a a a

Teritorijas plānojums

Teritorijas plānojums geolatvija.lv

06.04.2021. Paziņojums par Ādažu novada teritorijas plānojumu

Ar Ādažu novada domes 2021.gada 23.marta lēmumu (protokols Nr. 6, 31.§) ir apstiprināti Ādažu novada domes saistošie noteikumi Nr. Nr.12/2021 “Grozījumi Ādažu novada domes 2018. gada 27. marta saistošajos noteikumos Nr.7/2018 „Ādažu novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi””, ar ko atzītas par spēkā neesošām no pieņemšanas brīža saistošo noteikumu grafiskajā daļā noteiktās ielu sarkanās līnijas Briljantu ceļa, Baldoņu ceļa, Mežvairogu ceļa, Katlapu ceļa, Iļķenes ceļa, Boķu ielas, Strazdu ielas un Piekrastes ielas teritorijā, kā arī nekustamajam īpašumam “Rubīni” piegulošajā teritorijā.
1_Briljantu ceļš
2_Mežvairogu ceļš
3_Iļķenes ceļš
4_Katlapu ceļš
5_Rubīni
6_Boķu iela
7_Strazdu iela
8_Piekrastes iela
Saistošie noteikumi pieejami pašvaldības tīmekļa vietnē www.adazi.lv un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis.lv.

 

Paziņojums par Ādažu novada teritorijas plānojumu

Ādažu novada dome informē, ka 2018. gada 27. marta sēdē pieņemts lēmums Nr. 49 “Par Ādažu novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata projekta apstiprināšanu un par saistošo noteikumu Nr. 7 “Ādažu novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu”. Paziņojums par saistošo noteikumu pieņemšanu publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” 2018. gada 13. aprīlī, Nr. 74 (6160).

Saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2018. gada 4. jūlija vēstuli Nr. 1-18/5924 Ādažu novada teritorijas plānojums ir īstenojams, sākot no 2018. gada 4. jūlija.

Ar Ādažu novada teritorijas plānojuma materiāliem var iepazīties Ādažu novada Būvvaldē, Būvvaldes darba laikā, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, pašvaldības interneta vietnē www.adazi.lv un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

I Paskaidrojuma raksts 

II Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

III Grafiskā daļa:
Ādažu novada funkcionālais zonējums

IV Grafiskie attēli:
Ciemu teritoriju robežas
Teritorijas ar īpašiem noteikumiem (TIN)
Degradētas teritorijas (TIN8)
Transporta infrastruktūras teritorijas ar īpašiem noteikumiem
Valsts un vietējās nozīmes ģeodēziskā tīkla punkti
Gāzes apgādes sistēmas shēma
Sabiedriskā transporta kustības shēma
Elektroapgādes shēma
Meliorācijas sistēmas shēma
Aizsargjoslas ap Rīgas ūdens ņemšanas vietu
Maģistrālo ceļu struktūra
Ūdenssaimniecību aglomerāciju teritorijas
Applūstošas un plūdu riska teritorijas
Ainavas, skatu perspektīvas un nozīmīgākā gājēju infrastruktūra
Aizsargājamās dabas teritorijas un objekti
Pašvaldības nekustamie īpašumi
Zaļās struktūras un publiskās apbūves teritorijas
Ādažu novada teritorijas reljefa virsmas modelis 
Kanalizācijas_shēma
Ūdensapgādes shēma 
Grafisko tematisko attēlu saraksts

Sarkano līniju grozījumi:
1_Briljantu ceļš
2_Mežvairogu ceļš
3_Iļķenes ceļš
4_Katlapu ceļš
5_Rubīni
6_Boķu iela
7_Strazdu iela
8_Piekrastes iela

Vides pārskats