a a a

Jaunumi novadā

 • Ādažu novada domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks sveic iedzīvotājus Valsts svētkos!

 • Goda ādažnieks 2019

  Valsts svētku sarīkojuma laikā svētku priekšvakarā godinājām un teicām paldies lieliskajiem ādažniekiem un novadā strādājošajiem, kuri iedvesmo un ar savu rīcību un sirds siltumu ir radījuši līdzcilvēkos prieku, palīdzējuši un darījuši vairāk kā to prasa pienākums.

  Augstāko novada domes apbalvojumu GODA ĀDAŽNIEKS par mūža ieguldījumu Ādažu novada attīstībā saņēma Normunds Breidaks.
  Apbalvojumu Gada ādažnieks nominācijā “Izglītība” saņēma Silga Gosa, biedrības “ Privātā vidusskola Ādažu Brīvā Valdorfa skola” metodiķe.
  Apbalvojumu Gada ādažnieks nominācijā “Kultūra” saņēma Ivars Kraucis, Ādažu Kultūras centra amatiermākslas kolektīvu vadītājs un pedagogs.
  Apbalvojumu Gada ādažnieks nominācijā “Veselības aizsardzība un sociālais darbs” saņēma Zigrīda Veinberga, ārste.
  Apbalvojumu Gada ādažnieks nominācijā “Mecenātisms” saņēma Uģis Dambis, SIA Knifs 4 valdes loceklis
  Apbalvojumu Gada ādažnieks nominācijā “Veselības aizsardzība un sociālais darbs” saņēma Ieva Roze, Sociālā dienesta vadītāja
  Apbalvojumu Gada ādažnieks nominācijā “Pārvaldes darbs” saņēma Everita Kāpa, Ādažu novada domes Juridiskās un iepirkumu daļas vadītāja.
  Apbalvojumu Gada ādažnieks īpašajā nominācijā “Sabiedriskā kārtība” saņēma Andrejs Sozinovs, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes priekšnieka vietnieks, Kriminālpolicijas pārvaldes priekšnieks.


  Tāpat svētku laikā godinājām un īpašu paldies sacījām: biedrībai “ĀdažiVelo”, Evitai Kronbergai, Inesei Dombrovskai, Annai Avotiņai, Jadvigai Fursai, Ingai Urbanovičai, Inārai Mičulei, Albīnai Petrovai, Alisei Timermanei – Legzdiņai, Kadagas PII, Sandrai Bukovskai, Tatjanai Romanovai, Jānim Eglītim, Ingum Jēkabsonam, Solvitai Sokovai, Ivetai Gailītei, Indrai Rasmanei, Ivetai Kalniņai, Zintai Filipovičai, Oksanai Brūverei, Gintai Bojārei, Aigai Brenčevai, Dacei Dzenei, Mārītei Seļavinai, Tatjanai Kivkucānei, Nadeždai Senčenko, Gaļinai Sidorenko, kā arī “Sabiedrība ar dvēseli” dalībniekiem, konkursu “Sakopta vide”, fotokonkursa “Mans Ādažu novads” un Jauno uzņēmēju konkursa uzvarētājiem.

  Paldies Jums, ādažnieki un visi, kuri palīdz novadam tapt skaistākam un labākam!

 • 2010.gadā, parakstot sadarbības līgumu ar Nīderlandes fondu KNHM, Ādažu novadā aizsākās konkurss iedzīvotāju iniciatīvu atbalstam “Sabiedrība ar dvēseli”, kura ietvaros šo 10 gadu laikā Ādažu novadā īstenoti 137 projekti, t.sk., 60 projekti teritorijas labiekārtošanai, 58 projekti dažādu pasākumu īstenošanai un attīstībai, kā arī 19 ēku remontu projekti.

  Konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” koncepcija bija un ir vienkārša, jo, lai saņemtu nepieciešamo finansējumu, iedzīvotājiem jāuzraksta neliela pieteikuma veidlapa un, projekta apstiprināšanas gadījumā, pašu spēkiem jāīsteno projekts tā, kā tas plānots. Konkursa mērķis visu šo gadu laikā nav mainījies – uzlabot dzīves kvalitāti gan fiziskajā, gan sociālajā jomā Ādažu novadā, veicināt Ādažu novada iedzīvotāju iniciatīvu un atbildību par savu dzīves vidi.

  Lai atskatītos uz padarīto, kā arī pateiktu paldies konkursa organizēšanā un īstenošanā iesaistītajiem, pašvaldība ir izdevusi žurnālu “Konkurss “Sabiedrība ar dvēseli” Ādažu novadā no 2010. līdz 2019.gadam”. Tajā ir apkopota informācija par visiem konkursa ietvaros atbalstītajiem projektiem un var kalpot arī kā iedvesmas un ideju avots ikvienam iedzīvotājam, plānojot jaunus projektus Ādažu novada attīstībai un sabiedrības dzīves vides uzlabošanai. Žurnāls ir pieejams Ādažu novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Ādažos, Gaujas ielā 33A, 1.stāvā.

  5.decembrī, plkst.: 18.00 Ādažu Kultūras centra Skatītāju zālē plānots arī Ādažu novada atbalsta konkursa iedzīvotāju iniciatīvām “Sabiedrība ar dvēseli” 10 gadu jubilejas pasākums. To apmeklēt aicinām ikvienu iedzīvotāju! Kopā atskatīsimies uz konkursa norises gaitu un īstenotajiem projektiem, kā arī pateiksim paldies cilvēkiem, kas ar savu darbu sekmēja tā organizēšanu un īstenošanu.

   

 • Atgādinām, ka līdz 2019. gada 15.novembrim veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums. Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī – vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas vai arī reizi gadā – avansa veidā.

  Nomaksāt nodokli iespējams pašvaldības norēķinu punktos, bankā, internetbankā, portālā www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv.

  Veicot maksājumu internetbankā, būtiski ir pārliecināties, vai pārskaitījums adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN nomaksu. Pārskaitījums veicams uz kādu no tiem pašvaldības kontiem, kas norādīti sagatavotajā maksāšanas paziņojumā.

  Droši un ērti NĪN ir nomaksāt portālā www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv. Abos portālos pieejami pašvaldību banku konti NĪN samaksai, kā arī nodokļa maksātājam automātiski uzrādās visa nepieciešamā informācija maksājuma veikšanai. Portālā www.epakalpojumi.lv iespējams veikt nomaksu arī par citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumiem.

  Aicinām nodokli samaksāt laicīgi, jo saskaņā ar likumu par laikā neveiktu maksājumu tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,05% apmērā no nesamaksātās summas.

  Lai nerastos pārpratumi saistībā ar nodokļa apmaksas termiņu, portālā www.epakalpojumi.lv iespējams pieteikties atgādinājumu saņemšanai e-pastā vai īsziņas veidā uz mobilo tālruni (SMS) par NĪN apmaksas termiņa tuvošanos. Atgādinājuma vēstule uz norādīto e-pastu tiks izsūtīta septiņas dienas pirms maksāšanas termiņa, bet SMS veidā – maksāšanas termiņa samaksas dienā.

 • Šogad Valsts svētku sarīkojumā godināsim un paldies teiksim: Zigrīdai Veinbergai, Andrejam Sozinovam, Everitai Kāpai, Silgai Gosai, Ievai Rozei, Uģim Dambim, Ivaram Kraucim, Normundam Breidakam, biedrībai “ĀdažiVelo”,  Evitai Kronbergai, Inesei Dombrovskai, Annai Avotiņai, Jadvigai Fursai, Ingai Urbanovičai, Inārai Mičulei, Albīnai Petrovai, Alisei Timermanei – Legzdiņai, Kadagas bērnudārzam, Sandrai Bukovskai, Tatjanai Romanovai, Jānim Eglītim, Ingum Jēkabsonam, Solvitai Sokovai, Ivetai Gailītei, Indrai Rasmanei, Ivetai Kalniņai, Zintai Filipovičai, Oksanai Brūverei, Gintai Bojārei, Aigai Brenčevai, Dacei Dzenei, Mārītei Seļavinai, Tatjanai Kivkucānei, Nadeždai Senčenko, Gaļinai Sidorenko.

  Valsts svētku sarīkojums un “Goda ādažnieks” kandidātu svinīgā godināšana – 15.novembrī plkst.19.00 Ādažu Kultūras centrā.

 • Ādažu novada dome 6.novembrī novada iedzīvotājiem organizēja semināru par daudzdzīvokļu visaptverošu ēku atjaunošanu un tās ieguvumiem. Semināra mērķis bija izglītot un aicināt Ādažu novada iedzīvotājus rūpēties un apzināties savas daudzdzīvokļu mājas tehnisko stāvokli, iepazīstināt ar ēku visaptverošas atjaunošanas nepieciešamību un informēt par daudzdzīvokļu ēkas atjaunošanas iespējām projekta “Accelerate SUNShINE” ietvaros.

  Pasākumu vadīja domes energopārvaldnieks Anrijs Zēbergs, kurš stāstīja par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju fondu Ādažu novadā. Ēku saglabāšanas un energotaupības biroja (ESEB) pārstāvis Sergejs Galajevs informēja par projekta “Accelerate SUNShINE” sniegtajām iespējām ēku atjaunošanā.

  Ar pieredzi, izaicinājumiem un ieguvumiem mājas renovēšanas procesā dalījās Salaspils daudzdzīvokļu ēkas Daugavas ielā 2 pārvaldniece Olga Brūvere. Daugavas ielas 2 ēkā, kas ekspluatācijā tika nodota 1971.gadā un ietver 120 dzīvokļus, notika Latvijā vērienīgākā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas renovācija (kopējās izmaksas bija 930 102 EUR lielas, no kurām 782 482 EUR – attiecināmas izmaksas, 147 620 EUR – neattiecināmas izmaksas). Ēka pirms atjaunošanas bija tik sliktā tehniskā stāvoklī, ka visā ēkas garumā 3. un 5.stāva griestu līmenī cauri dzīvokļiem tika izbūvētas fiksējošas savilces (no tērauda stieņiem). Neskatoties arī uz citām neērtībām, ar kurām nācās saskarties ikvienam mājas iedzīvotājam (tika nomainīti pilnīgi visi radiatori, sienās tika ievietoti rekuperatori, tika mainīti stāvvadi un pārbīdīti logi), lielākā daļa iedzīvotāju spēja vienoties par ēkas visaptverošu atjaunošanu un šobrīd to nenožēlo. Ēkas rekonstrukcijas darbi tika pabeigti 2019.gadā un jau 2019./2020.gada rudens sezonā komunālie rēķini iedzīvotājiem ir mazāki nekā plānots (siltums ēkā tika pieslēgts mēnesi vēlāk nekā pārējās Salaspils daudzdzīvokļu ēkās, jo Daugavas ielas 2 mājas dzīvokļos bija silti).

  Siltumenerģijas patēriņš MWh pa mēnešiem ēkā Daugavas iela 2, Salaspils:

  Kā uzsvēra Brūveres kundze: “Katras dzīvojamās mājas īpašnieka (daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas gadījumā – katra dzīvokļa īpašnieka) pienākums ir nodrošināt dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un uzturēt savu īpašumu labā tehniskā stāvoklī. Aicinām to darīt arī to dzīvokļu īpašniekus, kas vēl nav nolēmuši par savas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas visaptverošu atjaunošanu!”

  Ja vēlaties atjaunot savu ēku vai radušies jautājumi saistībā ar daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku atjaunošanu, aicinām sazināties ar Ādažu novada domes energopārvaldnieku Anriju Zēbergu (tālr.: 67996265, e-pasts: anrijs.zebergs@adazi.lv).

  Foto Inga Pērkone

  Raksts tapis projekta “Accelerate SUNShINE” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Savienības programma “Apvārsnis 2020”, projekta līguma Nr. 754080.

 • 12. novembrī plkst.12.45 notiks domes ārkārtas sēde. Ar sēdē izskatāmajiem jautājumiem iespējams iepazīties ŠEIT: DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA

 • Baltezera baznīca aicina 11. novembrī pie baznīcas veidot piemiņas un pateicības svecīšu gaismas sienu, noliekot svecītes uz baznīcas akmens sētas! Lūgums novietot svecītes trauciņos.

  Baltezera baznīcā esat arī aicināti uz lūgšanu vakaru plkst. 19:00  (vespere). Būs arī tēja.

  2019. gads ir pasludināts par Latvijas armijas un Latvijas Neatkarības kara simtgades svētku gadu. Sagaidot Lāčplēša dienu 11. novembrī, pieminam un aizlūdzam par tiem, kuri pirms 100 gadiem ziedoja savu dzīvību valsts neatkarības un nākotnes labā.