a a a

Lokālplānojumi

 

05.05.2021. Paziņojums par lokāplānojuma izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2020.gada 27.aprīļa sēdes lēmumu Nr.79 „ Par atļauju izstrādāt lokālplānojumu nekustamajiem īpašumiem “Sudrablapsas” un  “Rīgas gatve 3”  ir uzsākta lokālplānojuma izstrāde ar mērķi grozīt Ādažu novada teritorijas plānojumu zemes vienībām “Sudrablapsas” un “Rīgas gatve 3”.  Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināta Ādažu novada būvvaldes vadītāja– Ingūna Urtāne.

Lokālplānojuma izstrādes dokumentus var apskatīt https://geolatvija.lv/geo/tapis

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā lokālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu novada domes pasta kastē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru dienu jebkurā laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē: buvvalde@adazi.lv.

05.05.2021. Paziņojums par lokāplānojuma izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2020.gada 27.aprīļa sēdes lēmumu Nr.80 „ Par atļauju izstrādāt lokālplānojumu nekustamajiem īpašumiem “Rīgas gatve 5” un  “Rīgas gatve 7””  ir uzsākta lokālplānojuma izstrāde ar mērķi grozīt Ādažu novada teritorijas plānojumu zemes vienībām īpašumos “Rīgas gatve 5” un  “Rīgas gatve 7”. Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināta Ādažu novada būvvaldes vadītāja– Ingūna Urtāne.

Lokālplānojuma izstrādes dokumentus var apskatīt https://geolatvija.lv/geo/tapis

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā lokālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu novada domes pasta kastē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru dienu jebkurā laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē: buvvalde@adazi.lv.

 

Atgādinām, ka Publisko pakalpojumu portālā Latvija.lv un Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā ĢeoLatvija.lv sabiedrībai ir pieejami šādi e-pakalpojumi:

Informatīva izziņa par zemes vienības atļauto izmantošanu saskaņā ar teritorijas plānojumu;
Teritorijas attīstības plānošanas dokumentu meklēšana;
Pieteikšanās paziņojumu saņemšanai par teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādi.