a a a

Lokālplānojumi – vēsturiskie dati

Paziņojums par lokāplānojuma izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2020. gada 22. decembra sēdes lēmumu Nr.263 „Par atļauju izstrādāt lokālplānojumu projektu nekustamajam īpašumam “Jaunparks”” ir uzsākta lokālplānojuma izstrāde ar mērķi grozīt Ādažu novada teritorijas plānojumu zemes vienībā “Jaunparks”.

Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs – arhitekts Silvis Grīnbergs.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā lokālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu novada domes pasta kastē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru dienu jebkurā laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē: silvis.grinbergs@adazi.lv.

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai starp Gaujas, Lauku, Druvas ielām un Vējupi

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2019. gada 29.janvāra domes sēdes lēmumu Nr.18 “Par lokālplānojuma projekta izstrādi teritorijai starp Gaujas ielu, Lauku ielu, Druvas ielu un Vējupi”, ir uzsākta lokālplānojuma projekta izstrāde.

Lokālplānojuma mērķis:

Pamatot perspektīvo gājēju un transporta kustības shēmu, piekļuvi īpašumiem un Vējupei un noteikt ielu sarkanās līnijas.

Lokālplānojuma darba uzdevumi:

 1. Noteikt ielu sarkanās līnijas teritorijā starp Gaujas ielu, Lauku ielu, Druvas ielu un Vējupi.
 2. Noteikt transporta infrastruktūras risinājumus un ielu kategorijas.
 3. Izstrādāt perspektīvo transporta un gājēju plūsmu shēmu, nosakot piekļūšanas iespējas katrai zemes vienībai un Vējupei.
 4. Izstrādāt lokālplānojumu saskaņā ar šo uzdevumu, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumiem Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” un citiem uz teritorijas plānošanu attiecināmiem normatīvajiem aktiem.

Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Ādažu novada telpiskās attīstības plānotāja Iveta Grīviņa.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā lokālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi iveta.grivina@adazi.lv .

Pielikums
Darba uzdevums
PIELIKUMI

 

Paziņojums par lokālplānojuma apstiprināšanu

 

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Vectiltiņi”  lokālplānojuma publisko apspriešanu

 Ādažu novada domes 2017.gada 28.marta sēdē tika pieņemts lēmums Nr.61, „Par nekustamā īpašuma „Vectiltiņi” lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Izstrādātās lokālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas termiņš ir noteikts no 2017.gada 18.aprīļa līdz 2017.gada 17.maijam.

Lokālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2017.gada 8.maijā plkst.17.00  Ādažu novada būvvaldē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā.

Sanāksme, kurā tiks izskatīti publiskās apspriešanas laikā  saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi, notiks 2017.gada 22.maijā plkst.17.00  Ādažu novada būvvaldē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā.

Ar izstrādāto lokālplānojuma redakciju var iepazīties Ādažu novada būvvaldē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, kā arī pašvaldības mājaslapā www.adazi.lv un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv teritorijas attīstības plānošanas sadaļā.

 

Paziņojums par lokālplānojuma apstiprināšanu

Ādažu novada dome 23.08.2016. pieņēma lēmumu Nr.153 „Par Ādažu novada Stapriņu ciema nekustamo īpašumu „Katlaplauki”, „Augusti”, „Upmaļi”, „Lejas Katlapas” un „Emsiņi” lokālplānojuma apstiprināšanu un par saistošo noteikumu Nr.22/2016 „Ādažu novada Stapriņu ciema nekustamo īpašumu „Katlaplauki”, „Augusti”, „Upmaļi”, „Lejas Katlapas” un „Emsiņi” lokālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu”. Ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties Ādažu novada Būvvaldē, pašvaldības mājas lapā www.adazi.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv

 

Stapriņu ciema nekustamo īpašumu „Katlaplauki”, „Augusti”, „Upmaļi”, „Lejas katlapas” un „Emsiņi” lokālplānojuma projekta publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksme 11.jūlijā

11.jūlijā plkst. 17.00 Ādažu novada Būvvaldes telpās, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā notiks Stapriņu ciema nekustamo īpašumu „Katlaplauki”, „Augusti”, „Upmaļi”, „Lejas Katlapas” un „Emsiņi” lokālplānojuma projekta publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksme. Aicinām interesentus piedalīties sanāksmē!

 

PAZIŅOJUMS PAR STAPRIŅU CIEMA NEKUSTAMO ĪPAŠUMU „KATLAPLAUKI”, „AUGUSTI”, „UPMAĻI”, „LEJAS KATLAPAS” UN „EMSIŅI” LOKĀLPLĀNOJUMA PROJEKTA PUBLISKO APSPRIEŠANU
 1. gada 26. aprīlī Ādažu novada dome pieņēma lēmumu Nr.71 “Par nekustamo īpašumu „Katlaplauki”, „Augusti”, „Upmaļi”, „Lejas Katlapas” un „Emsiņi” lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai”.
  Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2016. gada 17. maija līdz 2016. gada 15. jūnijam.
  Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2016. gada 6. jūnijā plkst. 17:00 Ādažu novada Būvvaldes telpās, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā.
  Ar lokālplānojuma projektu var iepazīties Ādažu novada Būvvaldē Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu, Būvvaldes darba laikā. Elektroniskajā vidē ar lokālplānojuma projektu var iepazīties Ādažu novada pašvaldības interneta vietnē www.adazi.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā Geolatvija.lv.
  Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto lokālplānojuma projektu, lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu, domes darba laikā, vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi silvis.grinbergs@adazi.lv vai arī reģistrējoties Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā TAPIS . Priekšlikumus iespējams iesūtīt līdz 2016. gada 15. jūnijam.

Katlaplauki1

Katlaplauki2

Katlaplauki3

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2016. gada 26. aprīļa sēdes lēmumu Nr.68 ir uzsākta nekustamā īpašuma ”Kalndores” (kad. apz. 8044 010 0081) lokālplānojuma projekta izstrāde, ar nolūku pamatot funkcionālā zonējuma maiņu no mežaparka apbūves zonas uz jauktu dzīvojamās un darījumu iestāžu apbūves zonu apmēram 2 ha platība.
Loklplānojuma izstrādes vadītājs – Ādažu novada teritorijas plānotājs-arhitekts Silvis Grīnbergs.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā lokālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē: silvis.grinbergs@adazi.lv.

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2016. gada 22. marta sēdes lēmumu Nr.37, ir uzsākta nekustamā īpašuma ”Vectiltiņi” (kad. apz. 8044 004 0019) lokālplānojuma projekta izstrāde, ar nolūku pamatot karjeru teritorijas, smilšu krātuves un nosēdbaseina izveidi.
Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ādažu novada teritorijas plānotājs-arhitekts Silvis Grīnbergs.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā lokālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē: silvis.grinbergs@adazi.lv .

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2016. gada 26. janvāra sēdes lēmumu Nr.8 „Par atļauju izstrādāt lokālplānojumu nekustamajam īpašumam Ādažu novadā, Baltezera ciemā, „Ādažu (Baltezera) Evanģēliski luteriskā baznīca” ir uzsākta detālplānojumu izstrāde ar nolūku pamatot atsevišķu zemes vienību nodalīšanu draudzes namam, privātai apbūvei, autostāvvietai, sabiedriskai lietošanai pie ūdeņiem.
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs – arhitektu Silvis Grīnbergs.
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē: silvis.grinbergs@adazi.lv .

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Ziemeļi” lokālplānojuma atcelšanu

Ar Ādažu novada domes 27.10.2015. sēdes lēmumu Nr.194 ir atcelti saistošie noteikumi Nr.25/2015 par ”Ādažu novada Baltezera ciema nekustamā īpašuma „Ziemeļi” lokālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.

Paziņojums par lokālplānojuma apstiprināšanu

Ādažu novada domes 26.05.2015. sēdē ir apstiprināts Ādažu novada Ādažu ciema nekustamā īpašuma „Sūnas” lokālplānojums (sēdes lēmums Nr.93) un izdoti saistošie noteikumi nr.26/2015 „Ādažu novada Ādažu ciema nekustamā īpašuma „Sūnas” lokālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”. Ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties Ādažu novada būvvaldē un mājas lapāwww.adazi.lv.

TIAN un grafiskā daļa

Paziņojums par lokālplānojuma apstiprināšanu

Ādažu novada domes 26.05.2015. sēdē ir apstiprināts Ādažu novada Baltezera ciema nekustamā īpašuma „Ziemeļi” lokālplānojums (sēdes lēmums Nr.92) un izdoti saistošie noteikumi nr.25/2015 „Ādažu novada Baltezera ciema nekustamā īpašuma „Ziemeļi” lokālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”. Ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties Ādažu novada būvvaldē un mājas lapāwww.adazi.lv .

TIAN
Grafiskā daļa

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Sūnas” lokālplānojuma publisko apspriešanu

Saskaņā ar Ādažu novada domes  2015.gada 24. februāra lēmumu Nr.40 „Par Ādažu novada Ādažu ciema nekustamā īpašuma „Sūnas” lokālplānojuma 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”, laikā no 2015. gada 9. marta līdz 7. aprīlim publiskajai apspriešanai tiek nodota izstrādātā  lokālplānojuma redakcija. Ar lokālplānojuma redakciju var iepazīties līdz 2015.gada 7.aprīlim  Ādažu novada domes mājaslapā www.adazi.lv vai Ādažu novada Būvvaldē Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu Būvvaldes darba laikā. Lokālplānojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2015.gada 23.martā plkst.17.00 Ādažu novada Būvvaldē Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto lokālplānojuma redakciju, ja tādi ir, lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu domes darba laikā, vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi andrejs.petskojs@adazi.lv  līdz 2015.gada 7.aprīlim.

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, grafiskā daļa

Funkcionālais zonējums

 Paziņojums par saistošo noteikumu izdošanu par nekustamo īpašumu „Kalnatari” un „Dižatari” lokālplānojumu

2015.gada 24.februārī Ādažu novada dome ir pieņēmusi lēmumu Nr.49 „Par saistošo noteikumuNr.16/2015 „Ādažu novada Ataru ciema nekustamo īpašumu „Kalnatari” un „Dižatari” lokālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu”. Ar izstrādāto lokālplānojumu var iepazīties Ādažu novada Būvvaldē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, domes darba laikā un pašvaldības interneta vietnē www.adazi.lv

Teritorijas izvietojuma shēma

Apbūves noteikumi

Transporta shēma

Paziņojums par saistošo noteikumu izdošanu

Ar Ādažu novada domes 2015.gada 27.janvāra sēdes lēmumu Nr.2 ir izdoti saistošie noteikumi Nr.7/2015  „Ādažu novada Ādažu ciema  nekustamā īpašuma „Gundegas” 2.z.v. lokālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”. Ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties Ādažu novada būvvaldē un mājas lapā www.adazi.lv.
Pielikums 1
Pielikums 2
Pielikums 3
Pielikums 4

 

Paziņojums par lokālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai

Saskaņā ar Ādažu novada domes  2014.gada 23.decembra lēmumu Nr.267 „Par Ādažu novada Baltezera ciema nekustamā īpašuma „Ziemeļi” lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”, laikā no 2015.gada 15.janvāra līdz 6.februārim publiskajai apspriešanai tiek nodota izstrādātā  nekustamā īpašuma „Ziemeļi” lokālplānojuma redakcija. Visi interesenti ar lokālplānojuma redakciju varēs iepazīties Ādažu novada domes mājaslapā www.adazi.lv, kā arī Ādažu novada Būvvaldē Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, apmeklētāju pieņemšanas laikā. Lokālplānojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2.februārī plkst. 17.00 Ādažu novada būvvaldes telpās.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto lokālplānojuma redakciju lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā LV-2164, katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē andrejs.petskojs@adazi.lv  līdz 2015.gada 6.februārim.

Lokālplānojums

Paziņojums par lokālplānojuma apstiprināšanu

Ādažu novada domes 2014.gada 23.decembra sēdē ir apstiprināts lokālplānojums nekustamajiem īpašumiem „Kalnatari” un „Dižatari”, Ataru ciemā, Ādažu novadā (sēdes lēmums Nr. 268). Ar lokālplānojuma materiāliem var iepazīties Ādažu novada būvvaldē un mājas lapā www.adazi.lv.

Paziņojums par lokālplānojuma apstiprināšanu

Ādažu novada domes 2014. gada 25. novembra sēdē ir apstiprināts lokālplānojums nekustamajam īpašumam „Gundegas” 2.z.v., Ādažos, Ādažu novadā (sēdes lēmums Nr. 248). Ar detālplānojuma materiāliem var iepazīties Ādažu novada būvvaldē un mājas lapā www.adazi.lv.

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2014.gada 28.oktobra sēdes lēmumu Nr.223 „Par atļauju izstrādāt lokālplānojumu nekustamajam īpašumam Ādažu novadā, Ādažu ciemā „Ūbeles”” ir uzsākta lokālplānojumu izstrāde ar mērķi pamatot funkcionālā zonējuma maiņu no darījumu iestāžu apbūves zonas uz jauktu dzīvojamās un darījumu iestāžu apbūves zonu, nosakot darījumu iestādēm nepieciešamās platības.

Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs Silvis Grīnbergs.Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā lokālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē: silvis.grinbergs@adazi.lv.

Paziņojums par lokālplānojuma publisko apspriešanu

Saskaņā ar Ādažu novada domes  2014.gada 26.augusta lēmumu Nr.197 „Par Ādažu novada Ataru ciema nekustamo īpašumu „Kalnatari” un „Dižatari” lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”, laikā no 2014.gada 15.septembra līdz 13.oktobrim publiskajai apspspriešanai tiek nodota izstrādātā  lokālplānojuma redakcija. Visi interesenti ar lokālplānojuma redakciju varēs iepazīties Ādažu novada Būvvaldē Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu, Būvvaldes darba laikā. Lokālplānojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2014.gada 22.septembrī plkst. 17.00 Ādažu novada būvvaldē Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā.
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto lokālplānojuma redakciju lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu, domes darba laikā, vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvalde silvis.grinbergs@adazi.lv  līdz 2014.gada 13.oktobrim.

Paziņojums par lokālplānojuma publisko apspriešanu

Saskaņā ar Ādažu novada domes  2014.gada 26.augusta lēmumu Nr.188 „Par Ādažu novada Ādažu ciema nekustamā īpašuma „Gundegas” lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”, laikā no 15.septembra līdz 20.oktobrim publiskajai apspriešanai tiek nodota izstrādātā  nekustamā īpašuma „Gundegas” lokālplānojuma redakcija. Visi interesenti ar lokālplānojuma redakciju varēs iepazīties Ādažu novada Būvvaldē Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu, Būvvaldes darba laikā. Lokālplānojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 6.oktobrī plkst. 17.00 Ādažu novada būvvaldes telpās.
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto lokālplānojuma redakciju lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā LV-2164, katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē silvis.grinbergs@adazi.lv  līdz 2014.gada 20.oktobrim.

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2014. gada 22. jūlija sēdes lēmumu Nr. 171 „Par atļauju izstrādāt lokālplānojumu nekustamajiem īpašumiem Ādažu novadā, Ādažu ciemā “Sūnas” ir uzsākta lokālplānojumu izstrāde teritorijā ar mērķi pamatot funkcionālā zonējuma maiņu no tehniskās apbūves zonas uz rūpniecības objektu apbūves zonu.

Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs Silvis Grīnbergs.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā lokālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē: silvis.grinbergs@adazi.lv.

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu papildināšanai 

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2014.gada 30.jūnijā sēdes lēmumu Nr.142 „Par atļauju izstrādāt lokālplānojumu Ādažu novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu papildināšanai” ir uzsākta lokālplānojuma izstrāde Ādažu novada teritorijā ar mērķi papildināt Ādažu novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus tehniskās apbūves zonā (RT) un rūpniecības objektu apbūves zonā (RR).

Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs Silvis Grīnbergs.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā lokālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē: silvis.grinbergs@adazi.lv.

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2014.gada 30.jūnijā sēdes lēmumiem Nr.143 „Par atļauju izstrādāt lokālplānojumu nekustamajiem īpašumiem Ādažu novadā, Stapriņu ciemā „Katlaplauki”, „Augusti” un „Upmaļi” ir uzsākta lokālplānojumu izstrāde teritorijā ar mērķi pamatot funkcionālā zonējuma maiņu no apstādījumu teritorijas uz apbūves teritoriju.

Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs Silvis Grīnbergs.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā lokālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē: silvis.grinbergs@adazi.lv.

Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2014.gada 30.jūnijā lēmumu Nr.144 tiek nodots publiskajai apspriešanai Ādažu novada Birznieku ciema nekustamo īpašumu “Sauleslejas” (kad.apz. 8044 004 0100) un “Augšnagaiņi” (kad.apz. 8044 004 0102) detālplānojuma projekts.

Sabiedriskā apspriešana norisināsies no š.g. 21.jūlija līdz 11.augustam.

Ar detālplānojuma projektu var iepazīties SIA “M un M risinājumi” telpās darba dienās no plkst. 09:00 līdz 17:00, Struktoru ielā 14a-207a, Rīgā LV-1039, kā arī Ādažu novada Būvvaldē Gaujas ielā 33A (2. stāvā), Ādažos, LV-2164 pirmdienās plkst. 10:00 – 13:00; 13:45 – 18:00, ceturtdienās plkst 08:00 – 13:00; 13:45 – 17:00.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme tiks organizēta 2014.gada 7.augustā Ādažu novada Būvvaldes telpās plkst. 15:00.

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2014. gada 27. maijā lēmumu Nr. 131 „Par atļauju izstrādāt lokālplānojumu nekustamajam īpašumam Ādažu novadā, Ādažu ciemā, Ūbeļu ielā 8”, ir uzsākta lokālplānojuma izstrāde teritorijā ar mērķi pamatot funkcionālā zonējuma maiņu no darījumu iestāžu apbūves zonas uz dzīvojamās apbūves teritoriju.

Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs Silvis Grīnbergs.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā lokālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē: silvis.grinbergs@adazi.lv.

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Attīstības komitejas 13.05.2014. sēdē tiks izskatīts jautājums par nekustamā īpašuma Ādažu ciemā, Ūbeļu ielā 8 lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu ar mērķi pamatot funkcionālā zonējuma maiņu no darījumu iestāžu apbūves zonas uz dzīvojamās apbūves teritoriju. Attīstības komitejas sēde notiks 13.maijā plkst. 14.00 Ādažu Kultūras centra Ceriņu zālē Gaujas ielā 33A, Ādažos.

Paziņojums par saistošo noteikumu izdošanu

Ādažu novada domes 2014.gada 25.marta sēdē ir izdoti saistošie noteikumi Nr.6 „Saistošie noteikumi par Ādažu novada Baltezera ciema  nekustamā īpašuma „Lībieši 3” lokālplānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”. Ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties Ādažu novada būvvaldē un mājas lapā www.adazi.lv.

Apbūves noteikumi

Grafiskā daļa

Paziņojums par lokālplānojuma publisko apspriešanu

Saskaņā ar Ādažu novada domes  2014.gada 25.marta lēmumu Nr.65 „Par Ādažu novada Baltezera ciema nekustamā īpašuma „Ziemeļi” lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”, laikā no 16.aprīļa līdz 15.maijam publiskajai apspriešanai tiek nodota izstrādātā  nekustamā īpašuma „Ziemeļi” lokālplānojuma redakcija. Visi interesenti ar lokālplānojuma redakciju varēs iepazīties Ādažu novada Būvvaldē Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu, Būvvaldes darba laikā. Lokālplānojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 8.maijā plkst. 16.00 Ādažu novada būvvaldes telpās.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto lokālplānojuma redakciju lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā LV-2164, katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē andrejs.petskojs@adazi.lv  līdz 2014.gada 15.maijam.

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2014.gada 28.janvāra sēdes lēmumiem Nr.9 „Par atļauju izstrādāt lokālplānojuma projektu nekustamajam īpašumam Ādažu novadā, Ādažu ciemā „Gundegas” un Nr.10 „Par darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Gundegas” lokālplānojuma projekta izstrādāšanai”, ir uzsākta lokālplānojumu izstrāde ar mērķi pamatot funkcionālā zonējuma maiņu no apstādījumu teritorijas uz mežaparka apbūves zonu nekustamā īpašumā „Gundegas” (kadastra apzīmējuma Nr.8044 008 0007).

Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs Silvis Grīnbergs.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā lokālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē: silvis.grinbergs@adazi.lv.

Paziņojums par lokālplānojuma apstiprināšanu 

2014.gada 28.janvārī Ādažu novada dome ir pieņēmusi lēmumu Nr.11 par lokālplānojuma Ādažu novada Stapriņu ciema nekustamo īpašumu „Intas” un „Alises” detālplānojuma teritorijā apstiprināšanu un izdevusi saistošos noteikumus „Saistošie noteikumi par Ādažu novada Stapriņu ciema lokālplānojuma nekustamo īpašumu „Intas” un „Alises” detālplānojuma teritorijā grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”. Ar izstrādāto lokālplānojumu iespējams iepazīties Ādažu novada Būvvaldē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, domes darba laikā un pašvaldības interneta vietnē www.adazi.lv

 Pielikums

Paziņojums par lokālplānojuma apstiprināšanu

Ādažu novada domes 2014.gada 28.janvāra sēdē ir apstiprināts lokālplānojums īpašumam Lībieši 3, Baltezerā, Ādažu novadā (sēdes lēmums Nr.12). Ar lokālplānojumu materiāliem var iepazīties Ādažu novada būvvaldē un mājas lapā www.adazi.lv. Termiņš: līdz 28.februārim.

Pielikums1   Pielikums2

Pielikums3    Pielikums4

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Ādažu novada domes  2013.gada 26. novembra lēmumu Nr.273 „Par atļauju izstrādāt lokālplānojumu nekustamajam īpašumam Ādažu novadā, Ataru ciemā, „Kalnatari” un „Dižatari”” ir uzsākta lokālplānojuma izstrāde Ādažu novada Ataru ciema teritorijas daļā, nekustamo īpašumu „Kalnatari” un „Dižatari” robežās, ar mērķi pamatot funkcionālā zonējuma maiņu no mežaparka apbūves zonas uz savrupmaju dzīvojamās apbūves zonu, veicot teritorijas plānojuma grozījumus.

Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts Ādažu novada pašvaldības teritorijas planotajs Silvis Grīnbergs.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā lokālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos,  Ādažu novadā, katru darba dienu, domes darba laikā, vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi  silvis.grinbergs@adazi.lv līdz 2013.gada 30.janvārim.

Paziņojums par lokālplānojuma publisko apspriešanu

Saskaņā ar Ādažu novada domes  2013.gada 24.septembra lēmumu Nr.197 „Par Ādažu novada Stapriņu ciema nekustamo īpašumu „Intas” un „Alises” detālplānojuma teritorijas lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”, laikā no 21.oktobra līdz 19.novembrim publiskajai apspspriešanai tiek nodota izstrādātā  lokālplānojuma redakcija, kas izstrādāta nekustamo īpašumu „Intas” un „Alises” detāplānojuma teritorijā. Visi interesenti ar lokālplānojuma redakciju varēs iepazīties Ādažu novada Būvvaldē Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu, Būvvaldes darba laikā. Lokālplānojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 31.oktobrī plkst. 16.00 Ādažu novada būvvaldes telplās.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto lokālplānojuma redakciju lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu, domes darba laikā, vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē silvis.grinbergs@adazi.lv  līdz 2013.gada 19.novembrim.

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2013. gada 18. jūnija lēmumu Nr. 118 „Par atļauju izstrādāt lokālplānojumu nekustamajam īpašumam Ādažu novadā, Baltezera ciemā, „Ziemeļi””, ir uzsākta lokālplānojuma izstrāde teritorijā ar mērķi noteikt atļautos zemes izmantošanas veidus (funkcionālo zonējumu) turpmākās izpētes teritorijā un pamatot zemesgabala izmantošanu savrupmāju apbūves nolūkos, paredzot piekrastes teritoriju veidot kā apstādījumu teritoriju. Atbilstoši Ādažu novada (pagasta) teritorijas plānojumam ar 2009. gada grozījumiem, nekustamā īpašuma „Ziemeļi” teritorija atrodas turpmākās izpētes teritorijā.

Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs Andrejs Petskojs.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā lokālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē: andrejs.petskojs@adazi.lv.

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Ādažu novada domes  2013.gada 28.maija lēmumu Nr.95 „Par atļauju izstrādāt lokālplānojumu Ādažu novadā, Stapriņu ciemā, nekustamo īpašumu „Intas” un „Alises” detālplānojuma teritorijā”, ir uzsākta lokālplānojuma izstrāde teritorijā ar mērķi izstrādāt lokālplānojumu nekustamo īpašumu „Intas” un „Alises” detāplānojuma teritorijai, lai pamatotu blīvākas apbūves iespējas šajā teritorijā.

Atbilstoši Ādažu novada (pagasta) teritorijas plānojumam ar 2009.gada grozījumiem, nekustamo īpašumu „Intas” un „Alises” detālplānojuma teritorija atrodas daļēji mežaparka apbūves zonā un daļēji lauku apbūves zonā.

Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs Silvis Grīnbergs.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā lokālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu, domes darba laikā, vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē silvis.grinbergs@adazi.lv  līdz 2013.gada 2.augustam.

Paziņojums parlokālplānojuma izstrādi nekustamajam īpašumam “Lībieši 3”

Uzsākta lokālplānojuma izstrāde īpašumam “Lībieši 3”, Baltezerā, Ādažu novadā, saskaņā ar Ādažu novada domes 2013.gada 23.aprīļa lēmumu (sēdes lēmums Nr.71). Lokālplānojuma izstrādes vadītājs – Ādažu novada teritorijas plānotājs Silvis Grīnbergs.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus lokālplānojuma izstrādei var iesniegt Ādažu novada domē darba dienās darba laikā, kā arī rakstot uz adresi: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads LV-2164, iesniegumā norādot vārdu, uzvārdu un pastāvīgo adresi, bet juridiskajām personām – nosaukumu, adresi, reģistrācijas Nr.

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādi nekustamajam īpašumam „Spīdolas”

18.12.2012. Ādažu novada dome ir pieņēmusi lēmumu Nr. 17§ 1.1.1., saskaņā ar kuru tiek uzsākta nekustamā īpašuma „Spīdolas” (kad.apz. 8044 013 0238) lokālplānojuma izstrāde ar mērķi precizēt Ādažu novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, lai varētu reāli sadalīt kopīpašumā esošo īpašumu.  Lokālplānojuma izstrādes vadītājs – Ādažu novada teritorijas plānotājs Silvis Grīnbergs.