a a a

Jaunumi būvniecībā

 • Kā ziņots iepriekš, pamatojoties uz Ādažu novada pašvaldības 2021. gada 27. oktobra lēmu Nr. 156 “Par nekustamo īpašumu Grunduļu ielā 19 un Grunduļu ielā 21 detālplānojuma grozījumu nodošanu publiskajai apspriešanai”, detālplānojuma grozījumu publiskās apspriešanas laiks noteikts no 2021.gada 15.novembra līdz 2021.gada 15. decembrim. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks attālināti 2021.gada 6.decembrī plkst. 14.00 ZOOM platformā. Interesentiem, kas vēlas piedalīties publiskās apspriešanas sanāksmē ZOOM platformā, ir iespēja pieteikties, sūtot pieteikumu uz e-pastu buvvalde@adazi.lv. Piekļuves informācija sanāksmei ZOOM platformā interesentiem tiks izsūtīta sanāksmes norises dienā.

  Informācija par publisko apspriešanu ir pieejama Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana” un Ādažu novada informatīvajā izdevumā “Ādažu Vēstis”. Ar detālplānojuma redakcijas materiāliem ir iespējams iepazīties Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”. Plakāts ar informāciju par detālplānojuma projektu un publisko apspriešanu ir pieejams Pašvaldības skatlogā Gaujas ielā 33A, Ādažos. Par detālplānojuma publiskās apspriešanas noteiktā termiņa un publiskās apspriešanas sanāksmes laiku un vietu izmaiņām (ja tādas būs), tiks paziņots Ādažu novada domes mājaslapā un portālā www.geolatvija.lv. Lūdzam sekot aktuālajai informācijai!

 • Pamatojoties uz Ādažu novada pašvaldības 2021. gada 27. oktobra lēmu Nr. 156 “Par nekustamo īpašumu Grunduļu ielā 19 un Grunduļu ielā 21 detālplānojuma grozījumu nodošanu publiskajai apspriešanai” detālplānojuma grozījumu publiskās apspriešanas laiks tiek noteikts no 2021.gada 15.novembra līdz 2021.gada 15. decembrim. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks attālināti 2021.gada 6.decembrī plkst. 14.00 ZOOM platformā. Interesentiem, kas vēlas piedalīties publiskās apspriešanas sanāksmē ZOOM platformā, ir iespēja pieteikties, sūtot pieteikumu uz e-pastu buvvalde@adazi.lv. Piekļuves informācija sanāksmei ZOOM platformā interesentiem tiks izsūtīta sanāksmes norises dienā.

  Informācija par publisko apspriešanu ir pieejama Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana” un Ādažu novada informatīvajā izdevumā “Ādažu Vēstis”.

  Ar detālplānojuma redakcijas materiāliem ir iespējams iepazīties Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”. Plakāts ar informāciju par detālplānojuma projektu un publisko apspriešanu ir pieejams Pašvaldības skatlogā Gaujas ielā 33A, Ādažos.

  Par detālplānojuma publiskās apspriešanas noteiktā termiņa un publiskās apspriešanas sanāksmes laiku un vietu izmaiņām (ja tādas būs), tiks paziņots Ādažu novada domes mājaslapā un portālā www.geolatvija.lv. Lūdzam sekot aktuālajai informācijai!

 • dambja_kokgaujas_cirulisu_carnikava
  Projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III kārta” ietvaros turpinās kanalizācijas tīklu izbūves darbi Kokgaujas ielā. Sākot ar  5. novembri no plkst. 9.00 līdz plkst.17.00  būs apgrūtināta satiksme Kokgaujas, Cīrulīšu, Dambja un Krastkalniņu ielās. Darbus plānots pabeigt 22.novembrī.

 • Ādažu novada pašvaldība 2021. gada 27.oktobra sēdē tika pieņemts lēmums Nr. 156 „Par nekustamo īpašumu Grunduļu ielā 19 un Grunduļu ielā 21 detālplānojuma grozījumu nodošanu publiskajai apspriešanai”.

  Par publiskās apspriešanas sanāksmi tiks paziņots papildus. Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto detālplānojuma projektu, lūdzam sūtīt uz adresi: Ādažu novada pašvaldība, Gaujas iela 33A, Ādaži LV-2164 vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: buvvalde@adazi.lv.

  Pielikums Nr.1 – 1.sējums_DP_pask.raksts_TIAN_202107

  Pielikums Nr.2 –

 • Oktobra beigās būvuzņēmējs SIA “Ceļinieks 01” noslēdzis pusgadu ilgušos pārbūves darbus vienā no Carnikavas pagasta centrālajām ielām – Stacijas ielā, informē “Carnikavas Komunālserviss”.

  Stacijas ielā veikta pārbūve 503 metru garumā, bet papildus ielas pārbūvei stacijas laukumā izbūvētas arī jaunas autostāvvietas, jauna apgaismojuma līnija, uzlabota lietus kanalizācija un uzstādītas jaunas video novērošanas kameras.

 • Būvniecības ieceres apraksts:

  Ādažu novada būvvalde 14.04.2021. ir lēmusi par publiskās apspriešanas nepieciešamību būvniecības iecerei sporta kluba un kafejnīcas ēkas ar terasi jaunbūvei Vējupes ielā 2, pamatojoties uz Būvniecības likuma 14.panta piekto daļu, Ministru kabineta 28.10.2014. noteikumu Nr.671 “Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas kārtība” 6. un 9.punktu un Ādažu novada teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 4.9.1. punktu. Ēka un tai piekrītošais teritorijas labiekārtojums atrodas Publiskās apbūves teritorijā (P), Dabas un apstādījumu teritorijā (DA). Iecere paredz ierīkot Vējupes (Gaujas vecupes ezers) austrumu piekrastē sporta kluba ēku ar vasaras sezonas kafejnīcu, kas novietotas uz terases klāja. Būve paredzēta kā ilglaicīgas lietošanas ēka. Sporta kluba āra terases, kafejnīcas un sporta inventāra nomas intensīvas ekspluatācijās periods – no pavasara līdz rudenim, bet, atkarībā no laikapstākļiem, paredzama lietošana pilnu gadu.

 • Ādažu pašvaldības Būvvalde informē, ka no 11.oktobra Ādažos tiek pārtraukta apmeklētāju konsultēšana klātienē, izņemot īpašus gadījumus, kad tas citādi nav iespējams, un uzrādot derīgu Covid sertifikātu vai negatīvu Covid testa rezultātu. Par to iepriekš jāvienojas ar attiecīgo būvvaldes speciālistu. Iespējams organizēt konsultācijas tiešsaistē Teams vai Zoom platformās, iepriekš piesakoties lietvedības vadītājai.

  Sazinieties ar mums e-pastā:

  Lietvedības vadītāja – buvvalde@adazi.lv
  Būvvaldes vadītāja – inguna.urtane@adazi.lv
  Galvenā arhitekte – dace.medniece@adazi.lv
  Arhitekta palīgs/teritoriju plānotājs – andrejs.petskojs@adazi.lv
  Teritoriju plānotājs – silvis.grinbergs@adazi.lv
  Būvinspektore – liene.kruze@adazi.lv
  Būvinspektore – rita.klusa@adazi.lv
  Inženierkomunikāciju tīklu galvenais speciālists – janis.tilciks@adazi.lv
  Juriste – inga.svarce@adazi.lv

  Atgādinām, ka no 2020.gada 1.janvāra visu būvniecības dokumentāciju iespējams iesniegt digitāli www.bis.gov.lv, kur ir iespējams sekot līdzi dokumentu izskatīšanas gaitai.

  Iesniegumus, kas adresāti būvvaldei, var atstāt būvvaldes korespondences kastē, kas atrodas pie būvvaldes durvīm, Gaujas ielā 33A

 • Aicinām sekot līdzi un iesaistīties lokālplānojuma nekustamajam īpašumam “Jaunparks”, Ādažos publiskās apspriešanas sanāksmē.

 • Atgādinām – rīt, 5.oktobrī plkst. 17.00, notiks lokālplānojuma “Jaunparks” tiešsaistes sanāksme video konferences režīmā Zoom vidē.
  Sanāksmes tiešraide tiks pārraidīta Ādažu novada pašvaldības un lokālplānojuma izstrādātāja Grupa93 Facebook lapās. Lai saņemtu aktīvā sanāksmes dalībnieka piekļuves saiti Zoom sapulcei, interesentiem lūdzam iepriekš reģistrēties: https://ej.uz/AdazuLPsanaksme
  Jau iepriekš ziņots, ka lokālplānojuma publiskā apspriešana uzsākta 8.septembrī un turpināsies līdz 20.oktobrim. https://ej.uz/tqfz Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem iespējams iepazīties portālā geolatvija.lv vai klātienē, Ādažu novada Būvvaldē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, iepriekš piesakoties, tālr.67996490. Rakstiskus priekšlikumus līdz 20. oktobrim var iesniegt e-pastā: buvvalde@adazi.lv, kā arī, sūtot pa pastu Ādažu novada būvvaldei, (Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, LV-2164 ) vai reģistrējoties Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS), geolatvija.lv. Izsakot viedokli, iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.
  Jaunparka teritorija
 • Carnikavā, Nākotnes ielā 1 kopš 2020. gada 4.novembra tiek veikti pamatskolas ēkas rekonstrukcijas darbi, lai attīstītu izglītības infrastruktūru, sekmētu plānoto kompetenču pieejā balstīto vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu un pilnībā modernizētu vispārējās izglītības mācību vidi Carnikavas pagastā.

  Ādažu novada pašvaldības vadība apmeklēja Carnikavas pamatskolas ēku Nākotnes ielā 1, novērtējot jau paveiktos būvdarbus, kā arī apskatot izveidoto demonstrācijas klasi.