a a a

Jaunumi novadā

 • Rīgas plānošanas reģions projekta  Nr.9.2.2.1./15/I/002  „Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” satvarā 7. septembrī rīkoja pieredzes apmaiņas pasākumu Cēsu novadā. Apmaiņas braucienā Rīgas reģiona pašvaldību sociālo dienestu speciālisti un “VSAC” darbinieki Amatā apmeklēja Dienas aprūpes centru, specializētās darbnīcas un grupu dzīvokli “Spāre”, apskatīja Cēsu grupu dzīvokli un daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centru “Pērle”.

 • Novada teritorijas apsekošanas laikā apzināti daudz īpašumi Carnikavas pagastā, kur adreses plāksnes nav izvietotas vispār. Pārsvarā šāda situācija ir novērojama vairākās bijušo dārzkopības sabiedrību teritorijās. Arī adreses šādās teritorijās agrāk tika piešķirtas, ņemot vērā kādreizējo dārziņu numurus, kas šobrīd diemžēl ne tikai neatbilst spēkā esošo Ministru kabineta noteikumu Nr. 455 “Adresācijas noteikumu” prasībām, bet arī neļauj orientēties apvidū un bieži noved pie grūtībām ar adreses atrašanu.

  Esošās adreses ar piesaisti ielai neatbilst faktiskajai situācijai, jo īpašumiem praktiski nav iespējams piekļūt no adresē minētās ielas. Piemēram, īpašumam ar adresi Cīruļu iela 3A, Kalngales ciemā, nav iespējams piekļūt no Cīruļu ielas, jo iela faktiski atrodas 1km brauciena attālumā no minēta objekta, bet piekļūšana īpašumam ir no citas ielas.

  Īpašumu numerācija ielai nav secīga un neatbilst pāra un nepāra numuru izvietošanas kārtībai ielas abās pusēs. Piemēram, Garciema ciemā, Ābolu ielā, ir šāda numuru secība ielas kreisajā pusē (kur būtu jābūt tikai nepāra numuriem): Ābolu iela 126, Ābolu iela 127, Ābolu iela 128, tad Ābolu iela 18, kam seko Ābolu iela 2.

  Vairākiem īpašumiem ielā nav adreses ar piesaisti ielas numuram, bet ir adrese, kas satur īpašuma nosaukumu pēdiņās, vai arī adrese nav piešķirta vispār.

   

  Septembrī paredzēta adrešu maiņa īpašumiem, kas atrodas Ābolu, Aveņu, Puķu, Mazā Dārza, Mazā Ceriņu, Mazā Ķiršu un Zemeņu, Kalnu un Kanāla ielās

  Pašlaik prognozējamais īpašumu skaits Carnikavas pagastā, kuriem adrese būtu jāmaina, ir vismaz 700. No tiem lielākā daļa atrodas Garciema teritorijā, kur atsevišķās ielās adreses jāmaina visas ielas garumā. Tieši Garciemā adreses tiks sakārtotas pirmām kārtām. Septembrī paredzēta adrešu maiņa īpašumiem, kas atrodas Ābolu, Aveņu, Puķu, Mazā Dārza, Mazā Ceriņu, Mazā Ķiršu un Zemeņu, Kalnu un Kanāla ielās.

   

  Kāpēc tieši tagad?

  Šobrīd adrešu sakārtošanas nepieciešamību pamato ne tikai likumdošanas prasības. Pēdējā laikā novērojama arī konstanta tendence – iedzīvotāji pielāgo vasaras mājas pastāvīgai dzīvesvietai, tāpēc jautājums par dzīvesvietas adreses sakārtošanu kļūst aktuāls, sākot ar pakalpojumu līgumu slēgšanu un beidzot ar preču piegādi uz mājām.

  Vēl viens iemesls, kāpēc adreses būtu jāsakārto tieši tagad, ir šā gada sākumā spēkā stājušies Ādažu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 15/2022 “Adrešu un nosaukumu plākšņu izvietošanas un noformēšanas noteikumi”, kas paredz Carnikavas pagasta teritorijā turpmāk izmantot cita dizaina un krāsu adrešu un nosaukumu plāksnes ar melniem burtiem uz balta fona. Tas nozīmē, ka īpašniekiem, kam līdz šim nebija nekādas adreses plāksnītes, vai arī tā, gadiem ejot, palikusi nesalasāma, būtu nepieciešams pasūtīt un uzstādīt jauniem noteikumiem atbilstošu plāksni.

  Bet, lai neveidotos situācija, ka pēc plāksnes uzstādīšanas īpašniekam mainās adrese un viss process jāsāk no jauna – pašvaldība uzņemas divu gadu laikā vispirms veikt adrešu inventarizāciju un sakārtošanu.

  Svarīgi, ka adreses plāksne NAV jāmaina tiem īpašumiem, kam līdz šim jau tika uzstādīta Carnikavas pagasta iepriekš spēkā bijušajiem noteikumiem atbilstoša plāksne – uz melna vai tumši zila fona ar baltiem burtiem.

   

  Kas notiks ar ielām?

  karteEsošais ielu tīkls Carnikavas pagastā ir rūpīgi pārdomāts, kā arī ielu nosaukumos tiek ievērotas ne tikai likumdošanas prasības, bet arī vēsturiskais katra ciema gars, piemēram, Kalngales ciemā, kur vēsturiski jaunveidojamajām ielām tiek piešķirti Latvijā mītošu putnu nosaukumi. Tomēr arī ielas pakļaujas rūpīgai izvērtēšanai adrešu sakārtošanas procesā, jo vairāku gadu laikā arī ielu izvietojums var kļūt neaktuāls un dažreiz pat maldinošs. Kā piemēru var minēt Kalnu un Mežciema ielu savienojumu Garciemā, kas pastāv tikai kartē, bet dabā šāds krustojums nav izbraucams, un Kalnu iela būtu jānovirza un jāsavieno ar Kanāla ielu, kas dabā tieši ir savienotas, bet kartē redzamas kā nesavienotas savā starpā. Attēlā redzams ielu izvietojums pirms un pēc ieplānotās adrešu sakārtošanas.

  Vēl viens gadījums ir Lauču iela Kalngalē, kas tika izveidota ar pašvaldības domes jūlija lēmumu, tādējādi sakārtojot adreses uzreiz vairākiem īpašumiem, kas līdz šim tika piesaistīti neatbilstošām ielām, vai arī pastāvēja bez adresēm. Jaunās ielas nosaukums “Lauču iela” tika noteikts, ievērojot vēsturiskās ielu nosaukumu tradīcijas Kalngales ciemā. Tomēr jaunu ielu izveidošanas gadījumi ir ļoti reti, un ielu nosaukumu noteikšanai šādos gadījumos turpmāk pašvaldība iesaistīs ne tikai pašvaldības deputātus, bet arī novada iedzīvotājus un kopienu pārstāvjus, regulāri publicējot informāciju un aptaujas informatīvajā izdevumā “Ādažu Vēstis”, pašvaldības tīmekļvietnē, sociālajos tīklos u.c.

   

  Kas un kādā veidā veiks adrešu maiņu?

  Ādažu pagastā pagājušajā gadā tika pabeigta vērienīga adrešu maiņa – trīs gadu laikā tika sakārtotas aptuveni 1000 īpašumu adreses, izveidotas 60 jaunas ielas, dažām ielām tika precizēts izvietojums. Minēto darbību pieredze ļauj prognozēt, ka adrešu sakārtošana Carnikavas pagastā būs operatīvi paveicama – lēmumu pieņemšana notiks, balstoties uz vairāku speciālistu koordinētu darbību. Procesu koordinēs pašvaldības nekustamo īpašumu speciālisti sadarbībā ar Ādažu novada būvvaldi un teritorijas plānotājiem, ka arī ar Valsts zemes dienesta Adrešu reģistra departamentu.

  Līdz 2024. gada nogalei plānots sakārtotas aptuveni 95% no visām Carnikavas pagasta adresēm, kam nepieciešama maiņa (adreses maiņa nenotiks objektīvu šķēršļu gadījumā, piemēram, uzsākts detālplānojums).

  Visu mainīto adrešu saraksts tiek publicēts pašvaldības tīmekļvietnes sadaļā ADRESES .

  Īpašnieki, kuru īpašumiem mainīsies adrese, saņems individuālus paziņojumus pēc adreses maiņas uz deklarēto dzīvesvietu, bet daudzdzīvokļu mājās informācija par adreses maiņu tiks izvietota pie ieejas durvīm, vienlaikus ar atbildēm uz aktuālākajiem jautājumiem.

   

  Spēkā esošais adreses plāksnes izskats. Ādažu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.15/2022 “Adrešu un nosaukumu plākšņu izvietošanas un noformēšanas noteikumi” paredz Carnikavas pagasta teritorijā turpmāk izmantot cita dizaina un krāsu adrešu un nosaukumu plāksnes ar melniem burtiem uz balta fona. Īpašniekiem, kam līdz šim nebija nekādas adreses plāksnītes, vai arī tā, gadiem ejot, palikusi nesalasāma, būtu nepieciešams pasūtīt un uzstādīt jauniem noteikumiem atbilstošu plāksni.
  Uz melna un tumši zila fona ir bijušās Carnikavas pagasta plāksnes, kuras viena un divu dzīvokļu mājas īpašnieki VAR nemainīt, ja tās pilda savu funkciju (plāksnes nav jāmaina līdz brīdim, kad mainās objekta adrese vai arī iepriekšējās plāksnes tehniskais un vizuālais izskats vairs neatbilst šiem noteikumiem.).
  Uz melna un tumši zila fona ir bijušās Carnikavas pagasta plāksnes, kuras viena un divu dzīvokļu mājas īpašnieki VAR nemainīt, ja tās pilda savu funkciju (plāksnes nav jāmaina līdz brīdim, kad mainās objekta adrese vai arī iepriekšējās plāksnes tehniskais un vizuālais izskats vairs neatbilst šiem noteikumiem.).
  Plāksnes jāmaina tikai publisko ēku un daudzdzīvokļu māju īpašniekiem. Visām šo noteikumu izpratnē lielizmēra ēkām, kā arī daudzdzīvokļu mājām un publiskām būvēm, kurām uzstādīto plākšņu noformējums neatbilst nosacījumiem, piemēro pārejas periodu līdz 2023. gada 31. decembrim, kura laikā visas neatbilstošās adrešu un īpašumu nosaukumu plāksnes tiek nomainītas uz jaunām.

   

   

   

   

 • apkures atbalsta infogramaValdība ir atbalstījusi vairākus instrumentus energoresursu cenu pieauguma kompensēšanai mājsaimniecībām, nosakot atbalstu apkures izdevumu daļējai kompensēšanai, ja apkurei izmanto elektroenerģiju, koksnes granulas, koksnes briketes un malku.

 • vēlēšanu informatīvs banerisLatvijā noteiktos vēlēšanu iecirkņos var nodot balsi glabāšanā pirms vēlēšanu dienas. Ādažu novadā to būs iespējams izdarīt vēlēšanu iecirknī Nr.777 (Ādažu novada dome, Gaujas iela 33A, Ādažos) pirmdien, 26.septembrī, no 17.00 līdz 20.00, ceturtdien, 29.septembrī, no 9.00 līdz 12.00 un piektdien, 30.septembrī, no 10.00 līdz 16.00.

  2022. gada 1. oktobrī Latvijā notiks kārtējās 14. Saeimas vēlēšanas, kurās uz nākamajiem četriem gadiem būs jāievēl 100 parlamenta deputāti. Saeimas vēlēšanās ir pieci vēlēšanu apgabali – Rīga, Vidzeme, Latgale, Kurzeme un Zemgale, un no katra apgabala Saeimā jāievēl noteikts deputātu skaits. Katra vēlēšanu apgabala iecirkņos būs atšķirīgas (tikai attiecīgā vēlēšanu apgabala) vēlēšanu zīmes. Ādažu novads ietilpst Vidzemes apgabalā.

 • Publicēta informācija par pieteikšanās kārtību telpu nomai Carnikavas pamatskolā.  Plašāka informācija pieejama sadaļā Pašvaldība/Īpašumi/Telpu nomas paziņojumi.

  Ministru kabineta noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” nosaka iznomāšanas kārtību, izņēmumus, nomas maksas noteikšanas metodiku, līguma saturu, kritērijus pretendentu tiesībām uz telpu nomu. Piemēram, prioritāri jānodrošina sociālās aizsardzības, kultūras, izglītības, zinātnes, sporta, veselības aprūpes, vides un dzīvnieku aizsardzības funkciju. Ar noteikumiem var iepazīties ŠEIT.

 • Veikala Rūdolfs ieeja ar uzrakstu un produkcijas plauktiem
  Ādažnieku tik iecienīto vietējā ražojuma produkciju – bioloģisko bērnu pārtiku, smūtijus, ievārījumus, kečupus, augļu un dārzeņu krēmus tagad vienuviet varēs iegādāties ražotnes veikalā “Rūdolfs”, kas atrodams tirdzniecības centrā “Apelsīns”, Rīgas gatvē 5.

 • 28. septembrī plkst. 9:00 attālināti norisināsies Ādažu novada pašvaldības domes sēde. Ar sēdes darba kārtību iespējams iepazīties šeit: Domes sēdes darba kārtība, 28.09.2022.

  ▶️ Tiešraidei iespējams sekot līdzi pašvaldības Youtube kanālā www.ej.uz/domessede

 • 22. septembrī plkst.9.30 attālināti notiks Ādažu novada pašvaldības domes ārkārtas sēde. Ar sēdes darba kārtību iespējams iepazīties šeit: Ādažu novada pašvaldības domes sēdes darba kārtība 22.09.2022

  Sēdes tiešraidei iespējams sekot līdzi pašvaldības “Youtube” kontā.

 • Carnikavas Novadpētniecības centra komplekss ar piegulošo teritoriju un Gaujas upes līkumiem veido skaistu ainavu, kas raksturo cilvēka un dabas mijiedarbību arī mūsdienās. Pirms 10 gadiem izveidota replika 1851.gadā būvētajai zvejnieku un pārcēlāju mājai “Cēlāji”, kas šodien ir iemīļota vietējās kopienas pulcēšanās vieta. Šodien te ikviens var iepazīt Carnikavas pagasta veidošanās vēsturi, tradīcijas un īpašo nēģu zvejas arodu cauri gadsimtiem. Carnikavas Novadpētniecības centrs organizē ekskursijas un  izzinošus pasākumus par nēģu zveju, iepazīstinot dažāda vecuma apmeklētājus ar zvejnieku sadzīvi un tradīcijām un rīkojot dažādus pasākumus (Nēģu svētkus, Lieldienu, Ziemassvētku, Līgo svētku, Baltā galdauta svētku aktivitātes u.c.). Centrs vietējai kopienai ir mīļa un nozīmīga pulcēšanās vieta, kā arī  tūristu un viesu piesaistes punkts. Gaujas posmā no Carnikavas līdz Rīgas jūras līcim skatāmie gleznainie loki ir skaisti visos gadalaikos, šeit izveidota gājēju taka un promenāde. Līdz šai dienai ir saglabājies Gaujas grīvas dabiskais izskats, tā sniedz ne tikai estētisku baudījumu, bet arī piedāvā  daudzveidīgas atpūtas iespējas (putnu vērošanu, makšķerēšanu, izbraucienus ar laivām). Gauja ir viena no retajām Latvijas lielajām upēm, kuras ieteka ir pilnīgi dabiska.

 • Pašvaldība šomēnes no vairākiem iedzīvotājiem saņēmusi jautājumus par apgaismojumu  novadā. Atgādinām, ka straujā elektroenerģijas cenu pieauguma dēļ Ādažu un Carnikavas pagastu ielu apgaismojumam ar 5. septembri  uz laiku ieviesti taupības pasākumi, atslēdzot katru otro apgaismojuma laternu novadā. Elektroenerģija tiek taupīta arī nakts stundās, pilnībā atslēdzot apgaismojumu no plkst. 00:00 līdz 5:00 lielākajā daļā pašvaldības teritorijas.