a a a

Būvvaldes kontakti

Kontaktinformācija Ādažos:
✉️Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pagasts, Ādažu novads,
2.stāvs (ieeja no Ādažu novada domes puses)
📧 buvvalde@adazi.lv
📱67996490
📱27746507E-adrese
Kontaktinformācija Carnikavā:
✉️Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads
📧  buvvalde@carnikava.lv
📱67993428
📱20237580E-adrese

Būvvaldes darba laiks Ādažos un Carnikavā

Apmeklētāju pieņemšanas laiki
(pēc iepriekšēja pieraksta)
Darba laiks
Pirmdiena 10.00-12.00, 12.40-18.00
Ceturtdiena 8.00-12.00, 12.35-17.00
P. 8.00 – 18.00
O. 8.00 – 17.00
T. 8.00 – 17.00
C. 8.00 – 17.00
P. 8.00 – 14.00

Ādažu pašvaldības Būvvalde apmeklētājus pieņem klātienē pēc iepriekšēja pieraksta! Atgādinām, ka no 2020. gada 1. janvāra visu būvniecības dokumentāciju iespējams iesniegt digitāli www.bis.gov.lv, kur ir iespējams sekot līdzi dokumentu izskatīšanas gaitai.
Iesniegumu veidlapu paraugi ŠEIT. 

 

Būvvaldes speciālistu kontaktinformācija

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts Kabinets
Būvvaldes vadītājs Ainārs Grikmanis 67993428, 27878190 buvvalde@carnikava.lv
Būvvaldes vadītāja vietniece/būvinspektore
/Ādaži/
Liene Krūze 67895713 liene.kruze@adazi.lv 276.kab.
Galvenā arhitekte
/Ādaži/
Dace Medniece 67895708 dace.medniece@adazi.lv  279.kab.
Arhitekts
/Carnikava/
Mārtiņš Strazds 67993428, 26395488 martins.strazds@carnikava.lv

Būvinspektore

/Ādaži/

Rita Klusa 67398052 rita.klusa@adazi.lv 276.kab.
Būvinspektors
/Carnikava/
Andris Jākobsons 67993428, 27839720 andris.jakobsons@carnikava.lv
Inženierkomunikāciju tīklu galvenais speciālists Jānis Tiļčiks 67895701 janis.tilciks@adazi.lv  278.kab.

Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) koordinatore

/konsultē par Būvvaldē pieejamajiem pakalpojumiem, dokumentu iesniegšanas/izsniegšanas kārtību; pierakstu veikšanu,

/konsultē par projektu virzību, BIS lietām, būvatļaujām Ādažos/

Sigita Romancēviča 67398051
67996490
mob.27746507
buvvalde@adazi.lv
sigita.romancevica@adazi.lv
 278.kab.

Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) koordinatore

/konsultē par projektu virzību, BIS lietām, būvatļaujām Carnikavā/

Dzintra Birze 67993428, 20237580 dzintra.birze@carnikava.lv

Būvvalde ir ar Ādažu novada domes lēmumu izveidota iestāde, kas veic pašvaldības funkcijas būvniecības un teritorijas plānošanas jomā. Nolikums  nosaka Būvvaldes uzdevumus, tiesības, struktūru un darba organizāciju.

Būvvalde

 • nodrošina būvniecības procesa tiesiskumu, būvniecības kontroli, vides arhitektonisko un ainavisko kvalitāti, vides pieejamību, dabas resursu racionālu izmantošanu un līdzsvarotas vides veidošanu novada administratīvajā teritorijā atbilstoši tās plānojumam, apbūves noteikumiem un citiem tiesību aktiem.
 • organizē un pārrauga teritorijas plānojuma, apbūves noteikumu, detālplānojumu, zemes ierīcības projektu un citu noteikumu izstrādi un ieviešanu
 • saskaņo reklāmas objektu vizuālo noformējumu un izvietošanu
 • organizē būvniecības ieceru publisko apspriešanu
 • izskata iesniegumus par zemes īpašumu sadali, apvienošanu, nosaka un piešķir nekustamā īpašuma lietošanas mērķus, kā arī kontrolē zemes lietojumu atbilstību normatīvo aktu prasībām
 • veic nekustamo īpašumu nosaukumu un adrešu piešķiršanu, maiņu un likvidāciju, kā arī sniegt ziņas par teritorijā esošu nekustamo īpašumu adresēm un adresātiem

Būvvaldei ir tiesības:

 • saņemt no personām informāciju un dokumentus Būvvaldes uzdevumu veikšanai
 • noteikt projektēšanai nepieciešamo dokumentu sarakstu un būvprojekta stadiju skaitu
 • pieprasīt būvniecības dokumentu ekspertīzi

Būvvaldei ir pienākumi:

 • izskatīt personu iesniegumus saistībā ar būvniecību
 • reģistrēt būvniecības dokumentus, izvērtēt tos un sniegt norādījumus to precizēšanai
 • pieņemt lēmumus Būvvaldes atbildības jomās, kā arī pārbaudīt lēmumos ietverto nosacījumu izpildi
 • izskatīt alternatīvus tehniskos risinājumus vides pieejamības nodrošināšanai, un ja būvprojektā nav iespējams ievērot būvnormatīvu tehniskās prasības, iegūt attiecīgās jomas ekspertu viedokli
 • pieprasīt būvuzraudzību un autoruzraudzību, kā arī izskatīt būvuzraudzības plānus
 • norīkot būvinspektoru būvniecības kontrolei objektos un noteikt būvlaukumu obligāto apmeklējuma grafiku. Ja būvei nepieciešama būvuzraudzība, grafiku nosaka izvērtējot būvuzraudzības plānā noteiktos galvenos būvdarbu posmus
 • pārzināt un koordinēt teritorijas robežās būvniecību un zemes ierīcību, apsekot teritoriju un sastādīt atzinumus, kā arī kontrolēt būvdarbu vai zemes lietojumu atbilstību normatīvo aktu prasībām
 • anulēt būvatļaujas, pārtraukt būvdarbus vai teritorijas izpētes darbus, pieņemt lēmumus par būvju konservāciju vai nojaukšanu, izņemot Būvniecības likuma 7.panta otrajā daļā paredzētajā gadījumā
 • saņemot informāciju par būvlaukumā esoša būvizstrādājuma neatbilstību normatīvo aktu prasībām, uzdot būvniecības ieceres iesniedzējam izvērtēt neatbilstības ietekmi uz būtiskām būvei izvirzītām prasībām
 • kontrolēt būvniecības dalībnieku darbības būvniecību reglamentējošo tiesību aktu izpildē, kā arī sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus par apbūves un vides sakoptības uzturēšanas noteikumu pārkāpumiem un ierosināt saukt pie atbildības attiecīgās personas
 • informēt sabiedrību par saņemtajām būvniecības iecerēm, notiekošās būvniecības tiesisko pamatojumu un ziņas par būvi
 • organizēt būvju pieņemšanu ekspluatācijā
 • reģistrēt nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā būves, kurām noteiktajā termiņā nav ierosināta reģistrācija
 • sagatavot atzinumus par būvēm, kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums un iesniegt atzinumus pašvaldības Grāmatvedības daļai nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinam