a a a

Jaunumi novadā

 • Projekts “Gaujas ielas Ādažos pārbūve” saņem starptautiskās žūrijas balvu kategorijā “Inženierbūvju dizains” Latvijas Ainavu arhitektūras balvas pasniegšanas ceremonijā.  Projekta pasūtītājs ir Ādažu novada dome un projekta koncepcijas un tehniskā projekta autoru komanda – SIA “Toma Kokina birojs”, SIA “Ie.La inženieri”, SIA “BM-projekts”.

  Pirmā Latvijas Ainavu arhitektūras “Dižbalva” starptautiskas žūrijas vērtējumā piešķirta kategorijā “Ilgtspējīga ārtelpa” pieteiktajam Bulvāru lokam – Rīgas kanālmalas apstādījumiem.

  Balva ir Latvijas ainavu arhitektūras profesionāļu labāko sasniegumu skate, kura tiek veidota kā laikmetīgs, nozares daudzveidībai atvērts pasākumu kopums. Balvas virsuzdevums – veicināt izpratni par ārtelpu kā nacionālās kultūrtelpas neatņemamu un neaizstājamu sastāvdaļukā sociāli, ekoloģiski un ekonomiski nozīmīgu cilvēku koprades produktu. Balvai visās nominācijās bija iesniegts 81 pieteikums.

 • Publicēta informācija par nomai pieejamo telpu un pretendentu pieteikšanās kārtību Kadagas bērnudārzā. Plašāka informācija pieejama sadaļā Pašvaldība/Īpašumi/Telpu nomas paziņojumi.

  Kā ziņots iepriekš, ir spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”, kas nosaka iznomāšanas kārtību, izņēmumus, nomas maksas noteikšanas metodiku, līguma saturu, kritērijus pretendentu tiesībām uz telpu nomu. Piemēram, prioritāri jānodrošina sociālās aizsardzības, kultūras, izglītības, zinātnes, sporta, veselības aprūpes, vides un dzīvnieku aizsardzības funkciju. Ar Noteikumiem var iepazīties šeit: https://likumi.lv/ta/id/297295-publiskas-personas-mantas-iznomasanas-noteikumi

 • Mūžībā aizgājis ilggadējais Ādažu novada pašvaldības vadītājs Normunds Breidaks. Ādažu novada dome un domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks izsaka visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem. Normunds Breidaks bija Ādažu novada pašvaldības priekšsēdētājs no 1990.-2011.gadam.

   

  Atvadīšanās no Normunda Breidaka notiks šodien plkst.15.00 Baltezera baznīcā.

 • Rudens vakaros lielisks sabiedrotais ir grāmata – aicinām lasītājus iepazīties ar jaunumiem bibliotēkas krājumos!

  Daiļliteratūra

  • Apškrūma, Kornēlija “Šī zeme ir Dieva dāvana” /dzeja/
  • Račs, Guntars “Mīlestība ir” /dzeja, grām. +CD/
  • Brīdaka, Lija “Mūža noslēpums”
  • Dreika, Dagnija “Rīgas mozaīkas”
  • Paegle, Ligita “Istabas biotops”
  • Kurzemnieks, Kārlis “Mēmais kliedziens”
  • Džeritsena, Tesa “Spēle ar uguni”
  • Hiltone, L.S. “Domina”
  • Hiltone, L.S. “Ultima”
  • Hārpere, Džeina “Sausums”
  • Ēkmane, Kšerstina “Suns mežā pie ūdeņiem”
  • Galbraits, Roberts “Baltā nāve”
  • Keplers, Lārss “Stalkers” /5. grām./
  • Ivaškevičs, Jaroslavs “Vilkumuižas jaunkundzes”
  • “Eposs par Gilgamešu”

  Daiļliteratūra bērniem

  • Patersons, Džeimss “Pamatskola. Mans brālis ir briesmīgi liels melis”
  • “Runājošie suņi”

  Uzziņu literatūra

  • Blaua, Līga “Vija Artmane. Sirdī palikušie”
  • Krekle, Maija “Melanholiskais valsis”
  • “Trakie deviņdesmitie”
  • Dimants, Jānis “Simtgades apskaidrības”
  • “Iespējamās tikšanās”
  • Terzens, Arnis “Lūsis. Laikmeta iezīmētais”
  • Staģis, Andris “Latvijas vieglatlētikas vēsture. 1992-2018”
  • Krēsliņš, Kārlis “No lauku puikas līdz ģenerālim”
  • Montesori, Marija “Bērns ģimenē”
  • Šalamovs, Varlams “Kolimas stāsti”
  • Harari, Juvāls Noass “Sapiensi”

   

 • Publicēta informācija par nomai pieejamo telpu un pretendentu pieteikšanās kārtību Ādažu sākumskolas ēkā un Gaujas ielā 16. Plašāka informācija pieejama sadaļā Pašvaldība/Īpašumi/Telpu nomas paziņojumi.

  Kā ziņots iepriekš, ir spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”, kas nosaka iznomāšanas kārtību, izņēmumus, nomas maksas noteikšanas metodiku, līguma saturu, kritērijus pretendentu tiesībām uz telpu nomu. Piemēram, prioritāri jānodrošina sociālās aizsardzības, kultūras, izglītības, zinātnes, sporta, veselības aprūpes, vides un dzīvnieku aizsardzības funkciju. Ar Noteikumiem var iepazīties šeit: https://likumi.lv/ta/id/297295-publiskas-personas-mantas-iznomasanas-noteikumi

 • Līdz 2019. gada 4. oktobrim remigrantiem ir iespēja pieteikties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sadarbībā ar plānošanas reģioniem organizētajā konkursā saimnieciskās darbības īstenošanai un attīstībai vai uzsākšanai.
  Viens no risinājumiem iedzīvotāju skaita palielināšanai reģionos ir remigrācijas jeb iedzīvotāju atgriešanās Latvijā pēc ilgstošas prombūtnes sekmēšana. Atbalsts saimnieciskās darbības īstenošanai sniegs praktisku palīdzību emigrējušiem iedzīvotājiem, viņu ģimenēm, kuri vēlas atgriezties, redz tam iespējas un ir gatavi to darīt.
  Viena projekta ietvaros maksimālais pieejamais finansējuma apmērs ir 10 000 euro. Lai projekts saņemtu finansējumu, liela nozīme ir remigranta personiskajam ieguldījumam saimnieciskās darbības īstenošanā vai uzsākšanā – projekta ietvaros būs nepieciešams nodrošināt piesaistītās investīcijas, kā arī trīs gadu periodā pēc projekta uzsākšanas jāveic iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) maksājumi. Attiecībā uz minimālo piesaistīto investīciju apmēru, tad tas tiek saglabāts 50% apmērā no projekta iesniegumā pieprasītā atbalsta finansējuma. Piemēram, ja remigrācijas atbalsta pasākuma dalībnieks pieprasa 10 000 euro, tad projekts ir jānodrošina ar piesaistītājām investīcijām vismaz 50% apmērā no 10 000 euro, t.i., vismaz 5 000 euro.
  Dzīvo Rīgas plānošanas reģionā?
  Pieteikšanās kārtība
  Projektu iesniegšanas termiņš ir 2019. gada 4.oktobra plkst. 17:00.
  Atbalsta pretendentam projekta pieteikums jāiesniedz Rīgas plānošanas reģionā kādā no veidiem:
  • klātienē Rīgas plānošanas reģionā, Z.A.Meirovica bulvārī 18, Rīgā darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst.17.00;
  • nosūtot pa pastu (ierakstītā vēstulē) Rīgas plānošanas reģionam, Z.A.Meirovica bulvāris 18, Rīga, LV-1050;
  • nosūtot uz elektroniskā pasta adresi rpr@rpr.gov.lv (noformētu elektroniskā dokumenta veidā, parakstītu ar elektronisko parakstu).
  Projekta iesniegums tiek iesniegts formā, kas ir noteikts Nolikuma pielikumā un satur informāciju, kas ir minēta Noteikumos. Pirms projekta pieteikuma nosūtīšanas aicinām rūpīgi iepazīties ar projektu KONKURSA NOLIKUMU RĪGAS PLĀNOŠANAS REĢIONĀ.
  Remigrācijas atbalsta pasākuma projekta IESNIEGUMA VEIDLAPA.
  Kāds ir maksimālais finansējuma apmērs?
  Viena projekta ietvaros maksimālais finansējuma apmērs ir 10 000 eur. Rīgas plānošanas reģionā tiks atbalstīti vismaz četri projekti, kuru kopējā summa nepārsniedz 40 000 eur.
  Projekta iesniegumu vērtēšana
  Rīgas plānošanas reģiona Remigrācijas atbalsta pasākuma projektu vērtēšanas komisija: Komisijas priekšsēdētājs – Edgars Rantiņš, Administrācijas vadītājs, un komisijas locekļi – Rūdolfs Cimdiņš, Telpiskās plānošanas nodaļas vadītājs, Ilona Kiukucāne, LDDK Ģenerāldirektores vietniece politikas plānošanas un administratīvajos jautājumos, politikas plānošanas dokumentu eksperte, BUSINESSEUROPE pārstāve, Artūrs Doveiks, Tukuma novada uzņēmējdarbības veicināšanas speciālists, Rihards Zariņš, Jūrmalas biznesa inkubatora vadītājs.
  Jautājumi
  Jautājumus par projekta iesniegšanu var sūtīt uz e-pastu ne vēlāk kā 5 darbdienas pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa, t.i., līdz 26. septembrim, ieskaitot.
  Kontaktpersona jautājumiem par projektu konkursu – Rīgas plānošanas reģiona remigrācijas koordinatore Ramona Liepiņa – Krauja; tālr. + 371 26614179; koordinators@rpr.gov.lv.
  Svarīgi!
  Pērn kopējais interesentu skaits par finansiālu atbalstu saimnieciskās darbības uzsākšanai vai attīstībai visos piecos plānošanas reģionos pārsniedza 170. Pavisam tika iesniegti 17 projektu iesniegumi, savukārt atbalstīti tika deviņi projektu iesniegumi. Lielā starpība starp sākotnējo projektu interesi un iesniegto projektu skaitu 2018. gadā bija saistāma ar atbalsta pretendentu neatbilstību vienam no pamatkritērijiem – lielākā daļa no pretendentiem, lai arī ilgstoši jau dzīvo ārvalstīs, nebija “izdeklarējušies” no Latvijas.
  Jāatzīmē, ka arī šogad, lai kvalificētos finansējuma piešķiršanai, svarīgs nosacījums ir remigranta pierādāmai prombūtnei: ir jābūt norādītai uzturēšanās adresei ārvalstīs vismaz trīs gadi un šim faktam ir jābūt reģistrētam Iedzīvotāju reģistrā.
  Informācija par pieteikšanos finansējuma saņemšanai var arī meklēt mājaslapā www.paps.lv – sadaļā Atbalsts uzņēmējdarbībai.
  Konkurss tiek īstenots, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 7. augusta noteikumiem Nr. 496 “Remigrācijas atbalsta pasākuma īstenošanas, novērtēšanas un finansēšanas kārtība”.

 • Aicināts ikviens interesents!

   

 • Otrdien, 10.septembrī plkst.13.00, domes Ceriņu zālē notiks Attīstības komitejas sēde. Sēdes darba kārtība: ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS DARBA KĀRTĪBA

 • Ādažu novada domes 2019. gada 23. jūlija sēdē tika pieņemts lēmums Nr. 129 „Par nekustama īpašuma Dzidrumu ielā 11 detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai”. Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana notiks no 30.09.2019. līdz 21.10.2019.

  Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2019. gada 14.oktobrī plkst. 17.00 Ādažu novada Būvvaldes telpās, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā. Ar detālplānojuma projektu var iepazīties Ādažu novada Būvvaldē Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu, Būvvaldes darba laikā. Elektroniskajā vidē ar detālplānojuma projektu var iepazīties Ādažu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.adazi.lv. Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto detālplānojumu, lūdzu iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu no­vadā, katru darba dienu, domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi silvis.grinbergs@adazi.lv. Priekšlikumus iespējams iesūtīt līdz 2019. gada 21.oktobrim.

 • Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu

  Ādažu novada domes 2019. gada 27. augusta sēdē ir apstiprināts detālplānojums nekustamajam īpašumam Podnieku ielā 6, Ādažu ciemā, Ādažu novadā (sēdes lēmums Nr.153). Ar detālplānojuma materiāliem var iepazīties Ādažu novada būvvaldē, pašvaldības tīmekļa vietnē www.adazi.lv un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

  Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

  Saskaņā ar Ādažu novada domes 2019. gada 23. jūlijā sēdes lēmumu Nr.134 „Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam īpašumam “Pliči” (Āķu iela 1)” ir uzsākta detālplānojuma izstrāde ar mērķi pamatot zemesgabala sadalīšanu divās daļās.