a a a

Jaunumi būvniecībā

 • Ādažu novada būvvalde 14.04.2021. Nr.BIS-BV-5.28-2021-1866 ir lēmusi par publiskās apspriešanas nepieciešamību būvniecības iecerei sporta kluba un kafejnīcas ēkas ar terasi jaunbūvei Vējupes ielā 2, Ādažos, Ādažu novadā, kadastra apzīmējums 8044 008 0203 (būvniecības lietas nr. BIS-BL-381945-5240).

 • Ādažu novada dome 2021. gada 26. janvarī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 8 “Par nekustamā īpašuma Āķu ielā 1 detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai”.
  Sakarā ar nepieciešamību ierobežot Covid-19 izplatību, ārkārtējās situācijas laikā nekustamā īpašuma Āķu ielā 1 detālplānojuma publiskā apspriešana notika nepilnvērtīgi, bez tam šobrīd valstī ir noteikti jauni publisko apspriešanu organizēšanas noteikumi. Tādēļ tiek izsludināts nekustamā īpašuma Āķu ielā 1 detālplānojuma publiskās apspriešanas otrais posms ar norises laiku no 2021. gada 19. aprīļa līdz 2021. gada 17. maijam.
  Publiskās apspriešanas sanāksme notiks neklātienē, Microsoft Teams platformā, š.g. 26. aprīlī, plkst. 16.00. Aicinām savlaicīgi pārliecināties, vai jūsu datorā / mobilajās iekārtās ir instalēta Microsoft Teams aplikācija, kā arī pievienoties pasākumam sākot no plkst. 15:45. Aicinām pieteikties dalībai publiskās apspriešanas sanāksmē, nosūtot pieteikumu uz e-pasta adresi: buvvalde@adazi.lv, vismaz dienu pirms sanāksmes norises datuma, uzrādot savu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi un tālruņa numuru, jo sanāksmē var piedalīties tikai identificētas un reģistrētas personas. Saite uz sanāksmi tiks nosūtīta reģistrētajiem dalībniekiem individuāli. Sanāksmes laikā mikrofonam jābūt izslēgtam un jautājumus varēs uzdot diskusiju paneļa veidnē (čatā).
  Informācija par detālplānojuma publisko apspriešanu tiks izziņota pašvaldības tīmekļa vietnē www.adazi.lv un pašvaldības Facebook kontā, kā arī izvietota pie Ādažu novada domes Klientu apkalpošanas centra. Detālplānojuma izstrādes pamatojums: Latvijas Republikas 2014. gada 14. oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” un Ādažu novada domes 2019. gada 28. maija sēdes lēmums Nr. 134. Darba mērķis: pamatot zemesgabala sadalīšanu divās daļās Jauktas centra apbūves teritorijā (JC1) un ar to saistītu infrastruktūras objektu izvietošanu nekustamajā īpašumā “Pliči” (Āķu iela 1) (kad. apz. 8044 013 0370), nodrošinot piekļūšanu katrai jaunveidojamai zemes vienībai un ielas veidojot kā atsevišķas zemes vienības.
  Ar detālplānojuma redakciju var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.adazi.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, kā arī klātienē Ādažu novada Būvvaldē Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, iepriekš piesakoties e-pastā: buvvalde@adazi.lv.
  Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz š.g. 17. maijam (ieskaitot) Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā LV-2164 (ievietojot domes pastkastītē pie ieejas durvīm), vai elektroniski Ādažu novada būvvaldei Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, LV-2164 vai nosūtīt elektroniski uz e-pastu buvvalde@adazi.lv. Fiziskām personām obligāti jānorāda vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un telefons. Juridiskām personām jānorāda reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un darbības vietas adrese. Priekšlikumus iespējams iesūtīt arī reģistrējoties Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS), www.geolatvija.lv .

 • Ādažu novada dome 2020. gada 24. novembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 229 “Par nekustamā īpašuma “Dzērvenītes” detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai”.
  Sakarā ar nepieciešamību ierobežot Covid-19 izplatību, ārkārtējās situācijas laikā nekustamā īpašuma “Dzērvenītes” detālplānojuma publiskā apspriešana notika nepilnvērtīgi, bez tam šobrīd valstī ir noteikti jauni publisko apspriešanu organizēšanas noteikumi. Tādēļ tiek izsludināts nekustamā īpašuma “Dzērvenītes” detālplānojuma publiskās apspriešanas otrais posms ar norises laiku no 2021. gada 19. aprīļa līdz 2021. gada 17. maijam.
  Publiskās apspriešanas sanāksme notiks neklātienē, Microsoft Teams platformā, š.g. 26. aprīlī, plkst. 14.00. Aicinām savlaicīgi pārliecināties, vai jūsu datorā / mobilajās iekārtās ir instalēta Microsoft Teams aplikācija, kā arī pievienoties pasākumam sākot no plkst. 13:45. Aicinām pieteikties dalībai publiskās apspriešanas sanāksmē, nosūtot pieteikumu uz e-pasta adresi: buvvalde@adazi.lv, vismaz dienu pirms sanāksmes norises datuma, uzrādot savu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi un tālruņa numuru, jo sanāksmē var piedalīties tikai identificētas un reģistrētas personas. Saite uz sanāksmi tiks nosūtīta reģistrētajiem dalībniekiem individuāli. Sanāksmes laikā mikrofonam jābūt izslēgtam un jautājumus varēs uzdot diskusiju paneļa veidnē (čatā).
  Informācija par detālplānojuma publisko apspriešanu tiks izziņota pašvaldības tīmekļa vietnē www.adazi.lv un pašvaldības Facebook kontā, kā arī izvietota pie Ādažu novada domes Klientu apkalpošanas centra. Detālplānojuma izstrādes pamatojums: Latvijas Republikas 2014. gada 14. oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” un Ādažu novada domes 2020. gada 28. aprīļa sēdes lēmums Nr. 85. Darba mērķis: pamatot nekustamā īpašuma “Dzērvenītes” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8044 004 0187 sadalīšanu noliktavu, transporta infrastruktūras, vieglās rūpniecības uzņēmumu un tirdzniecības un pakalpojumu objektu apbūves nolūkos un ar to saistītu infrastruktūras objektu izvietošanu, nodrošinot piekļūšanu katrai jaunveidojamai zemes vienībai un ielas veidojot kā atsevišķas zemes vienības.
  Ar detālplānojuma redakciju var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.adazi.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, kā arī klātienē Ādažu novada Būvvaldē Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, iepriekš piesakoties e-pastā: buvvalde@adazi.lv.
  Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz š.g. 17. maijam (ieskaitot) Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā LV-2164 (ievietojot domes pastkastītē pie ieejas durvīm), vai elektroniski Ādažu novada būvvaldei Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, LV-2164 vai nosūtīt elektroniski uz e-pastu buvvalde@adazi.lv. Fiziskām personām obligāti jānorāda vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un telefons. Juridiskām personām jānorāda reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un darbības vietas adrese. Priekšlikumus iespējams iesūtīt arī reģistrējoties Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS), www.geolatvija.lv .

   

   

 • Ādažu novada dome 2020. gada 24. novembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 230 “Par nekustamā īpašuma Viršu ielā 13 detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai”.
  Sakarā ar nepieciešamību ierobežot Covid-19 izplatību, ārkārtējās situācijas laikā nekustamā īpašuma Viršu ielā 13 detālplānojuma publiskā apspriešana notika nepilnvērtīgi, bez tam šobrīd valstī ir noteikti jauni publisko apspriešanu organizēšanas noteikumi. Tādēļ tiek izsludināts nekustamā īpašuma Viršu ielā 13 detālplānojuma publiskās apspriešanas otrais posms ar norises laiku no 2021. gada 19. aprīļa līdz 2021. gada 17. maijam.
  Publiskās apspriešanas sanāksme notiks neklātienē, Microsoft Teams platformā, š.g. 5. maijā, plkst. 16.00. Aicinām savlaicīgi pārliecināties, vai jūsu datorā / mobilajās iekārtās ir instalēta Microsoft Teams aplikācija, kā arī pievienoties pasākumam sākot no plkst. 15:45. Aicinām pieteikties dalībai publiskās apspriešanas sanāksmē, nosūtot pieteikumu uz e-pasta adresi: buvvalde@adazi.lv, vismaz dienu pirms sanāksmes norises datuma, uzrādot savu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi un tālruņa numuru, jo sanāksmē var piedalīties tikai identificētas un reģistrētas personas. Saite uz sanāksmi tiks nosūtīta reģistrētajiem dalībniekiem individuāli. Sanāksmes laikā mikrofonam jābūt izslēgtam un jautājumus varēs uzdot diskusiju paneļa veidnē (čatā).
  Informācija par detālplānojuma publisko apspriešanu tiks izziņota pašvaldības tīmekļa vietnē www.adazi.lv un pašvaldības Facebook kontā, kā arī izvietota pie Ādažu novada domes Klientu apkalpošanas centra. Detālplānojuma izstrādes pamatojums: Latvijas Republikas 2014. gada 14. oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” un Ādažu novada būvvaldes 2019. gada 5. marta sēdes lēmums Nr. BV/7-5-1/19/8. Darba mērķis: precizēt nekustamā īpašuma izmantošanu un pamatot ar to saistītu infrastruktūras objektu izvietošanu Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS) nekustamajā īpašumā Viršu ielā 13 (kad. apz. 8044 010 0141). Veikt detālplānojuma grozījumu projekta publisko apspriešanu, lai informētu skarto nekustamo īpašumu īpašniekus par iecerētajiem detālplānojuma priekšlikumiem.
  Ar detālplānojuma redakciju var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.adazi.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, kā arī klātienē Ādažu novada Būvvaldē Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, iepriekš piesakoties e-pastā: buvvalde@adazi.lv.
  Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz š.g. 17. maijam (ieskaitot) Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā LV-2164 (ievietojot domes pastkastītē pie ieejas durvīm), vai elektroniski Ādažu novada būvvaldei Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, LV-2164 vai nosūtīt elektroniski uz e-pastu buvvalde@adazi.lv. Fiziskām personām obligāti jānorāda vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un telefons. Juridiskām personām jānorāda reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un darbības vietas adrese. Priekšlikumus iespējams iesūtīt arī reģistrējoties Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS), www.geolatvija.lv .

   

   

 • Būvniecības valsts kontroles birojs aicina ikvienu interesentu 2021.gada 5.martā no plkst. 10:00 līdz 12:00 noklausīties Būvniecības informācijas sistēmas apmācību vebināru “Kā uzsākt žoga būvniecību BIS?”.
  Vebināra laikā tiks apskatītas sekojošas tēmas:
  1) Noderīga informācija pirms žoga nomaiņas vai uzlikšanas.
  2) Būvniecības ieceres sagataves izveidošana:
  a. Paskaidrojuma raksts inženierbūvei (iesniegums) izveidošana;
  b. Ierosinātāja norādīšana;
  c. Inženierbūves un zemes norādīšana;
  d. Ieceres izstrādātāja norādīšana.
  3) Kādos gadījumos jāpiesaista būvspeciālists?
  a. Būvspeciālista piesaistīšana un pilnvarošana.
  4) Dokumentācijas sagatavošana.
  a. Vai nepieciešams pieprasīt tehniskos noteikumus?
  b. Vai nepieciešams saskaņot projektu ar tehnisko noteikumu izdevējiem?
  5) Ieceres iesnieguma un dokumentācijas saskaņošana un iesniegšana būvvaldē.
  6) Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde, lai uzsāktu būvniecību.

  Vebinārs notiks Microsoft Teams vidē, iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama. Dalība apmācībās – bez maksas. Jautājumu vai neskaidrību gadījumā sazināties ar projekta koordinatori Agnesi Samiņu (e-pasts: Agnese.Samina@bvkb.gov.lv)

  Pieslēgšanās saite: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTkxYWYwNWQtNzkzNC00ODFiLTk2N2UtMzJmYWNlMjViZTdj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d776fea5-7f8f-444d-ab4e-5cffc08995f1%22%2c%22Oid%22%3a%22913e98ad-7db3-4d5c-970b-73d3fe09d199%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

   

 • 2020. gada maijā Ādažu novada pašvaldības policija Ādažu un Kadagas ciemos veica īpašumu masveida apsekošanu. Apsekošanas rezultātā tika konstatēts, ka vairāk nekā 100 zemes vienībās atrodas dzīvojamās vai dārza mājas un palīgēkas, kas nav reģistrētas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – kadastrs).
  Būvvalde, veicot protokolos iekļauto datu pārbaudi, konstatēja, ka lielā daļā gadījumu tās rīcībā nav būvniecības likumību apliecinoši dokumenti, kā arī par uzceltajam ēkām nav bijušas izsniegtas būvatļaujas.
  Lai nodrošinātu taisnīgu un vienlīdzīgu attieksmi pret visiem nekustamā īpašuma īpašniekiem – nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem, Ādažu novada pašvaldībai ir jāpanāk, ka nodokļi tiek maksāti par visām ēkām, kuras īpašniekiem ir pienākums reģistrēt kadastrā.
  Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums paredz, ka tad, ja īpašumā notikušas izmaiņas, piemēram, uz zemesgabala ir uzcelta ēka, šīs ziņas jāaktualizē kadastrā.

  Pašvaldībai ir tiesības reģistrēt ēkas nodokļu vajadzībām, ja īpašnieks to nav izdarījis
  Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumiem Nr.263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” pašvaldībām kopš 2012. gada ir tiesības deklarēt Valsts zemes dienestā citu īpašnieku būves, kuras Kadastra likuma 13.panta otrajā daļā noteiktajā termiņā prasītajā kārtībā nav reģistrētas kadastrā. Vairākas Latvijas pašvaldības pielieto šo praksi nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanai.

  Kas sagaida patvaļīgi uzcelto ēku īpašniekus 2021. gadā?
  Dome pērn 22.decembra sēdē pieņēma lēmumu “Par nereģistrētu ēku apzināšanu un reģistrēšanu”, kas šogad paredz veikt ap 100 ēku datu deklarāciju kadastrā, sākot ar ēkām, kas ir uzrādītas pašvaldības policijas šā gada sastādītājos protokolos (Smilgas, Jaunceriņi – Ādažos, Upmalas – Kadagā), kā arī veikt inventarizāciju un apzināt novadā esošo kadastrā reģistrējamo ēku skaitu. Ar brīdi, kad kadastrā uz pašvaldības iesniegtas deklarācijas pamata tiks reģistrēta ēka, attiecīgā zemesgabala īpašnieks sāks maksāt par to nekustamā īpašuma nodokli.

  Ādažu pašvaldības pozitīvā pieredze
  Veicot patvaļīgi uzceltu ēku deklarēšanu kadastrā 2013. gadā, Ādažu novads kopā ar Stopiņu novadu iekļuva pirmajā vietā starp visām Latvijas pašvaldībām, uzrādot vislielāko deklarēto ēku kadastrālo vērtību, līdz ar to potenciāli lielāku papildinājumu budžetā par nekustamā īpašuma nodokli: deklarēto ēku kadastrālā vērtība veidoja attiecīgi 4,2 milj. Ls (5,73 milj. EUR) un 4,3 milj. Ls (5,9 milj. EUR).
  Nodokļu ieņēmumi, t.sk. nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi, ir būtiskākais katras pašvaldības ieņēmumu avots, kas ļauj būvēt ceļus, ielas, skolas un pildīt citus pašvaldības pienākumus. Toties pašvaldība, būvējot jaunu ielu, ir spiesta to veikt neatkarīgi no tā, vai gar ielu dzīvojošie zemes īpašnieki pilda savu pienākumus par nodokļa samaksu.

  Vai būvvalde, deklarējot ēkas, legalizēs to būvniecību?
  Nē, šādā veidā nevar notikt nelikumīgo būvju legalizācija, ka arī tā nevar tikt reģistrētas ugunsdrošības un citām prasībām neatbilstošas būves, jo pašvaldības būvvalde ēku deklarēs, ja vien tā neuzskatīs, ka ēka būtu jānojauc.
  Valsts zemes dienests, pamatojoties uz ēkas datu deklarācijā norādītajām ziņām, reģistrēs datus par ēkas tiesisko valdītāju vai lietotāju, ēku raksturojošos datus, izvietojumu zemes vienībā un noteiks tās kadastrālo vērtību. Uz ēkas datu deklarācijas pamata reģistrētus datus izmanto tikai nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības aprēķina vajadzībām, tos nevar izmantot īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā. Šādām ēkām kadastrā būs reģistrēts nepilns tehnisko datu apjoms, kas nepieciešams tikai nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības noteikšanai – nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinam, savukārt deklarācijās minētās personas tiks reģistrētas nevis kā ēku īpašnieki, bet kā ēku lietotāji. Tā kā ēkai tiek fiksēti tikai vispārēji dati, tai var tikt aprēķināta maksimālā iespējamā kadastrālā vērtība, jo deklarācijā netiek fiksēti parametri, kas kadastrālo vērtību pazemina, piemēram, ēkas nolietojums. Tādēļ ēku īpašniekiem daudz izdevīgāk ir pašiem reģistrēt nekustamo īpašumu, lai kadastrā fiksētu visus būvi raksturojošos datus, kas var samazināt kadastrālo vērtību un līdz ar to – arī maksājamā nodokļa apmēru.
  Ādažu novada dome aicina zemes īpašniekus izpildīt pienākumu un ierosināt ēku reģistrāciju!
  Lai sakārtotu īpašumtiesības uz ēkām, zemes īpašniekam būvvaldē ir jāiesniedz tiesiskas iegūšanas un/vai likumīgas būvniecības apliecinoši dokumenti.

 • Būvniecības valsts kontroles birojs aicina ikvienu interesentu noklausīties Būvniecības informācijas sistēmas apmācību vebināru “Kā uzsākt 1.grupas būves (piem., nojumes, šķūnīša) būvniecību BIS?” 2021.gada 19.februārī no plkst. 10:00 līdz 12:00, tiešsaistē – Microsoft Teams. Vebināra laikā SIA “Tieto Latvia” funkcionālā konsultante Ilze Auzarāja sniegs informāciju par būvniecību pašu spēkiem un kā uzsākt 1.grupas būves būvniecības procesu, demonstrējot Būvniecības informācijas sistēmā veicamās darbības.

  Vebināra programma
  • Paskaidrojuma raksta izveidošana un iesniegšana:
  o Ierosinātāja un būves norādīšana;
  o Ieceres izstrādātā norādīšana;
  o Dokumentācijas sagatavošana bez būvspeciālista;
  o Paskaidrojuma raksta un dokumentācijas iesniegšana būvvaldē.
  • Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes iesniegums:
  o Būvdarbu veicēja norādīšana, ja būvēs pašu spēkiem;
  o Būvdarbu līguma un apdrošināšanas informācijas norādīšana.
  • Būvdarbu pabeigšana.

  Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 1. pielikumā definēto, 1.grupas būve ir:
  • mazēka (vienstāva ēka, t. sk. nojume un palīgēka, kuras apbūves laukums nav lielāks par 25 m2);
  • ārpus pilsētu un ciemu teritorijām vienstāva lauku saimniecību nedzīvojamā ēka, kura nav paredzēta dzīvnieku turēšanai, un palīgēka (piemēram, saimniecības ēka, noliktava, šķūnis, pagrabs, nojume, garāža) ar apbūves laukumu līdz 60 m2;
  • atsevišķa rūpnieciski izgatavota vienstāva ēka ar apbūves laukumu līdz 60 m2, tai skaitā konteinertipa ēka vai būvizstrādājums, izņemot ēku, kurā tiek izvietota bīstamā iekārta.
  Pieslēgšanās saite pieejama: https://bis.gov.lv/noderigi/bis-apmacibas Iepriekšēja pieteikšanās vebināram nav nepieciešama. Dalība apmācībās – bez maksas. Jautājumu vai neskaidrību gadījumā, lūdzam sazināties ar projekta koordinatori Agnesi Samiņu (e-pasts: Agnese.Samina@bvkb.gov.lv).