a a a

Jaunumi būvniecībā

 • Ādažu novada domes 2020. gada 25. februāra sēdē tika pieņemts lēmums Nr.43 „Par nekustamā īpašuma “Stelpes” detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”. Detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas termiņš pagarināts līdz 07.10.2020.

  Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2020. gada 28. septembrī plkst. 17.00 Ādažu novada Būvvaldes telpās, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā. Ar detālplānojuma projektu var iepazīties Ādažu novada Būvvaldē Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu, Būvvaldes darba laikā. Elektroniskajā vidē ar detālplānojuma projektu var iepazīties Ādažu novada pašvaldības interneta vietnē www.adazi.lv un www.geolatvija.lv. Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto detālplānojuma projektu, lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu no­vadā, katru darba dienu, domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi silvis.grinbergs@adazi.lv. Priekšlikumus iespējams iesūtīt līdz 2020. gada 7. oktobrim.

 • Jau tika ziņots, ka Ādažu novada dome ar  Carnikavas novada domi uzsāk jaunā apvienotā Ādažu novada Attīstības programmas izstrādi teritorijai, kurā šobrīd atrodas abi novadi. Attīstības programma noteiks konkrētus rīcības virzienus, lai sekmētu ilgtspējīgu jaunā novada attīstību un uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

  Attīstības programmas izstrāde tiks veikta abu novadu domju vadībā, 5 darba grupās:

  • Ekonomiskās attīstības darba grupa (tēmas – iedzīvotāji, nodarbinātība, uzņēmējdarbības attīstība, tūrisms un rekreācija, zvejniecība, investīciju piesaiste, u.tml.).
  • Izglītības, sporta un kultūras darba grupa (tēmas – pirmsskolas, vispārējā, profesionālās ievirzes un interešu izglītība, pieaugušo mūžizglītība, sports, jaunatne, kultūra, u.tml.).
  • Veselības aprūpes un sociālo jautājumu darba grupa (tēmas – bērnu un ģimenes politika, sociālie pakalpojumi un palīdzība, vienlīdzīgas iespējas (personas ar invaliditāti, u.tml.), veselības aprūpes pieejamība, veselīgs dzīvesveids, sabiedriskā kārtība un drošība, u.tml.).
  • Teritorijas plānošanas darba grupa (tēmas – satiksmes infrastruktūra, satiksmes organizācija, sakari, siltumapgāde, gāzes apgāde, enerģētika un energoefektivitāte, zemes pārvaldība, lauksaimniecība, komunālsaimniecība, ūdenssaimniecība, u.tml.).
  • Vides darba grupa (tēmas – dabas resursi, ainavas, atkritumu apsaimniekošana, polderi, mežu, ūdens un zemes dzīļu resursu apsaimniekošana, vides aizsardzība, gaisa kvalitāte un troksnis, klimata pārmaiņas, energopolitika, īpaši apdraudētās teritorijas, u.tml.).

  Ikviens interesents līdz 20.augustam varēja pieteikties dalībai minētajās darba grupās. Šobrīd pieteikšanās ir noslēgusies un tiek apkopoti dati par katras darba grupas sastāvu. Paldies ikvienam, kas izrādīja interesi un vēlmi iesaistīties jaunās Attīstības programmas izstrādē! Plānots, ka darba grupu sastāvs tiks apstiprināts augusta beigās un visiem, kas pieteikušies, tiks nosūtīta tālākā informācija par darba grupu darbu. Ja esat pieteikušies, bet nekādu informāciju līdz 1.septembrim nesaņemat, lūgums sazināties ar Ādažu novada domes projektu vadītāju Ingu Pērkoni (t. 67996086, e-pasts inga.perkone@adazi.lv).

  Atgādinām, ka iedzīvotāji un citi sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties Attīstības programmas sagatavošanā:

  • piedaloties sabiedriskajā apspriedē un publiskajā apspriešanā;
  • piedaloties iedzīvotāju aptaujā;
  • iesaistoties diskusiju grupās, forumos un citās līdzdalības aktivitātēs;
  • rakstiski sniedzot viedokli;
  • sagatavojot atzinumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
  • sniedzot iebildumus un priekšlikumus lēmuma pieņemšanas procesā.

  Jūsu idejas, priekšlikumi, viedokļi un redzējums par apvienoto Ādažu novadu ir ļoti svarīgs, jo tas formulēs pašvaldības attīstības būtiskākos virzienus un konkrētus uzdevumus, kā arī noteiks pašvaldības budžeta izlietošanas nosacījumus un būs saistoši izpildei gan domes lēmējvarai, gan arī izpildvarai.

  Detalizēta informācija par sabiedrības līdzdalības iespējām tiks ievietota pašvaldību tīmekļvietnēs www.adazi.lv un www.carnikava.lv.

 • Karīnai Miķelsonei pasniedz balvu

  Konkursa/foruma “Sieviete arhitektūrā, būvniecībā, dizainā” mērķis ir sabiedrību iedvesmot ar veiksmes stāstiem, kuru autores ir aktīvas, radošas personības – līderes, kuru enerģija un spēks veltīts sabiedriski nozīmīgu notikumu veicināšanā arhitektūrā, būvniecībā un dizainā.

  5,8 kilometrus garā Ādažu aizsargdambja rekonstrukcija un tā pagarinājuma izbūve, jaunas Ādažu sākumskolas ēkas būvniecība, novada uzņēmējiem ļoti nozīmīgu divu autoceļu rekonstrukcija (Muižas iela, Ataru ceļš), vidi degradējošu vairāku teritoriju rekultivācija Ādažu ciema centrā, kā arī Dienas centra būvniecības iecere ir apliecinājums Karīnas Miķelsones enerģijai un spējai panākt izcilu rezultātu. Visos šajos gadījumos Karīna vai nu ierosināja ieceri un organizēja tās tehnisko nosacījumu sagatavošanu, vai arī pašvaldības vārdā aktīvi piedalījās būvniecības procesa pārraudzībā un darbības koordinācijā. Viens no pašvaldību sarežģītākajiem izaicinājumiem ir ne vien spēja formulēt skaidru vīziju par sabiedrībai vēlamo infrastruktūru, ēkām vai vides objektiem, bet arī spēja transformēt šo vīziju skaidros un izpildāmos darba uzdevumos projektētājiem un būvniekiem, kā arī panākt darbu izpildi tā, lai rezultāts iespējami labāk atbilstu vīzijai, un Karīnai tas lieliski izdodas!

  Bez Karīnas Miķelsones forumā tika godinātas arī citas enerģiskas un mērķtiecīgas sievietes, piemēram, par Gada sievieti arhitektūrā atzina Zaigu Gaili, Zaigas Gailes arhitektu biroja vadītāju, par Gada sievieti būvniecībā – Inu Bērziņu – Veitu, “Salaspils siltums” vadītāju, par Gada sievieti dizainā Ievu Grustiņu Milbreti, interjera dizaineri, par Gada sievieti arhitektūras veicinātāju – Inesi Reitāli, Rīgas Celtniecības koledžas Arhitektūras katedras vadītāju. Par Gada sievieti būvniecības veicinātāju – Svetlanu Mjakuškinu, Būvniecības valsts kontroles biroja vadītāju.

  Tāpat par nozīmīgiem sasniegumiem foruma nomināciju ietvaros arhitektūras jomā  tika godinātas Vija Ozola, Signe Zihelmane un Ilze Miķelsone, arhitektūras veicināšanas jomā  Madara Gibze, Inga Karlštrēma, dizaina jomā Ināra Gauja un Evija Zausajeva, dizaina veicināšanas jomā Evija Rodke – Sproģe, bet būvniecības jomā  Ludmila Vasiļjeva, Rita Markova Gavrilova un būvniecības veicināšanas jomā Juzefa Isakova.

  Konkurss norisinājās jau ceturto reizi, un visi foruma pieteikumi publiskoti vietnē www.buvniekupadome.lv, kur aplūkojama arī gala ceremonijas foto galerija. Konkursu organizē biedrība Building Design and Construction Council (BDCC) sadarbībā arī Rīgas domes Īpašuma departamentu. Konkursa atbalstītāji: Jung, Būvuzraugi.LV

  Ādažu novada dome, biedrība Building Design and Construction Council