a a a

Lokālplānojumi

09.05.2022. Paziņojums par nekustamā īpašuma “Lībieši 4”, Baltezerā lokālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai

Ādažu novada dome 2022. gada 25.aprīlī ir pieņēmusi lēmumu Nr.187 “Par nekustamā īpašuma “Lībieši 4”, Baltezerā, lokālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai” Lokālplānojuma projekta publiskās apspriešanas norises laiks ir noteikts no 2022. gada 17.maija līdz 2022. gada 13.jūnijam. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2022. gada 23.maijā plkst. 17.00 tiešsaistē Zoom platformā (saite tiks publicēta), piesakoties dalībai: Teritorijasplanosanasnodala@adazi.lv .

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem var iepazīties:

  • interneta portālā geolatvija.lv
  • klātienē – Ādažu novada Teritorijas plānošanas nodaļā Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, iepriekš piesakoties (tālr. 67895710).

Rakstiskus viedokļus līdz 13.jūnijam var izteikt:

  • nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: dome@adazi.lv
  • nosūtot pa pastu Teritorijas plānošanas nodaļai uz adresi Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, LV-2164
  • reģistrējoties Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS), geolatvija.lv

Izsakot viedokli, iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

Jautājumu vai papildus informācijas nepieciešamības gadījumā  tālr.  67895710 (Ādažu novada Teritorijas plānošanas nodaļa), tālr. 29419002  (lokālplānojuma izstrādātājs SIA “Reģionālie projekti”).

 

 

31.03.2022. Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2022. gada 23.marta sēdes lēmumu Nr.137 “Par atļauju izstrādāt lokālplānojumu nekustamajam īpašumam “Braki”” ir uzsākta lokālplānojuma izstrāde ar mērķi grozīt šīs zemes vienības daļā starp Smilgu ielu un pretplūdu aizsargdambi Ādažu novada teritorijas plānojumā noteikto funkcionālo zonējumu uz Savrupmāju apbūves teritoriju (DzS2). Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs Silvis Grīnbergs.

! Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā lokālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt pasta kastē pie Ādažu novada domes, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā jebkurā laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: silvis.grinbergs@adazi.lv.

 

 

30.03.2022. Paziņojums par nekustamā īpašuma “Jaunparks”, Ādažos, lokālplānojuma  pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu. 

2022.gada 23.martā  Ādažu novada domē pieņemts lēmums Nr.144 “Par nekustamā īpašuma “Jaunparks”  lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai”. Publiskās apspriešanas termiņš noteikts 4 nedēļas –  05.04.2022.  – 03.05.2022.

Ar lokālplānojuma   pilnveidotās redakcijas materiāliem var iepazīties:

  • interneta portālā geolatvija.lv
  • klātienē – Ādažu novada Teritorijas plānošanas nodaļā Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, iepriekš piesakoties (tālr. 67398050).

Rakstiskus viedokļus līdz 3.maijam var izteikt:

  • nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: dome@adazi.lv
  • nosūtot pa pastu Teritorijas plānošanas nodaļai uz adresi Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, LV-2164
  • reģistrējoties Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS), geolatvija.lv

Izsakot viedokli, iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju Covid 19 apstākļos, lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas sanāksmes notiks attālinātā – video konferences režīmā Zoom vidē, 27. aprīlī plkst. 17.00. Sanāksmes tiešraide tiks pārraidīta  Ādažu novada pašvaldības  un lokālplānojuma izstrādātāja SIA “Grupa93” Facebook kontos (https://www.facebook.com/adazilvhttps://www.facebook.com/grupa93).

Sanāksmes interesentiem lūdzam iepriekš reģistrēties: inguna.urtane@adazi.lv.

Jautājumu vai papildus informācijas nepieciešamības gadījumā  tālr.  67398050 (Ādažu novada Teritorijas plānošanas nodaļa), tālr. 29171134  (lokālplānojuma izstrādātājs SIA “Grupa93” ).

 

31.01.2022. Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2022. gada 26.janvārī sēdes lēmumu Nr.23 “Par lokālplānojuma “Lielstapriņi”, Stapriņos, Ādažu novadā, izstrādes uzsākšanu” ir uzsākta lokālplānojuma izstrāde ar mērķi grozīt teritorijas plānojumā noteikto zonējumu no Rūpnieciskās apbūves teritorija (R) uz Jauktas centra apbūves teritoriju (JC), lai pamatotu darījumu un dzīvojamās apbūves izmantošanu Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināta Ādažu novada pašvaldības Teritorijas plānošanas nodaļas vadītāja Ingūna Urtāne.

! Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā lokālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt pasta kastē pie Ādažu novada domes, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā jebkurā laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: inguna.urtane@adazi.lv.

_______________________

31.01.2022. Paziņojums par lokālplānojuma  1. redakcijas pilnveidošanu

Ādažu novada domes 2022. gada 26.janvāra sēdē pieņemts lēmums Nr.22 “Par nekustamā īpašuma “Jaunparks” lokālplānojuma  1. redakcijas pilnveidošanu”. Izvērtējot lokālplānojuma 1.redakciju un publiskās apspriešanas rezultātus tika konstatēts, ka lokālplānojuma risinājumos nav ievērots darba uzdevuma 4.4. punktā noteiktais – pēc iespējas saglabāt Ādažu novada teritorijas plānojumā ieteikto apstādījumu teritoriju un apbūves teritoriju proporciju un sabiedrības viedoklis par piedāvāto risinājumu ir polarizēts. Nolemts uzdot pilnveidot lokālplānojuma 1. redakciju atbilstoši institūciju atzinumiem un publiskās apspriešanas rezultātiem.

! Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā lokālplānojuma pilnveidošanai lūdzam iesniegt pasta kastē pie Ādažu novada domes, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā jebkurā laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: inguna.urtane@adazi.lv.

_______________________

29.11.2021. Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2021. gada 24.novembra sēdes lēmumu Nr.203 “Par atļauju izstrādāt lokālplānojumu nekustamajam īpašumam “Brūklenes”” ir uzsākta lokālplānojuma izstrāde ar mērķi pamatot Publiskās apbūves teritorijas (P) izmantošanu apbūvei  atbilstoši teritorijas plānojumā atļautajai izmantošanai, jo šis zemes gabals  vienlaikus ir arī Baltezera rietumu apvedceļa būvniecībai un valsts galvenā autoceļa A1 Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži) attīstībai rezervētā teritorija (TIN7). Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināta Ādažu novada Būvvaldes vadītāja Ingūna Urtāne.

! Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā lokālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt pasta kastē pie Ādažu novada domes, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā jebkurā laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: inguna.urtane@adazi.lv.

________________________

15.10.2021. Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2021. gada 29. septembra sēdes lēmumu Nr.108 “Par atļauju izstrādāt lokālplānojumu nekustamajam īpašumam “Lībieši 4”” ir uzsākta lokālplānojuma izstrāde ar mērķi grozīt Ādažu novada teritorijas plānojumu šajā zemes vienībā, nodrošinot priekšnoteikumus teritorijas ilgtspējīgai un tehniski – ekonomiski pamatotai izmantošanai – ūdenssporta ēku attīstībai un tai atbilstošas infrastruktūras izveidei un teritorijas labiekārtošanai. Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs – arhitekts Silvis Grīnbergs.

! Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt pasta kastē pie Ādažu novada domes, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā jebkurā laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē: silvis.grinbergs@adazi.lv.

________________________

05.05.2021. Paziņojums par lokāplānojuma izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2020.gada 27.aprīļa sēdes lēmumu Nr.79 „ Par atļauju izstrādāt lokālplānojumu nekustamajiem īpašumiem “Sudrablapsas” un  “Rīgas gatve 3”  ir uzsākta lokālplānojuma izstrāde ar mērķi grozīt Ādažu novada teritorijas plānojumu zemes vienībām “Sudrablapsas” un “Rīgas gatve 3”.  Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināta Ādažu novada būvvaldes vadītāja– Ingūna Urtāne.

Lokālplānojuma izstrādes dokumentus var apskatīt https://geolatvija.lv/geo/tapis

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā lokālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu novada domes pasta kastē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru dienu jebkurā laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē: buvvalde@adazi.lv.

________________________

05.05.2021. Paziņojums par lokāplānojuma izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2020.gada 27.aprīļa sēdes lēmumu Nr.80 „ Par atļauju izstrādāt lokālplānojumu nekustamajiem īpašumiem “Rīgas gatve 5” un  “Rīgas gatve 7””  ir uzsākta lokālplānojuma izstrāde ar mērķi grozīt Ādažu novada teritorijas plānojumu zemes vienībām īpašumos “Rīgas gatve 5” un  “Rīgas gatve 7”. Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināta Ādažu novada būvvaldes vadītāja– Ingūna Urtāne.

Lokālplānojuma izstrādes dokumentus var apskatīt https://geolatvija.lv/geo/tapis

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā lokālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu novada domes pasta kastē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru dienu jebkurā laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē: buvvalde@adazi.lv.

________________________

Atgādinām, ka Publisko pakalpojumu portālā Latvija.lv un Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā ĢeoLatvija.lv sabiedrībai ir pieejami šādi e-pakalpojumi:

Informatīva izziņa par zemes vienības atļauto izmantošanu saskaņā ar teritorijas plānojumu;
Teritorijas attīstības plānošanas dokumentu meklēšana;
Pieteikšanās paziņojumu saņemšanai par teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādi.

 

TAPIS sistēmas savienojums ar pašvaldības tīmekļvietni tiek pārveidots, tāpēc uz laiku nav pieejams!