Ādažu ciems

Detālplānojums “Saulītes”

Funkcionālā zonējuma plāns
Inženierkomunikāciju_plāns
Satiksmes infrastruktūras shēma
Zemes ierīcības plāns
Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Detālplānojums Parka iela 26

Apbūves noteikumi Parka iela 26
Grafiska dala Parka 26

Detālplānojums “Mālnieki”

2013.gada 17.decembrī Ādažu novada dome ar lēmumu Nr.310 apstiprināja Ādažu novada Ādažu ciema nekustamā īpašuma “Mālnieki” (kad. apz. 8044 011 0058) detālplānojuma projektu.

Ar projekta materiāliem var iepazīties Ādažu novada domes būvvaldē, pirmdienās no 10.00 līdz 18.00 un ceturtdienās no 8.00 līdz 17.00.Apbūves noteikumi

Apbūves noteikumi

Grafiskā daļa

Detālplānojums „Smilgas” Nr.124 un  „Smilgas” Nr.125

„Ādažu novada Ādažu ciema nekustamo īpašumu „Smilgas” Nr.124 un  „Smilgas” Nr.125 detālplānojums” apstiprināts ar Ādažu novada 2010.gada 27.jūlija lēmumu Nr.101 un izdoti saistošie noteikumi Nr.21 „Saistošie noteikumi par detālplānojuma Ādažu novada Ādažu ciema nekustamajiem īpašumiem „Smilgas” Nr.124 un „Smilgas” Nr.125 grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem” (2010.gada 26.oktobrī Ādažu novada dome ar lēmumu Nr.170 ir apstiprinājusi grozījumus iepriekš apstiprinātajos saistošajos noteikumos (2010.gada 26.oktobrī noteikumi Nr.29 „Saistošie noteikumi par grozījumiem Ādažu novada domes saistošajos noteikumos Nr.21 no 27.07.2010. „Saistošie noteikumi par detālplānojuma Ādažu novada Ādažu ciema nekustamajiem īpašumiem „Smilgas” Nr.124 un „Smilgas” Nr.125 grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”)).

Detālplānojums stājies spēkā pēc 2010.gada 10.augusta, kad lēmums, ar kuru apstiprināts detālplānojums un izdoti pašvaldības saistošie noteikumi publicēts „Latvijas Vēstnesī”. Informācija par saistošo noteikumu grozījumiem publicēta 2010.gada 13.novembrī.

Smilgas Nr.124, Nr.125 – inženierkomunikāciju plāns

Smilgas Nr.124, Nr.125 – plānotās izmantošanas plāns

Smilgas Nr.124, Nr.125 – teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Detālplānojums Gaujas iela 27A

„Ādažu novada Ādažu ciema nekustamā īpašuma Gaujas iela 27A detālplānojums” apstiprināts ar Ādažu novada 2008.gada 27.jūnija lēmumu Nr.90 un izdoti saistošie noteikumi Nr.23 „Par detālplānojuma Ādažu novada Ādažu ciema nekustamajam īpašumam Gaujas iela 27A grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”.

Detālplānojums stājies spēkā pēc 2008.gada 15.jūlija, kad lēmums, ar kuru apstiprināts detālplānojums un izdoti pašvaldības saistošie noteikumi publicēts „Latvijas Vēstnesī”.

Gaujas iela 27A – apbūves noteikumi

Gaujas iela 27A – inženierkomunikāciju plāns

Gaujas iela 27A – plānotā atļautā izmantošana

Detālplānojums Attekas iela 16/18

„Ādažu novada Ādažu ciema nekustamā īpašuma Attekas iela 16/18 detālplānojums” apstiprināts ar Ādažu novada 2007.gada 21.decembra lēmumu Nr.116 un izdoti saistošie noteikumi Nr.53 „Par detālplānojuma Ādažu novada Ādažu ciema nekustamajam īpašumam (teritorijai) Attekas ielā 16/18 grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”.

Detālplānojums stājies spēkā pēc 2008.gada 11.janvāra, kad lēmums, ar kuru apstiprināts detālplānojums un izdoti pašvaldības saistošie noteikumi publicēts „Latvijas Vēstnesis”.

Attekas iela 16-18 – apbūves noteikumi

Attekas iela 16-18 – plānotās izmantošanas plāns

Detālplānojums „Bārdas”, „Bērzmalas”, „Meijas” un „Rudzupuķes”

„Nekustamo īpašumu „Bārdas”, „Bērzmalas”, „Meijas” un „Rudzupuķes” detālplānojums” apstiprināts ar Ādažu padomes 2003.gada 16.decembra lēmumu Nr.81 un izdoti saistošie noteikumi Nr.28 „Par nekustamo īpašumu „Bārdas”, „Bērzmalas”, „Meijas” un „Rudzupuķes” sadalīšanu apbūves gabalos un apbūves noteikumiem”.

Detālplānojums stājies spēkā pēc 2003.gada 30.decembra, kad lēmums, ar kuru apstiprināts detālplānojums un izdoti pašvaldības saistošie noteikumi publicēts „Rīgas Apriņķa Avīze”.

Bārdas”, „Bērzmalas”, „Meijas” un „Rudzupuķes – apbūves noteikumi

Bārdas”, „Bērzmalas”, „Meijas” un „Rudzupuķes – inženierkomunikāciju plāns

Bārdas”, „Bērzmalas”, „Meijas” un „Rudzupuķes – plānotās izmantošanas plāns

Detālplānojums „Birzlejas”

„Ādažu novada Ādažu ciema nekustamā īpašuma „Birzlejas” detālplānojums” apstiprināts ar Ādažu novada 2007.gada 29.maija lēmumu Nr.50 un izdoti saistošie noteikumi Nr.16 „Par detālplānojuma Ādažu novada Ādažu ciema nekustamajam īpašumam „Birzlejas” grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”.

Detālplānojums stājies spēkā pēc 2007.gada 14.jūnija, kad lēmums, ar kuru apstiprināts detālplānojums un izdoti pašvaldības saistošie noteikumi publicēts „Latvijas Vēstnesis”.

Birzlejas – apbūves noteikumi

Birzlejas – inženierkomunikāciju plāns

Birzlejas – plānotās izmantošanas plāns

Detālplānojums „Brieži”, „Lielpriedes”, „Pauguriņi”, „Ilgdimanti” un „Kalmes” 3.z.g.

„Nekustamo īpašumu „Brieži”, „Lielpriedes”, „Pauguriņi”, „Ilgdimanti” un „Kalmes” 3.z.g. detālplānojums” apstiprināts ar Ādažu novada 2006.gada 21.novembra lēmumu Nr.118 un izdoti saistošie noteikumi Nr.32 „Par nekustamo īpašumu „Brieži”, „Lielpriedes”, „Pauguriņi”, „Ilgdimanti” un „Kalmes” 3.z.g. detālplānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”.

Detālplānojums stājies spēkā pēc 2006.gada 8.decembra, kad lēmums, ar kuru apstiprināts detālplānojums un izdoti pašvaldības saistošie noteikumi publicēts „Latvijas Vēstnesis”.

Brieži, Lielpriedes, Pauguriņi, Ilgdimanti, Kalmes 3.z.g. – apbūves noteikumi

Brieži, Lielpriedes, Pauguriņi, Ilgdimanti, Kalmes 3.z.g. – inženierkomunikāniju plāns

Brieži, Lielpriedes, Pauguriņi, Ilgdimanti, Kalmes 3.z.g. – plānotās izmantošanas plāns

Detālplānojums „Dailas”

 „Ādažu novada Ādažu ciema nekustamā īpašuma „Dailas” detālplānojums” apstiprināts ar Ādažu novada 2007.gada 24.aprīļa lēmumu Nr.40 un izdoti saistošie noteikumi Nr.13 „Par detālplānojuma Ādažu novada Ādažu ciema nekustamajam īpašumam „Dailas” grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem” izdošanu.

Detālplānojums stājies spēkā pēc 2007.gada 15.maija, kad lēmums, ar kuru apstiprināts detālplānojums un izdoti pašvaldības saistošie noteikumi publicēts „Latvijas Vēstnesis”.

Dailas – apbūves noteikumi

 Grafiskā daļa

Dailas – inženierkomunikāciju plāns

Dailas – plānotās izmantošanas plāns

ĀDAŽU NOVADA NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA „DAILAS” DETĀLPLĀNOJUMA grozījumi

Grafiskā daļa

Detālplānojums „Dārtas”

„Nekustamā īpašuma „Dārtas” detālplānojums” apstiprināts ar Ādažu padomes 2003.gada 20.maija protokolu Nr.5§3.28 un izdoti saistošie noteikumi Nr.16 „Par nekustamā īpašuma „Dārtas” sadalīšanu apbūves gabalos un apbūves noteikumiem”.

Dārtas – apbūves noteikumi

Dārtas – inženierkomunikāciju plāns

Dārtas – plānotās izmantošanas plāns

Detālplānojums „Dārzi”

„Nekustamā īpašuma „Dārzi” detālplānojums” apstiprināts ar Ādažu novada 2006.gada 23.maija lēmumu Nr.34 un izdoti saistošie noteikumi Nr.11 „Par nekustamā īpašuma „Dārzi” detālplānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”.

Detālplānojums stājies spēkā pēc 2006.gada 2.jūnija, kad lēmums, ar kuru apstiprināts detālplānojums un izdoti pašvaldības saistošie noteikumi publicēts „Latvijas Vēstnesis”.

Dārzi – apbūves noteikumi

Dārzi – inženierkomunikāciju plāns

Dārzi – plānotās izmantošanas plāns

Detālplānojums „Dzelzenes”

„Ādažu novada Ādažu ciema nekustamajam īpašumam „Dzelzenes” detālplānojums” apstiprināts ar Ādažu novada 2008.gada 25.novembra lēmumu Nr.189 un izdoti saistošie noteikumi Nr.31 „Par detālplānojuma Ādažu novada Ādažu ciema nekustamajam īpašumam „Dzelzenes” grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”.

Detālplānojums stājies spēkā pēc 2008.gada 4.decembra, kad lēmums, ar kuru apstiprināts detālplānojums un izdoti pašvaldības saistošie noteikumi publicēts „Latvijas Vēstnesis”.

Dzelzenes – apbūves noteikumi

Dzelzenes – inženierkomunikāciju plāns

Dzelzenes – plānotās izmantošanas plāns

Detālplānojums „Galēji”

„Nekustamā īpašuma „Galēji” detālplānojums” apstiprināts ar Ādažu pagasta 2004.gada 25.maija lēmumu Nr.38 un izdoti saistošie noteikumi Nr.30 „Par zemesgabala „Galēji” sadalīšanu apbūves gabalos un apbūves noteikumiem”.

Galēji – apbūves noteikumi

Galēji – inženierkomunikāciju plāns 1. daļa

Galēji – inženierkomunikāciju plāns 2. daļa

Galēji – plānotās izmantošanas plāns 

Detālplānojums Gaujas iela 39

„Nekustamā īpašuma Gaujas ielā 39 detālplānojums” apstiprināts ar Ādažu pagasta 2001.gada 13.februāra protokolu Nr.56 un izdoti saistošie noteikumi Nr.7 „Par zemesgabala Gaujas iela 39 sadalīšanu apbūves gabalos un apbūves noteikumiem”.

Gaujas iela 39 – apbūves noteikumi

Gaujas iela 39 – inženierkomunikāciju plāns

Gaujas iela 39 – plānotās izmantošanas plāns

Detālplānojums „Ievupes”

„Nekustamā īpašuma „Ievupes” detālplānojums” apstiprināts ar Ādažu novada 2006.gada 26.septembra lēmumu Nr.93 un izdoti saistošie noteikumi Nr.25 „Par nekustamā īpašuma „Ievupes” detālplānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”.

Detālplānojums stājies spēkā pēc 2006.gada 10.oktobra, kad lēmums, ar kuru apstiprināts detālplānojums un izdoti pašvaldības saistošie noteikumi publicēts „Latvijas Vēstnesis”.

Ievupes – apbūves noteikumi

Ievupes – plānotās izmantošanas plāns

Detālplānojums „Jaunkārkli” 1.z.g., „Jaunkārkli” 2.z.g., „Kārkli”

„Ādažu novada Ādažu ciema nekustamo īpašumu „Jaunkārkli” 1. un 2.z.g., „Kārkli” un „Ādažu novada meži” detālplānojums” apstiprināts ar Ādažu novada 2007.gada 29.maija lēmumu Nr.51 un izdoti saistošie noteikumi Nr.17 „Par detālplānojuma Ādažu novada Ādažu ciema nekustamajiem īpašumiem „Jaunkārkli” 1. un 2.z.g., „Kārkli” un „Ādažu novada meži” grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”.

Detālplānojums stājies spēkā pēc 2007.gada 14.jūnija, kad lēmums, ar kuru apstiprināts detālplānojums un izdoti pašvaldības saistošie noteikumi publicēts „Latvijas Vēstnesis”.

Jaunkārkli 1. un 2.z.g., Kārkli, Ādažu novada meži – apbūves noteikumi

Jaunkārkli 1. un 2.z.g., Kārkli, Ādažu novada meži – plānotās izmantošanas plāns 1.daļa

Jaunkārkli 1. un 2.z.g., Kārkli, Ādažu novada meži – plānotās izmantošanas plāns 2.daļa

Plāna apzīmējumi

Detālplānojums „Jaunkūlas” 1.z.g.

„Nekustamā īpašuma „Jaunkūlas”1.z.g. detālplānojums” apstiprināts ar Ādažu pagasta 2001.gada 17.jūlija protokolu Nr.5§4.7 un izdoti saistošie noteikumi Nr.10 „Par saimniecības „Jaunkūlas” 1.zemesgbala sadalīšanu apbūves gabalos un apbūves noteikumiem”.

Jaunkūlas – apbūves noteikumi

Jaunkūlas – plānotās izmantošanas plāns

Detālplānojums „Ješkas”

„Ādažu novada Ādažu ciema nekustamajam īpašumam „Ješkas” detālplānojums” apstiprināts ar Ādažu novada 2007.gada 23.oktobra lēmumu Nr.96 un izdoti saistošie noteikumi Nr.40 „Par detālplānojuma Ādažu novada Ādažu ciema nekustamajam īpašumam „Ješkas” grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”.

Detālplānojums stājies spēkā pēc 2007.gada 11.dnovembra, kad lēmums, ar kuru apstiprināts detālplānojums un izdoti pašvaldības saistošie noteikumi publicēts „Latvijas Vēstnesis”.

Ješkas – apbūves noteikumi

Ješkas – plānotās izmantošanas plāns

Detālplānojums „Kalmnieki” 1.z.g.

„Nekustamā īpašuma „Kalmnieki” detālplānojums” apstiprināts ar Ādažu pagasta 2003.gada 18.marta protokolu Nr.12 un izdoti saistošie noteikumi Nr.12 „Par zemesgabala „Kalmnieki” sadalīšanu apbūves gabalos un apbūves noteikumiem”.

Kalmnieki – apbūves noteikumi

Kalmnieki – inženierkomunikāciju plāns

Kalmnieki – plānotās izmantošanas plāns

Detālplānojums „Kaspersoni” un „Teiči”

„Ādažu novada Ādažu ciema nekustamo īpašumu „Kaspersoni” un „Teiči” detālplānojums” apstiprināts ar Ādažu novada 2007.gada 23.oktobra lēmumu Nr.95 un izdoti saistošie noteikumi Nr.39 „Par detālplānojuma Ādažu novada Ādažu ciema nekustamajiem īpašumiem „Kaspersoni” un „Teiči” grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”.

Detālplānojums stājies spēkā pēc 2007.gada 6.novembra, kad lēmums, ar kuru apstiprināts detālplānojums un izdoti pašvaldības saistošie noteikumi publicēts „Latvijas Vēstnesis”.

Kaspersoni, Teiči – apbūves noteikumi

Kaspersoni, Teiči – plānotās izmantošanas plāns

Detālplānojums „Kūlas”

„Ādažu novada Ādažu ciema nekustamā īpašuma „Kūlas” detālplānojums” apstiprināts ar Ādažu novada 2007.gada 23.oktobra lēmumu Nr.97 un izdoti saistošie noteikumi Nr.41 „Par detālplānojuma Ādažu novada Ādažu ciema nekustamajam īpašumam „Kūlas” grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”.

Detālplānojums stājies spēkā pēc 2007.gada 6.novembra, kad lēmums, ar kuru apstiprināts detālplānojums un izdoti pašvaldības saistošie noteikumi publicēts „Latvijas Vēstnesis”.

Kūlas – apbūves noteikumi

Kūlas – plānotās izmantošanas plāns

Detālplānojums „Kumelīši”

„Ādažu novada Ādažu ciema nekustamā īpašuma „Kumelīši” detālplānojums” apstiprināts ar Ādažu novada 2007.gada 27.novembra lēmumu Nr.102 un izdoti saistošie noteikumi Nr.44 „Par detālplānojuma Ādažu novada Ādažu ciema nekustamajam īpašumam „Kumelīši” grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”.

Detālplānojums stājies spēkā pēc 2007.gada 13.decembra, kad lēmums, ar kuru apstiprināts detālplānojums un izdoti pašvaldības saistošie noteikumi publicēts „Latvijas Vēstnesis”.

Kumelīši – apbūves noteikumi

Kumelīši – plānotās izmantošanas plāns

Detālplānojums „Lazdukalni” 1.z.g.

„Nekustamā īpašuma „Lazdukalni” 1.z.g. detālplānojums” apstiprināts ar Ādažu pagasta 2000.gada 12.decembra protokolu Nr.52 un izdoti saistošie noteikumi Nr.6 „Par saimniecības „Lazdukalni” 1.zemes gabala sadalīšanu apbūves gabalos un apbūves noteikumiem”.

Lazdukalni – apbūves noteikumi

Lazdukalni – plānotās izmantošanas plāns 1.daļa

Lazdukalni – plānotās izmantošanas plāns 2.daļa

Detālplānojums „Liepnieki”

„Ādažu novada Ādažu ciema nekustamā īpašuma „Liepnieki” detālplānojums” apstiprināts ar Ādažu novada 2007.gada 27.novembra lēmumu Nr.103 un izdoti saistošie noteikumi Nr.45 „Par detālplānojuma Ādažu novada Ādažu ciema nekustamajam īpašumam „Liepnieki” grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”.

Detālplānojums stājies spēkā pēc 2007.gada 13.decembra, kad lēmums, ar kuru apstiprināts detālplānojums un izdoti pašvaldības saistošie noteikumi publicēts „Latvijas Vēstnesis”.

Liepnieki – apbūves noteikumi

Liepnieki – plānotās izmantošanas plāns

Detālplānojums Podnieku iela 2, Draudzības iela 48, „Rīkuļi-4″

„Nekustamo īpašumu Podnieku iela 2, Draudzības iela 48 un „Rīkuļi-4″ detālplānojums” apstiprināts ar Ādažu novada 2006.gada 27.jūnija lēmumu Nr.53 un izdoti saistošie noteikumi Nr.17 „Par nekustamo īpašumu Podnieku iela 2, Draudzības iela 48 un „Rīkuļi-4″ sadalīšanu apbūves gabalos un apbūves noteikumiem”.

Podnieku iela 2, Draudzības iela 48, Rīkuļi-4 – apbūves noteikumi

Podnieku iela 2, Draudzības iela 48, Rīkuļi-4 – plānotās izmantošanas plāns

Detālplānojums „Rīkuļi” 2.zemes gabals

„Nekustamā īpašuma „Rīkuļi” 2.zemes gabala detālplānojums” apstiprināts ar Ādažu pagasta 2003.gada 15.aprīļa lēmumu Nr.24 un izdoti saistošie noteikumi Nr.13 „Par zemesgabala „Rīkuļi” 2.zemes gabala sadalīšanu apbūves gabalos un apbūves noteikumiem”.

Rīkuļi-2 – apbūves noteikumi

Rīkuļi-2 – inženierkomunikāciju plāns

Rīkuļi-2 – plānotās izmantošanas plāns

Detālplānojums mazdārziņu teritorijā „SMILGAS” (Smilgas 133a, Smilgas 133, Smilgas 134, Smilgas 135, Smilgas 136, Smilgas 137, Smilgas 138, Smilgas 84, Smilgas 83, Smilgas 82, Smilgas 81, Smilgas 80 (, Smilgas 70, Smilgas 71, Smilgas 72, Smilgas 73, Smilgas 74, Smilgas 75, Smilgas 76, Smilgas 77, Smilgas 78, Smilgas 69, Smilgas 67, Smilgas 66, Smilgas 65, Smilgas 64, Smilgas 63, Smilgas 62, Smilgas 61, Smilgas 60) 

„Ādažu novada Ādažu ciema nekustamo īpašumu Smilgas 133a, Smilgas 133, Smilgas 134, Smilgas 135, Smilgas 136, Smilgas 137, Smilgas 138, Smilgas 84, Smilgas 83, Smilgas 82, Smilgas 81, Smilgas 80, Smilgas 70, Smilgas 71, Smilgas 72, Smilgas 73, Smilgas 74, Smilgas 75, Smilgas 76, Smilgas 77, Smilgas 78, Smilgas 69, Smilgas 67, Smilgas 66, Smilgas 65, Smilgas 64, Smilgas 63, Smilgas 62, Smilgas 61, Smilgas 60 detālplānojums” apstiprināts ar Ādažu novada 2008.gada 26.augusta lēmumu Nr.118 un izdoti saistošie noteikumi Nr.24 „Par detālplānojuma Ādažu novada Ādažu ciema mazdārziņu teritorijā „SMILGAS” esošo nekustamo īpašumu Smilgas 133a, Smilgas 133, Smilgas 134, Smilgas 135, Smilgas 136, Smilgas 137, Smilgas 138, Smilgas 84, Smilgas 83, Smilgas 82, Smilgas 81, Smilgas 80, Smilgas 70, Smilgas 71, Smilgas 72, Smilgas 73, Smilgas 74, Smilgas 75, Smilgas 76, Smilgas 77, Smilgas 78, Smilgas 69, Smilgas 67, Smilgas 66, Smilgas 65, Smilgas 64, Smilgas 63, Smilgas 62, Smilgas 61, Smilgas 60 grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”.

Detālplānojums stājies spēkā pēc 2008.gada 9.septembra, kad lēmums, ar kuru apstiprināts detālplānojums un izdoti pašvaldības saistošie noteikumi publicēts „Latvijas Vēstnesis”.

Smilgas – apbūves noteikumi

Smilgas – inženierkomunikāciju plāns

Smilgas – plānotās izmantošanas plāns

Detālplānojums „Tērces” un „Dzilnas”

„Ādažu novada Ādažu ciema nekustamo īpašumu „Tērces” un „Dzilnas” detālplānojums” apstiprināts ar Ādažu novada 2009.gada 28.jūlija lēmumu Nr.139 un izdoti saistošie noteikumi Nr.18 „Par detālplānojuma Ādažu novada Ādažu ciema nekustamajiem īpašumiem „Tērces” un „Dzilnas” grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”.

Detālplānojums stājies spēkā pēc 2009.gada 9.septembra, kad lēmums, ar kuru apstiprināts detālplānojums un izdoti pašvaldības saistošie noteikumi publicēts „Latvijas Vēstnesis”.

Tērces, Dzilnas – apbūves noteikumi

Tērces, Dzilnas – plānotās izmantošanas plāns

Detālplānojums „Ūbeles”, „Pētersoni” un „Krastupes”

„Nekustamo īpašumu „Ūbeles”, „Pētersoni” un „Krastupes” detālplānojums” apstiprināts ar Ādažu pagasta 2004.gada 16.novembra lēmumu Nr.104 un izdoti saistošie noteikumi Nr.38 „Par nekustamo īpašumu „Ūbeles”, „Pētersoni” un „Krastupes” sadalīšanu apbūves gabalos un apbūves noteikumiem”.

Ūbeles, Pētersoni, Krastupes – apbūves noteikumi

Ūbeles, Pētersoni, Krastupes – inženierkomunikāciju plāns

Ūbeles, Pētersoni, Krastupes – plānotās izmantošanas plāns

Detālplānojums „Vagulīši”

„Ādažu novada Ādažu ciema nekustamā īpašuma „Vagulīši” detālplānojums” apstiprināts ar Ādažu novada 2008.gada 23.septembra lēmumu Nr.129 un izdoti saistošie noteikumi Nr.26 „Par detālplānojuma Ādažu novada Ādažu ciema nekustamajam īpašumam „Vagulīši” grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”.

Detālplānojums stājies spēkā pēc 2008.gada 8.oktobra, kad lēmums, ar kuru apstiprināts detālplānojums un izdoti pašvaldības saistošie noteikumi publicēts „Latvijas Vēstnesis”.

Vagulīši – plānotās izmantošanas plāns

Detālplānojums „Valteri”

„Nekustamā īpašuma „Valteri” detālplānojums” apstiprināts ar Ādažu pagasta 2003.gada 15.jūlija lēmumu Nr.43 un izdoti saistošie noteikumi Nr.20 „Par zemesgabala „Valteri” sadalīšanu apbūves gabalos un apbūves noteikumiem”.

Valteri – apbūves noteikumi

Valteri – inženierkomunikāciju plāns

Valteri – plānotās izmantošanas plāns

Detālplānojums „Veckūlas” 3.zemes gabalam, „Sakarnieki” un „Jaunkūlas-4″

„Nekustamo īpašumu „Veckūlas” 3.zemes gabals, „Sakarnieki” un „Jaunkūlas-4″detālplānojums” apstiprināts ar Ādažu novada 2006.gada 27.jūnija lēmumu Nr.54 un izdoti saistošie noteikumi Nr.19 „Par nekustamo īpašumu „Veckūlas” 3.z.g., „Sakarnieki” un „Jaunkūlas-4″  detālplānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”.

Detālplānojums stājies spēkā pēc 2006.gada 20.jūlija, kad lēmums, ar kuru apstiprināts detālplānojums un izdoti pašvaldības saistošie noteikumi publicēts „Latvijas Vēstnesis”.

Veckūlas 3.z.g., Sakarnieki, Jaunkūlas-4 – apbūves noteikumi

Veckūlas 3.z.g., Sakarnieki, Jaunkūlas-4 – plānotās izmantošanas plāns

Detālplānojums „Vējlauki”

„Ādažu novada Ādažu ciema nekustamā īpašuma „Vējlauki” detālplānojums” apstiprināts ar Ādažu novada 2007.gada 23.oktobra lēmumu Nr.94 un izdoti saistošie noteikumi Nr.38 „Par detālplānojuma Ādažu novada Ādažu ciema nekustamajam īpašumam „Vējlauki” grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”.

Detālplānojums stājies spēkā pēc 2007.gada 6.novembra, kad lēmums, ar kuru apstiprināts detālplānojums un izdoti pašvaldības saistošie noteikumi publicēts „Latvijas Vēstnesis”.

Vējlauki – apbūves noteikumi

Vējlauki – inženierkomunikāciju plāns

Vējlauki – plānotās izmantošanas plāns

Detālplānojums Vējupes iela 43

„Ādažu novada Ādažu ciema nekustamā īpašuma Vējupes iela 43 detālplānojums” apstiprināts ar Ādažu novada 2007.gada 26.jūnija lēmumu Nr.66 un izdoti saistošie noteikumi Nr.23 „Par detālplānojuma Ādažu novada Ādažu ciema nekustamajam īpašumam Vējupes iela 43 grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”.

Detālplānojums stājies spēkā pēc 2007.gada 17.jūlija, kad lēmums, ar kuru apstiprināts detālplānojums un izdoti pašvaldības saistošie noteikumi publicēts „Latvijas Vēstnesis”.

Vējupes iela 43 – apbūves noteikumi

Vējupes iela 43 – inženierkomunikāciju plāns

Vējupes iela 43 – plānotās izmantošanas plāns

Detālplānojums „Vēveri”

„Ādažu novada Ādažu ciema nekustamā īpašuma „Vēveri” detālplānojums” apstiprināts ar Ādažu novada 2008.gada 29.janvāra lēmumu Nr.3 un izdoti saistošie noteikumi Nr.5 „Par detālplānojuma Ādažu novada Ādažu ciema nekustamajam īpašumam „Vēveri” grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”.

Detālplānojums stājies spēkā pēc 2008.gada 14.februāra, kad lēmums, ar kuru apstiprināts detālplānojums un izdoti pašvaldības saistošie noteikumi publicēts „Latvijas Vēstnesis”.

Vēveri – apbūves noteikumi

Vēveri – plānotās izmantošanas plāns