a a a

Detālplānojumi

Ar pilnu detālplānojumu paskaidrojumu raksta tekstu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, un grafisko daļu var iepazīties Ādažu novada būvvaldē, Gaujas ielā 33A, Ādažos vai sazinoties ar Ādažu novada teritorijas plānotājiem.