a a a

Būvvaldes kontaktinformācija

Ādažu novada būvvalde konsultācijas sniedz elektroniski un pa tālruni, zvanot speciālistiem. Klātienē būvvalde pieņem apmeklētājus tikai ar  iepriekšēju pierakstu pa tālr.: 67996490  pirmdienās no plkst.10.00 – 18.00 (pusdienas pārtraukums 13.00 – 13.45)! Ierodoties Būvvaldē, klientam ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai ID karte. Atgādinām, ka būvniecības dokumentācijas iesniegšana un izskatīšana notiek elektroniski BIS sistēmā. 

Iesniegumu veidlapu paraugi ŠEIT. 

Sazinieties ar mums e-pastā: buvvalde@adazi.lv
Būvvaldes vadītājs buvvalde@carnikava.lv

Būvvaldes vadītāja vietniece liene.kruze@adazi.lv
Galvenā arhitekte dace.medniece@adazi.lv
Arhitekts martins.strazds@carnikava.lv

Būvinspektore rita.klusa@adazi.lv
Būvinspektors andris.jakobsons@carnikava.lv

Inženierkomunikāciju tīklu galvenais speciālists – janis.tilciks@adazi.lv

Atgādinām, ka no 2020. gada 1. janvāra visu būvniecības dokumentāciju iespējams iesniegt digitāli www.bis.gov.lv, kur ir iespējams sekot līdzi dokumentu izskatīšanas gaitai.

Iesniegumus, kas adresāti būvvaldei, var atstāt būvvaldes korespondences kastē, kas atrodas pie būvvaldes durvīm, Gaujas ielā 33A

Būvvaldes adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., 2.stāvs

Būvvaldes vadītājs

/Atbild par būvvaldes kompetencē esošajiem jautājumiem/

Ainārs Grikmanis 67993428, 27878190 buvvalde@carnikava.lv

Būvvaldes vadītāja vietniece/būvinspektore

/konsultē par ēku nodošanu ekspluatācijā, būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Ādažos/

Liene Krūze 67895713 liene.kruze@adazi.lv 276.kab.

Galvenā arhitekte

/konsultē par projektiem, to saskaņošanu; konsultē par reklāmu izvietošanas iespējām Ādažos/

Dace Medniece 67895708 dace.medniece@adazi.lv  279.kab.
Arhitekts /konsultē par projektiem, to saskaņošanu; konsultē par reklāmu izvietošanas iespējām Carnikavā/ Mārtiņš Strazds 67993428, 26395488 martins.strazds@carnikava.lv

Būvinspektore

/konsultē par būvdarbu uzsākšanas nosacījumiem, to izpildi, būvatļaujas pagarināšanu, ēku pieņemšanu ekspluatācijā; konsultē par būvniecības pārkāpumiem Ādažos/

Rita Klusa 67398052 rita.klusa@adazi.lv 276.kab.
Būvinspektors /konsultē par būvdarbu uzsākšanas nosacījumiem, to izpildi, būvatļaujas pagarināšanu, ēku pieņemšanu ekspluatācijā; konsultē par būvniecības pārkāpumiem Carnikavā/ Andris Jākobsons 67993428, 27839720 andris.jakobsons@carnikava.lv

Inženierkomunikāciju tīklu galvenais speciālists

/konsultē par inženierkomunikācijām/

Jānis Tiļčiks 67895701 janis.tilciks@adazi.lv  278.kab.

Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) koordinatore

/konsultē par Būvvaldē pieejamajiem pakalpojumiem, dokumentu iesniegšanas/izsniegšanas kārtību; pierakstu veikšanu,

/konsultē par projektu virzību, BIS lietām, būvatļaujām Ādažos/

Sigita Romancēviča 67398051
67996490
mob.27746507
buvvalde@adazi.lv
sigita.romancevica@adazi.lv
 278.kab.

Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) koordinatore

/konsultē par projektu virzību, BIS lietām, būvatļaujām Carnikavā/

Dzintra Birze 67993428, 20237580 dzintra.birze@carnikava.lv


Būvvalde
Būvvalde ir ar Ādažu novada domes lēmumu izveidota iestāde, kas veic pašvaldības funkcijas būvniecības un teritorijas plānošanas jomā. Nolikums  nosaka Būvvaldes uzdevumus, tiesības, struktūru un darba organizāciju.

 • nodrošina būvniecības procesa tiesiskumu, būvniecības kontroli, vides arhitektonisko un ainavisko kvalitāti, vides pieejamību, dabas resursu racionālu izmantošanu un līdzsvarotas vides veidošanu novada administratīvajā teritorijā atbilstoši tās plānojumam, apbūves noteikumiem un citiem tiesību aktiem.
 • organizē un pārrauga teritorijas plānojuma, apbūves noteikumu, detālplānojumu, zemes ierīcības projektu un citu noteikumu izstrādi un ieviešanu
 • saskaņo reklāmas objektu vizuālo noformējumu un izvietošanu
 • organizē būvniecības ieceru publisko apspriešanu
 • izskata iesniegumus par zemes īpašumu sadali, apvienošanu, nosaka un piešķir nekustamā īpašuma lietošanas mērķus, kā arī kontrolē zemes lietojumu atbilstību normatīvo aktu prasībām
 • veic nekustamo īpašumu nosaukumu un adrešu piešķiršanu, maiņu un likvidāciju, kā arī sniegt ziņas par teritorijā esošu nekustamo īpašumu adresēm un adresātiem

Būvvaldei ir tiesības:

 • saņemt no personām informāciju un dokumentus Būvvaldes uzdevumu veikšanai
 • noteikt projektēšanai nepieciešamo dokumentu sarakstu un būvprojekta stadiju skaitu
 • pieprasīt būvniecības dokumentu ekspertīzi

Būvvaldei ir pienākumi:

 • izskatīt personu iesniegumus saistībā ar būvniecību
 • reģistrēt būvniecības dokumentus, izvērtēt tos un sniegt norādījumus to precizēšanai
 • pieņemt lēmumus Būvvaldes atbildības jomās, kā arī pārbaudīt lēmumos ietverto nosacījumu izpildi
 • izskatīt alternatīvus tehniskos risinājumus vides pieejamības nodrošināšanai, un ja būvprojektā nav iespējams ievērot būvnormatīvu tehniskās prasības, iegūt attiecīgās jomas ekspertu viedokli
 • pieprasīt būvuzraudzību un autoruzraudzību, kā arī izskatīt būvuzraudzības plānus
 • norīkot būvinspektoru būvniecības kontrolei objektos un noteikt būvlaukumu obligāto apmeklējuma grafiku. Ja būvei nepieciešama būvuzraudzība, grafiku nosaka izvērtējot būvuzraudzības plānā noteiktos galvenos būvdarbu posmus
 • pārzināt un koordinēt teritorijas robežās būvniecību un zemes ierīcību, apsekot teritoriju un sastādīt atzinumus, kā arī kontrolēt būvdarbu vai zemes lietojumu atbilstību normatīvo aktu prasībām
 • anulēt būvatļaujas, pārtraukt būvdarbus vai teritorijas izpētes darbus, pieņemt lēmumus par būvju konservāciju vai nojaukšanu, izņemot Būvniecības likuma 7.panta otrajā daļā paredzētajā gadījumā
 • saņemot informāciju par būvlaukumā esoša būvizstrādājuma neatbilstību normatīvo aktu prasībām, uzdot būvniecības ieceres iesniedzējam izvērtēt neatbilstības ietekmi uz būtiskām būvei izvirzītām prasībām
 • kontrolēt būvniecības dalībnieku darbības būvniecību reglamentējošo tiesību aktu izpildē, kā arī sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus par apbūves un vides sakoptības uzturēšanas noteikumu pārkāpumiem un ierosināt saukt pie atbildības attiecīgās personas
 • informēt sabiedrību par saņemtajām būvniecības iecerēm, notiekošās būvniecības tiesisko pamatojumu un ziņas par būvi
 • organizēt būvju pieņemšanu ekspluatācijā
 • reģistrēt nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā būves, kurām noteiktajā termiņā nav ierosināta reģistrācija
 • sagatavot atzinumus par būvēm, kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums un iesniegt atzinumus pašvaldības Grāmatvedības daļai nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinam

Ar 2020. gada 1.janvāri visas būvniecības procesā nepieciešamās dokumentācijas aprite notiek tikai elektroniski būvniecības informācijas sistēmā (BIS).  Būvvaldei ir  noteikts pienākums būvniecības un ekspluatācijas kontroles ietvaros nepieciešamās darbības atspoguļot un lēmumus izdot BIS.

Lai noskaidrotu, kādi dokumenti nepieciešami un iesniedzami BIS, vispirms jāpārliecinās kurā ĒKU  grupā būvniecības darbi ietilps.

Ēku iedalījums grupās. Atkarībā no būvniecības sarežģītības un iespējamās ietekmes uz vidi, būves iedala trīs grupās. Pirmā ir zemākā, bet trešā ir augstākā grupa (Vispārīgo būvnoteikumu 4.punkts ).

Ēku būvniecības ieceres (Ēku būvnoteikumi) Atkarībā no plānotās būvniecības ieceres, ēku grupas un būvniecības veida pastāv šādi būvniecības ieceres iesnieguma veidi:

 • paskaidrojuma raksts, ko aizpilda Ēku būvnoteikumu, 23., 24., 27., 29.1, 32., 34., 35., 36. un 44. punktā minētajos gadījumos (noteikumu 1. pielikums)
 • būvniecības iesniegums (būvatļauja, ko aizpilda Ēku būvnoteikumu, 26., 28., 29., 30., 31. un 33. punktā minētajos gadījumos (noteikumu 4. pielikums)
 • apliecinājuma karte, ko aizpilda Ēku būvnoteikumu, 36., 37. un 38. punktā minētajos gadījumos (noteikumu 5. pielikums)

Paskaidrojuma raksta būvniecības ieceres gadījumos būvniecības ierosinātājs pats var izstrādāt nepieciešamos būvniecības ieceres dokumentus un apliecināt, ka tie atbilst būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam, lokālplānojumam vai detālplānojumam. (Ēku būvnoteikumu 12.punkts)

Izskatīšanas termiņi Būvvaldē

(termiņš, kad būvvaldei iesniegti dokumenti, kas apliecina visu attiecīgo nosacījumu izpildi)

 

 

 

Ēku būvniecības iecere veids

 

 

Izskatīšanas termiņi būvvaldē

 

 

 

 

Pakalpojuma cena SN

Par Ādažu novada pašvaldības nodevām

 

Ieceres izdošana vai atzīme par būvniecības ieceres akceptu

 

Atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi

Atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi

 

Paskaidrojuma raksts 7 dienu laikā Iecere neparedz 5 darba dienu laikā 30 eiro
Apliecinājuma karte 14 dienu laikā Iecere neparedz 5 darba dienu laikā 30 eiro
Būvatļauja 1 mēneša laikā 15 darba dienu laikā 5 darba dienu laikā aprēķina pēc SN formulas

termiņš, kad būvvaldei iesniegti dokumenti, kas apliecina visu attiecīgo nosacījumu izpildi

Būvdarbu veikšanas ilgums

BIS sistēma izveidota tā, ka, izvēloties atbilstošo būvniecības veidu, tā jūs virzīs cauri iesniedzamo dokumentu sarakstam un būvniecības procesa etapiem. Ja Būvniecības process uzsākts, izņemot Būvatļauju (papīra formā)  ārpus BIS, process Būvvaldē tiek turpināts un pabeigts izmantojot BIS sistēmu. Ja nepieciešama palīdzība dokumentu sākotnējai ievadei un reģistrācijai, izmantojiet BIS lietotāju atbalsta dienesta kontaktinformāciju. Savukārt, lai noskaidrotu saskaņošanas vai būvatļaujas izsniegšanas  procesā nepieciešamos labojumus un  papildinājumus,  vēršaties  Ādažu novada Būvvaldē