a a a

Būvvaldes kontakti

Kontaktinformācija:
Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pagasts, Ādažu novads,
2.stāvs (ieeja no Ādažu novada domes puses)
buvvalde@adazi.lv
67996490, mob.27746507

E-adrese

Ādažu pašvaldības Būvvalde informē: no 11.oktobra Ādažos tiek pārtraukta apmeklētāju konsultēšana klātienē, izņemot īpašus gadījumus, kad tas citādi nav iespējams, un uzrādot derīgu Covid sertifikātu vai negatīvu Covid testa rezultātu. Par to iepriekš jāvienojas ar attiecīgo būvvaldes speciālistu. Iespējams organizēt konsultācijas tiešsaistē Teams vai Zoom platformās, iepriekš piesakoties lietvedības vadītājai.

Sazinieties ar mums e-pastā:

Lietvedības vadītāja – buvvalde@adazi.lv
Būvvaldes vadītāja – inguna.urtane@adazi.lv
Galvenā arhitekte – dace.medniece@adazi.lv
Arhitekta palīgs/teritoriju plānotājs – andrejs.petskojs@adazi.lv
Teritoriju plānotājs – silvis.grinbergs@adazi.lv
Būvinspektore – liene.kruze@adazi.lv
Būvinspektore – rita.klusa@adazi.lv
Inženierkomunikāciju tīklu galvenais speciālists – janis.tilciks@adazi.lv
Juriste – inga.svarce@adazi.lv

Atgādinām, ka no 2020. gada 1. janvāra visu būvniecības dokumentāciju iespējams iesniegt digitāli www.bis.gov.lv, kur ir iespējams sekot līdzi dokumentu izskatīšanas gaitai.

Iesniegumus, kas adresāti būvvaldei, var atstāt būvvaldes korespondences kastē, kas atrodas pie būvvaldes durvīm, Gaujas ielā 33A

 

Iesniegumu veidlapu paraugi ŠEIT. 

Lietvedības vadītāja

/konsultē par Būvvaldē pieejamajiem pakalpojumiem, dokumentu iesniegšanas/izsniegšanas kārtību; pierakstu veikšanu/

Monta Landrāte 67996490
mob.27746507
buvvalde@adazi.lv  278.kab.
Būvvaldes adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., 2.stāvs

Būvvaldes vadītāja

/konsultē par teritoriju plānojumiem un attīstības iecerēm; konsultē par būvniecības procesu kārtību/

Ingūna Urtāne 67398050 inguna.urtane@adazi.lv

Galvenā arhitekte

/konsultē par projektiem, to saskaņošanu; konsultē par reklāmu izvietošanas iespējām/

Dace Medniece 67895708 dace.medniece@adazi.lv  279.kab.

Būvinspektors

/konsultē par būvdarbu uzsākšanas nosacījumiem, to izpildi, būvatļaujas pagarināšanu, ēku pieņemšanu ekspluatācijā; konsultē par būvniecības pārkāpumiem/

Rita Klusa 67398052 rita.klusa@adazi.lv 276.kab.

Būvinspektore

/konsultē par ēku nodošanu ekspluatācijā, būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi/

Liene Krūze 67895713 liene.kruze@adazi.lv 276.kab.

Teritoriju plānotājs

/konsultē par teritoriju lokālplānojumiem un detālplānojumiem; par teritorijā atļautām izmantošanas iespējām/

Silvis Grīnbergs 67895710 silvis.grinbergs@adazi.lv  278.kab.

Arhitekta palīgs – teritoriju plānotājs

/konsultē par teritoriju lokālplānojumiem un detālplānojumiem; par teritorijā atļautām izmantošanas iespējām/

Atvaļinājumā no 15.11.2021.-13.12.2021.

Aizvietotājs – Silvis Grīnbergs

Andrejs Petskojs 67895710 andrejs.petskojs@adazi.lv  278.kab.

Inženierkomunikāciju tīklu galvenais speciālists

/konsultē par inženierkomunikācijām/

Jānis Tiļčiks 67895701 janis.tilciks@adazi.lv  278.kab.

Būvvaldes juriste

/konsultē par juridiskiem jautājumiem/

Inga Švarce 67895714 inga.svarce@adazi.lv 278.kab.

Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) koordinatore

/konsultē par projektu virzību, BIS lietām, būvatļaujām/

Sigita Romancēviča 67398051 sigita.romancevica@adazi.lv  278.kab.

Būvvalde ir ar Ādažu novada domes lēmumu izveidota iestāde, kas veic pašvaldības funkcijas būvniecības un teritorijas plānošanas jomā. Nolikums  nosaka Būvvaldes uzdevumus, tiesības, struktūru un darba organizāciju.

Būvvalde

 • nodrošina būvniecības procesa tiesiskumu, būvniecības kontroli, vides arhitektonisko un ainavisko kvalitāti, vides pieejamību, dabas resursu racionālu izmantošanu un līdzsvarotas vides veidošanu novada administratīvajā teritorijā atbilstoši tās plānojumam, apbūves noteikumiem un citiem tiesību aktiem.
 • organizē un pārrauga teritorijas plānojuma, apbūves noteikumu, detālplānojumu, zemes ierīcības projektu un citu noteikumu izstrādi un ieviešanu
 • saskaņo reklāmas objektu vizuālo noformējumu un izvietošanu
 • organizē būvniecības ieceru publisko apspriešanu
 • izskata iesniegumus par zemes īpašumu sadali, apvienošanu, nosaka un piešķir nekustamā īpašuma lietošanas mērķus, kā arī kontrolē zemes lietojumu atbilstību normatīvo aktu prasībām
 • veic nekustamo īpašumu nosaukumu un adrešu piešķiršanu, maiņu un likvidāciju, kā arī sniegt ziņas par teritorijā esošu nekustamo īpašumu adresēm un adresātiem

Būvvaldei ir tiesības:

 • saņemt no personām informāciju un dokumentus Būvvaldes uzdevumu veikšanai
 • noteikt projektēšanai nepieciešamo dokumentu sarakstu un būvprojekta stadiju skaitu
 • pieprasīt būvniecības dokumentu ekspertīzi

Būvvaldei ir pienākumi:

 • izskatīt personu iesniegumus saistībā ar būvniecību
 • reģistrēt būvniecības dokumentus, izvērtēt tos un sniegt norādījumus to precizēšanai
 • pieņemt lēmumus Būvvaldes atbildības jomās, kā arī pārbaudīt lēmumos ietverto nosacījumu izpildi
 • izskatīt alternatīvus tehniskos risinājumus vides pieejamības nodrošināšanai, un ja būvprojektā nav iespējams ievērot būvnormatīvu tehniskās prasības, iegūt attiecīgās jomas ekspertu viedokli
 • pieprasīt būvuzraudzību un autoruzraudzību, kā arī izskatīt būvuzraudzības plānus
 • norīkot būvinspektoru būvniecības kontrolei objektos un noteikt būvlaukumu obligāto apmeklējuma grafiku. Ja būvei nepieciešama būvuzraudzība, grafiku nosaka izvērtējot būvuzraudzības plānā noteiktos galvenos būvdarbu posmus
 • pārzināt un koordinēt teritorijas robežās būvniecību un zemes ierīcību, apsekot teritoriju un sastādīt atzinumus, kā arī kontrolēt būvdarbu vai zemes lietojumu atbilstību normatīvo aktu prasībām
 • anulēt būvatļaujas, pārtraukt būvdarbus vai teritorijas izpētes darbus, pieņemt lēmumus par būvju konservāciju vai nojaukšanu, izņemot Būvniecības likuma 7.panta otrajā daļā paredzētajā gadījumā
 • saņemot informāciju par būvlaukumā esoša būvizstrādājuma neatbilstību normatīvo aktu prasībām, uzdot būvniecības ieceres iesniedzējam izvērtēt neatbilstības ietekmi uz būtiskām būvei izvirzītām prasībām
 • kontrolēt būvniecības dalībnieku darbības būvniecību reglamentējošo tiesību aktu izpildē, kā arī sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus par apbūves un vides sakoptības uzturēšanas noteikumu pārkāpumiem un ierosināt saukt pie atbildības attiecīgās personas
 • informēt sabiedrību par saņemtajām būvniecības iecerēm, notiekošās būvniecības tiesisko pamatojumu un ziņas par būvi
 • organizēt būvju pieņemšanu ekspluatācijā
 • reģistrēt nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā būves, kurām noteiktajā termiņā nav ierosināta reģistrācija
 • sagatavot atzinumus par būvēm, kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums un iesniegt atzinumus pašvaldības Grāmatvedības daļai nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinam