra līdz 30.aprīlim, kad makšķerēšana ar mākslīgo ēsmu – spiningošana un mušiņmakšķerēšana, atļauta tikai, iegādājoties “Dienas licenci”. Licences izmantošanas laika periods ir no astronomiskā saullēkta brīža līdz astronomiskā saulrieta brīdim licences norādītajā darbības posmā un termiņā. Makšķernieks, iegādājoties vienu “Dienas licenci”, lomā drīkst paturēt vienu mākslīgi ataudzētu – ar nogrieztu taukspuru, lasi (Salmo salar) vai vienu  mākslīgi ataudzētu – ar nogrieztu taukspuru, taimiņu (Salmo trutta). Noķertie laši un taimiņi ar nenogrieztu taukspuru ir saudzīgi jāatlaiž, pretējā gadījumā tas tiks uzskatīts par nolikuma pārkāpumu.

  Licenču iegāde Ādažu novada teritorijā būs iespējama no 1. februāra portālā www.epakalpojumi.lv vai licenču pārdošanas vietās, kas publicētas tīmekļvietnē www.rivergauja.com. Vienas “Dienas licences” iegādes cena katrā licencētās makšķerēšanas posmā būs 10 EUR.

  Licencēto makšķerēšanu organizē biedrība “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība”, kas izveidota Gaujas un tās baseina upju apsaimniekošanai. No licenču realizācijas iegūtās kopējās summas licencētās makšķerēšanas organizētājs līdz 10. janvārim un 10. jūlijam valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai pārskaita 20 % . Makšķerēšanas organizētāja rīcībā paliek 80% no licenču realizācijā iegūtās kopējās summas, kas tiek izmantoti zivju krājumu pavairošanai, tai skaitā nārsta vietu atjaunošanai un nārsta vietu kvalitātes uzlabošanai, vides un zivju aizsardzības un licencētās makšķerēšanas organizēšanas un kontroles nodrošināšanai, makšķerēšanas tūrisma infrastruktūras attīstībai.

   

  *Licencētā makšķerēšana Gaujas upes daļā Ādažu novada teritorijā tiek organizēta saskaņā ar biedrības “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība” izstrādāto nolikumu “Nolikums par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā”.  Nolikuma darbības ilgums – 3 gadi no spēkā stāšanās dienas. Katru gadu licencētās makšķerēšanas periodā pārdodamo “Dienas licenču” skaits ir ne vairāk kā 6240 licences kopā visiem licencētās makšķerēšanas posmiem. Vienā dienā pārdotas tiks ne vairāk kā 60 licences katram posmam, izņemot 4.posmu Braslas upē, kuram vienā dienā pārdos ne vairāk kā 30 licences.

   

  Ar pilnu saistošo noteikumu versiju aicinām iepazīties šeit: SAISTOŠIE NOTEIKUMI PAR LAŠVEIDĪGO ZIVJU LICENCĒTO MAKŠĶERĒŠANU GAUJĀ UN BRASLĀ

 • Kā liecina AS “Attīstības finanšu institūcija “Altum” (Altum) tīmekļa vietnē publicētā informācija, no 2020.gada 11. janvāra Attīstības finanšu institūcija ALTUM nepieņem jaunus pieteikumus dalībai daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas valsts atbalsta programmā. Kopš programmas sākuma 2016.gada pavasarī visā Latvijā ir iesniegts 821 projektu pieteikums par provizorisko summu 375 miljoni eiro, līdz ar to ir rezervēti visi programmā grantiem paredzētie līdzekļi.

  Nākamajā programmas posmā, līdz programmas noslēgumam 2023.gada beigās, notiks iesniegto projektu izvērtēšana, grantu piešķiršana, projektu īstenotāji izvēlēsies piegādātājus, tai skaitā būvniekus, un īstenos māju renovācijas darbus.  Visu projektu būvdarbiem jābūt pabeigtiem līdz 2023.gada 30.jūnijam. Līdz šim pabeigtie projekti uzrāda būtisku enerģijas patēriņa samazinājumu – ja pirms mājas atjaunošanas vidējais enerģijas patēriņš bija 165 kWh gadā, tad pēc renovācijas darbiem tas ir vidēji par 67% zemāks jeb 54 kWh gadā, kas ir būtisks ietaupījums arī iedzīvotāju izmaksām.

  Dzintars Kauliņš, Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks: “Esam gandarīti par programmas popularitāti, kas apliecina iedzīvotāju izpratni par ēku atjaunošanas nozīmīgumu. Latvijā joprojām ir tūkstošiem ēku, kurām nepieciešama renovācija, tādēļ uzskatām, ka atbalsts siltumnoturības pasākumu īstenošanai ēkās ir nepieciešams arī turpmāk. Turklāt energoefektivitātes pasākumu īstenošana, tostarp, dzīvojamo māju renovācija, paredzēta kā viena no būtiskākajām Ekonomikas ministrijas prioritātēm nākamajā ES fondu plānošanas periodā 2021. – 2027. gadam. Esam jau uzsākuši darbu pie ES fondu plānošanas dokumentu izstrādes, lai nodrošinātu atbalstu māju renovācijai pēc iespējas ātrāk.”.

  Raksts tapis pēc informācijas Altum tīmekļa vietnē www.altum.lv un projekta “Accelerate SUNShINE” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Savienības programma “Apvārsnis 2020”, projekta līguma Nr. 754080. Ja radušies jautājumi saistībā ar daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku atjaunošanu, izmantojot EPC, aicinām sazināties ar Ādažu novada domes energopārvaldnieku Anriju Zēbergu (tālr.: 67996265, e-pasts: anrijs.zebergs@adazi.lv).

 • Biedrība “Gaujas Partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 5.kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai aktivitātēs 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

  Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2020.gada 17.februāra līdz 2020.gada 17.martam.

  Projektu iesniegumus var iesniegt elektroniski Lauku atbalsta dienesta (turpmāk LAD) elektroniskajā pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login.

  Piektajā kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 29 452,29 EUR. Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 1.1.rīcībā – 30 000 EUR.

  Projekta īstenošanas termiņš. Būvniecības gadījumā projekta īstenošanas termiņš ir 2 gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu; ja projektu īsteno aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija “Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas nepārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas – 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu; pārējo projektu īstenošanas termiņš 1 gads LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

  Rīcības un to apraksti

  Stratēģijas mērķis M1 Uzņēmējdarbības un nodarbinātības attīstīšana (246 132,94 EUR)
  Rīcība Rīcība 1.1. Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, ar lauksaimniecību nesaistītai ražošanai un pakalpojumiem, produkcijas realizācijai un darbinieku produktivitātes kāpināšanai
  Atbalsta apmērs  29 452,29 EUR
  Maksimālā atbalsta intensitāte 70 %; 80 %, ja ir kopprojekts
  Atbilstošā 13.10.2015. MK Noteikumu Nr.590 5.punktā minētā darbība

  5.1.1. jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;

  5.1.2. lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;

  5.1.3. vietējās produkcijas realizēšanai paredzētas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kā arī jaunu realizācijas veidu ieviešanai un to atpazīstamības tēla veidošanai;

  5.1.4. darbinieku produktivitātes kāpināšanai.

  Rīcības apraksts

  Rīcības ietvaros paredzēts veicināt lauksaimniecības un citas uzņēmējdarbības attīstību VRG darbības teritorijā (vietējās produkcijas realizēšanu tirgū gan VRG darbības teritorijā, gan pilsētās (izņemot Rīgu), kurās iedzīvotāju skaits nepārsniedz 15000), kā arī veicināt darbinieku zināšanu un prasmju paaugstināšanu, tādā veidā sekmējot darbinieku produktivitāti un uzņēmumu saimniecisko darbību, piem.:

  – jaunu produktu un pakalpojumu radīšana;

  – jaunu uzņēmumu veidošana;

  – esošo uzņēmumu uzlabojumi ar jaunām metodēm vai darba apstākļu uzlabojumiem;

  – produktu ražošana un pārstrāde;

  – jaunu tirdzniecības vietu ierīkošana;

  – jaunu realizācijas veidu ieviešana;

  – esošo tirdzniecības vietu labiekārtošana.

  Rīcības ietvaros nav paredzēts atbalstīt tādu projektu attīstību, kas paredz citu personu izstrādātu programmnodrošinājuma piedāvājumu vai tādu produktu un pakalpojumu piedāvājumu, kas tirgū ir pieejami bez maksas (grāmatvedības, apmācību u.c. jomās).

  Rezultatīvie rādītāji

  Radīti jauni produkti / pakalpojumi vai attīstīti esoši produkti / pakalpojumi

  Uzņēmumu skaits, kas īstenos aktivitātes lauksaimniecības produktu pārstrādei realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai

  Izveidotu / labiekārtotu vietu, kurās tiek realizēta vietējā produkcija, skaits

  Apmācīto darbinieku skaits

   

  Projektu atlases kritēriji un projekta iesniegumā papildus iekļaujamā informācija

  Iesniegto projektu iesniegumu atbilstības vērtēšana atbilstoši kritērijiem notiek, piešķirot katrā atbilstības vērtēšanas kritērijā noteiktu punktu skaitu no 0 līdz 3. Minimālais punktu skaits, kas projektam jāiegūst, lai par to sniegtu pozitīvu atzinumu, ir 12. Ja vairāki projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroka tiek dota atbalsta pretendentam, kas ieguvis lielāku punktu skaitu atbilstoši vietējā attīstības stratēģijā noteiktajam specifiskajam kritērijam, kas nav ieskaitīts maksimālajā iegūstamo punktu skaitā (punktu skaits no 0 līdz 0,1 tiek pieskaitīts papildus projekta iegūtajiem punktiem pamata vērtēšanas kritērijos).

  Projektu izvērtēšanai nepieciešamā informācija, kas jāiesniedz projekta iesniegumā sadaļā “Papildu informācija, kas sniedzama saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju” – sasniedzamā rezultatīvā rādītāja lielums, atbilstoši 1.1.rīcībai noteiktajam rezultatīvajam rādītājam; tiešo klientu apraksts. Jāiesniedz arī Atbalsta pretendenta pašnovērtējuma veidlapa par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijā attiecīgajai rīcībai noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, norādot katram kritērijam atbilstošo punktu skaitu un pamatojot punktu skaita atbilstību.

   

  Vērtēšanas kritēriji 1.1.rīcībai

  Nr.p.k. Kritēriju grupa Kritērijs Vērtējums / punkti Projekta iesnieguma sadaļa
  1. Administratīvie vērtēšanas kritēriji   2  
  1.1. Projekts ir atbilstošs SVVA stratēģijai un ir saskaņā ar rīcības plānā noteikto rīcību un VRG darbības teritoriju Atbilst 2 Iesnieguma veidlapa
  Neatbilst 0
  2. Vispārīgie vērtēšanas kritēriji   14  
  2.1.

  Pieteicēja atbilstība, spēja realizēt iesniegto projektu

  (Jautājumi, kuri tiek vērtēti:

  ·         Pretendentam ir pietiekoši cilvēkresursi, zināšanas un prasmes projekta sekmīgai realizācijai;

  ·         Pretendenta iepriekšējā darbība rada pārliecību, ka pretendents spēs realizēt projektu izvēlētajā aktivitātē.)

  Var atbildēt ar “jā” uz visiem nosauktajiem jautājumiem 2 A1, A2, B1, B6, B15
  Var atbildēt ar “jā” tikai uz vienu no nosauktajiem jautājumiem 1
  Ja tiek atbildēts ar “nē” uz visiem nosauktajiem jautājumiem 0
  2.2.

  Atbilstība novada vajadzībām

  (Jautājumi, kuri tiek vērtēti:

  ·         Vai projekta mērķis atbilst novada vajadzībām un prioritātēm (kas ir noteikti novada attīstības programmā);

  ·         Vai plānotais rezultāts ir nozīmīgs visa novada ne tikai noteikta ciema teritorijas attīstībā?)

  Var atbildēt ar “jā” uz abiem nosauktajiem jautājumiem 2 B.3., B.4., B.5., B.6.1., B.7.
  Var atbildēt ar “jā” uz vienu no nosauktajiem jautājumiem 1
  Ja tiek atbildēts ar “nē” uz visiem nosauktajiem jautājumiem 0
  2.3.

  Projekta kvalitāte

  (Jautājumi, kuri tiek vērtēti:

  ·         Vai piedāvātais laika grafiks ir atbilstošs ieplānoto darbību īstenošanai;

  ·         Vai projektā plānotas un paskaidrotas aktivitātes projekta publicitātes nodrošināšanai un informācijas izplatīšanai;

  ·         Vai projekta apraksts pārliecinoši pamato plānoto darbību nepieciešamību un aktualitāti;

  ·         Vai projekta iesniegumam, kurā paredzēta jauna būvniecība, būves pārbūve, ierīkošana, novietošana vai atjaunošana, klāt pievienots paskaidrojošs būvniecības dokuments (būvatļauja / apliecinājuma karte / paskaidrojuma raksts)?)

  Var atbildēt ar “jā” uz visiem nosauktajiem jautājumiem 2

  B.4., B.4.1., B.6., B.8., B.9., B.13., B.15.

   

   

   

  Var atbildēt ar “jā” uz trim no nosauktajiem jautājumiem 1,5
  Var atbildēt ar “jā” uz diviem no nosauktajiem jautājumiem 1
  Var atbildēt ar “jā” uz vienu no nosauktajiem jautājumiem 0,5
  Ja tiek atbildēts ar “nē” uz visiem nosauktajiem jautājumiem 0
  2.4.

  Projekts ir inovatīvs

  (Inovāciju kritēriji, kuri tiek vērtēti:

  ·         Oriģinalitāte;

  ·         Resursu izmantošanas efektivitāte;

  ·         Sabiedriskā nozīme (ilgtspēja);

  ·         Integrēta (pārnozariska) pieeja.)

  Projekta iesniegumā pamatoti visi 4 inovāciju kritēriji 2 B.3.
  Projekta iesniegumā pamatoti 3 inovāciju kritēriji 1,5
  Projekta iesniegumā pamatoti 2 inovāciju kritēriji 1
  Projekta iesniegumā pamatots tikai 1 inovāciju kritērijs 0,5
  Projekta ideja nav inovatīva 0
  2.5. Projekta finansēšanas mērķis Jaunai būvniecībai, būves pārbūvei, ierīkošanai, novietošanai, atjaunošanai vai būvmateriālu iegādei paredzētās izmaksas veido mazāk nekā 15% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām 2 B.9.
  Jaunai būvniecībai, būves pārbūvei, ierīkošanai, novietošanai, atjaunošanai vai būvmateriālu iegādei paredzētās izmaksas veido 15-50% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām 1
  Jaunai būvniecībai, būves pārbūvei, ierīkošanai, novietošanai, atjaunošanai vai būvmateriālu iegādei paredzētās izmaksas veido vairāk par 50% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām 0
  2.6.

  Projekta ilgtspēja

  (Jautājumi, kuri tiek vērtēti:

  ·         Vai projekts ir ilgtspējīgs, tā rezultātus būs iespējams izmantot vismaz 5 gadus pēc realizācijas (rīcībai 1.1., darbinieku produktivitātes kāpināšanas aktivitātē 2 gadus pēc realizācijas).;

  ·         Vai projektā ir precīzi definēta mērķauditorija (1.1.rīcības projektiem – klienti, 2.1. un 2.2.rīcības projektiem – projekta labuma guvēji)?)

  Var atbildēt ar “jā” uz abiem nosauktajiem jautājumiem 2 B.3., B.4., B.4.1., C.2., B.5., B.6., B.6.1., B.6.3.
  Var atbildēt ar “jā” uz vienu no nosauktajiem jautājumiem 1
  Ja tiek atbildēts ar “nē” uz visiem nosauktajiem jautājumiem 0
  2.7.

  Projekta finansiālais pamatojums

  (Jautājumi, kuri tiek vērtēti:

  ·         Vai pieprasītais finansējums nepārsniedz attiecīgajā kārtā izsludināto atbalsta summu vienam projektam;

  ·         Vai pieprasītais finansējums ir pamatots (ir veikta cenu salīdzināšana, ir skaidrs nepieciešamības apraksts u.tml.).)

  Var atbildēt ar “jā” uz abiem nosauktajiem jautājumiem 2 B.4., B.4.1., B.6., B.9.
  Var atbildēt ar “jā” uz vienu no nosauktajiem jautājumiem 1
  Ja tiek atbildēts ar “nē” uz visiem nosauktajiem jautājumiem 0

   

  Papildus vērtēšanas kritēriji rīcībai 1.1.

  Nr.p.k. Kritēriju grupa Kritērijs Vērtējums / punkti Projekta iesnieguma sadaļa
  3. Kvalitatīvie vērtēšanas kritēriji   9  
  3.1. Projekts paredz aprīkot / izveidot darba vietu cilvēkiem ar kustību traucējumiem* Projekts paredz izveidot jaunu darba vietu, kas būtu paredzēta cilvēkiem ar kustību traucējumiem 2 B.6., B.15.
  Projekts paredz aprīkot esošu darba vietu, kas būtu paredzēta cilvēkiem ar kustību traucējumiem 1
  Projektā nav paredzēts aprīkot / izveidot darba vietu cilvēkiem ar kustību traucējumiem 0
  3.2. Izveidoto darbavietu skaits* Projekta rezultātā tiks radītas vismaz 3 darbavietas 3 B.4., C.2
  Projekta rezultātā tiks radītas 2 darbavietas 2
  Projekta rezultātā tiks radīta viena darbavieta 1
  Projekta rezultātā netiks radītas darbavietas 0
  3.3. Projekts tiek īstenots kā kopprojekts un tiek veicināta uzņēmēju savstarpējā sadarbība Projekts tiek īstenots kā kopprojekts 2 A.2., B.6.1.
  Projekts netiek īstenots kā kopprojekts, bet iesniegumā skaidri pamatota uzņēmēju savstarpējā sadarbība 1
  Projekts netiek īstenots kā kopprojekts 0
  3.4. Apmācāmo darbinieku skaits* Projekta rezultātā tiek apmācīti 4 un vairāk darbinieki 2 B.4., C.2.
  Projekta rezultātā tiek apmācīti 3 darbinieki 1,5
  Projekta rezultātā tiek apmācīti 2 darbinieki 1
  Projekta rezultātā tiek apmācīts 1 darbinieks 0,5
  Projekta rezultātā netiek apmācīts neviens darbinieks 0
    Maksimālais punktu skaits 25  
  4. Specifiskais vērtēšanas kritērijs   0,1  
  4.1. Pieprasītās projekta attiecināmo izmaksu summas attiecība pret radīto darbavietu skaitu*

  Aprēķina pēc šādas formulas:

  C = A / D (C – projektā no publiskā finansējuma pieprasītā attiecināmo izmaksu summa pret projektā paredzēto darbavietu skaitu, EUR

  A – projektā no publiskā finansējuma pieprasītā attiecināmo izmaksu summa, EUR

  D – darba vietu skaits, ko plānots izveidot pēc projekta īstenošanas, skaits).

  Salīdzinot projektus, kas ieguvuši vienādu punktu skaitu administratīvajos, vispārīgajos un papildus vērtēšanas kritērijos, projektam, kam vienas darba vietas izveidošanai izmaksas ir mazākas, tiek piešķirts papildus 0,1 punkts.

  0-0,1 B.4., B.4.1., B.9.

  * Kritērijos minēto nosacījumu  izpilde jānodrošina projekta īstenošanas laikā. Nosacījumu neizpildes gadījumā var tikt piemērota finanšu korekcija atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.598 6.pielikumam.

   

  Iepazīties ar vietējās attīstības stratēģiju, saņemt atbildes uz jautājumiem iespējams biedrības “Gaujas Partnerība” birojā: Ādažu novadā, Ādažos, Pirmā ielā 38A. SVVA stratēģija pieejama arī elektroniski biedrības “Gaujas Partnerība” mājas lapā: www.gaujaspartneriba.lv  

  Kontaktinformācija:

  PAŠNOVĒRTĒJUMA VEIDLAPA

 • Sadaļā Pašvaldība – Dokumenti – Noteikumu projekti publicēts saistošo noteikumu projekts “Pašvaldības nozīmes ceļu un ielu uzturēšanas kārtība Ādažu novadā”. Priekšlikumus vai viedokli iespējams izteikt līdz 20.janvārim, sūtot e-pastu dome@adazi.lv.

 • 16. un 17.janvārī Ādažu, Garkalnes un Carnikavas novadu teritorijās notiks Sauszemes spēku mehanizētās kājnieku brigādes organizētās veikt orientēšanās apmācības karavīriem.
  Apmācībās piedalīsies aptuveni 40 karavīri, kā arī tiks iesaistītas četras vieglā autotransporta vienības. Sprāgstvielu un šāvienu imitācijas līdzekļi netiks izmantoti. Karavīri apņemas nenodarīt kaitējumus īpašumiem un videi, kā arī ievērot ugunsdrošības noteikumus.
  No 20.janvāra līdz 25.janvārim novada teritorijā norisināsies karavīru apmācības – orientēšanās ar autotransportu. Nodarbību laikā karavīri pārvietosies ar transportu un kājām pa novada teritoriju un koplietošanas ceļiem.
 • Šā gada 23. decembrī, pamatojoties uz Latvijas Republikas Satversmes 72. pantu un 41 Saeimas deputāta prasību, Valsts prezidents Egils Levits apturēja Saeimā 2019. gada 19. decembrī pieņemto likumu “Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums likumā “Par pašvaldībām” publicēšanu uz diviem mēnešiem. Grozījumi paredz mainīt domes pilnvaru termiņu ārkārtas vēlēšanu sarīkošanas gadījumā, proti, noteikt, ja līdz kārtējām vēlēšanām ir vairāk nekā 24 mēneši, ārkārtas vēlēšanās jauno domi ievēl uz atlaistās domes pilnvaru termiņu. Savukārt, ja līdz kārtējām vēlēšanām palikuši no deviņiem līdz 24 mēnešiem, jauno domi ievēl uz atlaistās domes atlikušo pilnvaru termiņu un vēl uz četru gadu pilnvaru termiņu. Tāpat izmaiņas paredz, ja līdz kārtējām domes vēlēšanām ir palikuši mazāk nekā deviņi mēneši, jaunas domes vēlēšanas nenotiek un līdz kārtējām domes vēlēšanām darbojas pagaidu administrācija.

  Centrālā vēlēšanu komisija atbilstoši likumam „Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” laikā no 16. janvāra līdz 14. februārim rīko parakstu vākšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturēto likumu “Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums likumā “Par pašvaldībām”” atcelšanu. Parakstoties par apturētajiem likumprojektiem, vēlētājs nevēlas šādu grozījumu pieņemšanu.

  Piedalīties parakstu vākšanā varēs Latvijas pilsoņi no 18 gadu vecuma. Lai piedalītos parakstu vākšanā, derēs gan Latvijas pilsoņa pase, gan Latvijas pilsoņa apliecība. Parakstīties par apturēto likumu nodošanu tautas nobalsošanai varēs klātienē, parakstu vākšanas vietās Latvijā un ārvalstīs. Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēs ierasties parakstu vākšanas vietā,  būs iespēja pieteikties parakstu vākšanai savā atrašanās vietā, nogādājot iesniegumu Vēlēšanu komisijai. Parakstu vākšana vēlētāju atrašanās vietās notiks pēdējā parakstu vākšanas dienā, 14. februārī.

  Ādažu novadā parakstīties būs iespējams Ādažu novada domes ēkā Ādažos, Gaujas ielā 33a Ādažu Kultūras centra telpās pirmdienās, trešdienās, piektdienās un svētdienās laikā no pl. 9.00 – 13.00 un otrdienās, ceturtdienās, sestdienās no pl. 15.00 – 19.00

  Ādažu novada Vēlēšanu komisija

 • Šodien Ādažu,  Baldones, Carnikavas, Garkalnes, Ikšķiles, Ķekavas, Mārupes, Olaines, Stopiņu, Ropažu un Inčukalna pašvaldību pārstāvjiem un Rīgas domes vadību parakstīja vēstuli Ministru prezidentam Krišjānim Kariņam (JV) un satiksmes ministram Tālim Linkaitam (JKP) ar aicinājumu organizēt kopēju tikšanos un sākt darbu pie Rīgas metropoles mobilitātes vīzijas un vienotas sabiedriskā transporta sistēmas izveides.

  Pašvaldības aicina visas iesaistītās puses vienoties par kopīgi veicamajiem darbiem un indikatīvu laika grafiku vienotas sabiedrisko pārvadājumu sistēmas izveidei Rīgas metropoles areālā.

  Pašvaldības vēstulē valdībai norāda, ka patlaban pasažieru pārvaldījumu modelis ir organizēts neefektīvi, veicinot privāto automašīnu dominanci uz autoceļiem un Rīgā, kā rezultātā veidojas sastrēgumi. Tāpat netiek pienācīgi izmantots AS “Pasažieru vilciens” potenciāls un dažādu transporta veidu savienojamība. Problēmas arī radot tarifu dažādība un vienotās biļetes neesamība.

  Rīgas un Pierīgas pašvaldību vadītāji arī vērš uzmanību uz to, ka ir vāji attīstīti pārsēšanās punkti ārpus Rīgas pilsētas, kā arī galveno satiksmes mezglu apkārtnē un pie maģistrālajām šosejām vai vilciena pieturām netiek veidotas “park&ride” stāvvietas.

  Pašvaldību ieskatā, šo problēmu risināšanai ir jāveido jauns integrēts sabiedriskā transporta pārvadājumu modelis Rīgas aglomerācijā, aptverot galvaspilsētu un Rīgas metropoles areāla pašvaldības un arī visus sabiedriskā transporta veidus vienotā sistēmā. Lai šādu integrētu modeli izveidotu, nepieciešama arī valsts iestāžu iesaiste.

  Savukārt Ādažu novada domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks (LRA) norādīja, ka Rīgas aglomerācija aptver divas trešdaļas Latvijas ekonomikas un Rīgā katru dienu iebrauc un izbrauc 40% iedzīvotāju. “Tikai kopā varam panākt efektīvus risinājumus, jo katram darbojoties atsevišķi, tiks nelietderīgi tērēti resursi. Līdzdarbojoties visām pusēm, iespējams efektīvāk izmantot sabiedrisko transportu – vilcienu pārvadājumus, autobusus un pilsētas transportu kā arī atslogot Rīgu no sastrēgumiem, pārslogotajām ielām un stāvvietām. Lai to panāktu, jāsāk ar kopīgu plānošanu, kurā iesaistās pašvaldības un iedzīvotāji. Ceram, ka uzsāktā sadarbība mainīs ierasto kārtību, kur katrs iet citā virzienā uz atvērtu procesu, kurā visi dalībnieki saprot kopējo mērķi, darbības virzienus un ir iesaistīti lēmumu pieņemšanā! Tagad sāksies regulārs darbs, lai izveidotu labāku transporta sistēmu,” cerību pauda Sprindžuks.

  Pašvaldību pārstāvji vienojās, ka nākamā sanāksme tiks organizēta pēc mēneša.

  Jau vēstīts, ka novembra beigās Rīgas un Pierīgas pašvaldību vadītāji vienojās par kopīgu nostāju mobilitātes un pasažieru pārvadājumu jautājumā. Politiķi vienojās, ka ir nepieciešamas izmaiņas likumos, lai panāktu, ka pašvaldības kopīgi var realizēt vienotu maršrutu un pasažieru pārvadājumus, un kopīgi virzīties uz vienotu sabiedriskā transporta biļeti.

   

  Pēc LETA informācijas

   

 • Lai noskaidrotu lokālplānojuma teritorijai starp Gaujas ielu, Lauku ielu, Druvas ielu un Vējupi izstrādes teritorijā esošo īpašumu īpašnieku viedokli par plānotajiem risinājumiem, īpašnieki tiek aicināti uz sanāksmēm, kur varēs iepazīties ar plānotajiem risinājumiem un izteikt savu viedokli. 16. janvārī plkst.18.00 uz sanāksmi aicināti iedzīvotāji, kuri dzīvo kvartālā no Vējupes ielas līdz Vējupei. Sanāksme notiks Kultūras centra Vēstures un mākslas galerijā.

  PIELIKUMI

  Materiāli no iepriekšējām tikšanās reizēm ar iedzīvotājiem pieejami ŠEIT.