Carnikavas pamatskola arī 2021./2022.m.g. turpina īstenot projektu PuMPuRS – atbalsta sniegšanai izglītojamajiem

15.11.2021.

2021./2022. mācību gadā Carnikavas pamatskola (skola) sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu (IKVD) turpina īstenot Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu Nr.8.3.4.0/16/1/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” – PuMPuRS”, lai mazinātu to 5.–9. klašu izglītojamo skaitu, kuriem ir grūtības mācībās, kuri neapmeklē skolu, neapgūst mācību vielu un dažkārt nepabeidz skolu.

Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus, kuriem ir risks pārtraukt mācības, un sniegtu šiem izglītojamajiem personalizētu atbalstu.

Biežākie riski, kāpēc bērni un jaunieši nepabeidz skolu, ir motivācijas trūkums, mācību un uzvedības traucējumi, vecāku nepietiekama iesaiste, neattaisnoti mācību kavējumi, konfliktsituācijas skolā, materiālie apstākļi, veselības problēmas, u.c., turklāt daudzos gadījumos noteicoši ir vairāki faktori, kas savstarpēji mijiedarbojas un papildina cits citu.

Šis mācību gads nācis ar vairākām pozitīvām izmaiņām projektā. Sākot ar šo mācību gadu projekta ietvaros atbalsts tiek sniegts arī sākumskolas vecuma bērniem, t.i., 1.-4. klases izglītojamajiem. Tas ir nozīmīgs atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (PMP) risku mazināšanai, t.sk, attālināto mācību laikā radušos mācību grūtību mazināšanai. Otra pozitīvā ziņa projekta termiņa pagarinājums līdz 2023.gada 31.decembrim.

Skolas pedagogi īpaši novērtē valsts papildu piešķirto finansējumu individuālo konsultāciju īstenošanai, lai mazinātu Covid-19 pandēmijas radīto seku ietekmi uz mācību satura apguvi. Izmaiņas palielina skolas iespējas sniegt atbalstu arī izglītojamajiem, kuriem nepieciešams īslaicīgs atbalsts PMP risku novēršanai. Piemēram, jaunajiem izglītojamajiem, uzsākot mācības skolā, tiem, kuri iepriekš nav apguvuši kādu mācību priekšmetu, piemēram, krievu vai latviešu valodu, sekmējot iejušanos skolā, iekļaušanos klases kolektīvā.

A.Kalvāne