a a a

Būvniecība

Ar 2020. gada 1.janvāri visas būvniecības procesā nepieciešamās dokumentācijas aprite notiek tikai elektroniski būvniecības informācijas sistēmā (BIS). Būvvaldei ir  noteikts pienākums būvniecības un ekspluatācijas kontroles ietvaros nepieciešamās darbības atspoguļot un lēmumus izdot BIS.

Lai noskaidrotu, kādi dokumenti nepieciešami un iesniedzami BIS, vispirms jāpārliecinās kurā ĒKU/BŪVJU  grupā būvniecības darbi ietilps.

Ēku/Inženierbūvju iedalījums grupās. Atkarībā no būvniecības sarežģītības un iespējamās ietekmes uz vidi, būves iedala trīs grupās. Pirmā ir zemākā, bet trešā ir augstākā grupa (Vispārīgo būvnoteikumu 4.punkts ).

Ēku būvniecības ieceres  (Ēku būvnoteikumi) atkarībā no plānotās būvniecības ieceres, ēku grupas un būvniecības veida pastāv šādi būvniecības ieceres iesnieguma veidi:

 • paskaidrojuma raksts, ko aizpilda Ēku būvnoteikumu, 23., 24., 27., 29.1, 32., 34., 35., 36. un 44. punktā minētajos gadījumos (noteikumu 1. pielikums)
 • būvniecības iesniegums (būvatļauja, ko aizpilda Ēku būvnoteikumu, 26., 28., 29., 30., 31. un 33. punktā minētajos gadījumos (noteikumu 4. pielikums)
 • apliecinājuma karte, ko aizpilda Ēku būvnoteikumu, 36., 37. un 38. punktā minētajos gadījumos (noteikumu 5. pielikums)

Paskaidrojuma raksta būvniecības ieceres gadījumos būvniecības ierosinātājs pats var izstrādāt nepieciešamos būvniecības ieceres dokumentus un apliecināt, ka tie atbilst būvniecības normatīvajiem aktiem un vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam, lokālplānojumam vai detālplānojumam. (Ēku būvnoteikumu 12.punkts)

 

Inženierbūvju būvniecības ieceres

Inženierbūvju iedalījums grupās atrodams Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumi Nr. 500 Vispārīgie būvnoteikumi” 1.pielikumā, savukārt to būvniecības procesa norisi nosaka vairāki  Ministru kabineta noteikumi*, tajā skaitā Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumu 6.punkts paredz gadījumus, kad būvniecības ieceres dokumentācija nav jāizstrādā un nav jāveic tās saskaņošana būvvaldē, piemēram, atsevišķu labiekārtojuma elementu (soliņi, celiņi, vaļēja terase (kas nav saistīta ar ēku), bērnu rotaļu ierīces, sporta aprīkojums, atsevišķas laternas un apgaismes ķermeņi, karogu masti ar augstumu līdz 12 m (ieskaitot), dārza kamīni, ielu norādes stabi, ceļa zīmes, brīvi stāvošas atkritumu tvertnes, velosipēdu statīvi u.tml.), žoga un pirmās grupas sporta laukuma (bez inženiertīkliem) būvdarbiem ārpus publiskās ārtelpas, kā arī kapavietas aprīkojumu (kapavietā uzstādīta piemiņas zīme, piemineklis, soliņš, apmales, sēta u.tml.) būvdarbiem.

ar zvaigznīti *

Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumi Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”. https://likumi.lv/ta/id/269069

Ministru kabineta 2017. gada 9. maija noteikumi Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”. https://likumi.lv/ta/id/291197

Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumi Nr. 501 “Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība”. https://likumi.lv/ta/id/269032

Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumi Nr. 573 “Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi”. https://likumi.lv/ta/id/269199

Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumi Nr. 633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”. https://likumi.lv/ta/id/269710

Ministru kabineta 2014. gada 16. septembra noteikumi Nr. 550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi”. https://likumi.lv/ta/id/269168

 

Izskatīšanas termiņi Būvvaldē ēkām un inženierbūvēm

(termiņš, kad būvvaldei iesniegti dokumenti, kas apliecina visu nepieciešamo nosacījumu izpildi)

 

 

 

Ēku būvniecības iecere veids

 

 

Izskatīšanas termiņi būvvaldē

 

 

 

 

Pakalpojuma cena SN

Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akcepta izdarīšanu, Nr.16/2022, 23.02.2022 

 

Ieceres izdošana vai atzīme par būvniecības ieceres akceptu

 

Atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi

Atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi

 

Paskaidrojuma raksts 7 dienu laikā Iecere neparedz 5 darba dienu laikā 60 eiro
Apliecinājuma karte 14 dienu laikā Iecere neparedz 5 darba dienu laikā 60 eiro
Būvatļauja 1 mēneša laikā 15 darba dienu laikā 5 darba dienu laikā aprēķina pēc SN formulas

 

Būvdarbu veikšanas ilgums

Ja pirms būvniecības nepieciešama atmežošana :

https://www.vmd.gov.lv/valsts-meza-dienests/statiskas-lapas/-meza-apsaimniekosana-/-atmezosana-?nid=1683#jump

 

Citas noderīgas vietnes www.Latvija.lv

https://mana.latvija.lv/ka-uzsakt-privatmajas-buvniecibu/

https://mana.latvija.lv/nekustama-ipasuma-pirksana-un-pardosana/

https://mana.latvija.lv/man-piederoso-dzivojamo-eku-un-telpu-uzturesana/

https://lvportals.lv/tema/ekonomika/buvnieciba

 

PAMĀCĪBAS BIS  SISTĒMAS LIETOŠANAI:

Lai darbotos  BIS nepieciešams:

 • interneta pieslēgums
 • lv identifikācijas līdzekļi (piemēram, internetbanka, eID karte)
 • ārvalstniekiem – e-pasts un Tiesu administrācijas izsniegts ID kods, ko reģistrē būvvalde

BIS ROKASGRĀMATA

https://bis.gov.lv/bisp/lv/help

BIS VEBINĀRI https://youtube.com/playlist?list=PLrzrCjRWPputhiwshn7okF8iEvcyuePYM

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI

https://bis.gov.lv/biezak-uzdotie-jautajumi

 

 

INFORMĀCIJA PAR IZSNIEGTAJĀM BŪVATĻAUJĀM UN AKCEPTĒTAJĀM BŪVNIECĪBAS IECERĒM

Saskaņā ar Būvniecības likuma 14. panta sesto daļu,  informācija par būvniecības ieceri un pieņemto lēmumu Būvniecības informācijas sistēmā tiek publicēta šādās vietnēs:

Teksta veidā

(informācija saraksta veidā, izvēloties grupēšanas iespēju lapas kreisajā pusē)

 

Uz kartes

(informācija par būvniecības iecerēm kartē, izvēloties grupēšanas iespēju kartes augšējā kreisajā stūrī)

  

BŪVVALŽU DARBA STATISTIKA

https://bis.gov.lv/eazybi/accounts/10/embed/dashboard/66?embed_token=ztfl7apcql468ivac7ipv119wr8vbrw8wsneyzvvv8zzggmq9f2a3264s5be&locale=lv

 

ADMINISTRATĪVĀ ATBILDĪBA BŪVNIECĪBĀ

Patvaļīga būvniecība

 • Būvdarbi, kas uzsākti vai tiek veikti bez būvatļaujas
 • Būvdarbi, kas uzsākti vai tiek veikti pirms tam, kad būvatļaujā, apliecinājuma kartē vai paskaidrojuma rakstā izdarīta atzīme par attiecīgo nosacījumu izpildi
 • Būvdarbi, kas neatbilst būvprojektam un normatīvo aktu prasībām
 • Būvdarbi, kas uzsākti bez attiecīgas projekta dokumentācijas, ja tāda nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem
 • Būves vai tās daļas ekspluatācija neatbilstoši projektētajam lietošanas veidam

 

 Administratīvā atbildība būvniecībā

Atbilstoši Administratīvās atbildības likuma 16.panta otrajai daļai viena naudas soda vienība ir pieci euro. Savukārt šī panta trešā daļa nosaka, ka minimālais naudas sods fiziskajām un juridiskajām personām ir divas naudas soda vienības.

Administratīvā atbildība par patvaļīgu būvniecību (Būvniecības likuma 25.pants)

Par būvdarbiem, kas uzsākti vai veikti uz zemes gabala, būvē vai tās daļā:

ja paskaidrojuma rakstā nav izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai līdz 15 naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — līdz 20 naudas soda vienībām;

ja apliecinājuma kartē nav izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai līdz 25 naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — līdz 35 naudas soda vienībām;

ja būvatļaujā nav izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai līdz 55 naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — līdz 65 naudas soda vienībām;

ja būvatļaujā nav izdarīta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai līdz 400 naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — līdz 500 naudas soda vienībām;

bez paskaidrojuma raksta, bez apliecinājuma kartes vai bez būvatļaujas gadījumos, kad tā ir nepieciešama, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai līdz 400 naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — līdz 4000 naudas soda vienībām.

 

Par būvdarbu veikšanu ar atkāpēm no būvniecības ieceres dokumentācijas, ja izmaiņas būvniecības ieceres dokumentācijā nav saskaņotas šajā likumā noteiktajā kārtībā un konstatētas atkāpes no:

paskaidrojuma raksta, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai līdz 25 naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — līdz 35 naudas soda vienībām;

apliecinājuma kartes, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai līdz 55 naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — līdz 65 naudas soda vienībām;

būvprojekta, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai līdz 400 naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — līdz 500 naudas soda vienībām.

Par būves vai tās daļas ekspluatāciju neatbilstoši projektētajam lietošanas veidam, ja tā ir:

pirmās grupas būve vai tās daļa, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai līdz 5 naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — līdz 15 naudas soda vienībām;

otrās grupas būve vai tās daļa, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai līdz 400 naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — līdz 1000 naudas soda vienībām;

trešās grupas būve vai tās daļa, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai līdz 400 naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — līdz 2000 naudas soda vienībām.

Administratīvā atbildība par normatīvajos aktos noteikto būves konservācijas vai norobežošanas prasību neievērošanu (Būvniecības likuma 26.pants)

Par būves konservācijas vai norobežošanas neveikšanu, veikšanu bez normatīvajos aktos noteiktās dokumentācijas vai ar atkāpēm no tās piemēro naudas sodu fiziskajai personai no 50 līdz 100 soda vienībām, bet juridiskajai personai — no 50 līdz tūkstoš 420 naudas soda vienībām.

Administratīvā atbildība par būvniecības pakalpojumu sniegšanu bez civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas (Būvniecības likuma 27.pants)

Par būvniecības pakalpojumu sniegšanu bez atbilstošas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas piemēro naudas sodu fiziskajai personai no 12 līdz 25 naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no 12 līdz 250 naudas soda vienībām.

Administratīvā atbildība būvju ekspluatācijas jomā (Būvniecības likuma 28.pants)

Par publiskas ēkas tehniskās apsekošanas neveikšanu normatīvajos aktos noteiktajos termiņos piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai līdz 25 naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — līdz 100 naudas soda vienībām.

 

Par būves vai tās daļas izmantošanu līdz tās pieņemšanai ekspluatācijā, ja tā ir:

pirmās grupas būve vai tās daļa, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai līdz 15 naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — līdz 25 naudas soda vienībām;

otrās grupas būve vai tās daļa, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai līdz 250 naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — līdz 350 naudas soda vienībām;

trešās grupas būve vai tās daļa, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai līdz 400 naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — līdz 1420 naudas soda vienībām.

Par būves vai tās daļas lietošanu vai pieļaušanu lietot, ja būve vai tās daļa ir tādā stāvoklī, ka tās lietošana ir bīstama, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai līdz 400 naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — līdz 4000 naudas soda vienībām.

‌Administratīvā atbildība būvizstrādājumu jomā (Būvniecības likuma 29.pants)

Par tādu būvizstrādājumu izmantošanu būvdarbu procesā, kuriem nav atbilstību apliecinošas dokumentācijas, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai līdz 140 naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no 56 līdz 4000 naudas soda vienībām.

Administratīvā atbildība par būvniecības pakalpojumu sniegšanu bez reģistrācijas būvkomersantu reģistrā (Būvniecības likuma 30.pants)

Par būvniecības pakalpojumu sniegšanu bez reģistrācijas būvkomersantu reģistrā piemēro naudas sodu juridiskajai personai līdz 4000 naudas soda vienībām.