a a a

Teritorijas plānojums

Paziņojums par Ādažu novada teritorijas plānojumu

Ādažu novada dome informē, ka 2018. gada 27. marta sēdē pieņemts lēmums Nr. 49 „Par Ādažu novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata projekta apstiprināšanu un par saistošo noteikumu Nr. 7 „Ādažu novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu”. Paziņojums par saistošo noteikumu pieņemšanu publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” 2018. gada 13. aprīlī, Nr. 74 (6160).

Saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2018. gada 4. jūlija vēstuli Nr. 1-18/5924 Ādažu novada teritorijas plānojums ir īstenojams, sākot no 2018. gada 4. jūlija.

Ar Ādažu novada teritorijas plānojuma materiāliem var iepazīties Ādažu novada Būvvaldē, Būvvaldes darba laikā, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, pašvaldības interneta vietnē www.adazi.lv un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

 

 

I Paskaidrojuma raksts 

II Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

III Grafiskā daļa:
Ādažu novada funkcionālais zonējums  

IV Grafiskie attēli:
Ciemu teritoriju robežas
Teritorijas ar īpašiem noteikumiem (TIN)
Degradētas teritorijas (TIN8)
Transporta infrastruktūras teritorijas ar īpašiem noteikumiem
Valsts un vietejas nozīmes ģeodēziska tīkla punkti
Gāzes apgādes sistēmas shēma
Sabiedriskā transporta kustības shēma
Elektroapgādes shēma
Meliorācijas sistēmas shēma
Aizsargjoslas ar Rīgas ūdens ņemšanas vietu
Maģistrālo ceļu struktūra
Ūdenssaimniecību aglomerāciju teritorijas
Applūstošas un plūdu riska teritorijas
Ainavas, skatu perspektīvas un nozīmīgakā gājēju infrastruktūra
Aizsargājamās dabas teritorijas un objekti
Pašvaldības nekustamie īpašumi
Zaļās struktūras un publiskās apbūves teritorijas
Ādažu novada teritorijas reljefa virsmas modelis 
Kanalizācijas shēma
Ūdensapgādes shēma 
Grafisko tematisko attelu saraksts

Vides pārskats

 

Paziņojums par Ādažu novada teritorijas plānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

Ādažu novada dome informē, ka  2018.gada 27.marta sēdē pieņemts lēmums Nr.49 „Par Ādažu novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata projekta apstiprināšanu un par saistošo noteikumu Nr.7 „Ādažu novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu”.

Ar Ādažu novada teritorijas plānojuma materiāliem var iepazīties Ādažu novada Būvvaldē, Būvvaldes darba laikā, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, pašvaldības interneta vietnē www.adazi.lv un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv